Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Giới thiệu hoàn cảnh truyện và các nhân vật Vua Hùng kén rể

Giới thiệu hoàn cảnh truyện và các nhân vật Vua Hùng kén rể

Tải bản đầy đủ - 153trang

Giáo viên nhận xét cách đọc, kể
? Truyện có bố cục nh thế nào ? Nội dung mỗi đoạn là gì ?
? TRuyện gắn với thời đại nào trong lịch sử VN Thời đại các vua
Hùng , với công cuộc trị thủy thời mở nớc ,dựng nớc của ngời Việt cổ
Hoạt động 2 :
Hớng dẫn tìm hiểu chi tiÕt cđa trun
Hái : Trun cã bao nhiêu nhân vật ? Nhân vật chính là ai ? Vì sao ?
Hình dáng bên ngoài của các nhân vật chính đã đợc tác giả miêu tả bằng
những chi tiết tởng tợng, kỳ ảo nh thế nào ?
? Điều đó có ý nghĩa gì ? ? Điều kiện chọn rể của nhà vua là
gì ? Em có nhận xét gì về điều kiện Êy ?
? T¹i sao vua Hïng l¹i chän lƠ vËt toàn là ở trên rừng, có lợi cho Sơn
Tinh ? Điều đó có ý nghĩa gì ? ? Trớc lời thách cới của Vua Hùng,
Đoạn cuối kể chậm, bình tÜnh

2. Gi¶i thÝch mét sè tõ khã : - Cån : dải đất cát nổi lên giữa sông


hoặc bờ biển - Ván : mâm
- Nệp : Cặp hai, đôi 3. Bè cơc trun
a Më trun Hïng v¬ng thø 18 kÐn rể
b Thân truyện - Vua Hùng ra điều kiện kén rể
- Sơn Tinh, Thủy Tinh cầu hôn : Sơn
Tinh đến trớc đợc vợ. Thủy Tinh đến sau đành về không, nổi giận, quyết gây
chiến trả hờn
- Trận quyết chiến giữa 2 thần c Kết truyện
Cuộc chiến vẫn tiếp tục hàng năm Truyện đợc gắn với thời đại các vua
Hùng

II. §äc hiĨu néi dung, ý


nghĩa truyện

1. Giới thiệu hoàn cảnh truyện và các nhân vật


- Truyện có 2 nhân vật chính + Sơn Tinh thần núi Tản Viên
+ Thủy Tinh thần nớc Sông Hồng - Cả hai vị thần đều có tài cao, phép lạ
đều xứng đáng làm rĨ vua Hïng  C¸ch giíi thiƯu nh trªn khiÕn ngêi nghe
hÊp dÉn  dÉn tíi cc tranh tài, đọ sức của họ vì 1 ngời con gái Mỵ Nơng

2. Vua Hùng kén rể


- Kén rể bằng cách thi tài dâng lễ vật sớm lễ vật vừa trang nghiêm, giản dị, truyền
thống vừa quý hiếm, kỳ lạ.
Ai hoàn thành sớm, mang đến sớm là thắng vua
thiên vị
tạo điều kiện thuận lợi cho Sơn Tinh thể hiện thái độ của ngời Việt cổ : lũ
i 28
Thủy Tinh có phản ứng gì ?
Học sinh đọc lại đoạn 2 : ? Vì sao Thủy Tinh chủ động dâng
nớc để đánh Sơn Tinh ? ? Cảnh Thủy Tinh hô ma gọi gió,
sóng dâng cuồn cuộn bão tố ngập trời dữ dội, gợi cho em hình dung ra cảnh
gì mà nhân dân ta thêng gỈp hàng năm ?
? Sơn Tinh đã đối phó nh thế nào ? Kết quả ra sao ?
Câu Nớc dâng cao bao nhiêu, đồi
núi dâng lên bấy nhiêu có hàm ý gì ? Hình ảnh của S¬n Tinh gióp em
liªn hƯ tíi ai ? ?Em cã nhËn xÐt gì về nghệ thuật
miêu tả ở đoạn này?
? Em hãy phát biểu về ý nghĩa tợng trng của các nhân vật?
lụt là kẻ thù, chỉ đem lại tai
họa, rừng
núi là ích lợi, bạn bè, ân nhân
- Rõ ràng Thủy Tinh bị bất lợi, nhng chàng vẫn quyết trổ tài đấu với Sơn
tinh. 3. Cuộc chiến đấu giữa 2 thần
Thủy Tinh đến chậm, mất Mỵ N- ơng nổi giận, nổi ghen quyết đánh
Sơn Tinh để cớp Mỵ Nơng. -
Thủy Tinh đã dâng nớc gây dông bão kỳ ảo hóa cảnh lũ
lụt thờng xảy ra ở vùng Đồng bằng sông Hồng hàng năm. Hiện
tợng tự nhiên, khách quan đã đợc giải thích 1 cách ngây thơ mà lý thú
S
ơn Tinh : không hề run sợ, chống cự kiên cờng, quyết liệt, càng đánh càng mạnh, Thủy
Tinh buộc phải rút lui Thể hiện cuộc chiến đấu giằng co, khó
phân thắng bại thể hiện quyết tâm bền bỉ, sẵn sàng đối phó kịp thời và nhất định chiến
thắng bão lũ của nhân dân ta.
- Bức tranh hoành tráng vừa hiện thực, vừa giàu chất thơ, khẳng định sức mạnh của con
ngời trớc thiên nhiên hoang dã. Đắp đê ngăn lũ là một chiến công vĩ đại của nhân dân ta
trong thời kỳ lịch sử, đã đợc thần thoại hóa.
Sơn Tinh là lực lợng c dân Việt cổ đắp đê chống lò lơt, lµ ớc mơ chiến
thắng thiên tai của ngời xa đợc hình t- ợng hóa, tài năng, khí phách của Sơn
Tinh là biểu tợng sinh động cho chiến c«ng cđa ngêi ViƯt cỉ chèng bão lụt
sông Đà và sông Hồng Kỳ tích dựng nớc của các vua Hùng
Thủy Tinh : là hiện tợng ma to, bão lụt ghê gớm hàng năm đợc hình tợng
hóa. Sức nớc, hiện tợng bão lụt đã trở thành kẻ thù hung dữ, truyền kiếp của
Sơn Tinh
i 29
? Kết thúc truyện phản ánh sự thật gì ? Về nghệ thuật nó gợi cho em cảm
xúc gì ?
Hoạt ®éng 3 :
Híng dÉn tỉng kÕt vµ lun tËp - Cho học sinh đọc phần ghi nhớ
- Kể lại chuyện ? Văn bản này có mấy sự việc ?
Hãy giải trình bày lại các sự việc đó ? Các sự việc trên đã đợc sắp xếp
theo trình tự nào ? Giáo viên : Đây là 1 văn bản tự sự,
và đã là tác phẩm bao giờ cũng có sự việc chi tiết và nhân vật - đó là 2 đặc
điểm cốt lõi của tác phẩm tự sự. Vậy vai trò, tính chất, đặc điểm của nhân
vật và sự việc trong tác phẩm tự sự nh thế nào. Tiết học sau các em sẽ tìm
hiểu kỹ
Học sinh làm bài tập 2 sách giáo khoa

3. ý nghĩa truyện -Giải thích hƯn tỵng lò lơt hµng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu hoàn cảnh truyện và các nhân vật Vua Hùng kén rể

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×