Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Kiãøm tra bi c: Chn âäúi tỉåüng Xem täø chỉïc cạc tãûp v thỉ mủc trãn Xem näüi dung thỉ mủc.

Kiãøm tra bi c: Chn âäúi tỉåüng Xem täø chỉïc cạc tãûp v thỉ mủc trãn Xem näüi dung thỉ mủc.

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 4-5-6 Ngy soản: 2008
Bi 3:
LM QUEN VÅÏI TÃÛP V THỈ MỦC

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Biãút cạch täø chỉïc thäng tin trong mạy tênh. - Lm viãûc âỉåüc våïi cạc tãûp thỉ mủc trong mạy
tênh gäưm cạc thao tạc: Chn, xem, tảo måïi thỉ mủc. Sao chẹp, di chuøn, xoạ thỉ mủc,...
- Sỉí dủng nụt phi chüt thay thãú cho thanh cäng củ.

2. Kỵ nàng:


- Quan sạt v chn nhanh cạc thanh cäng cuû, dng thnh thảo chüt âãø chn âäúi tỉåüng cáưn lm viãûc.
- So sạnh thao tạc giỉỵa sỉí dủng bn phêm, chüt v sỉí dủng thanh cäng củ.

3. Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui


phng mạy.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc.

C. CHUỉN Bậ GIAẽO CU •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Täø chæïc thäng tin
trong mạy tênh Hãû âiãưu hnh täø chỉïc
cạc tãûp trãn âéa thnh cạc GV: Láúy mäüt säú vê duû
liãn hãû. VD: Qun l thỉ viãûn.
GV: Minh hoüa træûc tiãúp trãn hãû âiãưu hnh âãø
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 10 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
thỉ mủc.
Mäùi thỉ mủc lải chỉïa cạc tãûp hồûc cạc thỉ
mủc con. Thỉ mủc âæåüc täø
chæïc phán cáúp, mæïc trãn goüi l thỉ mủc gäúc, do
váûy caïch täø chỉïc ny cn âỉåüc gi täø chỉïc
cáy. II. Lm viãûc våïi tãûp v
thỉ mủc.

1. Chn âäúi tỉåüng


- Âãø choün mäüt âäúi tæåüng: nhạy chüt vo
âäúi tỉåüng âọ. - Âãø loải b kãút qu
chn: Nhạy chüt bãn ngoi âäúi tỉåüng âọ.
- Chn nhiãưu âäúi tỉåüng liãn tiãúp nhau: nhạy
vo âäúi tỉåüng dáưu tiãn, nháún giỉỵ phêm Shift âäưng
thåìi nhạy vo âäúi tỉåüng cúi cng.

2. Xem täø chỉïc cạc tãûp v thỉ mủc trãn


âéa.
- Nhạy âụp vo My Computer Folders
- Nhaïy Start Programs Windows explorer hồûc
nhạy chüt phaíi Start choün Explorer.
hoüc sinh tháúy mäüt cạch trỉûc quan bàòng maïy
chiãúu. GV: Yãu cáúu hoüc sinh cho
thãm mäüt säú vê vủ liãn hãû.
HS: Quan sạt.
GV: Giaïo viãn giåïi thiãûu räöi minh hoüa træûc tiãúp
cho hoc sinh træûc tiãúp trãn mạy chiãúu.
HS: Quan sạt giạo viãn lm räưi lm theo.
GV: Âãø xem nhỉỵng ti ngun trãn mạy tênh, cọ
thãø sỉí dủng
My Computer hồûc Windows
Explorer. GV: Windows explorer l
cäng củ tråü giụp ca windows, giụp chụng ta
biãút âỉåüc ton bäü mạy tênh coù nhổợng gỗ, cho
pheïp xem näüi dung ca mạy tênh nhæ hãû thäúng,
thæï báûc hay cáúu trục cáy. Cọ thãø xem hồûc thỉûc
hiãûn våïi báút cỉï thỉ
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 11 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

3. Xem näüi dung thổ muỷc.


muỷc, file hay chổồng trỗnh vaỡ moỹi thay õọứi vóử cỏỳu
hỗnh baỷn muọỳn thỉûc hiãûn trãn mäi trỉåìng âiãưu
hnh ca bản tải Explorer. GV: Hỉåïng dáùn cạch måí:
C
1
: Nhạy âụp biãøu tỉåüng
My Computer . Nhạy nụt Folders thỉ
mủc trãn thanh cäng củ. C
2
: Nhạy Start
chn Programs Chn Windows
explorer hồûc nhạy chüt phi
Start chn
Explorer.
GV: Muäún måí mäüt tãûp, thỉ mủc âãø xem näüi
dung bãn trong ta nhạy âụp biãøu tỉåüng hay tãn
chụng. GV: Âãø måí tãûp, cọ thãø
phi nhạy âụp nhiãưu láưn cạc thỉ mủc läưng nhau
âãø måí thỉ mủc cúi cng chỉïa tãûp cáưn måí.
nãúu l ngàn bãn traïi chè cáưn nhạy trỉûc tiãúp vo
tãn thỉ mủc; tãûp
GV: Chụ cho HS nuït trãn thanh cäng cuỷ õóứ
nhỗn thỏỳy caùc daỷng khaùc nhau ca tãp; thỉ mủc våïi
mỉïc âäü chi tiãút khaïc nhau.
GV: Vỉìa giåïi thiãûu vỉìa chè cho HS thao taïc xem
caïc thäng tin trong 1 thỉ
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 12 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

4. Tảo thỉ mủc måïi.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiãøm tra bi c: Chn âäúi tỉåüng Xem täø chỉïc cạc tãûp v thỉ mủc trãn Xem näüi dung thỉ mủc.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×