Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khai thác khoáng sản làm suy giảm diện tích, ô nhiễm và mất đất canh tác

Khai thác khoáng sản làm suy giảm diện tích, ô nhiễm và mất đất canh tác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mất đất canh tác ở Yên BáiMặt đất bị phá hủy do đào

vàng ở Bắc CạnBãi thải mỏ quặng sắt ở Sài Lương3. Giảm diện tích đất rừng, gia

tăng suy thoái đấtBảng2. Biến động độ che phủ rừng khu vực Hòn Gai - Cẩm Phả

Đơn vị: %  Nguồn: Trần Yêm, Luận án Tiến sĩ, 2000  Bảng 3. Diện tích khai trường, bãi thải và diện tích đổ thải ra vùng biển Cẩm Phả

Đơn vị: ha  Nguồn: Nguyễn Địch Dĩ, 2003Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khai thác khoáng sản làm suy giảm diện tích, ô nhiễm và mất đất canh tác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×