Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Âënh dảng kê tỉû  Âënh dảng âoản vàn bn

Âënh dảng kê tỉû  Âënh dảng âoản vàn bn

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 19-20-21 Ngy soản: 2008
Bi 8: ÂËNH DẢNG VÀN BN

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hãû thäúng lải nghéa v cạc näüi dung âënh dảng vàn bn cå bn.

2. Kỵ nàng:


- Thnh thảo viãûc âënh dảng kê tỉû v âënh dảng âoản vàn theo máùu.
- Soản tho âỉåüc vàn bn âån gin.

3. Thại âäü:


- Cọ thại âäü âụng âàõn, cọ tênh k lût cao âäúi våïi män hc, ham thêch mọn hoỹc.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc, nóu vỏỳn âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦGiạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: Âënh dảng vàn bn l biãún âäøi cạc


thnh pháưn vàn baớn õóứ trỗnh baỡy chuùng dổồùi daỷng cuỷ thóứ naỡo âọ. Âënh dảng vàn bn nhàòm mủc õờch trỗnh baỡy vn
baớn roợ raỡng, nhỏỳt quaùn, maỷch laỷc v gáy áún tỉåüng.

b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr

I. Âënh dảng kê tỉû 


Cạch 1: Vo Format Font,
Häüp thoải Font xút hiãûn:
GV: Cho 1 cáu thå nhỉ sau:
.......
“ Tỉì áúy trong täi bỉìng nàõng hả
Màût tråìi chán l chọi qua
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 31 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Phäng chỉỵ: Font. - Kiãøu chỉỵ: Font style.
- Cåỵ chỉỵ: Size. - Mu sàõc cho chỉỵ: Font
color. - Kiãøu gảch
chán:Underline style. •
Sau khi â âënh dảng xong:
+ Nhạy chüt vo OK Enter âãø hon táút.
+ Default: Âãø ngáưm âënh
cho âënh dảng kê tỉû åí cạc láưn soản tho vàn bn tiãúp
theo.

Cạch 2: Sỉí dủng cạc
nụt lãûnh trãn thanh cäng củ åí ngay maỡn hỗnh nóửn soaỷn
thaớo vaớn baớn.

II. ởnh dảng âoản vàn bn


Chn âoản vàn bn cáưn âënh dảng, sau thỉûc
tim Häưn täi l mäüt vỉåìn hoa
lạ Ráút âáûm hỉång v räün
tiãúng chim ”
..... Hy âënh dảng kê tỉû cho
2 cáu thå trãn våïi u cáưu: Chn Font: VNtime; cåỵ chỉỵ:
14; Kiãøu chỉỵ: in nghiãng; mu chỉỵ: Â...
- Âënh dảng kê tỉû : Sỉí dủng 1 trong 2 cạch sau:
HS:
Làõng nghe v quan sạt.
GV: Nãu thao tạc v thỉûc hiãûn thao tạc trỉûc tiãúp trãn
mạy. HS: Làõng nghe, quan sạt vaì
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 32 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
hiãûn 1 trong cạc cạch sau: 
Cạch 1: Vo Format
Paragraph, Häüi thoaûi xuáút hiãûn:
- Aligment: Càn lãö. - Indentation: Vë trê lãö.
- Spacing: Khong cạch
âãún âoản vàn bn trỉåïc v sau.
- Special: Âënh dảng dng âáưu tiãn.
- Line Spacing: Khong cạch giỉỵa cạc dng.

Cạch 2: Chn cạc nụt
lãûnh trãn thanh cäng củ: Ngoi ra, coï thãø dng
thỉåïc ngang âãø hiãûu chènh mäüt säú thüc tênh lãư ca
âoản vàn bn:
- Càn lãư trại ca trang. - Càn lãư phi ca trang.
- Vë trê lãư dng âáưu lm theo.
GV: Nãu thao tạc v thỉûc
hiãûn thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy.
HS: Làõng nghe, quan sạt v lm theo.
GV: Nãu thao tạc v thỉûc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 33 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
tiãn. - Vë trê lãư trại ca
âoản vàn. - Vë trê lãư phi ca
âoản vàn.
- Lãư phi ca trang.

III. Âënh dảng trang L xạc âënh cạc tham säú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Âënh dảng kê tỉû  Âënh dảng âoản vàn bn

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×