Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
MUC TIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO

MUC TIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 1 Ngy soản: 2008
Bi 1:
LM QUEN VÅÏI NGHÃƯ TIN HC VÀN PHNG

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Biãút âỉåüc vë trê vai tr v triãøn vng ca nghãư. - Biãút âỉåüc mủc tiãu, näüi dung chæång trỗnh vaỡ
phổồng phaùp hoỹc tỏỷp nghóử. - Bióỳt âỉåüc cạc biãûn phạp âm bo an ton lao âäüng
v vãû sinh mäi trỉåìng trong nghãư.

2. Kỵ nàng: 3. Thại õọỹ:


B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc.

C. CHUỉN Bậ GIAẽO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Giåïi thiãûu
1
.Tin hc v ỉïng dủng ca tin hc trong õồỡi
sọỳng
Trong chổồng trỗnh lồùp 10 chụng ta â âỉåüc laìm
quen våïi bäü män tin hc ny räưi.
Chỉång trỗnhnghóử tin hoỹc vn phoỡng ” ny s
Nghe ging.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 1 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
giụp cạc em nghiãn cỉïu k hån, hiãøu r hån nhỉỵng
thay âäøi m tin hc mang âãún cho cäng tạc vàn
phng .
2.Tin hcvåïi cäng tạc vàn phng.
- Mạy chỉỵ, cạc cäng củ trong cäng taïc vàn phng
trỉåïc kia. - Mạy tênh trong vàn phng
ngy nay. - Quang cnh vàn phng
hiãûn âải.

3. Vai tr v vë trê ca tin hc vàn phng trong sn


xút âåìi säúng
Vai tr, vë trê ca nghãư tin hc vàn phng â ci
thiãûn âạng kãø âiãưu kiãûn âiãưu kiãûn cho nhỉỵng
ngỉåìi lm viãûc vàn phoìng, tàng hiãûu suáút lao
âäüng vf cháút lỉåüng cäng viãûc ca h, âạp ỉïng
nhỉỵng u cáưu ngy cng cao ca x häüi.
Nọ khäng chè giụp cho con ngỉåìi vỉåüt qua
nhỉỵng khong cạch vãư âëa l, thoạt khi mäüt
pháưn rng büc vãư thåìi gian v gim båït âạng kãø
chi phê hoảt âäüng ca vàn phng m cn tråí nãn thụ
vë hån, sạng tảo hån vaì GV: Giåïi thiãûu mäüt säú
thiãút bë häù tråü cäng tạc lm vàn phng.
Cạc nhọm s cng nhau tho lûn.
Täø 1: Âæa ra yï kiãún . Täø 2: Âæa ra yï kiãún.
Täø 3: Âæa ra yï kiãún. Täø 4: :Âỉa ra kiãún.
Nghe ging v chẹp bi:
GV: Giåïi thiãûu muûc tiãu,
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 2 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
táút nhiãn âem lải hiãûu qu cao hån nhiãöu so våïi
trỉåïc âáy. Tin hc vàn phng cn
l cäng cuû khäng thãø thiãúu âỉåüc trong cạc cå
quan, täø chỉïc m cn ráút hỉỵu êch ngay caí våïi cäng
viãûc cuía cạ nhán v gia õỗnh.
Caùc em õaợ vổỡa tỗm hióứu vóử vai troì, vë trê ca
nghãư THVP. II. Chỉång trỗnh nghóử
tin hoỹc vn phoỡng

1. Mủc tiãu ca chổồng trỗnh


- Kióỳn thổùc: + Caùc khại niãûm càn
bn v caïc thao taïc khi laìm viãûc våïi HÂH
WINDOWS ;
+ Chæïc nàng v cạc ỉïng dủng v cạc pháưn
mãưm word v excel; + Nhỉỵng kiãún thỉïc cå
såí vãư mảng mạy tênh.
- Ké nàng: + HS sỉí dủng âỉåüc
mạy tênh, giao tiãúp våïi mạy thäng qua hâh.
+ Cọ thãø soaỷn thaớo, trỗnh baỡy vaỡ in vàn bn.
+ Láûp âỉåüc cạc bng tênh v thỉûc hiãûn âỉåüc
cạc thao tạc phủc vủ cho cäng tạc vàn phng.
+ Sỉí dủng âỉåüc mäüt säú thiãút bë duỡng chung
trón maỷng. + Tỗm hióứu õổồỹc tt vóử
nghóử tin hoỹc vn phoỡng. chổồng trỗnh tin hoüc vàn
phoìng cho hc sinh. HS: Nghe ging.
Ghi bi:
HS: Âc sạch giạo khoa.
GV: Hy nãu mäüt säú
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 3 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Thại âäü: + HS u thêch män hc,
cọ thỉïc váûn dủng vo thỉûc tióựn.
+ Hỗnh thaỡnh taùc phong cọng nghióỷp, laỡm vióỷc kión
trỗ, khoa hoỹc. + Cọ thỉïc tỗm hióứu
nghóử.

2. Nọỹi dung chổồng trỗnh SGK


- Gäưm 6 pháưn: SGK. III. Phỉång phạp hc
táûp nghãư Chụng ta s kãút håüp
hoüc táûp lyï thuút våïi thỉûc hnh.
Sau khi cạc em â hoỹc lyù thuyóỳt thỗ cạc em s
âỉåüc thỉûc hnh. Trỉåïc khi thỉûc hnh
cạc em cáưn chøn bë k bi thỉûc hnh âãø táûn
dủng thåìi gian sỉí dủng mạy v táûp chung täút
nháút âãø hoaìn thaình baìi táûp.

III. An toaìn vãû sinh lao âäüng


- Mủc tiãu:
+ Bo vãû sỉïc kho ngỉåìi lao âäüng.
+ Náng cao hiãûu qu cäng viãûc.
+ Trạnh tai nản lao âäüng v bãûnh nghãö
nghiãûp. nguyãn tàõc an toaìn täúi
thiãøu cáưn tn th trong nghãư tin hc vàn phng?
GV: Gi HS lãn tr låìi. GV: Gi HS khaïc lãn bäø
sung. GV: Nháûn xeït v nãu cạc
ngun tàõc. HS: Nghe ging:
HS: Tr låìi. HS: Nghe ging.
HS: Ghi bi.

4. Cng cäú


- Cạc em nàõm âỉåüc vai tr, vë trê ca nghãư tin hoüc vàn phoìng.
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 4 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Cạc em vãư nh lm bi táûp v tr låìi cạc cáu hi trong SGK trang 10.
- Cạc em vãư nhaì chuáøn bë baìi måïi: âoüc trổồùc baỡi mồùi vaỡ hỗnh dung baỡi mồùi chuùng ta seợ phaới laỡm gỗ.

5. Dỷn doỡ


- oỹc trổồùc pháưn 2 âãø bøi sau hc.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 5 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 2 - 3 Ngy soản: 2008
Baỡi 2:
NHặẻNG KIN THặẽC C S

A. MUC TIU


1. Kióỳn thổùc:


- Nàõm âỉåüc cạc thnh pháưn cå bn ca giao diãûn hãû âiãưu hnh Windows.

2. Kỵ nàng:


- Lm ch cạc thao tạc chüt. - Lm viãûc trong mäi trỉåìng Windows, phán biãût âỉåüc
cạc âäúi tỉåüng trong Windows.

3. Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui


phoỡng maùy.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc.

C. CHUỉN Bậ GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Khaïi niãûm hãû âiãưu
hnh v hãû âiãưu hnh Windows
1. Hãû âiãưu hnh l gỗ? SGK
Lay tỏỷp caùc chổồng trỗnh cồ sồớ cọ nhiãûm vủ
âiãưu khiãøn pháưn cỉïng mạy tênh.
Lm nãưn tng cho cạc
GV: Giåïi thiãûu ngưn gäúc xút xỉï ra âåìi ca hãû
âiãưu haình Windows.
HS: Làõng nghe v tỉû ghi
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 6 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
chổồng trỗnh ổùng duỷng. Taỷo ra mäi trỉåìng giao
tiãúp giỉỵa ngỉåìi v mạy.
Cạc hãû âiãưu hnh thäng dủng:
DOS Disk Operating System:
L HÂH âáưu tiãn ca maïy tênh. Hiãûn nay
khäng cn dng phäø biãún. Microsoft Windows:
L hãû âiãưu hnh phọứ bióỳn nhỏỳt
hióỷn nay vỗ cọ ỉu âiãøm dãù sỉí dủng. HÂH
Windows cọ nhiãưu phiãn bn nhæ Windows 98,
Windows 2000, Windows XP,...
Linux: L HÂH ngưn måí
hon ton miãùn phê. Ỉu âiãøm äøn âënh, nhæåüc
âiãøm khọ sỉí dủng.

2. Thao tạc våïi chüt


- Di chütMouse move. - Nhạy chütClick.
- Nhạy âụp chütDouble click.
- Nhạy phi chütRight click.
- Kẹo th chütDrag and drop.

3. Mäi trỉåìng Windows


a.
Cỉía säø, bng chn . Bng chn.
Giao diãûn âäư hoả trong windows gäưm cọ nhiãưu
thnh pháưn khạc nhau, thnh pháưn quan trng âọ
l cỉía säø.
bi.
GV: Giạo viãn giåïi thiãûu v mä t trỉûc tiãúp tỉìng
thao tạc chuäüt trãn maïy chiãúu.
HS: Quan sạt v thỉûc hióỷn theo.
GV: Chióỳu hỗnh 2.1 SGK.
HS: Quan saùt. GV: Hy hi chè ra nhỉỵng
thnh pháưn chung ca mi cỉía säø trong
Windows : Thanh tiãu âãư, cạc nụt : Thu nh, âiãưu
chènh v âọng, thanh bng chn, thanh cäng củ, cạc
thanh cuọỹn. HS: Traớ lồỡi cỏu hoới.
GV: Chióỳu hỗnh 2.2 SGK.
HS: Quan sạt.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 7 -
Trổồỡng THPT Trióỷu Phong
Hỗnh 2.1
Hỗnh 2.2 Hỗnh 2.3

b. Baíng choün Start v thanh cäng viãûc.


Bng chn Start.
Thanh cäng viãûc
GV: Chiãúu hỗnh 2.3 SGK.
HS: Quan saùt.
GV: Cho hs quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu.
HS: Quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu.
GV: Cho hs quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu.
HS: Quan saùt hỗnh trãn maïy chiãúu.
GV: Thao taïc chuøn âäøi cỉía säø bàòng cạch sỉí
dủng mạy chiãúu kãút håüp ging cạc thao tạc chuøn
âäøi.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 8 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
c Chun âäøi cỉía säø.
- Nhạy vo biãøu tỉåüng chỉång trỗnh tổồng ổùng
trón thanh cäng viãûc. - Nhạy vo mäüt vë trê
báút kyì trãn cỉía säø mún kêch hoảt.
- Nháún giỉỵ phêm Alt v nháún phêm Tab nhiãöu láön
cho tåïi khi chổồng trỗnh tổồng ỉïng âỉåüc âọng
khung.

4. Cng cäú


- Biãút âỉåüc chỉïc nàng ca hãû âiãưu hnh windows. Phán biãût âỉåüc thnh pháön chênh trong giao diãûn
windows, chỉïc nàng ca tỉìng loải. Thao tạc thnh thảo våïi chüt.

5. Dàûn d


- Xem lải cạc näüi dung âỉåüc hc. Häm sau thỉûc hnh.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 9 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 4-5-6 Ngy soản: 2008
Bi 3:
LM QUEN VÅÏI TÃÛP V THỈ MỦC

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Biãút cạch täø chỉïc thäng tin trong mạy tênh. - Laìm viãûc âỉåüc våïi cạc tãûp thỉ mủc trong mạy
tênh gäưm cạc thao tạc: Chn, xem, tảo måïi thỉ mủc. Sao chẹp, di chuøn, xoạ thỉ mủc,...
- Sỉí dủng nụt phi chüt thay thãú cho thanh cäng củ.

2. Kỵ nàng:


- Quan sạt v choün nhanh caïc thanh cäng củ, dng thnh thảo chüt âãø chn âäúi tỉåüng cáưn lm viãûc.
- So sạnh thao tạc giỉỵa sỉí dủng bn phêm, chüt v sỉí dủng thanh cäng củ.

3. Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui


phng mạy.

B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY •


Håüp tạc.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Täø chỉïc thäng tin
trong mạy tênh Hãû âiãưu hnh täø chỉïc
cạc tãûp trãn âéa thnh cạc GV: Láúy mäüt säú vê duû
liãn hãû. VD: Qun l thỉ viãûn.
GV: Minh ha træûc tiãúp trãn hãû âiãưu hnh âãø
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 10 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
thỉ mủc.
Mäùi thỉ mủc lải chỉïa cạc tãûp hồûc cạc thỉ
mủc con. Thỉ mủc âỉåüc täø
chỉïc phán cáúp, mỉïc trãn gi l thỉ mủc gäúc, do
váûy caïch täø chỉïc ny cn âỉåüc gi täø chỉïc
cáy. II. Lm viãûc våïi tãûp v
thỉ mủc.

1. Choün âäúi tæåüng


- Âãø choün mäüt âäúi tỉåüng: nhạy chüt vo
âäúi tỉåüng âọ. - Âãø loải b kãút qu
chn: Nhạy chüt bãn ngoi âäúi tỉåüng âọ.
- Chn nhiãưu âäúi tỉåüng liãn tiãúp nhau: nhạy
vo âäúi tỉåüng dáưu tiãn, nháún giỉỵ phêm Shift âäưng
thåìi nhạy vo âäúi tỉåüng cúi cng.

2. Xem täø chỉïc cạc tãûp v thỉ mủc trãn


âéa.
- Nhạy âụp vo My Computer Folders
- Nhaïy Start Programs Windows explorer hồûc
nhạy chüt phaíi Start choün Explorer.
hoüc sinh tháúy mäüt cạch trỉûc quan bàòng mạy
chiãúu. GV: Yãu cáúu hoüc sinh cho
thãm mäüt säú vê vủ liãn hãû.
HS: Quan sạt.
GV: Giaïo viãn giåïi thiãûu räưi minh ha trỉûc tiãúp
cho hoc sinh trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt giạo viãn lm räưi lm theo.
GV: Âãø xem nhỉỵng ti nguyãn trãn maïy tênh, cọ
thãø sỉí dủng
My Computer hoàûc Windows
Explorer. GV: Windows explorer l
cäng củ tråü giụp ca windows, giụp chụng ta
biãút âỉåüc ton bäü mạy tênh coù nhổợng gỗ, cho
pheùp xem näüi dung ca mạy tênh nhỉ hãû thäúng,
thỉï báûc hay cáúu trục cáy. Cọ thãø xem hồûc thæûc
hiãûn våïi báút cỉï thỉ
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 11 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

3. Xem näüi dung thổ muỷc.


muỷc, file hay chổồng trỗnh vaỡ moỹi thay õọứi vóử cỏỳu
hỗnh baỷn muọỳn thỉûc hiãûn trãn mäi trỉåìng âiãưu
hnh ca bản tải Explorer. GV: Hỉåïng dáùn cạch måí:
C
1
: Nhạy âụp biãøu tỉåüng
My Computer . Nhạy nụt Folders thỉ
mủc trãn thanh cäng củ. C
2
: Nhaïy Start
choün Programs Choün Windows
explorer hồûc nhạy chüt phi
Start chn
Explorer.
GV: Mún måí mäüt tãûp, thỉ muûc âãø xem näüi
dung bãn trong ta nhạy âụp biãøu tỉåüng hay tãn
chuïng. GV: Âãø måí tãûp, cọ thãø
phi nhạy âụp nhiãưu láưn cạc thỉ mủc läưng nhau
âãø måí thỉ mủc cúi cng chỉïa tãûp cáưn måí.
nãúu l ngàn bãn trại chè cáưn nhạy trỉûc tiãúp vo
tãn thỉ mủc; tãûp
GV: Chụ cho HS nụt trãn thanh cäng cuû õóứ
nhỗn thỏỳy caùc daỷng khaùc nhau cuớa tóp; thỉ mủc våïi
mỉïc âäü chi tiãút khạc nhau.
GV: Vỉìa giåïi thiãûu vỉìa chè cho HS thao taïc xem
caïc thäng tin trong 1 thæ
Nguyãùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 12 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

4. Tảo thỉ mủc måïi.


 Måí thỉ mủc ta s
tảo thỉ mủc måïi “bãn trong” nọ.
 Chạy
File

New

Folder thỉ mủc. Mäüt thỉ mủc måïi xút hiãûn
tảm thåìi l New Folder.
 G tãn cho thỉ mủc
måïi tảo v nháún phêm Enter.

5. Âäøi tãn tãûp hoàûc thỉ mủc.


 Chn tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn âäøi tãn. 
Chn
File

Renamêäøi tãn.
 G tãn tãûp hồûc thỉ
mủc måïi räưi áún phêm Enter.

6. Sao chẹo tãûp hồûc thỉ mủc.


 Chn tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn sao chẹp.

Nhạy Edit

Copy Sao chẹp hồûc nhạy nụt copy
trãn thanh cäng củ. 
Måí tãûp hồûc thỉ mủc cáưn daïn, choün
Edit

Paste dạn hồûc nhạy nụt lãûnh Pase trãn
thanh cäng củ.
mủc báút k. GV: Giåïi thiãûu vãö dáúu + -
HS: Âäi khi chuïng ta cáưn ci thãm mäüt dỉỵ liãûu,
mún tảo riãng nhổợng baớn nhaỷc mỗnh ỉa thêch
vo mäüt chäù no âọ chố mỗnh chuùng ta bióỳt, chuùng
ta seợ phaới laỡm gỗ? HS: Lm theo sỉû hỉåïng
dáùn thao tạc ca giạo viãn.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao taïc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räöi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 13 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

7. Di chuøn tãûp v thỉ mủc


 Chn tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn di chuøn. 
Nhạy Edit

Cut Càõt hồûc nhạy nụt lãûnh Cut
trãn thanh cäng củ.
 Måí tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn dạn, chn Edit

Paste dạn hồûc nhạy nuït lãûnh Pase trãn
thanh cäng củ. 8. Xoạ tãûp hay thỉ
mủc
 Chn tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn xoạ. 
Nhạy File

Delete xọa hồûc nhạy nụt
lãûnh Delete trãn thanh cäng cuû.
 Windows hiãøn thë häüp
thoải âãø ta khàóng âënh thao tạc xọa. Nhạy Yes âãø
xọa, ngỉåüc lải nhạy No. 9. Khäi phủc hồûc xoạ
hàón cạc tãûp v kẻp häư så â bë xoạ
 Nhạy âụp biãøu tỉåüng Recycle Bin. Cỉía
säø Recycle Bin s hiãøn thë cạc táûp tin hoàûc thỉ
mủc â bë xọa.
 Chn âäúi tỉåüng
mún khäi phủc hồûc xọa hàón.
 Nhạy File

Restore
GV: Minh ha thao tạc trỉûc tiãúp trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu caïc bæåïc thæûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan saït thao taïc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räöi bàõt chỉåïc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 14 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
khäi phủc
hồûc
File

Delete xọa .

III. Sỉí dủng nụt phi chüt


Âãø sỉí dủng bng chn tàõt, thỉûc hiãûn:
Nhạy nụt chuäüt phaíi trãn âäúi tỉåüng âãø lm
xút hiãûn baíng choün tàõt.
Di chuyãøn chuäüt trãn baíng choün âãún lãûnh cáưn
thỉûc hiãûn. Nhạy chüt trại âãø
chn lãûnh tỉång ỉïng v âỉa thãm cạc thäng tin
nãúu cáưn thiãút. Cọ mäüt säú lãûnh chênh
sau: Open: Måí Copy:
Sao cheïp Print: In Paste:
Daïn Send To:
Gỉíi tåïi Delete: Xoạ
Cut: Càõt Renme: Âäøi tãn.

IV. Thỉûc hnh


lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh ha thao tạc trỉûc tiãúp trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Hæåïng dáùn hoüc sinh thỉûc hiãûn cạc thao tạc
â hc trãn mạy ca hoüc sinh.
HS: Thæûc hiãûn näüi dung thỉûc hnh trong sạch giạo
khoa.

4. Cng cäú


- Nàõn lải cạc kiãún thỉïc ca bi hc häm nay.

5. Dàûn d


- Vãư nh xem v thỉûc hnh lải cạc näüi dung â hc.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 15 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 7-8-9 Ngy soản: 2008
Bi 4:
MÄÜT SÄÚ TÊNH NÀNG KHẠC TRONG WINDOWS

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hiãøu khại niãûm âỉåìng tàõt.

2. Kỵ nàng:


- Biãút khåíi âäüng v kóỳt thuùc caùc chổồng trỗnh. - Bióỳt taỷo õổồỡng từt.
- Nàõm âỉåüc mäüt säú tênh nàng khạc trong windows :
Mồớ taỡi lióỷu mồùi mồớ gỏửn õỏy, tỗm tóỷp vaỡ thỉ mủc.

3. Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh moỹi nọỹi qui


phoỡng maùy.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Khåíi âäüng:
Cọ nhiãưu cạch khåíi âäüng mäüt chỉång trỗnh
ổùng duỷng trong windows. Thỉû hiãûn mäüt trong cạc
cạch sau: Cạch

1: Vo


Start

Programs
→ chn
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao taïc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 16 -
Trỉåìng THPT Trióỷu Phong
tón nhoùm coù chổùa chổồng trỗnh cỏửn khồới õọỹng.
Caùch 2: - Nhaïy chuäüt choün caïc biãøu tổồỹng
cuớa caùc chổồng trỗnh ổùng duỷng ồớ goùc traùi maỡn hỗnh
nóửn DESKTOP.
- Nhỏỳn chuọỹt phaới vaỡo bióứu tæåüng My Computer
choün Explore , xuáút hiãûn họỹp thoaỷi:
Tỗm õóỳn caùc tóỷp chổồng trỗnh cỏửn khåíi
âäüng. giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räöi bàõt chỉåïc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 17 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

2. Kãút thục Cạch 1: Vaìo File


→ close
Exit. Cạch 2:
- Nhạy vo nụt Close x
tải gọc trón bón phaới maỡn hỗnh hióỷn haỡnh.
- Hoỷc nhaùy chuọỹt phaới taỷi tón chổồng trỗnh ồớ trón
thanh tióu õóử vaỡ chn nụt Close x .
Cạch 3: Nháún täø håüp phêm : Alt + F4.
II.Tảo âỉåìng tàõt truy cáûp nhanh
Âỉåìng tàõtShortcut
l biãøu tỉåüng giụp ngỉåìi duìng truy cáûp nhanh vo
âäúi tỉåüng thỉåìng hay sỉí dủng.
- Cọ thãø taỷo õổồỡng từt tồùi bỏỳt kỗ mọỹt õọỳi tổồỹng
naỡo trong windows. - Caïc biãøu tổồỹng cuớa
õổồỡng từt coù hỗnh muợi tón ồớ gọc dỉåïi bãn trại ca
biãøu tỉåüng km theo våïi tãn ca nọ.
- Coï thãø âäøi tãn cạc biãøu tỉåüng âỉåìng tàõt
nhỉ sau: Chüt phi vo tãn biãøu
tỉåüng Shortcut cáưn âäøi tãn Rename âạnh tãn måïi
Enter hồûc nhạy chüt ra ngoaỡi chọự trọỳng cuớa maỡn
hỗnh.
III.Mồớ mọỹt taỡi lióỷu mồùi mồớ gáưn âáy:
Nhạy chüt chn Start

Documents
→ tãn ti
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu caïc bæåïc thæûc hiãûn.
GV: Minh ha thao tạc trỉûc tiãúp trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu caïc bæåïc thæûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 18 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
lióỷu cỏửn mồớ.

IV. Tỗm mọỹt tãûp hay thỉ mủc:


Vo Start

Search

For Files or Forders...

Häüp thoaûi search Results xuáút hiãûn: ta âạnh tãn
tãûp hồûc thổ muỷc cỏửn tỗm Searchõóứ bừt õỏửu
tỗm kióỳm.

4. Cuớng cọỳ


- Nừn laỷi caùc kióỳn thỉïc ca bi hc häm nay.

5. Dàûn d


- Vãư nh xem v thỉûc hnh lải cạc näüi dung â hc.
Nguùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 19 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 10-11-12 Ngy soản: 2008
Bi 5: CONTROL PANEL V VIÃÛC, THIÃÚT ÂÀÛT HÃÛ THÄÚNG

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hiãøu âỉåüc mäüt säú chỉïc nàng ca Control Panel. - Nàõm âỉåüc näüi dung ca mäüt säú thiãút âàût hãû
thäúng âån gin.

2. Kỵ nàng:


- Thay âäøi âỉåüc mäüt säú tu biãún ca Windows. - Cọ kh nàng ci âàût maïy in trong Windows.

3. Thaïi âäü: Hoüc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui


phng mạy.

B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY •


Håüp tạc.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût vỏỳn õóử:


baỡi trổồùc ta õaợ tỗm hióứu mọỹt sọỳ thao tạc cáưn thiãút cå baín trong hãû âiãưu hnh
Windows. Ngoi ra Windows cn cho phẹp ci âàût cạc tham säú hãû thäúng nhỉ phäng chỉỵ, mạy in, thay âäøi cạc tham
säú ca chüt, baìn phêm... Táûp håüp chổồng trỗnh cho pheùp thỉûc hiãûn cạc thao tạc âọ nàòm åí Control Panel. Baỡi
họm nay chuùng ta seợ tỗm hióứu roợ mọỹt sọỳ chổùc nng cuớa chổồng trỗnh naỡy.

b. Trióứn khai baỡi daỷy


Nọỹi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Control Panel
- Khåíi âäüng Control Panel, GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 20 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
ta cọ thãø thỉûc hiãûn dy cạc thao tạc sau:
Nhạy Start  Setting

Control Panel. Cỉía säø Control Panel xuỏỳt hióỷn
Hỗnh 2.20. Trãn âọ ta cọ thãø thỉûc
hiãûn mäüt säú thao tạc âãø thay âäøi cạc tham säú nhỉ:
ngy, giåì hãû thäúng, mạy in v mạy fax, phäng chỉỵ...
Kãút thục Control Panel
ta thæûc hiãûn mäüt trong caïc caïch sau:
C1: Nhaïy File  Close
trãn thanh baíng choün
C2: Nháún nuït Close X C3: Nháún täø håüp phêm:
Alt + F4 II. Mäüt säú thiãút âàût
hãû thäúng

1. Thay âäøi thuọỹc tờnh maỡn hỗnh nóửn


- Thao tạc thỉûc hiãûn:
C1: Trong cỉía säø Control Panel, chn Display.
C2: Nháún chüt phi vo
Desktop, chn Properties.
 Xút hiãûn cỉía säø
Display Properties Hỗnh
2.21.
- Thao taùc thổỷc hióỷn:
Choỹn aớnh nóửn hióứn thở trong họỹp Background nhỏỳn
choỹn nuùt Browse nóỳu muọỳn tỗm aớnh khạc trong mạy;
 Nhạy Apply  OK.
thỉûc hiãûn. GV: Minh hoüa thao tạc
trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu. HS: Quan sạt thao tạc ca
giạo viãn räöi bàõt chỉåïc lm theo.
? Trong Windows, sau khi kãút thục cạc thao tạc lm
viãûc våïi mäüt cỉía säø no âọ, ta âọng cỉía säø lải
bàòng cạch no?
GV: Hãû thäúng cho pheïp ta thiãút âàût caïc thäng sọỳ cồ
baớn vóử thuọỹc tờnh cuớa maỡn hỗnh nãưn, cạc thäng säú khu
vỉûc, phäng chỉỵ hiãøn thë. ÅÍ pháưn ny ta s tỗm hióứu
caùch thay âäøi mäüt säú thuäüc tênh cå baín.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh ha thao tạc trỉûc tiãúp trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu thao taïc thay âäøi thuäüc tênh maìn hỗnh
nóửn trón trang Desktop.
GV: Giồùi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 21 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Thao tạc thỉûc hiãûn:
 Nháún trang Screen Saver:  Chn hỗnh aớnh cuớa maỡn
hỗnh nghố trong danh saùch Nháún Settting nãúu
mún sỉía âäøi;  Nhaïy Preview âãø xem
trỉåïc cạc thiãút láûp;  Thiãút âàût thåìi gian bàõt
âáưu trảng thại nghè cuớa maỡn hỗnh trong họỹp Wait;
Nhaùy OK. 2. Thiãút âàût caïc thäng
säú khu vỉûc + Trang Time Zone: Thay
âäøi mụi giåì. + Trang Regional
Options: Thay âäøi caïch viãút säú tháûp phán, tiãön tãû,
ngy thạng, thåìi gian.

III. Ci âàût mạy in - Thao tạc thỉûc hiãûn:


 Nhạy Start  Settings 
Control Panel  Printer and Faxes  Add a Printer xuáút
hiãûn häüp thoaûi  Nháún Next;
 Láưn lỉåüt tn theo
caùc thao taùc trón maỡn hỗnh hổồùng dỏựn.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu vãư traỷng thaùi nghố baớo vóỷ maỡn hỗnh vaỡ
caùc thao taùc thæûc hiãûn:
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh ha thao tạc trỉûc tiãúp trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu caïch thiãút âàût cạc thäng säú khu vỉûc:
Mäùi khu vỉûc khạc nhau cọ nhỉỵng âàûc âiãøm riãng biãût
vãư mụi giåì, âån vë tiãưn tãû, cạch viãút säú. Chỉång trỗnh
Regional Settings cho pheùp
thióỳt õỷt cạc tham säú ny. GV: Thỉûc hiãûn máùu caïc
thao taïc thiãút láûp trãn cỉía säø Date and Time vaì
Regional and Languages Options cho hoüc sinh quan
sạt, ghi chẹp nhỉỵng chênh.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo. GV: Cọ hai cạch cai mạy in.
+ Ci mạy in củc bäü mạy âån.
+ Ci mạy in mảng.

4. Cng cäú


Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 22 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- u cáưu hoỹc sinh nừm õổồỹc trỗnh tổỷ thổỷc hióỷn caùc thao taïc thay âäøi caïc thäng säú hãû thäúng, ci âàût
mạy in âãø phủc vủ 2 tiãút thỉûc hnh sau.

5. Dàûn d


- Vãư nh táûp ci lải mạy in v mäüt säú thiãút bë ngoải vi.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 23 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 13-14-15 Ngy soản: 2008
Bi 6: ÄN TÁÛP V THỈÛC HNH TÄØNG HÅÜP

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Än lải cạc khại niãûm cå bn vãư hãû âiãưu hnh.

2. Kỵ nàng:


- Thnh thảo mäüt säú thao tạc cå bn âãø lm viãûc trong hãû âiãưu hnh Windows.

3. Thại âäü:


- Cọ thại âäü nghiãm tục trong giåì hc, cháúp hnh näüi qui phng mạy.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc, nóu vỏỳn õóử.

C. CHUỉN BË GIẠO CỦGiạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr 1.Näüi dung thỉûc hnh
a Khåíi âäüng Windows. b Än lải cạch täø chỉïc
thäng tin trong mạy tênh. c Lm viãûc våïi tãûp vaỡ
thổ muỷc, tỗm kiãúm tãûp hồûc thỉ mủc.
d Lm viãûc våïi cạc chỉång trỗnh ổùng duỷng,
taỷo âỉåìng tàõt cho mäüt ỉïng dủng.
GV:
Nhàõc lải näüi dung thỉûc hnh, thỉûc hiãûn
trỉûc tiãúp trãn mạy tênh âãø cho hc sinh quạt sạt.
HS: Quan sạt sỉû hỉåïng
dáùn ca giạo viãn, sau âọ thỉûc hiãûn lải cạc thao tạc
âãø än lải.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 24 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
e Sỉí dủng Control Panel âãø thiãút âàût mäüt säú tham
säú hãû thäúng, ci âàût mạy in.
f Âọng táút c cạc ỉïng dủng vaỡ thoaùt khoới Windows.

2. Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷn


Haợy traớ låìi cạc cáu hi
sau: SGK.

Âiãưn vo baíng sau yï
nghéa cuía cạc nụt lãûnh tỉång æïng trãn thanh cäng
củ ca Windows: SGK.

Hy tảo thỉ mủc cọ
dảng nhỉ trón hỗnh 2.27: SKG.
Tỗm nhổợng tóỷp maỡ tón coù
chổùa cuỷm tổỡ Readme trãn cạc äø âéa cỉïng ca mạy.

Måí âäưng thåìi cạc ỉïng duûng: Windows Explorer,
Paint trong nhoùm chổồng
trỗnh Accessories. Microsoft Word. Chuyóứn âäøi qua lải
giỉỵa cạc ỉïng dủng bàòng cạc cạch khạc nhau. Thu
nh, phọng to, phủc häưi cạc cỉía säø.

Thỉí cạc cạch hiãøn thë
thäng tin khạc nhau åí khung
GV: Hỉåïng dáùn hc sinh tr låìi cạc cáu hi.
HS: Suy nghè v tr låìi cáu hi.
GV: Nhàõc hc sinh quan sạt
cạc nụt lãûnh trãn thanh cäng củ v thæûc hiãûn xem noù
coù chổùc nng gỗ. HS: Traớ lồỡi yù nghộa ca tỉìng
nụt lãûnh trãn thanh cäng củ.
GV: Nhàõc lải cạch tảo thỉ mủc v táûp tin trong hãû
âiãưu hnh Windows. HS: Làõng nghe, quan sạt räưi
thỉûc hiãûn tảo thỉ mủc nhỉ trón hỗnh 2.27SGK trón
ọứ õộa cổùng tuỡy choỹn.
GV: Nhừc lóỷnh, qui trỗnh tỗm kióỳm tóỷp trong Windows.
HS: Tióỳn haỡnh thổỷc hióỷn tỗm kióỳm.
GV: Kóỳt quaớ tỗm kióỳm nhổ thóỳ naỡo?
HS: Coù thóứ coù hoỷc khäng. GV: Hæåïng dáùn qua mäüt
læåüt træûc tiãúp trãn mạy tênh.
HS: Thỉûc hiãûn lải trỉûc
tiãúp trãn mạy tênh.
GV: Gåüi cho hc sinh. HS: Thỉûc hiãûn v quan sạt
sỉû thay âäøi giỉỵa cạc chãú
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 25 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
cổớa sọứ bón phaới maỡn hỗnh
Windows Explorer: - Tiles, Icons, List, Details.

Taỷo õổồỡng từt trón maỡn
hỗnh cho mäüt tãûp em vỉìa taûo ra.
 Thiãút âàût laûi nóửn cho
maỡn hỗnh l mäüt nh no âọ. Chn lải chãú õọỹ baớo
vóỷ maỡn hỗnh vaỡ thióỳt õỷt tham säú vãư thåìi gian chåì.
 Ci âàût mạy in v in thỉí
tỉì mäüt ỉïng duỷng õaợ bióỳtMS Word.

3. aùnh giaù


Bióỳt caùch sỉí dủng chüt
mäüt cạch thnh thảo, phán biãût âỉåüc cạc thnh pháưn
cå bn trong mäi trỉåìng Windows, hiãøu cạc chỉïc
nàng cå bn trong cạc bng chn, tỉû tin trong mäi
trỉåìng Windows. •
Sỉí dủng thnh thảo cạc lãûnh lm viãûc våïi tãûp, thỉ
mủc, cọ kh nàng sỉí dủng lãûnh trong bng chn cng
nhỉ cạc thao tạc nhanh thäng qua nụt lãûnh v bn phêm.
• Biãút caùch khồới õọỹng, kóỳt
thuùc chổồng trỗnh ỉïng dủng, tảo âỉåìng tàõt cho
tãûp v thỉ mủc. •
Cọ khaí nàng thiãút âàût mäüt säú tham säú hãû thäúng
âån gian, caìi âàût mạy in. âäü hiãøn thë.
GV: Gii thêch cho hc sinh yï
nghéa cuía viãûc tảo âỉåìng tàõt.
HS: Thỉûc hiãûn tảo âỉåìng tàõt.
GV: Hæåïng dáùn qua mäüt
læåüt træûc tiãúp trãn mạy tênh.
HS: Thỉûc hiãûn lải trỉûc tiãúp trãn mạy tênh.
GV: Hæåïng dáùn qua mäüt
læåüt træûc tiãúp trãn mạy tênh.
HS: Thỉûc hiãûn lải trỉûc tiãúp trãn mạy tênh.
GV: Cho hc sinh ngỉìng
viãûc thỉûc hnh trãn mạy. u cáưu mäüt säú thnh viãn
trong nhọm nãu lải cạc váún âãư â âỉåüc hc häm nay.
HS: Phạt biãøu v tỉû nháûn xẹt häm nay â lm õổồỹc
nhổợng vióỷc gỗ. GV: Nhỏỷn xeùt v cng cäú
lải mäüt säú váún âãö liãn quan âãún baìi hc m cạc
em hc sinh cáưn nàõm.

4. Cng cäú


Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 26 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Cạc em cáưn phi nàõm vỉỵng cạc thao tạc âäúi våïi hãû âiãưu hnh Windows.

5. Dàûn d


- Xem trỉåïc bi måïi
“Pháưn 3. Hãû soản tho vàn bn Word – Bi 7. Än lải mäüt säú khại niãûm cå bn”
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 27 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 17-18 Ngy soản: 2008
Bi 7: ÄN LẢI MÄÜT SÄÚ KIÃÚN THỈÏC CÅ BN

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hãû thäúng lải cạc khại niãûm cå bn ca ca hãû soản tho vàn bn.
- Cạc quy tàõc cå bn trong viãûc soản tho vàn bn. - Hiãøu âỉåüc näüi dung cạc thao tạc biãn táûp vàn bn,
g vàn bn chỉỵ Viãût, cạc chãú âäü hiãøn thë vàn bn.

2. Kỵ nàng:


- Hoüc sinh phán biãût âỉåüc cạc thnh pháưn cå bn ca vàn bn.
- Thnh thảo cạc thao tạc: Khåíi âäüng v kãút thục Word, g vàn bn, g chỉỵ Viãût, sỉía chỉỵa trong vàn bn,
hiãøn thë vàn bn trong cạc chãú âäü khạc nhau.

3. Thại âäü:


- Hc sinh cọ thỉïc hån trong viãûc soản thaớo vn baớn...

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp tạc, nãu váún âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦGiạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MUC TIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×