Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
Phẹp toạn. - Cạc phẹp toạn säú hc: Cäüng , Biãøu thỉïc säú hc. Biãøu thỉïc l mäüt táûp håüp

Phẹp toạn. - Cạc phẹp toạn säú hc: Cäüng , Biãøu thỉïc säú hc. Biãøu thỉïc l mäüt táûp håüp

Tải bản đầy đủ - 27trang

Trỉåìng THPT Triãûu Phong
Tiãút thỉï: 6 Ngy soản: 2008
Bi 6:
PHẸP TOẠN, BIÃØU THỈÏC, CÁU LÃÛNH GẠN

A. MỦC TIÃU


1.Kiãún thỉïc: Giåïi thiãûu mäüt säú khaïi niãûm trong TP: Phẹp toạn, biãøu thỉïc säú hc, hm säú hc chøn.
2.Kỵ nàng: Biãút caïch viãút caïc biãøu thỉïc toạn hc, sỉí dủng âỉåüc mäüt säú hm säú hc.
3.Thại âäü: thỉïc âỉåüc táưm quan trng ca män hc, cọ thại âäü hc táûp nghiãm tục.

B. PHặNG PHAẽP GIANG DAY


t vỏỳn õóử, hổồùng dỏựn hoỹc sinh gii quút váún
âãư.

C. CHØN BË GIẠO CỦ •


Giạo viãn : Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa, bng phủ.
• Hc sinh : Sạch giạo khoa, våí viãút.

D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY


1.ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú:
Låïp 11B
1
11B
2
Vàõng PK
2.Kiãøm tra bi c:
Cáu 1: Hy cho biãút mäüt säú kiãøu dỉỵ liãûu chøn
âỉåüc dng trong pascal?
Cáu 2: Cạch khai bạo biãún trong pascal? Cho vê dủ?
3.Näüi dung bi måïi: a. Âàût váún âãư: Âãø mä t cạc thao taùc trong
thuỏỷt toaùn, mọựi ngọn gnổợ lỏỷp trỗnh õóửu xaùc âënh v sỉí dủng mäüt säú khại niãûm cå bn: Phẹp toạn, biãøu thỉïc,
gạn giạ trë cho biãún. b. Triãøn khai bi dảy
Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy
v tr

1. Phẹp toạn. - Cạc phẹp toạn säú hc: Cäüng ,


trỉì, nhán, chia cọ k hiãu l: + , - , ,
Cạc phẹp toạn trong toạn hc
Cạc phẹp toạn quan hãû:
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 11 -
Trỉåìng THPT Triãûu Phong
- Riãng våïi kiãøu nguyãn coìn cọ thãm phẹp toạn: DIV v MOD.
DIV : Chia láúy pháưn ngun. MOD: Chia láúy pháưn dỉ.
- Cạc phẹp toạn quan hãû , , =, =, = ,
K hiãûu
nghéa Kiãøu
kãút qu
Khạc nhau Boolean
= Bàòng
Boolean
= Låïn hån
hồûc bàòng
Boolean
= Nh hån
hồûc bàòng
Boolean
Låïn hån
Boolean
Bẹ hån
Boolean
- Cạc phẹp toạn logic: AND, OR, NOT
, , =, =, trong tin hoüc coï k
hiãûu khạc.
Cạc phẹp toạn quan hãû duìng âãø
so saïnh giaï trë hai âải lỉåüng. Kãút
qu so sạnh l True hồûc False.
Mäüt trong nhỉỵng ỉïng dủng ca
phẹp toạn lägic l âãø tảo cạc biãøu
thỉïc phỉïc tảp tỉì cạc biãøu thỉïc quan
hãû.

2. Biãøu thỉïc säú hc. Biãøu thỉïc l mäüt táûp håüp


cạc toạn tỉí, toạn hảng nhàòm thãø hiãûn mäüt cäng thỉïc toạn
hc no âọ. Vê dủ:
Biãøu thỉïc trong toạn
hc Biãøu thỉïc
trong Pascal
5a + 6b 5a + 6b
z xy
xyz Ax
2
+ Bx + C Axx + Bx + C
Chuù yù: Trỗnh tổỷ thæûc hiãûn giäúng nhæ trong toạn hc:
Phẹp toạn trong ngồûc trỉåïc, ngoi ngồûc sau, cạc phẹp toạn
nhán, chia, cäüng, trỉì. - Khi tênh giaï trë biãøu thỉïc
mún gạn cho mäüt biãún naìo Trong lỏỷp trỗnh,
bióứu thổùc säú hoüc âæåüc hiãøu l biãøu
thỉïc nháûn âỉåüc tỉì cạc biãún kiãøu säú,
caïc hàòng säú, cạc hm kiãøu säú liãn kãút
våïi nhau bàòng cạc phẹp toạn, säú hc,
lägic...
Trong biãøu thỉïc säú hc cọ nhiãöu biãún
kiãøu säú khaùc nhau thỗ kióứu giaù trë biãøu
thỉïc s l kiãøu ca biãún cọ miãn trë låïn
nháút.
Nguyãùn Quang Quyình - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvistagmail.com
Trang - 12 -
Trỉåìng THPT Trióỷu Phong
õoù thỗ lổồỡng trổồùc giaù trë ca nọ m khai bạo kiãøu dỉỵ liãûu
thêch håüp, traïnh vỉåüt quạ miãưn giạ trë ca kiãøu.

3. Hm säú hoüc chuáøn Haìm BD toaïn hoüc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phẹp toạn. - Cạc phẹp toạn säú hc: Cäüng , Biãøu thỉïc säú hc. Biãøu thỉïc l mäüt táûp håüp

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×