Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giảm diện tích đất rừng, gia tăng suy thoái đất

Giảm diện tích đất rừng, gia tăng suy thoái đất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng2. Biến động độ che phủ rừng khu vực Hòn Gai - Cẩm Phả

Đơn vị: %  Nguồn: Trần Yêm, Luận án Tiến sĩ, 2000  Bảng 3. Diện tích khai trường, bãi thải và diện tích đổ thải ra vùng biển Cẩm Phả

Đơn vị: ha  Nguồn: Nguyễn Địch Dĩ, 2003Bùn đỏ do khai thác bơ xít ở Tây NgunVùng đất đang khai thác vàng ở Quảng NamLòng Suối Sảo bị vùi lấp do chất thải của q

trình hoạt động khống sản tại xã Ngọc MinhYên BáiĐà lạtBình Định4. Hoạt động khai thác, vận chuyển, sàng tuyển và đổ thải ra

lượng lớn nước thải kèm theo lượng dầu mỡ từ các phương

tiện vận chuyển đổ thải vào mơi trường đất từ đó gây ơ

nhiễm về mặt lí hóa đất, đặc biệt là ơ nhiễm do hóa chất

tuyển quặng, kim loại nặng.

• Ơ nhiễm kim loại nặng như Asen, chì. Ví dụ:Kết quả phân tích

mẫu đất tại mỏ than núi Hồng (Thái Nguyên) cho thấy: Hàm

lượng As trong đất từ 202-3690 ppm (1ppm = 1 phần triệu), gấp

17-308 lần TCVN, có nơi lên đến 15146ppm. Mỏ kẽm, chì làng

Hích (Thái Ngun) cũng có hàm lượng Pb và Zn tương ứng là

13028ppm và 9863ppm; gấp 186 lần TCVN đối với Pb và 49

lần đối với Zn.

• Ơ nhiễm cyanua, thủy ngân từ khai thác vàng

• Ơ nhiễm phóng xạ từ khai thác quặng titan

• Ô nhiễm đất do dầu mỏ5. Ô nhiễm đất do dầu mỏ

-Trong quá trình vận chuyển dầu mỏ hoặc súc

rửa thùng chứa hoặc dầu từ máy móc trong

khi hoạt động khai thác thác bị đổ ra đất.

Trên mặt đất có lớp dầu mỏng sẽ cản trở quá

trình trao đổi chất của sinh vật trong đất.

Dầu thấm dần vào lòng đất làm ảnh hưởng

đến tính chất của đất. Chúng biến hạt keo

thành trơ khơng có khả năng trao đổi và hấp

thụ.III. Ngun nhân

Cơng nghệ khai thác lạc hậu, cơng trình xử lí nước

thải còn thơ sơ, tiềm ẩn những rủi ro cao và quy

hoạch chưa hợp lý.

Cơng tác hồn thổ, cải tạo, phục hồi mơi trường sau

khai thác còn chưa được thực hiện tốt.

Công tác tuyên truyền và thực hiện Luật Bảo vệ mơi

trường và các văn bản liên quan còn hạn chế

Ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các

doanh nghiệp còn yếu kém.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giảm diện tích đất rừng, gia tăng suy thoái đất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×