Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Âàût váún âãư. Triãøn khai bi dảy nh hỉåíng ca Tin hc âäúi våïi sỉû PT XH

Âàût váún âãư. Triãøn khai bi dảy nh hỉåíng ca Tin hc âäúi våïi sỉû PT XH

Tải bản đầy đủ - 21trang

ngy ..... thạng .... n m à
PK II. Kiãøm tra bi c:
III. Näüi dung bi måïi:

1. Âàût váún âãư.


Hiãûn nay, trong âåìi säúng x häüi åí cạc nỉåïc phạt triãøn háưu hãút mi hoảt âäüng âãưu thỉûc hiãûn mäüt cạch
tỉû âäüng hoạ v tỉû âäüng hoạ âọ âãưu dỉûa trãn sỉû âiãưu khiãøn ca mạy vi tênh. Vaì Hióỷn nay thỗ cạc nỉåïc âãưu êt
nhiãưu bàõt âáưu x häüi hoạ tin hc.

2. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung bi ging Hoảt âäüng ca tháưy
v tr

1. nh hỉåíng ca Tin hc âäúi våïi sæû PT XH


Nguyãn nhán - Mäúi quan hãû tỉång tạc giỉỵa cạc
nhu cáưu x häüi ngy cng âa dảng - Nhỉỵng tiãún bäü ca khoa hc k
thût - Nhu cáưu vãư trao âäøi thäng tin ngy
cng tàng - Sỉû phạt triãøn Tin hc lm cho x
häüi cọ nhiãưu nháûn thỉïc måïi vãư cạch täø chỉïc cạc hoảt âäüng
nh hỉåíng - Cọ nh hỉåíng ráút låïn âãún
háưuhãút cạc lénh vỉûc hoảt âäüng ca x häüi
- Viãût Nam + Hæåïng tåïi mäüt x häüi cọ täø
chỉïc trãn cå såí phạp l chàût ch v mäüt âäüi ng lao âäüng trê tû
+ Giạo dủc náng cao dán trê vãư tin hoüc vaì âaìo tảo ngưn nhán lỉûc
cọ cháút lỉåüng cao cho ngnh cäng
Hiãûn nay, cạc thnh tỉûu ca Tin hc â ạp
dủng háưu hãút cạc lénh vỉûc hoảt âäüng x häüi
v mang lải hiãûu qu to låïn.
Hiãûn nay nhiãưu Qúc gia thỉïc âỉåüc ráút r
vãư táưm quan trng ca tin hc v cọ nhỉỵng
âáưu tỉ låïn cho lénh vỉûc ny
Giạo viãn: em hy láúy mäüt vi vê dủ vãư sỉû
nh hỉåíng ca tin hc âäúi våïi x häüi
Hs: hãû thäúng quaín l nhán sỉû ca cạc cå quan
Giạo viãn: Tráưn Cäng Thàõng - THPT Lã Låüi
ngy ..... thạng .... n m à
nghãû tin hoüc + Tin hc phi âäúng gọp âỉåüc
pháưn âạng kãø vo nãưn kinh tãú quäúc dán.
trong chênh phuí. GV: âäúi våïi Viãût Nam
sæû nh hỉåíng ca tin hoüc âäúi våïi âåìi säúng
x häüi nhỉ thãú no

2. X häüi tin hc hoạ - Cạc màût hoảt âäüng chênh ca x


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Âàût váún âãư. Triãøn khai bi dảy nh hỉåíng ca Tin hc âäúi våïi sỉû PT XH

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×