Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Kióứm tra baỡi cuợ: Thay õọứi thuọỹc tờnh maỡn hỗnh nóửn

Kióứm tra baỡi cuợ: Thay õọứi thuọỹc tờnh maỡn hỗnh nóửn

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 10-11-12 Ngy soản: 2008
Bi 5: CONTROL PANEL V VIÃÛC, THIÃÚT ÂÀÛT HÃÛ THÄÚNG

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hiãøu âỉåüc mäüt säú chỉïc nàng ca Control Panel. - Nàõm âỉåüc näüi dung ca mäüt säú thiãút âàût hãû
thäúng âån gin.

2. Kỵ nàng:


- Thay âäøi âỉåüc mäüt säú tu biãún ca Windows. - Cọ kh nàng ci âàût maïy in trong Windows.

3. Thaïi âäü: Hoüc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui


phng mạy.

B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY •


Håüp tạc.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût vỏỳn õóử:


baỡi trổồùc ta õaợ tỗm hióứu mọỹt sọỳ thao tạc cáưn thiãút cå baín trong hãû âiãưu hnh
Windows. Ngoi ra Windows cn cho phẹp ci âàût cạc tham säú hãû thäúng nhỉ phäng chỉỵ, mạy in, thay âäøi cạc tham
säú ca chüt, baìn phêm... Táûp håüp chổồng trỗnh cho pheùp thỉûc hiãûn cạc thao tạc âọ nàòm åí Control Panel. Baỡi
họm nay chuùng ta seợ tỗm hióứu roợ mọỹt sọỳ chổùc nng cuớa chổồng trỗnh naỡy.

b. Trióứn khai baỡi daỷy


Nọỹi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Control Panel
- Khåíi âäüng Control Panel, GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 20 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
ta cọ thãø thỉûc hiãûn dy cạc thao tạc sau:
Nhạy Start  Setting

Control Panel. Cỉía säø Control Panel xuỏỳt hióỷn
Hỗnh 2.20. Trãn âọ ta cọ thãø thỉûc
hiãûn mäüt säú thao tạc âãø thay âäøi cạc tham säú nhỉ:
ngy, giåì hãû thäúng, mạy in v mạy fax, phäng chỉỵ...
Kãút thục Control Panel
ta thæûc hiãûn mäüt trong caïc caïch sau:
C1: Nhaïy File  Close
trãn thanh baíng choün
C2: Nháún nuït Close X C3: Nháún täø håüp phêm:
Alt + F4 II. Mäüt säú thiãút âàût
hãû thäúng

1. Thay âäøi thuọỹc tờnh maỡn hỗnh nóửn


- Thao tạc thỉûc hiãûn:
C1: Trong cỉía säø Control Panel, chn Display.
C2: Nháún chüt phi vo
Desktop, chn Properties.
 Xút hiãûn cỉía säø
Display Properties Hỗnh
2.21.
- Thao taùc thổỷc hióỷn:
Choỹn aớnh nóửn hióứn thở trong họỹp Background nhỏỳn
choỹn nuùt Browse nóỳu muọỳn tỗm aớnh khạc trong mạy;
 Nhạy Apply  OK.
thỉûc hiãûn. GV: Minh hoüa thao tạc
trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu. HS: Quan sạt thao tạc ca
giạo viãn räöi bàõt chỉåïc lm theo.
? Trong Windows, sau khi kãút thục cạc thao tạc lm
viãûc våïi mäüt cỉía säø no âọ, ta âọng cỉía säø lải
bàòng cạch no?
GV: Hãû thäúng cho pheïp ta thiãút âàût caïc thäng sọỳ cồ
baớn vóử thuọỹc tờnh cuớa maỡn hỗnh nãưn, cạc thäng säú khu
vỉûc, phäng chỉỵ hiãøn thë. ÅÍ pháưn ny ta s tỗm hióứu
caùch thay âäøi mäüt säú thuäüc tênh cå baín.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh ha thao tạc trỉûc tiãúp trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu thao taïc thay âäøi thuäüc tênh maìn hỗnh
nóửn trón trang Desktop.
GV: Giồùi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 21 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Thao tạc thỉûc hiãûn:
 Nháún trang Screen Saver:  Chn hỗnh aớnh cuớa maỡn
hỗnh nghố trong danh saùch Nháún Settting nãúu
mún sỉía âäøi;  Nhaïy Preview âãø xem
trỉåïc cạc thiãút láûp;  Thiãút âàût thåìi gian bàõt
âáưu trảng thại nghè cuớa maỡn hỗnh trong họỹp Wait;
Nhaùy OK. 2. Thiãút âàût caïc thäng
säú khu vỉûc + Trang Time Zone: Thay
âäøi mụi giåì. + Trang Regional
Options: Thay âäøi caïch viãút säú tháûp phán, tiãön tãû,
ngy thạng, thåìi gian.

III. Ci âàût mạy in - Thao tạc thỉûc hiãûn:


 Nhạy Start  Settings 
Control Panel  Printer and Faxes  Add a Printer xuáút
hiãûn häüp thoaûi  Nháún Next;
 Láưn lỉåüt tn theo
caùc thao taùc trón maỡn hỗnh hổồùng dỏựn.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu vãư traỷng thaùi nghố baớo vóỷ maỡn hỗnh vaỡ
caùc thao taùc thæûc hiãûn:
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh ha thao tạc trỉûc tiãúp trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu caïch thiãút âàût cạc thäng säú khu vỉûc:
Mäùi khu vỉûc khạc nhau cọ nhỉỵng âàûc âiãøm riãng biãût
vãư mụi giåì, âån vë tiãưn tãû, cạch viãút säú. Chỉång trỗnh
Regional Settings cho pheùp
thióỳt õỷt cạc tham säú ny. GV: Thỉûc hiãûn máùu caïc
thao taïc thiãút láûp trãn cỉía säø Date and Time vaì
Regional and Languages Options cho hoüc sinh quan
sạt, ghi chẹp nhỉỵng chênh.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo. GV: Cọ hai cạch cai mạy in.
+ Ci mạy in củc bäü mạy âån.
+ Ci mạy in mảng.

4. Cng cäú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kióứm tra baỡi cuợ: Thay õọứi thuọỹc tờnh maỡn hỗnh nóửn

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×