Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Kióứm tra baỡi cuợ: Hóỷ õióửu haỡnh laỡ gỗ? SGK Thao taùc vồùi chuọỹt Cuớng cọỳ Dỷn doỡ

Kióứm tra baỡi cuợ: Hóỷ õióửu haỡnh laỡ gỗ? SGK Thao taùc vồùi chuọỹt Cuớng cọỳ Dỷn doỡ

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 2 - 3 Ngy soản: 2008
Baỡi 2:
NHặẻNG KIN THặẽC C S

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Nàõm âỉåüc cạc thnh pháưn cå bn ca giao diãûn hãû âiãưu hnh Windows.

2. Kỵ nàng:


- Lm ch cạc thao tạc chüt. - Lm viãûc trong mäi trỉåìng Windows, phán biãût âỉåüc
cạc âäúi tỉåüng trong Windows.

3. Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui


phng mạy.

B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY •


Håüp tạc.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Khại niãûm hãû âiãưu
hnh v hãû âiãưu hnh Windows
1. Hãû âiãưu hnh laỡ gỗ? SGK
Lay tỏỷp caùc chổồng trỗnh cồ såí cọ nhiãûm vủ
âiãưu khiãøn pháưn cỉïng mạy tênh.
Lm nãưn tng cho cạc
GV: Giåïi thiãûu ngưn gäúc xút xỉï ra âåìi ca hãû
âiãưu hnh Windows.
HS: Làõng nghe v tỉû ghi
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 6 -
Trổồỡng THPT Trióỷu Phong
chổồng trỗnh ổùng duỷng. Taỷo ra mäi trỉåìng giao
tiãúp giỉỵa ngỉåìi v mạy.
Cạc hãû âiãưu hnh thäng dủng:
DOS Disk Operating System:
L HÂH âáưu tiãn ca mạy tênh. Hiãûn nay
khäng coìn duìng phäø biãún. Microsoft Windows:
L hãû âiãưu hnh phäø biãún nháút
hiãûn nay vỗ coù ổu âiãøm dãù sỉí dủng. HÂH
Windows cọ nhiãưu phiãn bn nhỉ Windows 98,
Windows 2000, Windows XP,...
Linux: Laì HÂH ngưn måí
hon ton miãùn phê. Ỉu âiãøm äøn âënh, nhỉåüc
âiãøm khọ sỉí dủng.

2. Thao tạc våïi chüt


- Di chütMouse move. - Nhạy chütClick.
- Nhạy âụp chütDouble click.
- Nhạy phi chütRight click.
- Kẹo th chütDrag and drop.

3. Mäi trỉåìng Windows


a.
Cỉía säø, baíng choün . Baíng choün.
Giao diãûn âäư hoả trong windows gäưm cọ nhiãưu
thnh pháưn khạc nhau, thnh pháưn quan trng âọ
l cỉía säø.
bi.
GV: Giạo viãn giåïi thiãûu v mä t trỉûc tiãúp tỉìng
thao taïc chuäüt trãn maïy chiãúu.
HS: Quan saït vaỡ thổỷc hióỷn theo.
GV: Chióỳu hỗnh 2.1 SGK.
HS: Quan sạt. GV: Hy hi chè ra nhỉỵng
thnh pháưn chung ca mi cỉía säø trong
Windows : Thanh tiãu âãư, cạc nụt : Thu nh, âiãưu
chènh v âọng, thanh baíng choün, thanh cäng củ, cạc
thanh cün. HS: Tr låìi cáu hi.
GV: Chióỳu hỗnh 2.2 SGK.
HS: Quan saùt.
Nguyóựn Quang Quyỡnh - T: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 7 -
Trổồỡng THPT Trióỷu Phong
Hỗnh 2.1
Hỗnh 2.2 Hỗnh 2.3

b. Baớng choỹn Start v thanh cäng viãûc.


Bng chn Start.
Thanh cọng vióỷc
GV: Chióỳu hỗnh 2.3 SGK.
HS: Quan saùt.
GV: Cho hs quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu.
HS: Quan saùt hỗnh trãn maïy chiãúu.
GV: Cho hs quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu.
HS: Quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu.
GV: Thao tạc chuøn âäøi cỉía säø bàòng cạch sỉí
dủng mạy chiãúu kãút håüp ging cạc thao tạc chuyãøn
âäøi.
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 8 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
c Chun âäøi cỉía säø.
- Nhạy vaỡo bióứu tổồỹng chổồng trỗnh tổồng ỉïng
trãn thanh cäng viãûc. - Nhạy vaìo mäüt vë trê
báút k trãn cỉía säø mún kêch hoảt.
- Nháún giỉỵ phêm Alt v nháún phêm Tab nhiãưu láưn
cho tåïi khi chæång trỗnh tổồng ổùng õổồỹc âọng
khung.

4. Cng cäú


- Biãút âỉåüc chỉïc nàng ca hãû âiãưu hnh windows. Phán biãût âỉåüc thnh pháưn chênh trong giao diãûn
windows, chæïc nàng ca tỉìng loải. Thao tạc thnh thảo våïi chüt.

5. Dàûn d


- Xem lải cạc näüi dung âỉåüc hc. Häm sau thỉûc hnh.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 9 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 4-5-6 Ngy soản: 2008
Bi 3:
LM QUEN VÅÏI TÃÛP V THỈ MỦC

A. MỦC TIÃU


1. Kiãún thỉïc:


- Biãút cạch täø chỉïc thäng tin trong mạy tênh. - Lm viãûc âæåüc våïi cạc tãûp thỉ mủc trong mạy
tênh gäưm cạc thao tạc: Chn, xem, tảo måïi thỉ mủc. Sao chẹp, di chuøn, xoạ thỉ mủc,...
- Sỉí dủng nụt phi chüt thay thãú cho thanh cäng củ.

2. Kỵ nàng:


- Quan sạt vaì choün nhanh caïc thanh cäng củ, dng thnh thảo chüt âãø chn âäúi tỉåüng cáưn lm viãûc.
- So sạnh thao tạc giỉỵa sỉí dủng bn phêm, chüt v sỉí dủng thanh cäng củ.

3. Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui


phoỡng maùy.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


Hồỹp taùc.

C. CHUỉN Bậ GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:


Låïp 11B
9
11A
2
Vàõng PK

1. Kiãøm tra bi c:


Khäng.

2. Näüi dung bi måïi:


a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr I. Täø chæïc thäng tin
trong mạy tênh Hãû âiãưu hnh täø chỉïc
cạc tãûp trãn âéa thnh cạc GV: Láúy mäüt säú vê dủ
liãn hãû. VD: Qun l thỉ viãûn.
GV: Minh hoüa træûc tiãúp trãn hãû âiãưu hnh âãø
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 10 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kióứm tra baỡi cuợ: Hóỷ õióửu haỡnh laỡ gỗ? SGK Thao taùc vồùi chuọỹt Cuớng cọỳ Dỷn doỡ

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×