Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Kiãøm tra bi c: Vo Kãút thục Cạch 1: Vo File

Kiãøm tra bi c: Vo Kãút thục Cạch 1: Vo File

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 7-8-9 Ngy soản: 2008
Bi 4:
MÄÜT SÄÚ TÊNH NÀNG KHẠC TRONG WINDOWS

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Hiãøu khại niãûm âỉåìng tàõt.

2. Kỵ nng:


- Bióỳt khồới õọỹng vaỡ kóỳt thuùc caùc chổồng trỗnh. - Biãút tảo âỉåìng tàõt.
- Nàõm âỉåüc mäüt säú tênh nàng khạc trong windows :
Måí ti liãûu måïi måí gỏửn õỏy, tỗm tóỷp vaỡ thổ muỷc.

3. Thaùi õọỹ: Hoỹc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui


phng mạy.

B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY •


Håüp tạc.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DAÛY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Khåíi âäüng:
Cọ nhiãưu cạch khåíi âäüng mọỹt chổồng trỗnh
ổùng dủng trong windows. Thỉû hiãûn mäüt trong cạc
cạch sau: Cạch

1: Vo


Start

Programs
→ chn
GV: Giåïi thiãûu caïc bæåïc thæûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 16 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
tãn nhọm cọ chỉïa chổồng trỗnh cỏửn khồới õọỹng.
Caùch 2: - Nhaïy chuäüt choün caïc bióứu tổồỹng
cuớa caùc chổồng trỗnh ổùng duỷng ồớ goùc traùi maỡn hỗnh
nóửn DESKTOP.
- Nhỏỳn chüt phi vo biãøu tỉåüng My Computer
choün Explore , xuỏỳt hióỷn họỹp thoaỷi:
Tỗm õóỳn caùc tóỷp chổồng trỗnh cáưn khåíi
âäüng. giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu caïc bæåïc thæûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 17 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

2. Kãút thục Cạch 1: Vo File


→ close
Exit. Cạch 2:
- Nhạy vo nuùt Close x
taỷi goùc trón bón phaới maỡn hỗnh hióỷn haỡnh.
- Hoỷc nhaùy chuọỹt phaới taỷi tón chổồng trỗnh åí trãn
thanh tiãu âãư v chn nụt Close x .
Caïch 3: Nháún täø håüp phêm : Alt + F4.
II.Tảo âỉåìng tàõt truy cáûp nhanh
Âỉåìng tàõtShortcut
l biãøu tỉåüng giụp ngỉåìi dng truy cáûp nhanh vo
âäúi tỉåüng thỉåìng hay sỉí dủng.
- Cọ thãø tảo âỉåìng tàõt tåïi báút kỗ mọỹt õọỳi tổồỹng
naỡo trong windows. - Caùc biãøu tỉåüng ca
âỉåìng tàõt coù hỗnh muợi tón ồớ goùc dổồùi bón traùi cuớa
bióứu tỉåüng km theo våïi tãn ca nọ.
- Cọ thãø âäøi tãn caïc biãøu tỉåüng âỉåìng tàõt
nhỉ sau: Chüt phi vo tãn biãøu
tỉåüng Shortcut cáưn âäøi tãn Rename âạnh tãn mồùi
Enter hoỷc nhaùy chuọỹt ra ngoaỡi chọự trọỳng cuớa maỡn
hỗnh.
III.Mồớ mäüt ti liãûu måïi måí gáưn âáy:
Nhạy chüt chn Start

Documents
→ tãn taìi
laìm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao taïc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räöi bàõt chỉåïc
lm theo.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 18 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
liãûu cáưn måí.

IV. Tỗm mọỹt tóỷp hay thỉ mủc:


Vo Start

Search

For Files or Forders...

Häüp thoaûi search Results xuáút hiãûn: ta âaïnh tãn
tãûp hồûc thỉ mủc cỏửn tỗm Searchõóứ bừt õỏửu
tỗm kióỳm.

4. Cuớng cäú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiãøm tra bi c: Vo Kãút thục Cạch 1: Vo File

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×