Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Nhân vật Sọ Dừa a. Sự ra đời, hình dạng của Sọ Dừa Nhân vật cô út

Nhân vật Sọ Dừa a. Sự ra đời, hình dạng của Sọ Dừa Nhân vật cô út

Tải bản đầy đủ - 153trang

Hoạt động 3
Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa truyện
? Trong đoạn đầu Sọ Dừa đợc giới thiệu qua những chi tiết nào ?
Học sinh làm việc theo nhóm, trả lời các câu hỏi sau :
? Nhận xét về sự ra ®êi cđa Sä Dõa ? ? Sä Dõa thc kiểu nhân vật nào
trong truyện cổ tích. ? ý nghÜa cđa kiĨu nh©n vËt nh Sä
Dõa trong truyện cổ tích. ? Những chi tiết kì lạ giới thiệu về
nhân vật Sọ Dừa có tác dụng gì cho việc kể chuyện ?
? Em hãy so sánh câu nói đầu tiên của Sọ Dừa và của Gióng với mẹ ?
Các nhóm cử đại diện trình bày vào bảng phụ nhỏ. HS nhận xét lẫn nhau.
Giáo viên kết luận b×nh.
? ChØ ra chi tiÕt cho thÊy Sä Dõa rÊt tài giỏi.
? Việc Sọ Dừa xin mẹ đợc đi chăn bò thuê cho nhà Phú ông có nghĩa gì ?
+ Kết bài : Vợ chồng Sọ Dừa gặp nhau, mở tiệc mừng. Hai ngời chị xấu
hổ, bỏ đi biệt tích.

III. §äc hiĨu néi dung, ý nghÜa


1. Nh©n vËt Sä Dõa a. Sự ra đời, hình dạng của Sọ Dừa


- Bà mẹ có mang vì uống nớc trong
một cái Sọ Dừa. - Må c«i cha tõ trong bơng mĐ.
- Míi sinh ra  hình hài kì dị : Không chân tay, tròn nh quả dừa, lăn
lông lèc trong nhµ. - BiÕt nãi víi mĐ nh÷ng lời khôn
khéo Sọ Dừa ra đời một cách kì lạ, khác thờng.
- Sọ Dõa thc kiĨu nh©n vËt bÊt h¹nh trong trun cỉ tÝch.
 Nh©n d©n ta rất quan tâm đến những con ngời đau khổ, bất hạnh, thấp
hèn trong xã hội Gây hứng thú cho ngời đọc, tạo
điều kiƯn cho cèt trun.
b. Sä Dõa lµ ng êi cã nhiều tài năng
: Câu nói đầu tiên của Sọ Dừa vừa là lời
thỉnh cầu mẹ, để mẹ đừng vứt bỏ mình cảm động, giàu ý nghĩa, có lẽ cái lí,
cái tình, điều bình thờng, kì diệu tàng ẩn trong câu nói đó Đó là tiếng nói
của một con ngời. Nhân dân chú ý đến những ngời nghèo, trẻ không may
ngay từ khi mới lọt lòng.
- Biết chăn bò giỏi. - Biết thổi sáo hay
- Tin tởng vào khả năng của mình - Lo đủ sính lễ quí gi¸
i 55
? NhËn xÐt gì về hình dạng bên ngoài và phẩm chất bên trong của Sọ
Dừa ?
? Qua đó em rút ra bài học gì ?
Học sinh thảo luận ? Tại sao cô út lại yêu và đồng ý lấy
Sọ Dừa ? - Vì bố đồng ý ?
- Vì hai chị nhờng - Vì lễ vật quý giá.
Giáo viên gọi một thành viên trong
nhóm phát biểu ý kiến. ? Tại sao cùng đem cơm cho Sọ Dừa
mà 2 cô chị không thể phát hiện đợc phÈm chÊt ®Đp ®Ï cđa Sä Dõa.
? Qua ®ã em có thể rút ra bài học gì trong cuộc sống ?
? Các nhân vật đã đợc những kết cục nh thế nào cho mình ?
? Kết cục đó thể hiện ớc mơ gì của nhân dân ?
- Thông minh, học giỏi. - Biết phòng xa những bất trắc.
Bên ngoài xấu xí, dị dạng, kì quái, có vẻ vô dụng mâu thuẫn bên trong là một
chàng trai khôi ngô, tuấn tú, thông minh, tài giỏi.
Bài học : Cái quí nhất của con ngời là phẩm chất bên trong, khi đánh giá
con ngời cần phải biết gạt bỏ những yếu tố khó coi hoặc hào nhoáng bên
ngoài thì mới thấy đợc vẻ đẹp thực sự của họ.

2. Nhân vật cô út


Cô út lấy Sọ Dừa
- Vì cô đã đem lòng yêu Sọ Dừa,
khi phát hiện ra anh không phải là ngời xấu
xí nh vẻ bên ngoài.
- Vì cô có tính hay thơng ngời, hiền lành, tử tế. Trong khi 2 cô chị
lại kiêu kì, ác nghiệt, hay hắt hủi Sọ Dừa.
Bài học : Khi ngời ta có tình yêu thơng quan tâm đến ngời khác thì:
+ Sẽ đợc đền đáp xứng đáng + Mới hiểu đợc bản chất của ngời
khác một cách đúng đắn. + Có đợc tình yêu thơng, đợc yêu th-
ơng, con ngời sẽ phát sáng mọi tinh hoa, mọi tiềm năng ở bên trong.
§ã còng chÝnh lµ giá trị chân chính của con ngời, cũng là tình ngời
của truyện. 3. ý
nghĩa kết cục của các nhân vật
Mỗi nhân vật đợc một kết cục riêng
-
Hai cô chị : phải bỏ trốn biệt tích - Cô út và Sọ Dừa : Sống hạnh phúc bên
nhau Ước mơ của nhân dân:
- Muốn đợc đổi đời : những con ngời bất hạnh, tốt bụng, cần phải đợc hạnh phúc.
i 56
Hoạt động 4
Hớng dẫn tổng kết, Luyện tập và đánh giá chung ý nghĩa truyện
GVcho học sinh thảo luận: ? Truyện
Sọ Dừa phê phán điều gì ? Đề cao điều gì ?
? Em học tập đợc gì về nghệ thuật kể chuyện của truyện
Sọ Dừa.
? Truyện ghi đợc những nét nào của cuộc sống nông thôn Việt Nam xa ?
Hoạt đông 5
Hớng dẫn học ở nhà
Học sinh làm bài tập 1, 2, 3 ở vở bài tập.
-
Muốn có công lý trong cc ®êi
.

IV. Tỉng kÕt- Lun tËp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhân vật Sọ Dừa a. Sự ra đời, hình dạng của Sọ Dừa Nhân vật cô út

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×