Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Văn bản và mục đích giao tiếp - Em sẽ nói hay viết có thể nói 1

Văn bản và mục đích giao tiếp - Em sẽ nói hay viết có thể nói 1

Tải bản đầy đủ - 153trang

3. Thái độ : Học tập tích cực.

B. Chuẩn bị của thầy và trò:


Bảng phụ ,đọc sách giáo khoa , tài liệu

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học :


1 - Giới thiệu bài : Giới thiệu chơng trình và phơng pháp học tập phần tập làm văn lớp 6 theo hớng
kết hợp chặt chẽ với phần TV và phần VH, giảm lí thuyết, tăng thực hành, luyện tập, giải các bài tập.
2 - Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 : Giáo viên hớng dẫn học sinh trả lời
theo hệ thống câu hỏi để nắm bắt đợc khái niệm văn bản và mục đích giao tiếp.
? Trong đời sống khi có 1 t tởng tình cảm, nguyện vọng mà cần biểu đạt cho
mọi ngời hay ai đó biết, em làm thế nào ?
? Khi muốn biểu đạt t tởng, tình cảm nguyện vọng ấy 1 cách đầy đủ, trọn vẹn
cho ngời khác hiểu, thì em phải làm nh thế nào ?
? Em đọc câu ca dao : Ai ơi............................... mặc ai
? Câu ca dao trên sáng tác ra để làm
gì ? ? Nó muốn nói lên vấn đề gì chủ đề
gì ? Hai câu 6 và 8 liên kết với nhau
nh thế nào về luật thơ và về ý ? ? Theo em nh vậy đã biểu đạt trọn
vẹn 1 ý cha ? Câu cách đó đã có thể coi là 1 văn bản cha
? Giáo viên hỏi : Vậy theo em văn bản là gì
? Lời phát biểu của thầy hiệu trởng trong lễ khai giảng năm học có phải là
1 văn bản không ? vì sao ?

I. Văn bản và mục đích giao tiÕp - Em sÏ nãi hay viÕt  cã thĨ nãi 1


tiÕng, 1 c©u, hay nhiỊu c©u VÝ dơ : T«i thÝch vui
Chao «i, buån Nãi hoặc viết ra.
- Phải nói có đầu có đuôi mạch lạc rõ ràng,có lý lẽ , dẫn chứng tạo
lập văn bản
- Nêu ra 1 lời khuyên - Chủ đề : giữ chí cho bền
- Câu 2 làm rõ thêm : giữ chí cho bền là không dao động khi ngời khác
thay đổi chí hớng. Chí là : chí hớng, hoài bão, lý tởng. Vần là yếu tố liên
kết câu sau làm rõ ý cho cấu trớc.
Câu ca dao là một văn bản - Văn bản là chuỗi lời nói hoặc viết
có chủ ®Ị thèng nhÊt ®ỵc liên kết mạch lạc nhằm đạt mục đích giao tiếp
- Là văn bản vì là chuỗi lêi nãi cã i
12
? Bøc th em viÕt cho bạn bè, ngời thân có phải là 1 văn bản không
? Đơn xin học vào học lớp 6, bài thơ, truyện cổ tích, thiếp mời.... có phải là
văn bản không ? Giáo viên kết luận lại :
Giáo viên chốt
Vậy văn bản có các kiểu loại nào? Đợc phân loại trên cơ sở nào phần 2.
Hoạt động 2 : Giáo viên hớng dẫn học sinh tìm
hiểu sơ lợc bảng phân loại các kiểu văn bản và phơng thức biểu đạt
? Căn cứ vào đâu để phân loại các kiểu văn bản
GV treo bảng phụ có kẻ các kiểu văn bản ứng vớicác phơng thức biểu đạt
nh SGK cho HS quan sát chủ đề : nêu thành tích năm qua, nêu
nhiệm vụ năm học mới, kêu gọi, cổ vũ giáo viên học sinh hoµn thµnh tèt
nhiƯm vụ năm học
đây là văn bản nói. Văn bản viết, có thể thức, chủ đề
Đều là văn bản vì chúng có mục
đích, yêu cầu, thông tin và có thể thức nhất định.
Giao tiếp là hoạt động truyền đạt, tiếp nhận t tởng, tình cảm bằng phơng
tiện ng«n tõ. Nã ®ãng vai trß quan trọng và không thể thiÕu trong ®êi
sèng con ngời. Không có giao tiếp thì con ngời không thể hiểu, trao đổi với
nhau bất cứ điều gì. Ngôn từ là phơng tiện quan trọng nhất để thực hiện giao
tiếp đó là giao tiếp ngôn từ.
Văn bản là chuỗi lời nói hoặc viết có chủ đề thống nhất, đợc liên kết mạch
lạc nhằm mục đích giao tiếp
- Văn bản có thể dài, ngắn, thậm chí chỉ 1 câu, nhiều câu... có thể viết ra hoặc đợc
nói lên. - Văn bản phải thể hiện ít nhất 1 ý chủ
đề nào đó. - Các từ ngữ trong văn bản phải gắn
kết với nhau chặt chẽ, mạch lạc

II. Kiểu văn bản và phơng thức biểu đạt của văn bản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Văn bản và mục đích giao tiếp - Em sẽ nói hay viết có thể nói 1

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×