Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
ý nghĩa và đặc điểm chung của phơng thức tự sự

ý nghĩa và đặc điểm chung của phơng thức tự sự

Tải bản đầy đủ - 153trang

Tiết 7, 8 : Tập làm văn
Tìm hiểu chung về văn tự sự

A Mục tiêu cần đạt


: Sau khi học xong bài , hs cần nắm :
1. Kiến thức : - Khái niệm văn bản tự sự văn bản tự sự . Vai trò của phơng thức biểu đạt này
trong cuộc sống, trong giao tiếp 2. Kĩ năng ; Nhận diện văn bản tự sự trong các văn bản đã, đang, sắp học, bớc
đầu tập viết, tập nói kiểu văn bản tự sự. 3. Thái độ :
B Chuẩn bị của thầy và trò C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
Giới thiệu bài :
- Ai có thể giải nghĩa đợc khái niệm văn tự sự là gì ? - Văn tự sự khác gì với văn miêu tả ? Trong những tình huống nào ngời ta
phải dùng đến văn tự sự
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học Kết quả cần đạt
Hoạt động 1
Hớng dẫn tìm hiểu ý nghĩa và đặc điểm chung của phơng thức tự sự
? Hàng ngày em cã kĨ chun, nghe kĨ chun không ? kể những chuyện
gì ? ? Theo em kể chuyện để làm gì ?
Giáo viên : Để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu sù viƯc, con ngêi, c©u chun cđa
ngêi nghe, ngêi ®äc  ®ã là phơng thức tự sự
? Đọc và nghe truyện truyền thuyết Thánh Gióng em hiểu đợc những ®iỊu
g× ? Häc sinh ®äc mơc 2 s¸ch giáo
khoa, giáo viên gợi ý híng dÉn học sinh trả lời.
HS liệt kê chuỗi chi tiết trong truyện Thánh Gióng,từ chi tiết mở đầu đến chi
tiết kết thúc.Qua đó cho biết truyện thể

I. ý nghĩa và đặc điểm chung của phơng thức tự sự


- Kể chuyện văn học, kể truyện đời thờng, chuyện sinh hoạt...
§Ĩ biÕt, nhËn thøc vỊ ngêi, sù vËt, sù viƯc, để giải thích, để khen, chê
Ngời kể : thông báo, giải thích Ngời nghe : tìm hiểu, để biết
Văn bản : Thánh Gióng a Truyện là 1 văn bản tự sự, kể về
Thánh Gióng, thời vua Hùng thứ 6 đã đứng lên đánh đuổi giặc Ân.... Truyện
cao ngợi công đức của vị anh hùng làng Gióng vì có công đánh đuổi giặc
xâm lợc mà không màng đến danh lợi.
b Các sự việc trong truyện đợc diễn ra i
24
hiện nội dung chủ yếu g×? Em hiĨu thÕ nào là chuỗi sự việc
trong văn tự sự ? Em hãy kể lại sự việc Gióng ra đời
ntn ? Theo em có thể bỏ bớt chi tiết nào
có đợc không?
? Vậy em hiểu thế nào là tự sự ?
? Đặc điểm của phơng thức tự sự là gì ?
? ý nghĩa của tự sự ? Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa
Hoạt động 2 :
Hớng dẫn luyện tập trên lớp Học sinh đọc mẩu chuyện Ông già
và thần chết trả lời câu hỏi theo trình tự :
- Sự ra đời của Gióng - Thánh Gióng biết nói và nhận trách
nhiệm đánh giặc - Thánh Gióng lớn nhanh nh thổi
- Thánh Gióng vơn vai thành tráng sỹ cỡi ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt
đi đánh giặc. - Thánh Gióng đánh tan giặc
- Thánh Gióng lên núi, cởi bỏ áo giáp sắt bay về trời.
- Vua lập đền thờ phong danh hiệu - Những dấu tích còn lại của Thánh
Gióng - Truyện thể hiện chủ đề đánh giặc
giữ nớc của ngời Việt cổ ... Là kể lại sự việc một cách có đầu có
đuôi. Việc gì xảy ra trớc, thờng là nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra sau nên
có vai trò giải thích cho việc sau.
Khi kể lại 1 sự việc phải kể các chi tiết nhỏ hơn tạo ra sự việc đó
Không thể bỏ đợc vì nếu bỏ câu chuyện sẽ rời rạc, khó hiểu
Kết luận ghi nhớ
- Tự sự là cách kể chuyện, kể việc, kể về con ngời nhân vật. Câu chuyện bao
gồm những chuỗi sự việc nối tiếp nhau ®Ĩ ®i ®Õn kÕt thóc.
- Tù sù gióp ngêi ®äc, ngêi nghe hiĨu râ sù viƯc, con ngêi, hiĨu rõ vấn
đề, từ đó bày tỏ thái độ khen, chê - Tù sù rÊt cÇn thiÕt trong cuéc sèng,
trong giao tiếp, trong văn chơng.

II. Luyện tập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ý nghĩa và đặc điểm chung của phơng thức tự sự

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×