Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
LuyÖn tËp

LuyÖn tËp

Tải bản đầy đủ - 153trang

Hoạt động 3 :
Hớng dẫn luyện tập Học sinh đọc bài tập theo nhóm
Bài 2 : Học sinh đọc yêu cầu
Bài 3 :
Bài 4 : Hs làm theo nhóm

III. Luyện tËp


Bµi tËp 1 a. Chó thÝch 1 : Gi¶i thÝch bằng
dịch từ Hán Việt sang từ thuần việt. b. Chó thÝch 2 : Giải thích bằng
cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.
c. Chó thÝch 3 : Cách giải thích bằng việc mô tả đặc điểm của sự việc
d. Chú thÝch 4 : C¸ch giải thích trình bày khái niệm mà từ biểu thị.
e. Chú thích 5 : Giải thích bằng từ đồng nghĩa.
g. Chú thích 6 : Giải thích bằng cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.
h. Chó thÝch 7 : Giải thích bằng cách dùng từ đồng nghĩa.
i. Chú thích 8 : Giải thích bằng khái niệm mà từ biểu thị.
g. Chú thích 9 : Giải thích bằng từ đồng nghĩa.
Bài tập 2 : a. Häc tËp
b. Häc lám c. Häc hái
d. Häc hµnh. Bµi tập 3 :
Điền từ a. Trung bình
b. Trung gian. c. Trung niên.
Bài tập 4 : Giải thích từ
Giếng : Hố đào sâu vào lòng đất
để lấy nớc ăn uống. Giải thích bằng khái niệm mà từ
biểu thị Rung rinh : Chun ®éng nhẹ
nhàng, liên tục. Giải thích bằng khái niệm mà từ
biểu thị Hèn nhát : Trái với dũng cảm
Dùng từ trái nghĩa để giải thích. i
34
Hoạt động IV
Hớng dẫn học ở nhà Bài tập 5 :
Giải nghĩa từ mÊt ; ? H·y gi¶i nghÜa tõ ‘mÊt’ theo nghÜa đen ?
Mất : trái nghĩa với còn. ? Học sinh thảo luận cuộc hội thoại, để đi đến kết luận. Nhân vật Nụ đã giải
thích cụm từ không mất là biết nó ở đâu Điều thú vị là cách giải thích này đã đợc cô chiêu hồn nhiên chấp nhận. Nh vậy, mất có nghĩa là không mất nghĩa là vẫn còn.
Kết luận : - So với cách giải nghĩa ở bớc 1 là sai
- So với cách giải nghĩa ở trong văn cảnh, trong truyện thì đúng và rất thông minh.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
Tiết 11-12: Tập làm văn :
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự A. Mục tiêu cần đạt:
Sau khi học xong bài , Hs cần nắm ; 1. Kiến thức :
- Thế nào là sự việc ? Thế nào là nhân vật trong văn tự sự ? Đặc điểm và cách thể hiện sự việc và nhân vật trong tác phẩm tự sự. Hai loại nhân vật chủ yếu : nhân
vật chính và nhân vật phụ. - Quan hệ giữa sự vật và nhân vật.
2. Kĩ năng : nhận diện, phân loại nhân vật, tìm hiểu xâu chuỗi các sự việc, chi tiết trong truyện.
3. Thái độ : Yêu thích môn học

B.Chuẩn bị


: Bảng phụ ,đọc các tài liệu có liên quan
C.Các hoạt động dạy học 1
. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bµi cò : ThÕ nµo lµ tù sù . Ph¬ng thøc tù sự có đặc điểm gì
Làm bài tập 7 SBT 3. Bµi häc
i 35
Giíi thiƯu bµi : ë bµi tríc, ta đã thấy rõ, trong tác phẩm tự sự bao giờ cũng phải
có việc, có ngời. Đó là sự việc chi tiết và nhân vật- hai đặc điểm cốt lõi của tác phẩm tự sự.
Nhng vai trò, tính chất, đặc điểm của nhân vật và sự việc trong tác phẩm tự sự nh thế nào ? Làm thế nào để nhận ra ? Làm thế nào để xây dựng nó cho hay, cho
sống động trong bài viết của mình ?
Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1.
Hớng dẫn học sinh nắm đặc điểm của sự việc và nhân vật.
GV treo b¶ng phơ ? Xem xÐt 7 sù viƯc trong trun
thut S¬n Tinh, Thủ Tinh em h·y chØ ra :
- Sự việc khởi đầu ? - Sự việc phát triĨn ?
- Sù viƯc cao trµo ? - Sù viƯc kÕt thóc ?
? H·y ph©n tÝch mèi quan hƯ nh©n quả giữa các sự việc đó ?
Có 6 yếu tố cụ thể cần thiết của sự việc trong tác phẩm tự sự là :
- Ai làm ? nhân vật

I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LuyÖn tËp

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×