Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Muỷc tióu cuớa chổồng trỗnh Nọỹi dung chổồng trỗnh SGK

Muỷc tióu cuớa chổồng trỗnh Nọỹi dung chổồng trỗnh SGK

Tải bản đầy đủ - 41trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
táút nhiãn âem lải hiãûu qu cao hån nhiãöu so våïi
trỉåïc âáy. Tin hc vàn phng cn
l cäng cuû khäng thãø thiãúu âỉåüc trong cạc cå
quan, täø chỉïc m cn ráút hỉỵu êch ngay caí våïi cäng
viãûc cuía cạ nhán v gia õỗnh.
Caùc em õaợ vổỡa tỗm hióứu vóử vai troì, vë trê ca
nghãư THVP. II. Chỉång trỗnh nghóử
tin hoỹc vn phoỡng

1. Mủc tiãu ca chổồng trỗnh


- Kióỳn thổùc: + Caùc khại niãûm càn
bn v caïc thao taïc khi laìm viãûc våïi HÂH
WINDOWS ;
+ Chæïc nàng v cạc ỉïng dủng v cạc pháưn
mãưm word v excel; + Nhỉỵng kiãún thỉïc cå
såí vãư mảng mạy tênh.
- Ké nàng: + HS sỉí dủng âỉåüc
mạy tênh, giao tiãúp våïi mạy thäng qua hâh.
+ Cọ thãø soaỷn thaớo, trỗnh baỡy vaỡ in vàn bn.
+ Láûp âỉåüc cạc bng tênh v thỉûc hiãûn âỉåüc
cạc thao tạc phủc vủ cho cäng tạc vàn phng.
+ Sỉí dủng âỉåüc mäüt säú thiãút bë duỡng chung
trón maỷng. + Tỗm hióứu õổồỹc tt vóử
nghóử tin hoỹc vn phoỡng. chổồng trỗnh tin hoüc vàn
phoìng cho hc sinh. HS: Nghe ging.
Ghi bi:
HS: Âc sạch giạo khoa.
GV: Hy nãu mäüt säú
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 3 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Thại âäü: + HS u thêch män hc,
cọ thỉïc váûn dủng vo thỉûc tióựn.
+ Hỗnh thaỡnh taùc phong cọng nghióỷp, laỡm vióỷc kión
trỗ, khoa hoỹc. + Cọ thỉïc tỗm hióứu
nghóử.

2. Nọỹi dung chổồng trỗnh SGK


- Gäưm 6 pháưn: SGK. III. Phỉång phạp hc
táûp nghãư Chụng ta s kãút håüp
hoüc táûp lyï thuút våïi thỉûc hnh.
Sau khi cạc em â hoỹc lyù thuyóỳt thỗ cạc em s
âỉåüc thỉûc hnh. Trỉåïc khi thỉûc hnh
cạc em cáưn chøn bë k bi thỉûc hnh âãø táûn
dủng thåìi gian sỉí dủng mạy v táûp chung täút
nháút âãø hoaìn thaình baìi táûp.

III. An toaìn vãû sinh lao âäüng


- Mủc tiãu:
+ Bo vãû sỉïc kho ngỉåìi lao âäüng.
+ Náng cao hiãûu qu cäng viãûc.
+ Trạnh tai nản lao âäüng v bãûnh nghãö
nghiãûp. nguyãn tàõc an toaìn täúi
thiãøu cáưn tn th trong nghãư tin hc vàn phng?
GV: Gi HS lãn tr låìi. GV: Gi HS khaïc lãn bäø
sung. GV: Nháûn xeït v nãu cạc
ngun tàõc. HS: Nghe ging:
HS: Tr låìi. HS: Nghe ging.
HS: Ghi bi.

4. Cng cäú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Muỷc tióu cuớa chổồng trỗnh Nọỹi dung chổồng trỗnh SGK

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×