Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Sự việc trong văn tự sự a. Sự việc trong văn tự sự

Sự việc trong văn tự sự a. Sự việc trong văn tự sự

Tải bản đầy đủ - 153trang

Giới thiệu bài : ở bài trớc, ta đã thấy rõ, trong tác phẩm tự sự bao giờ cũng phải
có việc, có ngời. Đó là sự việc chi tiết và nhân vật- hai đặc điểm cốt lõi của tác phẩm tự sự.
Nhng vai trò, tính chất, đặc điểm của nhân vật và sự việc trong tác phẩm tự sự nh thế nào ? Làm thế nào để nhận ra ? Làm thế nào để xây dựng nó cho hay, cho
sống động trong bài viết của mình ?
Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1.
Hớng dẫn học sinh nắm đặc điểm của sự việc và nhân vật.
GV treo bảng phụ ? Xem xÐt 7 sù viƯc trong trun
thut S¬n Tinh, Thủ Tinh em h·y chØ ra :
- Sù viƯc khởi đầu ? - Sự việc phát triển ?
- Sự viƯc cao trµo ? - Sù viƯc kÕt thóc ?
? Hãy phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các sự việc đó ?
Có 6 yếu tố cụ thể cần thiết của sự việc trong tác phẩm tự sự là :
- Ai làm ? nhân vật

I. Đặc ®iĨm cđa sù việc và nhân vật trong văn tự sự.


1. Sự việc trong văn tự sự a. Sự việc trong văn tự sự


- Sự việc khởi đầu 1 : Vua Hùng
kén rể. - Sự việc phát triển 2, 3, 4
+ Hai thần đến cầu hôn. + Vua Hùng ra điều kiện kén rể
+ Sơn Tinh đến trớc, đợc vợ.
- Sự việc cao trµo 5. 6 + Thủ Tinh thua cuộc, đánh
ghen dâng nớc đánh Sơn Tinh. + Hai lần đánh nhau hàng th¸ng
trêi ci cïng Thủ Tinh thua, rót vỊ. - Sù việc kết thúc 7
+ Hàng năm Thuỷ Tinh lại dâng nớc đánh Sơn Tinh, nhng đều thua.
Giữa các sự việc trên có quan hệ nhân quả với nhau. Cái trớc là nguyên
nhân của cái sau, cái sau là nguyên nhân của cái sau nữa Tóm lại, các sù viƯc
mãc nèi víi nhau trong mèi quan hƯ rÊt chặt chẽ không thể đảo lộn, bỏ bớt một
sự viƯc nµo. NÕu cø bá mét sù viƯc trong hƯ thèng  dÉn ®Õn cèt truyện bị
ảnh hởng phá vỡ.
b. 6 yếu tố ở trong trun - Hïng V¬ng, S¬n Tinh, Thủ Tinh.
- ë Phong Châu, đất của Vua Hùng.
i 36
- Xảy ra ở đâu ? không gian, địa điểm
- Xảy ra lúc nào ? thời gian - Vì sao lại xảy ra ? nguyên nhân
- Xảy ra nh thế nào ? diễn biến,
quá trình ? Em hãy chØ ra 6 u tè ®ã ë
trun ‘S¬n Tinh, Thủ Tinh’ ? Theo em cã thĨ xãa yếu tố thời
gian, đặc điểm trong truyện này đợc không ? Vì sao ?
? Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết không ?
? Nếu bỏ sự việc vua Hùng kén rể đi có đợc không ?
? Việc Thuỷ Tinh nổi dậy có lí hay không ? Vì sao ?
Giáo viên : Sự thú vị, sức hấp dẫn vẻ đẹp của truyện nằm ở các chi tiết
thể hiện 6 yếu tố đó. Sự việc trong truyện phải có ý nghĩa, ngời kể nêu sự
việc nhằm thể hiện thái độ yêu ghét của mình. Em hãy cho biết sự việc
nào thể hiện mối thiện cảm của ngời kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng ?
? Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh mấy lần, có ý nghĩa gì ?
? Cã thÓ xãa bá sù viƯc ‘Hµng năm ... dâng nớc đợc không ? Vì
sao ? Điều đó có ý nghĩa gì ? Qua phân tích các ví dụ và trả lời
các câu hỏi. Em hiểu nh thế nào về sự việc trong văn tự sự ?
Học sinh đọc ghi nhớ và rút ra kết - Thêi vua Hïng.
- Do sù ghen tu«ng cđa Thủ Tinh. - Những trận đánh nhau dai dẳng của
2 thần hàng năm. - Thuỷ Tinh thua. Hàng năm cuộc
chiến giữa hai thần vẫn xảy ra.
Không đợc vì : Cèt truyÖn sÏ thiÕu søc thuyÕt phục, không còn mang ý
nghia trun thut.  Cã cÇn thiÕt v× nh thÕ míi cã thĨ
chèng chäi nỉi víi Thủ Tinh. Nếu bỏ thì không đợc, vì không có
lí do gì để 2 thần thi tài. Có lí, v× :
- Thủ Tinh cho rằng mình chẳng kém gì Sơn Tinh. Chỉ vì chậm chân nên
mất vợ Tức giận. - Thể hiện tính ghen tuông ghê gớm
của thần. c. Sơn Tinh có tài chống lụt.
- Sính lễ là sản vật của núi rừng, dễ cho Sơn Tinh, khó cho Thuỷ Tinh. Sơn
Tinh chỉ việc đem của nhà mà đi hỏi vợ nên đến đợc sớm.
- Sơn Tinh thắng kiên tục : Lấy đợc vợ, thắng trận tiếp theo, về sau năm nào
cũng thắng có ý nghĩa : Nếu để Thuỷ Tinh thắng thì Vua Hùng và thần dân sẽ
phải ngập chìm trong níc lò, bị tiêu diệt. Từ đó ta thấy câu chuyện này kể ra
nhằm để khẳng định Sơn Tinh, Vua Hïng
- Kh«ng  Vì đó là hiện tợng tự nhiên, qui luậ của thiên niên ở xứ sở này
Giải thích hiện tợng ma bão lũ lụt của nhân dân ta.
Bài học 1 :
Sự việc trong văn tự sự đợc trình bày i
37
luận .
Giáo viên chốt lại
Giáo viên chuyển ý 2. ? Trong trun ‘S¬n Tinh, Thuỷ
Tinh ai là nhân vật chính, nh©n vËt quan träng nhÊt ?
? Ai là nhân vật phụ ? Nhân vật phụ này có cần thiết không ? Có thể
bỏ đợc không ? Qua đó em hiểu gì về nhân vật chính trong văn tự sự.
? Nhân vật phụ có vai trò gì ?
? Vậy các nhân vật trong văn tự sự đợc kể nh thÕ nµo ?
H·y cho biÕt các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đợc kể
nh thế nào ? Học sinh đọc ghi nhớ 2.
GV kết luận
Hoạt ®éng II.
Híng dÉn lun tËp ë líp. Bµi 1 : Giáo viên hớng dẫn cho học
sinh chỉ ra các việc mà các nhân vật đã làm ở trong truyện ?
GV chia HS làm việc theo nhóm , giải quyết các yêu cầu của bài tập
cụ thể vể : - Thời gian, địa điểm
- Nhân vật cụ thể. - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả.
Sắp xếp sao cho thể hiện đợc t tởng
mà ngời kể muốn biểu đạt. 2. Nhân vật trong văn tự sự
a. Nhân vật trong văn tự sù lµ ai ? - Lµ ngêi võa thùc hiƯn các sự việc, là
ngời đợc nói tới, đợc biểu dơng hay bị lên án. ngời làm ra sự việc, ngời đợc
nói tới
- Nhân vật chÝnh, cã vai trß quan trọng nhất đó là : Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
- Nhân vật đợc nói tới nhiều nhất là Thuỷ Tinh.
- Nhân vật phụ : Hùng Vơng, Mị N- ơng rất cần thiết không thể bỏ đợc
vì nếu bỏ thì câu chuyện có nguy cơ chệch hớng, đổ vỡ.
Bài học 2 - Nhân vật chính là nhân vật đợc kể
nhiều việc nhất, là đợc nói tíi nhiỊu nhÊt  cã vai trß chủ yếu trong việc thể
hiện t tởng văn bản.
- Nh©n vËt phơ chØ gióp nh©n vËt chính hoạt động.
b. Nhân vật đợc kể thể hiện qua các mặt : tên gọi, lai lÞch, tÝnh nết, hình
dáng, việc làm.

II. Luyện tập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự việc trong văn tự sự a. Sự việc trong văn tự sự

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×