Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Thoạt khi Turbo Pascal: Cạch 1: ÁÚn Alt+X Lỉu tãûp: C1; Chn mủc File áún Alt+F Måí tãûp â cọ: C1: Chn mủc File áún Alt+F Di chuøn con tr: Phêm Xoạ: Khäúi Block: a. Khại niãûm: Khäúi l 1 pháưn vàn

Thoạt khi Turbo Pascal: Cạch 1: ÁÚn Alt+X Lỉu tãûp: C1; Chn mủc File áún Alt+F Måí tãûp â cọ: C1: Chn mủc File áún Alt+F Di chuøn con tr: Phêm Xoạ: Khäúi Block: a. Khại niãûm: Khäúi l 1 pháưn vàn

Tải bản đầy đủ - 27trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
phêm ←↑→↓

áún Enter âãø chn
3.2 Thoạt khi Turbo Pascal: Cạch 1: ÁÚn Alt+X
Cạch 2: ÁÚn Alt+F v chn EXIT 4. THAO TẠC VÅÏI TÃÛP
4.1. Tảo tãûp måïi:
Choün muûc File áún Alt+F  Chn New
4.2. Lỉu tãûp: C1; Chn mủc File áún Alt+F

Save C2: ÁÚn phêm F2
4.3. Måí tãûp â cọ: C1: Chn mủc File áún Alt+F

Open C2: ÁÚn phêm F3
5. CAÏC LÃÛNH SOẢN THO

5.1. Di chuøn con tr: Phêm


Di chuøn 
 Lãnxúng 1 dng
 
Sang trạiphi 1 k tỉû
Home End: Vãư õỏửucuọỳi doỡng PgUpPgDn: Lón xuọỳng 1 trang maỡn
hỗnh Ctrl_Ctrl_ :
Sang trạiphi 1 tỉì
Enter
Bàõt âáưu mäüt âoản vàn måïi

5.2. Xoạ:


a. Xoạ 1 k tỉû:

Delete Del: Xoaï kyï tỉû bãn phi con tr

BackSpace : Xoạ k
tỉû bãn trại con tr b. Xoạ 1 dng: ÁÚn Ctrl_Y

5.3. Khäúi Block: a. Khaïi niãûm: Khäúi laì 1 pháưn vàn


bn âỉåüc âaïnh dáúu âãø thỉûc hiãûn mäüt thao tạc no âọ.
b. Âạnh dáúu khäúi: B1: Âàût con tr åí vë trê bàõt âáưu
khäúi B2: Giỉỵ phêm Shift v di chuøn
con tr vãư vë trê kãút thục khäúi c. Sao chẹp khäúi Copy:
GV : Giåïi thiãûu mäüt säú
thao taïc thỉåìng dng khi soản thaớo chổồng
trỗnh trong mọi trỉåìng soản tho Turbo Pascal .
GV : Thỉûc hiãûn mäüt
vi láưn cạc thao tạc ny âãø cạc em nháûn
tháúy mỉïc âäü tãûin låüi ca nọ khi soản thaớo
cuợng nhổ chaỷy chổồng trỗnh .
GV : Vióỳt mọỹt chổồng
trỗnh vờ duỷ, thổỷc hióỷn caùc thao taùc sổớa lọựi...
Coù thãø láúy vê dủ u cáưu ngỉåìi dng nháûp
vo nàm sinh, tr ra kãút qu l tøi ca ngỉåìi
âọ.
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 21 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
B1: Âạnh dáúu khäúi ngưn B2: Âàût con tr åí vë trê âêch
B3: ÁÚn Ctrl_K_C
d. Di chuøn khäúi Move: B1: Âạnh dáúu khäúi ngưn
B2: Âàût con troí åí vë trê âêch
B3: ÁÚn Ctrl_K_V 6. THặC HIN CHặNG TRầNH

6.1. Kióứm tra läùi cụ phạp chỉång trỗnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thoạt khi Turbo Pascal: Cạch 1: ÁÚn Alt+X Lỉu tãûp: C1; Chn mủc File áún Alt+F Måí tãûp â cọ: C1: Chn mủc File áún Alt+F Di chuøn con tr: Phêm Xoạ: Khäúi Block: a. Khại niãûm: Khäúi l 1 pháưn vàn

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×