Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
ỷt vỏỳn õóử: Mọỹt chổồng trỗnh bao giồỡ cuợng coù Trióứn khai baỡi daỷy Nhỏỷp thọng tin tổỡ baỡn phờm

ỷt vỏỳn õóử: Mọỹt chổồng trỗnh bao giồỡ cuợng coù Trióứn khai baỡi daỷy Nhỏỷp thọng tin tổỡ baỡn phờm

Tải bản đầy đủ - 27trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
TÄØ CHỈÏC VO RA ÂÅN GIN

A. MỦÛC TIÃU


1. Kiãún thỉïc: Cung cáúp cạch nháûp thäng tin tỉì baỡn phờm, õổa thọng tin ra maỡn hỗnh.
2. Kyợợ nng : K nàng viãút cáu lãûnh xút nháûp dỉỵ liãûu.
3. Thại âäü : thỉïc âỉåüc táưm quan trng ca män hc, cọ thại âäü hc táûp nghiãm tục.

B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY


ÂàÛt váún âãư, hỉåïng dáùn hc sinh gii quút váún âãư

C. CHØN BË ÂẢO CỦ •


Giạo viãn : Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa •
Hc sinh : Sạch giạo khoa, våí viãút

D. TIÃÚN HNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp, kiãøm tra s säú:


Låïp 11I
10C 10D
10M
Vàõng PK
II. Kiãøm tra bi c: III. Nọỹi dung baỡi mồùi:

1. ỷt vỏỳn õóử: Mọỹt chổồng trỗnh bao giåì cng cọ


thäng tin vo v mạy tênh s xỉí l bäü thäng tin vo v cho ra táûp cạc kãút qu. Âãø lm âỉåüc âiãưu âọ häm nay
ta seợ hoỹc caùch nhỏỷp thọng tin tổỡ baỡn phỗm vaỡo vaỡ õổa thọng tin ra maỡn hỗnh.

2. Trióứn khai baỡi dảy


Näüi dung bi ging Hoảt âäüng ca
tháưy v tr 1. ổa thọng tin ra maỡn hỗnh
Cuù phaùp: WRITEWRITELN danh saùch
giaù trở Chổùc nng: ổa giaù trở ra maỡn
hỗnh Trong õoù: giạ trë cọ thãø l
Hàòng, Biãún, biãøu thỉïc - Cạc thnh pháưn âỉåüc viãút
GV: Gii thêch r hån vãư hai lãûnh:
WRITE: in danh saïch giaï trë ra maìn hỗnh
nhổng seợ in trón mọỹt haỡng ngang maỡn hỗnh.
WRITELN: giäúng nhæ trãn nhæng sau mọựi
lóỷnh thỗ cáu lãûnh
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 25 -
Tiãú t
11
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
cạch nhau bồới dỏỳu phỏứy. Vờ duỷ:
- ổa hũng ra maỡn hỗnh Write xin chao;
Write toi la; Phan Van Nam; - Âæa bióỳn ra maỡn hỗnh: giaớ sổớ
coù bióỳn a, b Write a = , a;
- ổa bióứu thổùc ra maỡn hỗnh Write Tong ca a v b la: , a +
b; WRITE tiãúp theo s in
tiãúp åí dng thæï 2 GV: Láúy mäüt säú vê
duû âãø phán biãût hai lãûnh trãn
GV: Láúy cạc vê dủ vãư In cạc giạ trë hm,
hàòng biãún ra maỡn hỗnh
GV: Cho vờ duỷ vaỡ goỹi hoỹc sinh lãn viãút.

2. Nháûp thäng tin tỉì bn phêm


Cụ phạp : READREADLN biãún1, biãún: 2 ...
, biãún n; Chæïc nàng: nháûp giạ trë tỉì bn
phêm vo cho cạc biãún theo thỉï tỉû danh sạch cạc biãún.
Vê dủ: Nháûp tãn, tøi ca mọỹt hoỹc sinh ra maỡn hỗnh.
Write nhap ho ten: ; Readlnhoten;
Writenhap tuoi: ; Readlntuoi
GV: Âãø nhỏỷp mọỹt giaù trở cho bióỳn thỗ ta
cọ cạch no âãø nháûp khäng?
HS: Gaïn giaï trë GV: Nãúu gaïn giaï trë
cho bióỳn thỗ sau khi chổồng trỗnh õoù thổỷc
hióỷn kóỳt quaớ coù thay âäøi âæåüc hay khäng?
GV: Nãúu thay âäøi thỗ phaới laỡm thóỳ naỡo.
GV: óứ coù thóứ khäng træûc tiãúp thay õọứi
chổồng trỗnh maỡ coù thãø thỉûc hiãûn
âỉåüc nhiãưu kãút qu ta s thỉûc hiãûn theo
cáu lãûnh sau.

3. Vê dủ täøng quạt Nháûp 3 säú a, b, c vo v in


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ỷt vỏỳn õóử: Mọỹt chổồng trỗnh bao giồỡ cuợng coù Trióứn khai baỡi daỷy Nhỏỷp thọng tin tổỡ baỡn phờm

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×