Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Dàn bài của bài văn tự sự. Luyện tập

Dàn bài của bài văn tự sự. Luyện tập

Tải bản đầy đủ - 153trang

đoạn nào của bài văn ?
? Sự việc trong phần tiÕp theo thĨ hiƯn chđ ®Ị nh thÕ nào ?
? Em hãy đặt tên cho truyện. Trong 4 tên truyện đã cho, tên nào là
phù hợp ? Nêu lý do.
? Vậy theo em chủ đề của bài văn tự sự là gì ?
? Chủ đề thờng xuất hiện ở vị trí nào của bài văn tự sự.
Giáo viên chốt ý 1 chuyển ý 2.
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu dàn bài của bài văn tự sự ? Bài văn trên gồm mấy phần ? Mỗi
phần mang tên gọi gì ? Nhiệm vụ của mỗi phần là gì ?
chính, chủ yếu của bài văn. Các câu, đoạn sau là sự tiếp tục triển khai ý chủ
đề.
Tuệ tĩnh bị đặt trớc sự lựa chọn : chữa cho nhà qúi tộc hay cho em bé
nhà nghèo bị gãy chân trớc ? Không chần chừ ông chọn chữa ca gãy chân
trớc Thái độ hết lòng cứu giúp ngời bệnh của ông.
Gạch díi c©u : ‘Ngêi ta.. ©n h’  qua lêi nói chủ đề của bài văn tự
sự còn thể hiện qua việc làm. Tên truyện.
- Tuệ tĩnh và 2 ngời bệnh. - Tấm lòng thầy Tuệ Tĩnh.
- Y đức T TÜnh - T TÜnh.
Nªn chän 1 trong 3 tªn đầu, nhan
đề 4 không phù hợp vì quá chung chung.

2. Bài học


Chủ đề là vấn đề chủ yếu mà ngời viết muốn đặt ra trong truyện văn bản.
- Chủ đề còn gọi là ý chủ đạo, ý chính của bài văn.
Vị trí của chủ đề có thể nằm ở. - Phần đầu câu mở đầu
- Phần cuối câu cuối - Phần giữa bài
- Toát lên từ toàn bộ nội dung truyện
mà không nằm hẳn trong câu nào.

II. Dàn bài của bài văn tự sự.


Bài văn gồm 3 phần - Phần đầu gọi là mở bài
Nhiệm vơ : giíi thiƯu chung về
nhân vật và sự việc - Phần 2
: Thân bài dài nhất.
Nhiệm vụ : phát triển, diƠn biÕn cđa i
46
? Cã thĨ thiÕu mét phÇn nào đợc không ? Vì sao ?
? Nên hiểu dàn bài của bài văn tự sự nh thế nào ?
Giáo viên chốt lại : Học sinh đọc lại mục ghi nhớ SGK.
Hoạt động 3
Hớng dẫn luyện tập ở lớp. Học sinh đọc 2 lần truyện Phần th-
ởng HS làm bài tập theo nhóm . Trình
bày kết quả vào bảng phụ ? Xác định chủ đề của truyện ?
? Chđ ®Ị n»m ở phần nào câu chuyện ? Vì sao biết.
sự việc, câu chuyện. - Phần cuối
: kết bài .
Nhiệm vụ : kĨ l¹i kÕt thóc cđa trun.
 Trong 3 phÇn : 1,3 ngắn hơn, phần 2 dài, chi tiết hơn.
Không thể thiếu một phần nào đ- ợc vì
- Mở bài : nếu không có ngời đọc khã theo dâi c©u chun
- Th©n bµi : ThiÕu  ngêi đọc không biết chuyện sẽ ra sao nó là
xơng sống của truyện. - Kết bµi : ThiÕu  không biết
chuyện cuối cùng sẽ ra sao. Dàn bài của bài văn tự sự gồm 3
phần.
- Mở bài : Giới thiệu chung về sự việc. - Thân bài : KĨ diƠn biÕn cđa sù viƯc
- KÕt bµi : KĨ kÕt cơ cđa sù viƯc
. Tríc khi viÕt bµi, để cho đầy đủ,
mạch lạc, cần phải xây dụng dàn bài gồm 3 phần với những ý lớn rồi dựa
vào ®ã mµ triĨn khai bµi lµm chi tiÕt.

III. Lun tËp


Häc sinh đọc lại phần ghi nhớ : Bài 1 :
a. Chủ đề : Ca ngợi trí thông minh,
lòng trung thµnh víi vua của ngời nông dân đồng thời chÕ giƠu tÝnh tham
lam, cËy qun thÕ cđa viªn quan nọ.
- Chủ đề toát lên từ toàn bé néi dung c©u chun.
- Sù viƯc tập trung cho chủ đề : câu nói của ngời nông dân với vua.
b. Mở bài : Câu nói đầu tiên. - Thân bài : các câu tiếp theo
- Kết bài : câu cuối cùng.
i 47
? Chỉ rõ 3 phần cđa trun ? So s¸nh víi trun ‘ T TÜnh’.
c. So víi trun T TÜnh ‘
’ - Gièng nhau : KĨ theo trËt tù thêi
gian + 3 phÇn râ rệt
+ ít hành động, nhiều đối thoại. - Khác nhau : ít nhân vật hơn
- Chủ đề ở Tuệ Tĩnh nằm lộ ngay ở
phần mở bài, còn ở bài Phần thởng nằm trong sự suy đoán của bạn đọc.
- Kết thúc Phần thởng bất ngờ, thú vị hơn.
d. Sự việc ở phần thân bài thú vị ở chỗ.
- Đòi hỏi vô lí của viên quan quen thói hạch sách dân
- Sự đồng ý dễ dàng của ngời nông dân.
- Câu nói trả lời của ngời nông dân với vua thật bÊt ngê. Nã thĨ hiƯn trÝ
th«ng minh, kh«n khÐo cđa bác nông dân mợn tay nhà vua để trừng phạt tên
quan thích nhũng nhiễu dân.
Bài 2 : a. Phần mở bài
: - Truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cha
giải thích rõ câu chuyện sắp xảy ra, chỉ nói tới việc Hùng Vơng chuẩn bị
kén rể.
- Sự tích Hồ Gơm đã giải thích rõ hơn cái ý cho mợn gơm tất sẽ dẫn tới
việc trả gơm sau này. b. Phần kết thúc
: - Truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh kết
thúc theo lối vòng tròn, chu kì lặp lại - Hồ Gơm kết thúc trọn vẹn hơn.
Bài 3 : Học sinh đọc thêm những cách mở
i 48
Hoạt động 4
Hớng dẫn học bài ở nhà. bài khác nhau.
IV Hớng dẫn bài ở nhà :
Bài 1. T×m chđ ®Ị c¸c trun
‘Th¸nh Giãng’, Bánh chng, bánh dầy. Nói rõ cách thể hiện chủ đề của
từng truyện khác nhau nh thÕ nµo ?
Bµi 2 : LËp dµn ý cho 2 trun
trªn ? ChØ râ cái hay, cái hấp dẫn ở mỗi chuyện.
Bài 3 : Chuẩn bị làm bài viết số 1. Đề bài : Kể lại một truyền thuyết
đã học bằng chính lời văn của em.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn 8909 Ngày dạy :............................
Tiết 15, 16 :
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

A. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài , học sinh cần nắm 1. Kiến thức :
Học sinh nắm vững các kĩ năng tìm hiểu đề và cách làm một bài văn tự sự, các bớc và nội dung tìm hiểu đề, lập ý, lập dàn ý, viết thành bài văn.
2. Kĩ năng : Luyện tập tìm hiểu đề và làm dàn ý trên một đề văn cụ thể. 3. Thái độ : Cẩn thận hơn trong quá trình tạo lập văn bản

B. Thiết kế bài dạy học. 1


. ổn định tổ chức
i 49

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dàn bài của bài văn tự sự. Luyện tập

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×