Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Nhiệt lượng vật nhận được từ vật khác hay toả ra cho vật khác J Tổng động năng và thế năng của vật . Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Nhiệt lượng vật nhận được từ vật khác hay toả ra cho vật khác J Tổng động năng và thế năng của vật . Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Tải bản đầy đủ - 22trang

13
 U = Q
b Nhiệt lượng:
Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng .
 U: Độ biến thiên nội năng J

Q: Nhiệt lượng vật nhận được từ vật khác hay toả ra cho vật khác J


14
Q = m.c.t = m.c. t
2
- t
1
m : khối lượng của vật kg
Q : nhiệt lượng thu vào hay toả ra J
C : nhiệt dung riêng của chất Jkg.K
t : Độ biến thiên nhiệt độ
O
C.
Đồng thời cơng thức tính nhiệt lượng
15
Nhiệt dung riêng của chất khí còn phụ thuộc vào q trình truyền nhiệt là
q trình đẳng tích
hay đẳng áp
•Q
toả
= Q
thu
áp dụng trong qúa trình trao đổi nhiệt của hệ vật
Nhiệt lượng chỉ xuất hiện trong qúa trình truyền nhiệt. Nó khơng phải là một dạng năng lượng.
16
C 3 : Hãy so sánh sự thực hiện công và sự
truyền nhiệt, giữa công và nhiệt lượng?
Trong q trình truyền nhiệt
khơng có sự
chuyển hố năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có
sự truyền nội năng từ vật
này sang vật khác .
Trong quá trình thực hiện cơng có sự chuyển hố
từ một dạng năng lượng khác
sang nội năng
.
Công và nhiệt lượng không phải là một dạng năng lượng nó chỉ xuất hiện trong quá trình. Đó là
sự thay đổi năng lượng của hệ. Chỉ khác nhau ở chỗ cơng xuất hiện trong q
trình tương tác của các vật trong thế giới vĩ mơ còn nhiệt lượng xuất hiện trong thế giới vi mô thế
giới của các phân tử, nguyên tử
.
17
C 4 : Hãy mô tả và nêu tên các hình thức
truyền nhiệt trong các hiện tượng vẽ ở hình
32. 3
Hình 32 . 3 a Dẫn nhiệt là chủ yếu .
Hình ảnh tương tự 32 . 3 a
Hình 32 . 3 b Bức xạ nhiệt là chủ yếu .
Hình ảnh tương tự 32 . 3 b
Hình 32 . 3 c Đối lưu là chủ yếu .
Hình ảnh tương tự 32 . 3 c
18
•Nội năng là một hàm trạng thái U = f T, V.
•Có hai cách làm thay đổi nội năng đó là thực hiện cơng và truyền nhiệt.
Q trình truyền nhiệt làm thay đổi năng của vật bằng sự truyền năng lượng trực tiếp
giữa các phân tử trong thế giới vi mơ.
Q trình thực hiện cơng làm thay đổi nội năng bằng sự truyền năng lượng giữa các vật
trong thế giới vĩ mô.
19
Câu 1: Nội năng của một vật là :

A. Tổng động năng và thế năng của vật .


B. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.


C. Tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong qúa trình truyền nhiệt và thực hiện cơng.

D. Nhiệt lượng vật nhận được trong qúa trình truyền nhiệt .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhiệt lượng vật nhận được từ vật khác hay toả ra cho vật khác J Tổng động năng và thế năng của vật . Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×