Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Khái niệm về từ : Ví dụ : Thần dạy dân cách trồng Các kiểu cấu tạo từ : Ví dụ: Luyện tập Bài tập 1 :

Khái niệm về từ : Ví dụ : Thần dạy dân cách trồng Các kiểu cấu tạo từ : Ví dụ: Luyện tập Bài tập 1 :

Tải bản đầy đủ - 153trang

Tiết 3 : Từ và cấu tạo của từ tiếng việt

A. Mục tiêu cần đạt:


Sau khi học xong bài , hs cần nắm đợc :
- Khái niệm về từ - Đơn vị cấu tạo từ tiếng
- Các kiểu cấu tạo từ từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy 2. Kĩ năng nhận diện từ và sử dụng từ
3. Thái độ : Yêu quý tiếng mẹ đẻ.

B. Chuẩn bị của thầy và trò


- Giáo viên chuẩn bị bảng phụ có ghi ví dụ hình thành khái niệm - Học sinh : đọc, chuẩn bị bài ở nhà

C. Hoạt động, dạy và học trên lớp


1.
ổn định tổ chức
2
.kiểm tra bài cũ
3
.bài mới
Hoạt động của giáo viên và hs Nội dung cần đạt
Hoạt động 1 : Hớng dẫn tìm hiểu khái niƯm vỊ tõ ?
GV treo b¶ng phơ cã ghi vÝ dụ . ? Câu trên có bao nhiêu tiếng và bao
nhiêu từ ? ? Tiếng là gì ?
? Tiếng đợc dùng để làm gì ? ? Từ là gì ?
? Từ đợc dùng để làm gì ? ? Khi nào 1 tiếng đợc coi là 1 từ ?
Giáo viên Cho HS rót ra ghi nhí thø nhÊt vỊ tõ
Ho¹t ®éng 2 :Híng dÉn HS tìm hiểu các kiểu cấu tạo từ
Giáo viên treo bảng phụ có chép

I. Khái niệm về từ : Ví dụ : Thần dạy dân cách trồng


trọt chăn nuôi và cách ăn ở. - Có 12 tiếng
- 9 từ đợc phân cách = dấu gạch chéo
- Tiếng là âm thanh phát ra. Mỗi tiếng là một âm tiết.
Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ - Từ là tiếng, là những tiếng kết hợp
lại nhng mang ý nghĩa Từ là đơn vị nhỏ nhất dùng để đặt
câu - Khi 1 tiếng dùng để tạo câu, tiếng
ấy trở thành từ.
Ghi nhớ 1: Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng
để đặt câu.

II. Các kiểu cấu tạo từ : Ví dụ:


Từ ®Êy níc ta chăm nghề
i 9
Hoạt động của giáo viên và hs Nội dung cần đạt
Bài tập 1 : Hãy điền các từ trong
câu dới đây vào bảng phân loại. nh SGK Tr13
Yêu cầu học sinh cần điền đợc nh sau :
Bài tập 2 : Dựa vào bảng phân loại,
em hãy cho biết ? ? Từ đơn khác từ phức nh thế nào ?
? Cấu tạo của từ láy và từ ghép có gì giống và khác nhau ?
VD : nhà cửa, quần áo VD : nhễ nhại, lênh khênh, vất va
vất vởng, sạch sành sanh
? Đơn vị cấu tạo nên từ là gì ? Giáo viên kết luận những khái niệm
cơ bản cần nhớ - HS đọc ghi nhớ Sgk
Hoạt động 3 : Hớng dẫn học sinh Luyện tập
HS làm bài tập theo3 nhóm . Các
nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả , các nhóm khác nhận xét , GV kết
luận . trồngtrọt chăn nuôi và có tục ngày
tết làm bánh chng bánh giầy - Từ đơn : từ, ®Êy, níc, ta, chăm,
nghề, và, tục, có, ngày, tết, làm - Từ láy : trồng trọt
- Từ ghép : chăn nuôi, bánh chng, bánh dày.
- Từ chỉ gồm 1 tiếng là từ đơn - Từ gồm 2 hoặc nhiều tiếng lµ tõ
phøc  Tõ ghÐp vµ tõ phøc gièng nhau về
cách cấu tạo : đều là từ phức gồm 2 hoặc nhiều tiếng tạo thành.
Khác nhau: - Từ phức đợc tạo ra bằng cách ghép
các tiếng có nghĩa với nhau đợc gọi là từ ghép
- Từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng đợc gọi là từ láy.
- Đơn vị cấu tạo từ của tiếng Việt là tiếng
Ghi nhớ2 : sách giáo khoa

III. Luyện tập Bài tập 1 :


a C¸c tõ ngn gèc, con ch¸u thc
kiĨu tõ ghÐp. b Từ đồng nghĩa với nguồn gốc cội
nguồn, gốc gác c Từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc
cậu, mợ, cô dì, chú cháu, anh em.
Bài tập 2 : - Theo giới tính nam, nữ : ông bà,
cha mẹ, anh chị, cậu mợ - Theo bậc bậc trên, bậc dới bác
cháu, chị em, dì cháu i
10
Hoạt động của giáo viên và hs Nội dung cần đạt
Hoạt động 5 : Híng dÉn häc Hsinh häc bµi ë nhµ
Bµi tËp 3 : - C¸ch chÕ biÕn : b¸nh r¸n, b¸nh n-
íng, b¸nh hÊp, b¸nh nhóng - ChÊt liệu làm bánh : bánh nếp,
bánh tẻ, bánh khoai, bánh ngô, bánh đậu xanh.
- Tính chất cđa b¸nh : b¸nh gối, bánh quấn thừng, bánh tai voi...
Bài tập 4 : - Miêu tả tiếng khóc của ngời
- Những từ láy cũng có tác dụng mô
tả đó : nức nở, sụt sùi, rng rức
Bài tập 5 : Các từ láy - Tả tiếng cời : khúc khích, sằng sặc
- Tả tiếng nói : khàn khàn, lè nhè,
thỏ thẻ, léo nhéo... - Tả dáng điệu
V.Hớng dẫn học ở nhà - Häc sinh lµm bµi tËp ë vë BTTV
- Häc sinh thuộc phần ghi nhớ - Vẽ đợc sơ đồ cấu tạo của từ Tiếng
Việt theo mẫu sách bài tập.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.Tiết 4
Giao tiếp, văn bản và phơng thức biểu đạt

A. Mục tiêu cần đạt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm về từ : Ví dụ : Thần dạy dân cách trồng Các kiểu cấu tạo từ : Ví dụ: Luyện tập Bài tập 1 :

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×