Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Âàût váún âãư. Triãøn khai bi dảy Pháưn mãưm hãû thäúng. L pháưn mãưm nàòm thỉåìng

Âàût váún âãư. Triãøn khai bi dảy Pháưn mãưm hãû thäúng. L pháưn mãưm nàòm thỉåìng

Tải bản đầy đủ - 21trang

ngy ..... thạng .... n m à
III. Näüi dung bi måïi:

1. Âàût váún âãư.


Hiãûn nay, trong âåìi säúng x häüi åí cạc nỉåïc phạt triãøn háưu hãút mi hoảt âäüng âãưu thỉûc hiãûn mäüt cạch
tỉû âäüng hoạ v tỉû âäüng hoạ âọ âãưu dỉûa trãn sỉû âiãưu khiãøn ca mạy vi tênh. Vaì Hiãûn nay thỗ caùc nổồùc âãưu êt
nhiãưu bàõt âáưu x häüi hoạ tin hc.

2. Triãøn khai bi dảy


Näüi dung bi ging Hoảt âäüng ca tháưy
v tr
Bi 7: PHÁƯN MÃƯM MẠY TÊNH Khại niãûm: L sn pháøm thu
âỉåüc sau khi thæûc hiãûn gii bi toạn. Nọ bao gäưm chổồng trỗnh,
caùch tọứ chổùc dổợ lióỷu, vaỡ taỡi lióỷu ỷc õióứm: Chổồng trỗnh coù thóứ
giaới baỡi toaùn våïi nhiãưu bäü dỉỵ liãûu khạc nhau.

1. Pháưn mãưm hãû thäúng. L pháưn mãưm nàòm thỉåìng


trỉûc trong mạy tênh âãø cung cáúp cạc dëch vủ theo u cáưu ca cạc
chỉång trỗnh khaùc taỷi mi thåìi âiãøm khi mạy âang hoảt âäüng. Nọ
l mäi trỉåìng lm viãûc ca cạc pháưn mãưm khạc .
Vê dủ: DOS, WINDOWS, LINUX ... 2. Pháưn mãưm ỉïng dủng:
a. Pháưn mãưm ỉïng dủng: L pháưn mãưm viãút âãø phủc vuû cho cäng
viãûc haìng ngaìy hay nhỉỵng hoảt âäüng mang tênh nghiãûp vủ
b. Pháưn mãưm âọng gọi: Thiãút kãú dỉûa trãn nhỉỵng u cáưu chung
hng ngy ca nhiãưìu ngỉåìi. c. Pháön mãöm cäng củ: L pháưn
mãưm häù tråü âãø laìm ra cạc sn pháøm l pháưn mãưm khạc.
GV: Mạy tênh hoảt âäüng theo cå chãú no
HS: Hoảt âäüng theo mäüt chæång trỗnh õaợ
õởnh sụn GV: Mọỹt chổồng trỗnh
nhũm õóứ gii quút mäüt bi toạn trong
thỉûc tãú. Váûy kãút qu sau khi giaới baỡi toaùn õoù
laỡ gỗ? GV: Cỏửn phaới coù
nhổợng gỗ âãø gii mäüt bi toạn?
HS: Thût toạn, dỉỵ liãûu vo, cạch täø chỉïc
dỉỵ liãûu nhỉ thãú naìo cho hoüp lyï .. viãút thaỡnh
caùc chổồng trỗnh GV: phỏn loaỷi mäüt säú
pháưn mãưm . GV:Hy kãø tãn cạc
pháưn mãưm hãû thäúng m em biãút
Giạo viãn: Tráưn Cäng Thàõng - THPT Lã Låüi
ngy ..... thạng .... n m à
d. Pháưn mãưm tiãûn êch: Tråü giụp khi ta laìm viãûc våïi mạy tênh, nhàòm
náng cao hiãûu qu cäng viãûc
GV:Hy kãø tãn cạc pháưn mãưm ỉïng dủng
m em biãút GV:Hy kãø tãn cạc
pháưn mãưm tiãûn êch m em bióỳt
Baỡi 8: NHặẻNG ỈÏNG DỦNG CA TIN HC

1. Gii nhỉỵng bi toạn khoa hc k thût:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Âàût váún âãư. Triãøn khai bi dảy Pháưn mãưm hãû thäúng. L pháưn mãưm nàòm thỉåìng

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×