Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
ỷt vỏỳn õóử: Mọỹt chổồng trỗnh bao giồỡ cuợng coù thọng Chổùc nng: Chổùc nng:

ỷt vỏỳn õóử: Mọỹt chổồng trỗnh bao giồỡ cuợng coù thọng Chổùc nng: Chổùc nng:

Tải bản đầy đủ - 27trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 7 Ngy soản: 2008
Bi 7:
CẠC TH TỦC CHØN VORA ÂÅN GIN

A. MỦÛC TIÃU


1.Kiãún thỉïc: Cung cáúp cạch nháûp thäng tin tổỡ baỡn phờm, õổa thọng tin ra maỡn hỗnh.
2.Kyợợ nng: K nàng viãút cáu lãûnh xút nháûp dỉỵ liãûu. 3.Thại âäü: thỉïc âỉåüc táưm quan trng ca män hc, coù
thaùi õọỹ hoỹc tỏỷp nghióm tuùc.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


ÂàÛt váún âãư, hỉåïng dáùn hc sinh gii quút váún âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch giạo khoa, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY


1.ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:
Låïp 11B
1
11B
2
Vàõng PK
2.Kiãøm tra bi c:
Cáu 1: Hy viãút lải cạc biãøu thỉïc sau tỉì dảng toạn
hc sang dảng biãøu diãùn tæång æïng trong Pascal:
a
z x
y x
− +
b
x x
x +
+
Cáu 2: Hy chuøn cạc biãøu thỉïc sau tỉì dảng biãøu diãùn
trong Pascal sang dảng biãøu diãùn toạn hc: a SQRTpp-ap-bp-c;
b ABSx-yxx+SQRy+1;
Cáu 3: Hy viãút cạc biãøu thỉïc sau dỉåïi sang dảng biãøu
diãùn tỉång ỉïng trong Pascal:
a
2 2
2
R y
x
+
b
100
N
3.Nọỹi dung baỡi mồùi:

a.ỷt vỏỳn õóử: Mọỹt chổồng trỗnh bao giåì cng cọ thäng


tin vo v mạy tênh s xỉí l bäü thäng tin vo v cho ra táûp cạc kãút qu. Âãø lm âỉåüc âiãưu âọ häm nay ta s hc cạch
nháûp thäng tin tỉì bn phêm vo vaỡ õổa thọng tin ra maỡn hỗnh. b.Trióứn khai baỡi dảy
Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v
tr
Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 16 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
1.Nháûp dỉỵ liãûu vo tỉì bn phêm
a. Cụ phạp: READBiãún1, Biãún2,...
READLNBiãún1, Biãún2,...

b. Chæïc nàng:Lãûnh nháûp giaï trë cho caïc biãún tỉì bn phêm, kiãøu giạ
trë nháûp vo phi âụng våïi kiãøu dỉỵ liãûu â khai cho
biãún.

c. Vê dủ:


READN; READLNx,y,z;
Chụ : Khi nháûp dỉỵ liãûu tỉì bn phêm READ v READLN cọ
nghéa nhỉ nhau, thỉåìng
hay dng READLN hån. READLN ln chåì g phêm Enter
GV: Khi sỉí dủng cạc ỉïng dủng ta thỉåìng
nháûp dỉỵ liãûu vo, nhỉ váûy bàòng cạch no ta
nháûp âỉåüc dổợ lióỷu naỡo khi lỏỷp trỗnh?
Laỡm caùch no âãø nháûp giạ trë tỉì bn
phêm vo cho biãún.
GV: Diãùn gii hoảt âäüng ca READREADLN, nãu sỉû
khạc nhau khi duìng ReadReadln.
GV: Mäùi ngän ngỉỵ cọ cạch nháûp dỉỵ liãûu vo
khạc nhau. GV: Âỉa ra hai vê duỷ vóử
chổồng trỗnh coù nháûp thäng tin vo tỉì bn phêm
. Vê dủ:
WRITELN‘Nháûp hãû säú a,b’;
WRITE‘a = ‘; READLNa; WRITE‘a = ‘; READLNa;
Thæûc hiãûn: Nháûp hãû säú a,b
a = g giạ trë cho aEnter
b = g giạ trë cho bEnter
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 17 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

2. Âỉa dỉỵ lióỷu ra maỡn hỗnh a. Cuù phaùp:


Writem1,m2,... Writelnm1,m2,...
Trong õoù m1,m2,... l cạc mủc cáưn âỉa ra, mi cọ thãø l

Hàòng : write‘So x: ‘; writePi;

Biãún: WriteX1;

Biãøu thỉïc:
Writeaa+bb;

Hm : Writemodx,y;

b. Chỉïc nàng:WRITEWRITELN m1,m2...;
Lãûnh s in caùc muỷc m1,m2... ra maỡn hỗnh taỷi vở trờ con tr
âang âỉïng.
GV : Mäùi ngän ngỉỵ cọ
cạch âỉa dỉỵ liãûu ra maỡn hỗnh khaùc nhau.
Lỏỳy thóm vờ duỷ vóử caùc th tủc âỉa thäng tin ra
maỡn hỗnh ca ngän ngỉỵ khạc
C++: cout ...
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 18 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong

Riãng WRITELNm1,m2...; sau khi in xong s âỉa con tr sang
mäüt dng tiãúp theo.
Vê dủ: Xẹt chổồng trỗnh sau: Program VD;
Var N:byte; Begin
WriteLop ban co bao nhieu nguoi?’;
ReadlnN; Write‘Vay la ban co,N-1,’nguoi ban
trong lop.; WriteGo Enter de ket thuc chuong
trinh.; Readln
End. Chụ :
- Cạc th tủc Readln v Writeln coï thãø khäng coï tham
säú.
- Trong thuí tủc Write hồûc Writeln, sau mäùi kãút quaí ra
biãún, hàòng, biãøu thỉïc cọ thãø cọ quy caïch ra. Quy cạch cọ
dảng: + Âäúi våïi kãút qu thỉûc:
:âäü räüng:säú chỉỵ säú tháûp phán
+ Âäúi våïi cạc kãút qu khạc: :âäü räüng
Trong âọ, âäü räüng v säú chỉỵ säú tháûp phán l cạc hàòng
ngun dỉång.
GV : Gii thêch sỉû khạc nhau giỉỵa Write, Writeln.
- Láúy vê dủ minh ha củ thãø bàòng chổồng
trỗnh. - Coù thóứ lỏỳy dổợ lióỷu
cuớa pháưn nháûp dỉỵ liãûu sỉía âãø hoüc sinh tháúy
viãûc khạc nhau giỉỵa 2 lãûnh Write vaì Writeln.
- Minh hoüa quy cạch âỉa thäng tin ra bũng
chổồng trỗnh.
Vờ dủ:
WritelnN:5,x:6:2; Writelni:3,j:4,a+b:8:3;
Cho: N=24,
x=15, i=208,j=15 v a+b=28.5
---24-15.00 208--15--
28.500

4.Cng cäú


-Th tủc nháûp dỉỵ liãûu tỉì bn phêm. - Th tủc âỉa dỉỵ lióỷu ra maỡn hỗnh.
5.Dỷn doỡ
- Vóử nhaỡ laỡm baỡi tỏỷp SGK + SBT
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 19 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 7 Ngy soản: 2008
Bi 8:
SOẢN THO, DËCH, THỈÛC HIN VAè HIU CHẩNH
CHặNG TRầNH

A. MUC TIU


1.Kióỳn thổùc: Cung cáúp cạch nháûp thäng tin tỉì bn phêm, âỉa thäng tin ra maỡn hỗnh.
2.Kyợợ nng: Kyợ nng vióỳt cỏu lóỷnh xút nháûp dỉỵ liãûu. 3.Thại âäü: thỉïc âỉåüc táưm quan trng ca män hc, cọ
thại âäü hc táûp nghiãm tuùc.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


t vỏỳn õóử, hổồùng dỏựn hc sinh gii quút váún âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa.

Hc sinh: Sạch giạo khoa, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY


1.ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:
Låïp 11B
1
11B
2
Vàõng PK
2.Kiãøm tra baìi c:
Khäng.
3.Näüi dung bi måïi:

a.Âàût váún âãư: b.Triãøn khai bi dảy


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ỷt vỏỳn õóử: Mọỹt chổồng trỗnh bao giồỡ cuợng coù thọng Chổùc nng: Chổùc nng:

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×