Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Đọc và tìm hiểu chung Đọc - hiểu nội dung, ý nghĩa truyện

Đọc và tìm hiểu chung Đọc - hiểu nội dung, ý nghĩa truyện

Tải bản đầy đủ - 153trang

a Giới thiệu bài: Truyền thuyết bánh chng, bánh giày là truyền thuyết giải thích phong tục làm bánh chng, bánh giày trong ngày tết, đề cao sự thờ kính trời, đất và tổ
tiên của nhân dân, đồng thời ca ngợi tài năng, phẩm chất của cha ông ta trong việc tìm tòi, xây dựng nền văn hóa đậm đà màu sắc, phong vị dân tộc.
b Tiến trình tổ chức các hoạt động: Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt Hoạt động 1 : Hớng dẫn HS Đọc -
tìm hiểu chung văn bản
- Cho häc sinh ®äc theo đoạn 3 đoạn
- Giáo viên nhận xét góp ý cách đọc - Giáo viên giúp các em hiểu kỹ hơn về
các chó thÝch 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13.
Hoạt động 2: Hớng dÉn HS §äc- hiĨu néi dung, ý nghÜa cđa trun.
GV cho HS th¶o ln hệ thống câu hỏi phần đọc hiểu văn bản:
? Hoàn cảnh, ý định, cách thức vua Hùng chọn ngời nối ngôi ?
? Em có nhận xét gì về cách thøc chän ngêi nèi ng«i cđa vua Hïng
? Vì sao trong các con vua, chØ có

I. Đọc và tìm hiểu chung


1. Đọc 2. Chú thÝch 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13

II. §äc - hiĨu néi dung, ý nghĩa truyện


1. Hoàn cảnh, ý định, cách thức vua Hùng chọn ng
ời nối ngôi. a Hoàn cảnh:
- Đất nớc: giặc ngoài đã yếu, vua có thể tập trung chăm lo cho dân đợc no
ấm. - Sức khỏe: vua đã già yếu, muốn
truyền ngôi b ý
định :
- Về tài đức: phải nối đợc chí vua - Về thứ bậc trong gia đình: không
nhất thiết phải là con trởng. c Cách thức: Điều vua đòi hỏi mang
tính một câu đố đặt biệt để thử tài: Nhân lễ Tiên Vơng truyền ngôi
Đó là một ý định đúng đắn, vì nó coi trọng cái chí không bị ràng buộc vào
luật lệ triều đình Cuộc thi trí.
2. Lang Liêu đ ợc thần dạy Lấy gạo
làm bánh lễ Tiên v ơng
- Chàng là ngời thiệt thòi nhất - Sống giản dị, gần gũi với nhân dân
i 6
Lang Liêu đợc thần giúp đỡ ? Theo em nhân vật thần ở đây là chỉ
ai ? vì sao? ? Em có nhận xét gì về chi tiết thần
đợc sử dụng ở đoạn này? Sau khi đợc thần báo mộng Lang Liêu
đã làm gì và kết quả của việc làm đó ra sao phần 3
? Vì sao hai thứ bánh của Lang Liêu đợc vua cha chọn để tế trời đất, Tiên v-
ơng, Lang Liêu đợc nối ngôi vua? ? Hãy giải thích lý do hai thứ bánh đ-
ợc vua Hùng chọn làm lễ vật ? Qua việc Lang Liêu làm 2 thứ bánh
bánh để cúng tiên vơng và đã đợc vua trun ng«i cho.
VËy theo em Lang Liêu đợc truyền ngôi nh vậy có xứng đáng không.?
?Theo em Lang Liªu cã đợc những phẩm chất nào mà ®¸ng ®Ĩ cho em häc
tËp?. ? ý nghÜa cđa trun thuyết Bánh ch-
ng, bánh giày ?
Hoạt động III: Hớng dẫn Tỉng kÕt - Ghi nhí - lun tËp
“ý nghÜa của phong tục ngày tết nhân dân ta làm bánh chng, bánh giày đề
cao nghề nông - Chàng hiểu đợc ý thần và thực hiện
đợc ý thần. Chi tiết thần báo mộng hoang
đờng nghệ thuật tiêu biểu của truyện dân gian giáo viên lý giải cho học
sinh hiểu vì sao truyện lại đợc xếp vào thể loại truyền thuyết.
3. Lang Liêu đ ợc nối ngôi vua
- Hai thứ bánh có ý nghÜa thùc tÕ q träng nghỊ n«ng, q träng hạt gạo nuôi
sống con ngời và là sản phẩm do chính con ngời làm ra.
- Hai thứ bánh có ý tởng sâu xa T- ởng trời, tởng đất, tởng muôn loài.
- Hai thứ bánh làm vừa ý vua, hợp ý vua  Lang Liªu lµ con ngêi cã tài
năng, đức độ thông minh, hiếu thảo, trân trọng những ngời sinh thành ra
mình xứng đáng đợc nối ngôi vua.
4. ý nghĩa của truyện: - Giải thích nguồn gốc của bánh ch-
ng, bánh giày - Phản ánh thành tựu văn minh nông
nghiệp ở buổi đầu dựng nớc với thái độ đề cao lao động, ®Ị cao nghỊ n«ng.
- ThĨ hiƯn sù thê kÝnh trêi đất, tổ tiên của nhân dân ta.

III. Tổng kết-Ghi nhí - lun tËp 1. Ghi nhí: S¸ch gi¸o khoa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đọc và tìm hiểu chung Đọc - hiểu nội dung, ý nghĩa truyện

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×