Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Kióứm tra baỡi cuợ: Mọỹt sọỳ quy từc goợ vn baớnSGK Caùc thao taùc bión tỏỷp trong vn baớnSGK Soaỷn thaớo vn baớn chổợ vióỷtSGK Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷnSGK aùnh giaù Cuớng cọỳ Dỷn doỡ

Kióứm tra baỡi cuợ: Mọỹt sọỳ quy từc goợ vn baớnSGK Caùc thao taùc bión tỏỷp trong vn baớnSGK Soaỷn thaớo vn baớn chổợ vióỷtSGK Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷnSGK aùnh giaù Cuớng cọỳ Dỷn doỡ

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 17-18 Ngy soản: 2008
Bi 7: ÄN LẢI MÄÜT SÄÚ KIÃÚN THỈÏC CÅ BN

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hãû thäúng lải cạc khại niãûm cå baín cuía cuía hãû soản tho vàn bn.
- Cạc quy tàõc cå bn trong viãûc soản tho vàn bn. - Hiãøu âỉåüc näüi dung cạc thao tạc biãn táûp vàn bn,
g vàn bn chỉỵ Viãût, cạc chãú âäü hiãøn thë vàn bn.

2. Kỵ nàng:


- Hoüc sinh phán biãût âỉåüc cạc thnh pháưn cå bn ca vàn bn.
- Thnh thảo cạc thao tạc: Khåíi âäüng v kãút thục Word, g vàn bn, g chỉỵ Viãût, sỉía chỉỵa trong vàn bn,
hiãøn thë vàn bn trong cạc chãú âäü khạc nhau.

3. Thại âäü:


- Hc sinh cọ thỉïc hån trong viãûc soản tho vàn bn...

B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY


• Håüp tạc, nãu váún âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦGiạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DAÛY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Nhàõc lải
1. Kê tỉû, tỉì, cáu, dng, âoản, trang
GV: u cáưu hc sinh lm viãûc theo nhọm. Tr låìi cạc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 28 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
?SGK.

2. Mäüt säú quy tàõc g vàn bnSGK


3. Cạc thao tạc biãn táûp trong vàn bnSGK


4. Soản tho vàn bn chỉỵ viãûtSGK


II. Cạc chãú âäü hiãøn thë vàn baín trón maỡn


hỗnhSGK

III. Thổỷc haỡnh 1. Nọỹi dung thỉûc


hnhSGK

2. Tiãún trỗnh thổỷc hióỷnSGK


cỏu hoới trong saùch giaùo khoa.
GV: Yãu cáöu mäùi nhọm âỉïng dáûy bạo bạo v nháûn
xẹt. HS: Bạo cạo.
GV: Nháûn xẹt. GV: Giạo viãn nhàõc lải mäüt
säú quy tàõc phi tn theo khi soản tho vàn bn v minh
hoüa mäüt säú vê dủ vủ thãø.
HS: Làõng nghe v quan sạt.
GV: Nhàõc lải mäüt säú thao tạc biãn táûp trong vàn bn.
Minh ha trỉûc tiãúp trãn maïy tênh.
HS: Quan sạt v làõng nghe sau âọ thỉûc hiãûn lải.
GV: Nhàõc lải âãø soaỷn thaớo õổồỹc chổợ vióỷt trón Word thỗ
ta phaới cỏửn coù: - Chổồng trỗnh häù tråü
chỉỵ viãût, vê duû: Unikey, Vietkey...
- Mäüt säú phäng chỉỵ viãûtâ âỉåüc ci sàơn.
GV: Hỉåïng dáùn trỉûc tiãúp
trãn mạy tênh.
HS: Quan sạt v lm theo.
GV: Hỉåïng dáùn trỉûc tiãúp
trãn mạy tênh âãø hc sinh quan sạt v lm theo.
HS: Quan sạt v lm theo.
GV: u cáöu hoüc sinh lm tỉì Bi 1

Bi 4. HS: Lm bi trãn mạy.
Nguùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 29 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

3. Âạnh giạ


IV. Cáu hiSGK


HS: Lm theo cạc bỉåïc trong sạch giạo khoa.
GV: Âạnh giạ qua bi lm
ca hc sinh.
GV: Nháûn xẹt v nhàõc mäüt
säú âiãøm cạc em cáưn chụ khi soản tho mäüt vàn bn.
HS: Làõng nghe v quan sạt. GV: u cáưu hc sinh tr låìi
cạc cáu hi trong SGK tỉì Cáu 1

Cáu 5 HS: Tr låìi.

4. Cng cäú


- Än lải cạc kiãún thỉïc â âỉåüc hc häm nayl thuút + thỉûc hnh.

5. Dàûn d


- Xem trỉåïc bi måïi Bi 8. Âënh dảng vàn bn.
Nguùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 30 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 19-20-21 Ngy soản: 2008
Bi 8: ÂËNH DẢNG VÀN BN

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hãû thäúng lải nghéa v cạc näüi dung âënh dảng vàn bn cå bn.

2. Kỵ nàng:


- Thnh thảo viãûc âënh dảng kê tỉû v âënh dảng âoản vàn theo máùu.
- Soản tho âỉåüc vàn bn âån gin.

3. Thại âäü:


- Cọ thại âäü âụng âàõn, cọ tênh k lût cao âäúi våïi män hc, ham thêch mọn hoỹc.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc, nóu vỏỳn âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦGiạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: Âënh dảng vàn bn l biãún âäøi cạc


thnh pháưn vàn baớn õóứ trỗnh baỡy chuùng dổồùi daỷng cuỷ thóứ naỡo âọ. Âënh dảng vàn bn nhàòm mủc õờch trỗnh baỡy vn
baớn roợ raỡng, nhỏỳt quaùn, maỷch laỷc v gáy áún tỉåüng.

b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr

I. Âënh dảng kê tỉû 


Cạch 1: Vo Format Font,
Häüp thoải Font xút hiãûn:
GV: Cho 1 cáu thå nhỉ sau:
.......
“ Tỉì áúy trong täi bỉìng nàõng hả
Màût tråìi chán l chọi qua
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 31 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kióứm tra baỡi cuợ: Mọỹt sọỳ quy từc goợ vn baớnSGK Caùc thao taùc bión tỏỷp trong vn baớnSGK Soaỷn thaớo vn baớn chổợ vióỷtSGK Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷnSGK aùnh giaù Cuớng cọỳ Dỷn doỡ

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×