Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Kióứm tra baỡi cuợ: Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷn

Kióứm tra baỡi cuợ: Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷn

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 13-14-15 Ngy soản: 2008
Bi 6: ÄN TÁÛP V THỈÛC HNH TÄØNG HÅÜP

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Än lải cạc khại niãûm cå bn vãư hãû âiãưu hnh.

2. Kỵ nàng:


- Thnh thảo mäüt säú thao tạc cå bn âãø lm viãûc trong hãû âiãưu hnh Windows.

3. Thại âäü:


- Cọ thại âäü nghiãm tục trong giåì hc, cháúp hnh näüi qui phoỡng maùy.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc, nóu vỏỳn âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦGiạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr 1.Näüi dung thỉûc hnh
a Khåíi âäüng Windows. b Än lải cạch täø chỉïc
thäng tin trong mạy tênh. c Laìm viãûc våïi tóỷp vaỡ
thổ muỷc, tỗm kiãúm tãûp hồûc thỉ mủc.
d Laìm viãûc våïi caùc chổồng trỗnh ổùng dủng,
tảo âỉåìng tàõt cho mäüt ỉïng dủng.
GV:
Nhàõc lải näüi dung thỉûc hnh, thỉûc hiãûn
trỉûc tiãúp trãn mạy tênh âãø cho hoüc sinh quaït saït.
HS: Quan saït sỉû hỉåïng
dáùn ca giạo viãn, sau âọ thỉûc hiãûn lải cạc thao tạc
âãø än lải.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 24 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
e Sỉí dủng Control Panel âãø thiãút âàût mäüt säú tham
säú hãû thäúng, ci âàût mạy in.
f Âọng táút c cạc ổùng duỷng vaỡ thoaùt khoới Windows.

2. Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷn


Hy tr låìi cạc cáu hi
sau: SGK.

Âiãưn vo baíng sau yï
nghéa ca cạc nụt lãûnh tæång æïng trãn thanh cäng
củ ca Windows: SGK.

Hy tảo thỉ mủc cọ
dảng nhổ trón hỗnh 2.27: SKG.
Tỗm nhổợng tóỷp maỡ tón coù
chổùa cuỷm tổỡ Readme trãn cạc äø âéa cỉïng ca mạy.

Måí âäưng thåìi cạc ỉïng dủng: Windows Explorer,
Paint trong nhoùm chổồng
trỗnh Accessories. Microsoft Word. Chuyãøn âäøi qua lải
giỉỵa cạc ỉïng dủng bàòng cạc cạch khạc nhau. Thu
nh, phọng to, phủc häưi cạc cỉía säø.

Thỉí cạc cạch hiãøn thë
thäng tin khạc nhau åí khung
GV: Hỉåïng dáùn hc sinh tr låìi cạc cáu hi.
HS: Suy nghè v tr låìi cáu hi.
GV: Nhàõc hc sinh quan sạt
cạc nụt lãûnh trãn thanh cäng củ v thỉûc hiãûn xem noù
coù chổùc nng gỗ. HS: Traớ lồỡi nghéa ca tỉìng
nụt lãûnh trãn thanh cäng củ.
GV: Nhàõc lải cạch tảo thỉ mủc v táûp tin trong hãû
âiãöu hnh Windows. HS: Làõng nghe, quan sạt räưi
thỉûc hiãûn tảo thỉ muỷc nhổ trón hỗnh 2.27SGK trãn
äø âéa cỉïng ty chn.
GV: Nhàõc lãûnh, qui trỗnh tỗm kióỳm tóỷp trong Windows.
HS: Tióỳn haỡnh thổỷc hióỷn tỗm kióỳm.
GV: Kóỳt quaớ tỗm kióỳm nhổ thóỳ naỡo?
HS: Coù thóứ cọ hồûc khäng. GV: Hỉåïng dáùn qua mäüt
læåüt træûc tiãúp trãn mạy tênh.
HS: Thỉûc hiãûn lải trỉûc
tiãúp trãn mạy tênh.
GV: Gåüi cho hc sinh. HS: Thỉûc hiãûn v quan sạt
sỉû thay âäøi giỉỵa cạc chãú
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 25 -
Trỉåìng THPT Trióỷu Phong
cổớa sọứ bón phaới maỡn hỗnh
Windows Explorer: - Tiles, Icons, List, Details.

Taỷo õổồỡng từt trón maỡn
hỗnh cho mäüt tãûp em vỉìa tảo ra.
 Thiãút âàût laỷi nóửn cho
maỡn hỗnh l mäüt nh no âọ. Chn lải chãú õọỹ baớo
vóỷ maỡn hỗnh vaỡ thióỳt âàût tham säú vãư thåìi gian chåì.
 Ci âàût mạy in v in thỉí
tỉì mäüt ỉïng dủng â biãútMS Word.

3. Âạnh giạ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kióứm tra baỡi cuợ: Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷn

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×