Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
LuyÖn tËp

LuyÖn tËp

Tải bản đầy đủ - 153trang

luận .
Giáo viên chốt lại
Giáo viên chuyển ý 2. ? Trong trun ‘S¬n Tinh, Thuỷ
Tinh ai là nhân vật chính, nh©n vËt quan träng nhÊt ?
? Ai là nhân vật phụ ? Nhân vật phụ này có cần thiết không ? Có thể
bỏ đợc không ? Qua đó em hiểu gì về nhân vật chính trong văn tự sự.
? Nhân vật phụ có vai trò gì ?
? Vậy các nhân vật trong văn tự sự đợc kể nh thÕ nµo ?
H·y cho biÕt các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đợc kể
nh thế nào ? Học sinh đọc ghi nhớ 2.
GV kết luận
Hoạt ®éng II.
Híng dÉn lun tËp ë líp. Bµi 1 : Giáo viên hớng dẫn cho học
sinh chỉ ra các việc mà các nhân vật đã làm ở trong truyện ?
GV chia HS làm việc theo nhóm , giải quyết các yêu cầu của bài tập
cụ thể vể : - Thời gian, địa điểm
- Nhân vật cụ thể. - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả.
Sắp xếp sao cho thể hiện đợc t tởng
mà ngời kể muốn biểu đạt. 2. Nhân vật trong văn tự sự
a. Nhân vật trong văn tự sù lµ ai ? - Lµ ngêi võa thùc hiƯn các sự việc, là
ngời đợc nói tới, đợc biểu dơng hay bị lên án. ngời làm ra sự việc, ngời đợc
nói tới
- Nhân vật chÝnh, cã vai trß quan trọng nhất đó là : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
- Nhân vật đợc nói tới nhiều nhất là Thuỷ Tinh.
- Nhân vật phụ : Hùng Vơng, Mị N- ơng rất cần thiết không thể bỏ đợc
vì nếu bỏ thì câu chuyện có nguy cơ chệch hớng, đổ vỡ.
Bài học 2 - Nhân vật chính là nhân vật đợc kể
nhiều việc nhất, là đợc nói tíi nhiỊu nhÊt  cã vai trß chủ yếu trong việc thể
hiện t tởng văn bản.
- Nh©n vËt phơ chØ gióp nh©n vËt chính hoạt động.
b. Nhân vật đợc kể thể hiện qua các mặt : tên gọi, lai lÞch, tÝnh nết, hình
dáng, việc làm.

II. Luyện tập


Bài tập 1 :
- Vua Hùng : Kén rể, mời các Lạc Hầu bàn bạc, gả Mị Nơng cho Sơn Tinh.
- Mị N¬ng : Theo chång vỊ nói. - S¬n Tinh : Đến cầu hôn, đem sính lễ
trớc, rớc Mị Nơng về núi, dùng phép lạ đánh nhau với Sơn Tinh mấy tháng trời :
Bốc đồi, dựng thành luỹ ngăn nớc...
i 38
- Thủ Tinh : §Õn cầu hôn, mang sính lễ muộn, đem quân đuổi theo định
cớp Mị Nơng... a. Vai trò và ý nghĩa của các nhân
vật. - Vua Hùng : nhân vật phụ Không
thể thiếu đợc vì ông là ngời quyết định cuộc hôn nhân lịch sử
- Mị nơng : Cũng thế vì không có ng- ời thì không có chuyện 2 thần xung đột
nh thế. - Thuỷ Tinh : Nhân vật chính đối lập
với Sơn Tinh. Hình ảnh thần thoại hóa sức mạnh của bão lũ, ở vùng Châu Thổ
sông Hồng.
- Sơn Tinh : Nhân vật chÝnh ®èi lËp víi Thủ Tinh, ngêi anh hïng chèng lũ
lụt của nhân dân Việt cổ. b. Tóm tắt truyện theo sù viƯc cđa
nh©n vËt chÝnh. - Vua Hïng kÐn rể.
- Hai thần đến cầu hôn. - Vua Hùng ra điều kiện kén rể, cố ý
u ái cho Sơn Tinh. - Sơn Tinh đến trớc, đợc vợ : Thuỷ
Tinh đến sau mất Mị Nơng đuổi theo định cớp nàng.
- Trận đánh dữ dội giữa hai thần. Kết quả : Sơn Tinh thắng, Thuỷ Tinh thua.
- Hàng năm, hai thần văn đánh nhau mấy tháng trời, nhng lần nào Thuỷ Tinh
cũng thất bại. c. Vì sao tác phẩm lại đợc đặt tên là
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
- Tên hai thần, hai nhân vật chính của
truyện. Bài 2 : Nhan đề của truyện : Không
vâng lời Giáo viên định hớng cho học sinh kể
theo sờn. i
39
Hoạt động 3
Hớng dẫn học bài ở nhà. ? Kể việc gì ?
? DiƠn biÕn – chun x¶y ra bao giê ?
? ở đâu ? Nguyên nhân nào ?
III.H ớng dẫn học ở nhà
1. Kể lại một trong 4 truyện đã học mà em yêu thích nhất ? Nói rõ li do vì
sao ? 2. Soạn bài : bài 4
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : 3909 Ngày dạy :
Tuần 4. Bài 4.
Tiết 13: Văn học
Sự tích hồ gơm.
Truyền thuyết

A. Kết quả cần đạt :


Sau khi học xong bài , học sinh cần nắm 1. Kiến thức :Học sinh cần hiểu đợc
: Nội dung, ý nghĩa của truyện, vẻ đẹp của một số hình ảnh trong truyện : sự tích Hồ Gơm, kể lại đợc truyện.
Đây là một truyện cổ tích lịch sử mà cốt lõi sự thật là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ 10 năm chống quân Minh của nghĩa quân Lam Sơn, do Lê Lợi đứng đầu
1418-1427 Bằng những chi tiết hoang đờng nh gơm thần, Rùa vàng truyện ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân của cuộc khởi nghĩa, giải thích tên gọi Hồ
Gơm, hồ Hoàn Kiếm, nói lên ớc vọng hòa bình của dân tộc ta.
2.Kĩ năng : Rèn kĩ năng tóm tắt, kể chuyện diễn cảm. 3. Thái độ : HS trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc. Có ý thức giữ gìn
nền độc lập dân tộc
B Chuẩn bị của giáo viên.
- Những bức tranh, ảnh về vùng Lam Sơn, đền thờ vua Lê ở Thanh Hóa. - Những bức ảnh về hồ Gơm,tranh minh hoạ đợc cấp
+ Học sinh : soạn bài trớc ở nhà

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học


1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : Kể lại truyện ST,TT theo lời kể của nhân vật Mị Nơng
Nêu ý nghĩa của truyện 3. Bài học
i 40

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LuyÖn tËp

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×