Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Giai đoạn bắt đầu công nghiệp hóa: đây là giai đoạn chuyển tiếp Giai đoạn diễn ra tiến trình công nghiệp hóa: năng suất lao động

Giai đoạn bắt đầu công nghiệp hóa: đây là giai đoạn chuyển tiếp Giai đoạn diễn ra tiến trình công nghiệp hóa: năng suất lao động

Tải bản đầy đủ - 33trang

cấp trung cấp do các trường trung học dạy nghề của ngành, tỉnh thành phố tổ chức và được công nhận là bậc ba khởi điểm khi ra trường.
nông thôn theo số liệu trên chúng ta nhận thấy lực lượng công nhân lao động nói chung nhiều hơn thành thò gấp 25,55 năm 1996 nhưng tới 5
năm sau 2000 tăng lên 29,16, trong đó không có tay nghề chiếm 92,6 1996 tới năm 2000 giảm còn 90,76. Sự giảm sút lao động không có tay
nghề ở nông thôn cho thấy có sự di cư của dòng lao động này ra thành thò.
Tình trạng này cho thấy đội ngũ công nhân lao động đang làm việc ở các ngành trong nền kinh tế nước ta rất đông về số lượng nhưng rất yếu kém
về tay nghề chuyên môn kỹ thuật, do đó có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng lao động, nhất là ở nông thôn.
Lao động nông thôn đa số trong khu vực nông nghiệp là một yếu tố sản xuất quan trọng được hợp thành bởi toàn bộ những người tham gia vào
sản xuất nông nghiệp. Lao động nông nghiệp bao gồm những nông dân và ngoài nông dân sống ở nông thôn ở độ tuổi lao động theo bộ luật lao động qui
đònh nam từ 16 – 60, nữ từ 16 – 55 và một bộ phận ngoài tuổi lao động, thấp hơn 16 tuổi và cao hơn tuổi 60, lao động trong nông nghiệp ngoài đặc tính về
số lượng còn có chất lượng – một đặc tính rất quan trọng. Qui mô lao động phần lớn tùy thuộc vào nguồn nhân lực. Chất lượng lao động được biểu hiện
ở sức khỏe, trình độ học thức, kỹ năng chuyên môn, năng suất và kinh nghiệm…
Việc tham gia của lao động nông nghiệp vào hoạt động nông nghiệp hiện nay được phân chia thành hai giai đoạn:

1. Giai đoạn bắt đầu công nghiệp hóa: đây là giai đoạn chuyển tiếp


nên năng suất lao động tăng chậm, vẫn còn cần một lực lượng lao động lớn để sản xuất nông nghiệp, chưa có biến động nào lớn để thu hút lao động dư
thừa nên nạn thất nghiệp tự nhiên cao công thêm mức tăng tự nhiên của dân số nông thôn.

2. Giai đoạn diễn ra tiến trình công nghiệp hóa: năng suất lao động


tăng nhanh đồng thời giảm dần lao động càng làm cho lao động nông nghiệp dôi ra thêm.
- Lấy mốc cuộc tổng điều tra năm 1999, nước ta có 58,36 triệu người sống trong khu vực nông thôn, chiếm 76,5 tổng số dân số. Khu vực nông
nghiệp có khoảng 11,3 triệu hộ nông dân với 28 – 29 triệu lao động, chiếm 66 tổng lao động của nền kinh tế và chiếm 82 lao động ở nông thôn.
Trong nông nghiệp, lao động nữ chiếm 51.
Tới năm 2001, dân số cả nước là 78,7 triệu người, trong đó nguồn nhân lực chiếm một tỷ lệ khá lớn là 51,28 tức là gần 40 triệu người. Dân số
32
ở khu vực thành thò là 19,2 triệu người với tỷ lệ 24,4 và ở khu vực nông thôn 59,5 triệu người với tỷ lệ 75,6.
Về trình độ học vấn của lao động cho thấy như sau: 78 tốt nghiệp tiểu học trở lên – còn 22 chưa biết chữ.
35 lao động thường xuyên ở thành thò đã tốt nghiệp từ phổ thông
trung học trở lên, còn trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động còn rất thấp, 83 không có chuyên môn kỹ thuật.
- CNVC có trình độ THPT tăng lên nhanh: 29,2 1976, 42,54 1985 và hiện nay 62,22 năm 2001.
Lao động qua đào tạo nghề : 1,6 triệu người. Lao động có bằng trung học chuyên nghiệp: 1,4 triệu người.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học: 900 ngàn người. Tốt nghiệp trên đại học: 17 ngàn người.
Hiện nay, dân số nước ta đã đạt đến con số trên 78 triệu người chính
xác là tại thời điểm 1-7-2001 là 78,7 triệu người tính ra tốc độ phát triển của nó với nhòp độ hàng năm từ 1 triệu đến 1,2 triệu người, về độ tuổi lao động,
tính chung trong toàn quốc, số người dưới tuổi lao động là 30,35, trong độ tuổi lao động là 9,25 và trên độ tuổi lao động là 10,40.
Bước vào giai đoạn đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhu cầu cấp bách của xã hội là cần có đội ngũ công nhân có tay nghề
cao cũng như chất lượng lao động. Điều này đặt ra cho một chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trong đó vai trò của giáo dục và đào tạo rất quan trọng
và to lớn.
33

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giai đoạn bắt đầu công nghiệp hóa: đây là giai đoạn chuyển tiếp Giai đoạn diễn ra tiến trình công nghiệp hóa: năng suất lao động

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×