Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Âạnh giạ Cng cäú Dàûn d

Âạnh giạ Cng cäú Dàûn d

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trổồỡng THPT Trióỷu Phong
cổớa sọứ bón phaới maỡn hỗnh
Windows Explorer: - Tiles, Icons, List, Details.

Taỷo õổồỡng từt trón maỡn
hỗnh cho mäüt tãûp em vỉìa tảo ra.
 Thiãút âàût lải nãưn cho
mn hỗnh laỡ mọỹt aớnh no âọ. Chn lải chóỳ õọỹ baớo
vóỷ maỡn hỗnh vaỡ thiãút âàût tham säú vãư thåìi gian chåì.
 Ci âàût mạy in v in thỉí
tỉì mäüt ỉïng dủng â biãútMS Word.

3. Âạnh giạ


• Biãút cạch sỉí dủng chüt
mäüt cạch thnh thảo, phán biãût âỉåüc cạc thnh pháưn
cå bn trong mäi trỉåìng Windows, hiãøu cạc chỉïc
nàng cå bn trong cạc bng chn, tỉû tin trong mäi
trỉåìng Windows. •
Sỉí dủng thnh thảo cạc lãûnh lm viãûc våïi tãûp, thỉ
mủc, cọ kh nàng sỉí dủng lãûnh trong bng chn cng
nhỉ cạc thao tạc nhanh thäng qua nụt lãûnh v bn phêm.
• Biãút cạch khåíi âäüng, kãút
thục chỉång trỗnh ổùng duỷng, taỷo âỉåìng tàõt cho
tãûp v thỉ mủc. •
Cọ kh nàng thiãút âàût mäüt säú tham säú hãû thäúng
âån gian, ci âàût mạy in. âäü hiãøn thë.
GV: Gii thêch cho hoüc sinh yï
nghéa cuía viãûc tảo âỉåìng tàõt.
HS: Thỉûc hiãûn tảo âỉåìng tàõt.
GV: Hỉåïng dáùn qua mäüt
læåüt træûc tiãúp trãn mạy tênh.
HS: Thỉûc hiãûn lải trỉûc tiãúp trãn mạy tênh.
GV: Hỉåïng dáùn qua mäüt
læåüt træûc tiãúp trãn mạy tênh.
HS: Thỉûc hiãûn lải trỉûc tiãúp trãn maïy tênh.
GV: Cho hoüc sinh ngỉìng
viãûc thỉûc hnh trãn mạy. u cáưu mäüt säú thnh viãn
trong nhọm nãu lải cạc váún âãư â âỉåüc hc häm nay.
HS: Phạt biãøu v tỉû nháûn xẹt häm nay â laỡm õổồỹc
nhổợng vióỷc gỗ. GV: Nhỏỷn xẹt v cng cäú
laûi mäüt säú váún âãö liãn quan âãún baìi hoüc maì cạc
em hc sinh cáưn nàõm.

4. Cng cäú


Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 26 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Cạc em cáưn phi nàõm vỉỵng cạc thao tạc âäúi våïi hãû âiãưu hnh Windows.

5. Dàûn d


- Xem trỉåïc bi måïi
“Pháưn 3. Hãû soản tho vàn bn Word – Bi 7. Än lải mäüt säú khại niãûm cå bn”
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 27 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 17-18 Ngy soản: 2008
Bi 7: ÄN LẢI MÄÜT SÄÚ KIÃÚN THỈÏC CÅ BN

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hãû thäúng lải cạc khại niãûm cå baín cuía cuía hãû soản tho vàn bn.
- Cạc quy tàõc cå bn trong viãûc soản tho vàn bn. - Hiãøu âỉåüc näüi dung cạc thao tạc biãn táûp vàn bn,
g vàn bn chỉỵ Viãût, cạc chãú âäü hiãøn thë vàn bn.

2. Kỵ nàng:


- Hc sinh phán biãût âỉåüc cạc thnh pháưn cå bn ca vàn bn.
- Thnh thảo cạc thao tạc: Khåíi âäüng v kãút thục Word, g vàn bn, g chỉỵ Viãût, sỉía chỉỵa trong vàn bn,
hiãøn thë vàn bn trong cạc chãú âäü khạc nhau.

3. Thại âäü:


- Hc sinh cọ thỉïc hån trong viãûc soản tho vàn bn...

B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY


• Håüp tạc, nãu váún âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦGiạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Nhàõc lải
1. Kê tỉû, tỉì, cáu, dng, âoản, trang
GV: u cáöu hoüc sinh lm viãûc theo nhọm. Tr låìi cạc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 28 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Âạnh giạ Cng cäú Dàûn d

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×