Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
§äc – hiĨu néi dung, ý nghÜa trun

§äc – hiĨu néi dung, ý nghÜa trun

Tải bản đầy đủ - 153trang

Học sinh đọc chú thích
? Mạch kể chuyện có thể ngắt làm mấy đoạn nhỏ ? ý chính của mỗi đoạn ?
Học sinh tự phân đoạn, phát biểu
? Nh©n vËt trung t©m cđa trun thut nµy lµ ai ? Vì sao
Hoạt động 2 : Hớng dẫn tìm hiểu chi tiết truyện
? Em hãy giới thiệu sơ lợc về nguồn
gốc ra đời của Thánh Gióng ? Em có nhận xét gì về các chi tiết
giới thiệu nguồn gốc ra đời của Gióng
? Câu nói đầu tiên của Gióng là câu hỏi nào ? Với ai ? Trong hoµn cảnh
nào ? ý nghĩa của câu nói đó ND : lóc b×nh thêng thì âm thầm,
lặng lÏ. Nhng khi nớc nhà gặp cơn nguy biến, họ sẵn sàng tham gia cứu n-
ớc đầu tiên... Đoạn cuối : giọng nhẹ nhàng, thanh
thản, xa vời, huyền thoại 2 Chú thích : cần chú ý thêm
- Tơc trun : phỉ biÕn trun miƯng trong d©n gian. Đây là 1 trong những từ
ngữ thờng mở đầu các truyện dân gian. - Tâu : Báo cáo, nói với vua
- Tơc gäi lµ : thêng gäi lµ 3 Bè cục : 4 đoạn
a. Sự ra đời kỳ lạ của Gióng b. Gióng gặp xứ giả, cả làng nuôi
Gióng. c. Gióng cùng nhân dân chiến đấu và
chiến thắng giặc Ân d. Gióng bay về trời
Nhân vật trung tâm là Gióng từ cậu bé làng Gióng kỳ lạ trở thành Thánh
Gióng. Đây là hiện tợng nhân vật đợc xây dựng bằng nhiều chi tiết tởng tợng,
kỳ ảo, tạo nên vẻ đẹp hấp dẫn đối với trẻ thơ.

II. Đọc hiểu nội dung, ý nghĩa truyện


Hình tợng nhân vật Thánh Gióng 1. Nguồn gốc ra đời
- Bà mẹ dẫm lên vềt chân to, lạ ngoài
đồng và thụ thai - Ba năm Gióng không biết nói, cời,
đặt đâu nằm đó
sự ra đời kỳ lạ
2. Câu nói đầu tiên - Gióng nhờ mẹ ra gọi sứ giả vào để nói
chuyện - Câu nói đầu tiên với sứ giả là lời yêu
cầu cứu nớc, là niềm tin sẽ chiến thắng giặc ngoại xâm. Giọng nói đĩnh đạc,
đàng hoàng, cứng cỏi lạ thờng.
Chi tiết kỳ lạ, nhng hàm chứa 1 sự thật rằng ở 1 đất nớc luôn bị giặc ngoại
i 17
? Vì sao Gióng lớn nh thổi ?
? Chi tiết : Gióng ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa mặc xong đã chật có
ý nghĩa gì ? Giáo viên : Ngày nay ở hội Gióng
nhân dân vẫn tổ chức cuộc thi nấu cơm, hái cà nuôi Gióng hình thức tái hiện
quá khứ rất giàu ý nghĩa
Giáo viên nói nhanh vÒ chi tiết Gióng vơn vai thành tráng sỹ.GV cho
HS xem tranh vµ kĨ lại đoạn Gióng đánh giặc.
? Nhận xét cách kể, tả của dân gian ?
? Chi tiÕt roi s¾t g·y, Giãng lËp tøc nhỉ tõng bôi tre, vung lªn thay gËy
quËt túi bụi vào giặc có ý nghĩa gì ? -Gv liên hệ : gậy tre trông tre chống
lại sắt thép quân thù ... xâm đe dọa thì nhu cầu đánh giặc cũng
luôn thờng trực từ tuổi trẻ thơ, đáp ứng lêi kªu gäi cđa tỉ qc  ca ngợi ý
thức đánh giặc, cứu nớc trong hình tợng Gióng Gióng là hình ảnh nhân dân
tạo ra khả năng hành động khác th- ờng thần kỳ.
3. Cả làng, cả n ớc nuôi nấng, giúp đỡ
Gióng chuẩn bị ra trận - Gióng ăn kháe, bao nhiªu cũng
không đủ - Cái vơn vai kỳ diệu của Gióng. Lớn
bổng dậy gấp trăm ngàn lần, chứng tỏ nhiều ®iỊu :
+ Søc sèng m·nh liƯt, kú diƯu cđa d©n tộc ta mỗi khi gặp khó khăn
+ Sức mạnh dũng sỹ của Gióng đợc nuôi dỡng từ những cái bình thờng, giản dị
+ Đó cũng là sức mạnh của tình đoàn kết, tơng thân tơng ái của các tầng lớp nhân dân
mỗi khi tổ quốc bị đe dọa.
Chỉ có nhân vật của truyền thuyết thần thoại mới có sự tởng tợng kỳ diệu
nh vậy. 4. Gióng cùng toàn dân chiến đấu và
chiến thắng giặc ngoại xâm Đoạn kể, tả cảnh Gióng đánh giặc
thật hào hứng. Gióng đã cùng dân đánh giặc, chủ động tìm giặc mà đánh
Chi tiết này rất có ý nghĩa : Gióng không chỉ đánh giặc bằng vũ khí vua
ban mà còn bằng cả vũ khí tự tạo bên đ- ờng. Trên đất nớc này, cây tre đằng
ngà, ngọn tầm vông cũng có thể thành vũ khí đánh giặc
-
Cảnh giặc thua thảm hại - Cả nớc mừng vui, chào đón chiến thắng
- Cách kể, tả của dân gian thật gọn gµng, râ rµng, nhanh gän mµ cn hót.
5. KÕt trun i
18
? C¸ch kĨ trun nh vËy cã dơng ý gì ? Tại sao tác giả lại không để Gióng
về kinh đô nhận tíc phong cđa vua hoặc chí ít cũng về quê chào mẹ già
đang mỏi mắt chờ mong
? Hãy nêu ý nghÜa cña hình tợng Thánh Gióng?
Hoạt động 3 : Hớng dẫn tổng kết và luyện tập
? Những dấu tích lịch sử nào còn sót lại
đến nay, chứng tỏ câu chuyện trên không hoàn toàn là 100 truyền thuyết
? Bài học gì ®ỵc rót ra tõ truyền thuyết Thánh Gióng
Gióng bay lên trời từ ®Ønh Sãc S¬n
- Ra ®êi phi thêng  ra ®i còng phi thêng
- Chøng tá Gióng đánh giặc là tự nguyện không gợn chút công danh.
Gióng lµ con cđa thần thì nhất định phải về trời.... nhân dân yêu mến,
trân trọng muốn giữ mãi hình ảnh ngời anh hùng,
Gióng trở về cõi vô biên bất
tử
. Hình ảnh : Cúi đầu từ biệt mẹ
Bay khuất giữa mây hồng Huy Cận
đẹp nh một giấc mơ ý nghĩa của hình t
ợng Thánh Gióng
- Gióng là hình tợng tiêu biểu, rực rỡ của ngời anh hùng đánh giặc giữ nớc
- Là ngời anh hùng mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng ở buổi đầu
dựng nớc. Sức mạnh của tổ tiên thần thánh, của tập thể cộng đồng, của thiên
nhiên văn hóa, kỹ thuật.
- Có hình tợng Thánh Góng mới nói đợc lòng yêu nớc, khả năng và sức
mạnh quật khởi của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm

III. Tổng kết, luyện tËp 1. ý nghÜa lÞch sư


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§äc – hiĨu néi dung, ý nghÜa trun

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×