Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Hm säú hc chøn Hm BD toạn hc Biãøu thỉïc quan hãû Hai biãøu thỉïc cng kiãøu liãn Biãøu thỉïc Logic - L cạc biãøu thỉïc âån gin,

Hm säú hc chøn Hm BD toạn hc Biãøu thỉïc quan hãû Hai biãøu thỉïc cng kiãøu liãn Biãøu thỉïc Logic - L cạc biãøu thỉïc âån gin,

Tải bản đầy đủ - 27trang

Trổồỡng THPT Trióỷu Phong
õoù thỗ lổồỡng trổồùc giạ trë ca nọ m khai baïo kiãøu dỉỵ liãûu
thêch håüp, trạnh vỉåüt quạ miãưn giạ trë ca kiãøu.

3. Haìm säú hoüc chuáøn Haìm BD toaïn hoỹc


BD trong TP Bỗnh phổồng x
2
sqrx Càn báûc hai
x
sqrtx Trë tuyãût âäúi X
absx Logarit lnx
lnx Lu thỉìa e
X
expx Sin Sinx
Sinx Cos Cosx
Cosx óứ lỏỷp trỗnh âỉåüc
dãù dng, thûn tiãn hån, Pascal häù tråü
thãm mäüt säú cạc hm toạn hc.
Vê dủ:
SQR2 = 4 Biãún x = 5
SQRx = 25

4. Biãøu thæïc quan hãû Hai biãøu thæïc cng kiãøu liãn


kãút våïi nhau båíi cạc phẹp toạn quan hãû.
Cọ dảng:
Biãøu thỉïc 1phẹp toạnBiãøu thỉïc 2
Trong âọ: Biãøu thỉïc cọ thãø l: Chùi k tỉû, cạc biãún,
biãøu thỉïc säú hoüc. Vê duû1: 3 5, 1 2
Vê dủ 2: Cọ hai biãún a, b a b, a b
Vê duû 3: a + b c x + y 2
Chuï yï: Cạc biãøu thỉïc quan hóỷ khi so saùnh vồùi nhau thỗ phaới
coù cng kiãøu dỉỵ liãûu. GV: Cạc phẹp toạn
quan hãû trong tin hc: HS: Cạc phẹp so sạnh :
= , , , = , = ,
Trỗnh tổỷ thổỷc hióỷn: - Tờnh giạ trë biãøu
thỉïc. - Thỉûc hiãûn phẹp
toạn quan hãû HS Nháûn xeït: Våïi
mäüt biãøu thæïc quan hãû ta s cọ kãút qu
nhỉ thãú no? HS: Nháûn mäüt trong
hai kãút qu l: âụng hồûc sai.

5. Biãøu thỉïc Logic - L cạc biãøu thỉïc âån gin,


cạc biãøu thỉïc quan hãû liãn kãút - Trong TP kiãøu dỉû
liãûu no cho phẹp khai bo biãún theo
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 13 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
våïi nhau båíi cạc phẹp toaïn lägic. - BTLG nháûn giạ trë hồûc l
âụng hồûc l sai. - Cạc biãøu thỉïc quan hãû:
AND, OR, NOT - Trỗnh tổỷ thổỷc hióỷn:
NOT - AND - OR
Vê duû 1: 1 2 OR 1 2 Vê dủ 2: NOTx1 = x khäng
nh hån 1 Vê duû 3: Gi sỉí cọ biãún x,
y ... x 2 AND y 1
Vê duû 4: x = 1 = x 1 OR x =
1 kiãøu lägic?
- HS : Kiãøu BOOLEAN Biãøu thỉïc lägic s
nháûn kóỳt quaớ gỗ?
Caùc vờ duỷ trón seợ nhỏỷn kóỳt quaớ gỗ?
Sổớ dủng bng chán trë âãø tỗm kóỳt quaớ.

6. Cỏu lóỷnh gaùn Cuù phaùp:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hm säú hc chøn Hm BD toạn hc Biãøu thỉïc quan hãû Hai biãøu thỉïc cng kiãøu liãn Biãøu thỉïc Logic - L cạc biãøu thỉïc âån gin,

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×