Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Tảo thỉ mủc måïi. Âäøi tãn tãûp hồûc thỉ mủc. Sao chẹo tãûp hồûc thỉ mủc. Di chuøn tãûp v thỉ mủc

Tảo thỉ mủc måïi. Âäøi tãn tãûp hồûc thỉ mủc. Sao chẹo tãûp hồûc thỉ mủc. Di chuøn tãûp v thỉ mủc

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong

4. Tảo thỉ mủc måïi.


 Måí thỉ mủc ta s
tảo thỉ mủc måïi “bãn trong” nọ.
 Chạy
File

New

Folder thỉ mủc. Mäüt thỉ mủc måïi xút hiãûn
tảm thåìi l New Folder.
 G tãn cho thỉ mủc
måïi tảo v nháún phêm Enter.

5. Âäøi tãn tãûp hồûc thỉ mủc.


 Chn tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn âäøi tãn. 
Chn
File

Renamêäøi tãn.
 G tãn tãûp hồûc thỉ
mủc måïi räưi áún phêm Enter.

6. Sao chẹo tãûp hồûc thỉ mủc.


 Chn tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn sao chẹp.

Nhạy Edit

Copy Sao chẹp hồûc nhạy nụt copy
trãn thanh cäng củ. 
Måí tãûp hồûc thỉ mủc cáưn dạn, chn
Edit

Paste dạn hồûc nhạy nụt lãûnh Pase trãn
thanh cäng củ.
mủc báút k. GV: Giåïi thiãûu vãö dáúu + -
HS: Âäi khi chuïng ta cáưn ci thãm mäüt dỉỵ liãûu,
mún tảo riãng nhỉỵng bn nhảc mỗnh ổa thờch
vaỡo mọỹt chọự naỡo õoù chố mỗnh chuùng ta bióỳt, chuùng
ta seợ phaới laỡm gỗ? HS: Laỡm theo sỉû hỉåïng
dáùn thao tạc ca giạo viãn.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan saït thao taïc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räöi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 13 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

7. Di chuøn tãûp v thỉ mủc


 Chn tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn di chuøn. 
Nhạy Edit

Cut Càõt hồûc nhạy nuït lãûnh Cut
trãn thanh cäng củ.
 Måí tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn dạn, chn Edit

Paste dạn hồûc nhạy nụt lãûnh Pase trãn
thanh cäng củ. 8. Xoạ tãûp hay thỉ
mủc
 Chn tãûp hồûc thỉ
mủc cáưn xoạ. 
Nhạy File

Delete xọa hồûc nhạy nụt
lãûnh Delete trãn thanh cäng cuû.
 Windows hiãøn thë häüp
thoaûi âãø ta khàóng âënh thao tạc xọa. Nhạy Yes âãø
xọa, ngỉåüc lải nhạy No. 9. Khäi phủc hồûc xoạ
hàón cạc tãûp v kẻp häư så â bë xoạ
 Nhạy âụp biãøu tỉåüng Recycle Bin. Cỉía
säø Recycle Bin s hiãøn thë cạc táûp tin hoàûc thỉ
mủc â bë xọa.
 Chn âäúi tỉåüng
mún khäi phủc hồûc xọa hàón.
 Nhạy File

Restore
GV: Minh ha thao tạc trỉûc tiãúp trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu caïc bæåïc thæûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan saït thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thæûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan saït thao taïc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao tạc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 14 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
khäi phủc
hồûc
File

Delete xọa .

III. Sỉí dủng nụt phi chüt


Âãø sỉí dủng bng chn tàõt, thỉûc hiãûn:
Nhạy nụt chuäüt phaíi trãn âäúi tỉåüng âãø lm
xút hiãûn baíng choün tàõt.
Di chuyãøn chuäüt trãn baíng choün âãún lãûnh cáưn
thỉûc hiãûn. Nhạy chüt trại âãø
chn lãûnh tỉång ỉïng v âỉa thãm caïc thäng tin
nãúu cáưn thiãút. Cọ mäüt säú lãûnh chênh
sau: Open: Måí Copy:
Sao cheïp Print: In Paste:
Dạn Send To:
Gỉíi tåïi Delete: Xoạ
Cut: Càõt Renme: Âäøi tãn.

IV. Thỉûc hnh


lm theo.
GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc thỉûc hiãûn.
GV: Minh hoüa thao taïc trỉûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räöi bàõt chỉåïc
lm theo.
GV: Hỉåïng dáùn hoüc sinh thæûc hiãûn cạc thao tạc
â hc trãn mạy ca hc sinh.
HS: Thỉûc hiãûn näüi dung thỉûc hnh trong sạch giạo
khoa.

4. Cuíng cäú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tảo thỉ mủc måïi. Âäøi tãn tãûp hồûc thỉ mủc. Sao chẹo tãûp hồûc thỉ mủc. Di chuøn tãûp v thỉ mủc

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×