Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự :

Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự :

Tải bản đầy đủ - 153trang

2. Kiểm tra bài cũ H. Chủ đề của bài văn tự sự là gì ?
H. Dàn bài của một bài văn tự sự gồm mấy phần ? Hãy kể rõ ? 3. Giới thiệu bài mới.
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
- Hớng dẫn tìm hiểu đề và cách thức làm bài văn tự sù.
GV treo b¶ng phơ cã ghi 6 ®Ị ë SGK . HS đọc đề và trả lời câu hỏi
? Lời văn đề 1 nêu ra những yêu cầu gì ?
? Các đề 3, 4, 5, 6 không có từ kể có phải là đề tự sự không ?
? Các đề yêu cầu làm nổi bật điều gì ?
? Đề nào kể về việc ? ? Đề nào kể về ngời ?
? Đề nào nghiêng về tờng thuật ?
? Qua việc nhận diện các đề trên, em hãy cho biết tầm quan trọng của
việc tìm hiểu đề ? ? Muốn tìm hiểu đề ta phải làm thế
nào ?
Luyện tập đề 1 : Yêu cầu kể lại một chuyện mà em

I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự :


1. Đề văn tự sự: - Kể chuyện
- Câu chuyện em thích - Bằng lời văn của em
Các đề 3, 4, 5, 6 vẫn là đề tự sự
vì vẫn yêu cầu có việc, có chuyện về những ngày th¬ Êu, sinh nhật em,
quê đổi mới, em đã lớn.
- Câu chuyện thờng làm em thích thú.
- Những lời nói, việc làm chứng tỏ ngời bạn ấy là rất tốt.
- Một câu chuyện kỉ niệm khiến em không thể quên.
- Những sự việc và tâm trạng của em trong ngày sinh nhật.
- Sự đổi mới cụ thể ở quê em. - Những biểu hiện về sự lớn lên
của em : thĨ chÊt, tinh thÇn... - KĨ viƯc : 5, 4, 3.
- KĨ ngêi : 2, 6 - KĨ nghiªng vỊ têng tht : 5, 4, 3.
KÕt ln - T×m hiĨu đề giúp ta biết đợc yêu
cầu của đề bài, xác định đợc trọng tâm của đề, giới hạn của đề.
- Khi tìm hiểu đề văn tự sự thì phải tìm hiểu kĩ lời văn của đề để
nắm vững yêu cầu của đề bài. 2. Cách làm bài văn tự sự
:
a. Tìm hiểu đề i
50
thích bằng chính lời văn của mình. ? Đề đã nêu ra những yêu cầu nào
buộc em phải thực hiện ? Em hiểu yêu cầu ấy nh thế nào ?
? Lập ý là gì ? ? Thích nhân vật nào ? Sù viƯc
nµo ? ThĨ hiƯn chủ đề gì ?
Nếu em chọn truyện Thánh Gióng em sẽ :
? Mở đầu ra sao ? ? Diễn tiến câu chuyện thế nào ?
? Kết thúc ra sao.
? Em có nhận xét gì về các cách diễn đạt trên.
? Viết bằng lời văn của em là thế nào ?
Học sinh đọc thầm, to mục ghi nhớ. ? Các bớc tìm hiểu bài ?
? Cách lập dàn bài.
Hoạt động 2 Hớng dẫn luyện tập
Hoạt động 3
Hớng dẫn làm bài tập ở nhà. - Kể bằng chính lời văn của mình.
Nghĩa là không sao chép của ngời khác.
b. Lập ý. - Lập ý là xác định nội dung sẽ
viết trong bài làm theo yêu cầu của đề.
- Học sinh chọn và trình bày cách lựa chọn của mình.
c. Lập dàn ý. Mở bài : Có nhiều cách diễn đạt.
- Thánh Gióng là một vị anh hùng đánh giỈc nỉi tiÕng trong truyền
thuyết đã lên ba mà Thánh Gióng vẫn không biết nói, biết cời, biết đi.
Một hôm...
- Ngày xa tại làng Gióng có một chú bé rất lạ. Đã lên 3 mà ...
- Ngời nớc ta không ai là không biết tới Thánh Gióng. Thánh Gióng
là một ngời đặc biệt. Khi đã ba tuổi... biết đi.
Cách 1 : Giíi thiƯu ngêi anh hïng. C¸ch 2 : Nói đến chú bé lạ.
Cách 3 : Nói tới một nhân vật mà
ai cũng biết Là suy nghĩ kĩ càng rồi viết ra
bằng chính lời văn của mình, không sao chép của ngời khác, bất kể là ai.
Nếu cần dẫn tới phải đặt trong ngoặc kép.
Ghi nhớ :

II. Luyện lËp :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự :

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×