Tải bản đầy đủ - 448 (trang)
Ph n tr c nghi m 5 i m ầ

Ph n tr c nghi m 5 i m ầ

Tải bản đầy đủ - 448trang

So n: ạ
Gi ng: ả
Ti t59 ế
Kiểm tra: Tiếng Việt
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hs bi t h th ng hoá l i n ki n th c ã h c v T t ng hình, t t
ng thanh; Tr ế ệ ố
ạ ế
ứ đ ọ ề ừ ượ
ừ ựơ ợ
t , thán t ; nói quá; nói gi m nói tránh; câu ghép; d u câu. ừ
ừ ả
ấ -Rèn k n ng trình b y l m b i ki m tra: rõ r ng, s ch s .
ĩ ă à à
à ể
à ạ

B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ B ng ph chép
b i. ả
ụ đề à
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
b i: Đề à

I. Ph n tr c nghi m 5 i m ầ


ắ ệ
Đ ể
“M t lão t nhiên co rúm l i. Nh ng v t nh n xô l i v i nhau, ép cho n
c m t ặ
độ ạ
ữ ế
ă ạ ớ
ướ ắ
ch y ra. Cái u lão ngo o v m t bên v cái mi ng móm mém c a lão m u nh
ả đầ
ẹ ề ộ
à ệ
ủ ế
ư con nít. Lão hu hu khóc...
-Kh n n n... Ơng giáo i ... Nó có bi t gì âu ...” ố
ạ ơ
ế đ
Lão H c – Nam Cao. ạ
Câu 1: Tr l i các câu h i b ng cách ch n ý úng nh t r i vi t v o gi y k.tra. ả ờ
ỏ ằ ọ
đ ấ ồ
ế à ấ
1. T n o l t t ng hình:
ừ à à ừ ượ a. N
c m t b. Móm mém c. Cái u d. Cái mi ng
ướ ắ
đầ ệ
2. T n o l t t ng thanh:
ừ à à ừ ượ a. V t nh n b. Con nít c. Hu hu d. Co rúm
ế ă
3. o n v n có m y câu: Đ ạ
ă ấ
a. B n câu b. N n câu c. Sáu câu d. B y câu ố
ă ả
4. o n v n có m y câu ghép: Đ ạ
ă ấ
a. M t câu b. Hai câu c. Ba câu d. B n câu ộ
ố 5. o n v n có m y thán t g i áp:
Đ ạ ă
ấ ừ ọ đ
a. Khơng có b. M t t c. Hai t d. Ba t ộ ừ
ừ ừ
202
Câu 2: Ch n v i n các c m t sau v o ch tr ng cho phù h p: K t thúc câu c m ọ
à đ ề ụ
ừ à
ỗ ố ợ
ế ả
thán, k t thúc câu tr n thu t, ánh d u ranh gi i gi a các t ng có cùng ch c v trg ế
ầ ậ đ
ấ ớ
ữ ừ
ữ ứ ụ
câu, t ý còn nhi u s v t- h.t ng ch a c li t kê h t, ánh d u l i nói tr c ti p
ỏ ề
ự ậ ượ
ư đ ệ
ế đ ấ ờ
ự ế
c a nv. ủ
a. D u ch m cu i câu: “M t lão t nhiên co rúm l i.”
c dùng ...
ấ ấ ở
ố ặ
độ ạ
đượ để
b. D u ph y câu: ấ
ẩ ở “Nh ng v t nh n xô l i v i nhau, ép cho n
c m t ch y ra.” ữ
ế ă
ạ ớ ướ
ắ ả
c dùng ...
đượ để
c. D u ch m l ng câu: “Lão hu hu khóc...” c dùng
... ấ
ấ ử
ở đượ
để d. D u g ch ngang o n v n trên
c dùng ...
ấ ạ
ở đ ạ ă
đượ để
e. D u ch m than câu: “Nó có bi t gì âu ” c dùng
... ấ
ấ ở
ế đ
đượ để
II.Ph n t lu n: ầ ự ậ
Vi t o n v n ng n t 7- 10 câu trong ó có s d ng bi n pháp tu t nói quá v ế đ ạ
ă ắ
ừ đ
ử ụ ệ
ừ à
nói gi m nói tránh. ả
áp án: Đ
I. Ph n tr c nghi m: ầ
ắ ệ 5 i m
đ ể Câu1: 1b, 2c, 3d, 4a, 5b.
Câu 2: a. K t thúc câu tr n thu t.
ế ầ

b. ánh d u ranh gi i gi a các t ng có cùng ch c v trg câu. Đ
ấ ớ
ữ ừ
ữ ứ ụ
c. T ý còn nhi u s v t- h.t ng ch a c li t kê h t.
ỏ ề ự ậ
ượ ư đ
ệ ế
d. ánh d u Đ
ấ l i nói tr c ti p c a nv. ờ
ự ế ủ
e. K t thúc câu c m thán. ế

II. Ph n t lu n ầ ự ậ : 4 i m
đ ể -Vi t
c o n v n trong ó có s d ng c 2 bi n pháp tu t nói quá v nói gi m ế đượ đ ạ
ă đ
ử ụ ả
ệ ừ
à ả
nói tránh: 4 i m. đ ể
-N u .v ch có 1 bi n pháp tu t thì: 2 i m. ế đ
ỉ ệ
ừ đ ể
Trình b y: 1 i m. à
đ ể
IV-C ng c : ủ
ố Gv nh n xét ý th c l m b i c a hs. ậ
ứ à à ủ
V-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
Ôn t p to n b n k.th c ã h c t u n m
n nay, chu n b cho k.tra h c kì I. ậ
à ộ
ứ đ ọ ừ đầ
ă đế ẩ
ị ọ
D-Rút kinh nghi m: ệ
203
So n : ạ
Gi ng ả :
B i 16-Ti t 60 à
ế V n b n
ă ả
: Mu n l m th ng cu i ố à
ằ ộ
T n ả Đà
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hi u c tâm s c a nh th lãng m n T n D : bu n chán tr
c th c t i en t i ể đượ
ự ủ à ơ
ạ ả
à ồ
ướ ự ạ đ
ố v t m th
ng, mu n thoát li kh i th c t i y b ng m t c m ng r t “ngông”.
à ầ ườ
ố ỏ
ự ạ ấ ằ
ộ ướ ộ
ấ -C m nh n c cái m i m trong hình th c 1 b i th T t ngôn bát cú
ng lu t lu t ả
ậ đ ớ
ẻ ứ
à ơ ấ
đườ ậ
ậ c a T n
: l i l th t gi n d , trong sáng, r t g n v i l i nói thơng th ng, khơng
ủ ả Đà ờ ẽ ậ
ả ị
ấ ầ ớ ố
ườ cách i u xa v i; ý t h m súc, khoáng
t, c m xúc b c l th t t nhiên, tho i đ ệ
ờ ứ à
đạ ở ả ộ ộ ậ ự
ả mái; gi ng th thanh thoát, nh nh ng pha chút hóm h nh duyên dáng.
ọ ơ
ẹ à

B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Gi ng b i th n y giáo viên nên chú ý
n gi ng i u m i ữ
đ ề ầ ư
ả à
ơ à đế
ọ đ ệ
ớ m c a th th th t ngôn bát cú
ng lu t lu t, ý t v n h m súc, ch t ch a tâm ẻ ủ
ể ơ ấ đườ
ậ ậ
ứ ẫ à
ấ ứ
tr ng, nh ng nó khơng m c th c , trang tr ng,
ng i nh b i Qua èo Nghang.
ạ ư
ự ướ
ọ đă
đố ư à
Đ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
Bên c nh b ph n v n th yêu n c v cách m ng l u truy n l u truy n bí m t
ạ ộ
ậ ă
ơ ướ
à ạ
ư ề ư
ề ậ ở
n c ngo i v t ng tù nh 2 b i th c a 2 c Phan chúng ta v a h c, trên v n
ướ à à ở ố
ư à
ơ ủ ụ
ừ ọ
ă n công khai n
c ta h i u TK XX, xu t hi n nhi u tp th v n sáng tác theo
đà ở ướ
ồ đầ ấ
ệ ề
ơ ă khuynh h
ng lãng m n, m T n Nguy n Kh c Hi u l 1 trong nh ng cây bút
ướ ạ
à ả Đà ễ
ắ ế à
ữ l ng l y nh t. Hôm nay chúng ta s tìm hi u b i th Mu n l m th ng cu i c a T n
ư ẫ
ấ ẽ
ể à
ơ ố à
à ộ ủ
ả .
Đà
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c sgk.
đọ -Em hãy gi i thi u 1 v i nét v t.g ?
ớ ệ
à ề
-Em hãy cho bi t xu t x c a b.th ? ế
ấ ứ ủ ơ
-Hd c: gi ng nh nh ng, bu n m
đọ ọ
ẹ à
ồ ơ
I-Gi i thi u tác gi -tác ph m ớ
ệ ả

II- c v tìm hi u vb:
Đọ à ể
Ký duyệt của BGH
204
m ng, nh p th thay i t 43 sang
à ị
ơ đổ ừ
223. -Gi i thích t khó.
ả ừ
-B i th c s.tác theo th th n o ? à
ơ đ ể ơ à
-B c c c a th th TNBC chia l m ố ụ
ủ ể
ơ à
m y ph n, ó l n ph n n o ? ấ
ầ đ à ầ
à -Hs
c 2 câu .
đọ đề
-Em có nx gì v cách m v âm
ề ở đề à
i u c a 2 câu ? Tác d ng c a nó
đ ệ ủ
đề ụ
ủ l gì ?
à
-T n g i ch H ng
than th ả Đà ọ
ị ằ
để ở
v i ch H ng i u gì ? êm thu bu n ớ
ị ằ đ ề
đ ồ
l m ắ
-T i sao than th v i ch h ng, t.g l i ạ
ở ớ ị ằ
ạ ch n êm thu m không ph i êm hè,
ọ đ à
ả đ êm xuân hay êm ơng ? Khi lòng
đ đ
đ bu n thì m i êm, m i mùa
u có ồ
ỗ đ ỗ
đề th g i bu n. Nh ng thi s T.
l i ể ợ
ồ ư
ĩ Đà ạ
ch n êm thu l vì v i th.s , nh t l ọ đ
à ớ
ĩ ấ à
th.s LM thì thu ng ngh a v i bu n
ĩ đồ
ĩ ớ
ồ thu bu n, thu
ng ngh a v i m ng ồ
đồ ĩ
ớ ộ
thu m ng. ộ
-Gv: T. ã ch n êm thu l m 1 tín
Đà đ ọ đ
à hi u gi u ch t th m m . C nh thu
ệ à
ấ ẩ
ĩ ả
bu n, êm thu thanh v ng chính l ồ
đ ắ
à lúc h n ng sâu l ng, n i bu n thi s
ồ ắ
ỗ ồ
ĩ m i c ng ch t ch a trg lòng. C nh
ớ à
ấ ứ
ả bu n c lòng bu n m i ho t u k t
ồ ồ
ớ à ấ
ế th nh “h n th s u m ng” v c t lên
à ồ
ơ ầ ộ
à ấ th nh l i than th .
à ờ
ở -Thi s x ng hô v i ch H ng ntn, i u
ĩ ư ớ
ị ằ đ ề
ó có ý ngh a gì ? đ
ĩ Th th : TNBC g lu t.
ể ơ Đ
ậ B c c: 4 ph n.
ố ụ ầ
1-Hai câu th u:
ơ đầ êm thu l nh l m ch H ng i
Đ ạ
ắ ị ằ
ơ Tr n th em nay chán n a r i.
ầ ế
ử ồ -Cách m
t nhiên, tho i mái, âm ở đề ự
ả i u th man mác nh 1 l i than th
đ ệ ơ
ư ờ
ở -G i n i bu n sâu l ng.
ợ ỗ ồ

-X ng hô ch – em thân m t. ư
ị ậ
205
-T. bu n vì c gì ? vì chán c nh
Đà ồ
ớ ả
i tr n th . Gv: ây l n i bu n đờ
ầ ế
Đ à ỗ
ồ th i th , n i bu n nhân sinh, n i bu n
ờ ế ỗ
ồ ỗ
ồ thân th .
ế -T.sao T.
l i “chán n a r i” ? Nói Đà ạ
ử ồ nh v y khơng có ngh a l c.
i, c nh ư ậ
ĩ à đờ ả
i n i tr n th , n a chán, n a thích, đờ ơ ầ
ế ử ử
n a vui, n a bu n. M l s ng n a ử
ử ồ
à à ố ử
i ng r i m to n th y bu n, th y đờ
ồ à à
ấ ồ
ấ chán; c.
i tr n th ch ng có chút đờ
ầ ế
ẳ ni m vui.
ề -Em có nx gì v cách nói ó c a
ề đ
ủ T.
, cách nói ó có ý ngh a gì ? Đà
đ ĩ
-Qua t.tr ng chán tr ng tr n th c a
ạ ườ
ầ ế ủ
T. , em hi u thêm gì v con ng
Đà ể
ề T.
? Đà
-Gv: Khát khao v n lên cái
p cao ươ
đẹ c , v
t lên trên cái th p hèn, t m thg ả ượ
ấ ầ
c l 1 à đ
2
n i b t c a thi s LM v VH ổ ậ ủ
ĩ à
LM nói chung. -Hs
c 2 câu th c. đọ
ự -B t c n i tr n th áng chán, thi s
ế ắ ơ
ầ ế đ
ĩ mu n thốt li i âu ? Vì sao ? lên
ố đ đ
cung qu . Vì ây l 1 n i lí t ng.
ế đ
à ơ
ưở N i y v a xa lánh h n c.
i tr n th ơ ấ
ừ ẳ
đờ ầ ế
áng chán, l i v a thanh cao, sáng trg đ
ạ ừ luôn c c nh ng
p l ch H ng. đ ở ạ
đẹ à ị ằ -Hai câu th c có sd b.p NT gì ? Td c a
ự ủ
b.p NT ó l gì ? đ à
-Em có nx gì v gi ng i u v l i ề
ọ đ ệ
à ờ th c a 2 câu th c ?
ơ ủ ự
-Bi t th a trên cung tr ng, ngo i ch ế
ừ ă
à ị
H ng ra còn có chú Cu i, y th m ằ
ộ ấ ế à
-Cách nói m a mai, chua chát - ph ỉ
ủ nh n th c t i, b t ho s.s c v i th c
ậ ự ạ
ấ à
ắ ớ
ự t XH
ng th i. ế
đươ ờ
=Khát khao v n t i cái
p cao c , ươ ớ
đẹ ả
v t lên trên cái th p hèn, t m thg.
ượ ấ

2-B n câu th ti p: ố
ơ ế
Cung qu ã ai ng i ó ch a ? ế đ
ồ đ ử
C nh a xin ch nh c lên ch i. à
đ ị
ắ ơ
-Sd câu h i tu - Nh n m nh l i c u ỏ
ấ ạ
ờ ầ xin,
gi ng i u t nhiên, l i th gi n d . ọ
đ ệ ự ờ
ơ ả ị
206
thi s v n c h i: “Cung qu ã ai ĩ ẫ
ứ ỏ ế đ
ng i ó ch a ?” l c l m sao ? C t ồ đ
ử à ớ à
ấ ti ng h i nh ng không òi tr l i, m
ế ỏ
ư đ
ả ờ à
l ng l i. B i vì “th ng Cu i
à để ỏ ờ
ở ằ
ộ ng i g c cây a”, l m cái vi c ch n
ồ ố đ
à ệ
ă trâu m c ng khơng xong, nó còn tr
à ũ ẻ
con, còn m i ch i nên ã “ trâu n
ả ơ
đ để
ă lúa g i cha i
ọ ờ
2
”. Ch c nó ch ng th ắ
ẳ ể
l m b u b n tri âm, tri k v i ng p
à ầ
ạ ỉ ớ
đẹ H ng Nga
c V y ch r t cô n
ằ đượ
ậ ị ấ
đơ trên cung qu , còn thi s thì cơ
n ế
ĩ đơ
n i tr n th . Hai h n cơ n c n có
ơ ầ
ế ồ
đơ ầ
nhau bu n,
t i. để đỡ
ồ đỡ ủ -Kho ng cách gi a tr n th v cung
ả ữ
ầ ế à
qu xa th m th m, l m sao m thoát ế
ă ẳ
à à
li lên ó c ? Nh ng qua cách nói c a đ đ
ư ủ
T n vi c ó
n gi n v có th ả Đà ệ đ đơ
ả à
ể th c hi n c, v y n T n
ã th c ự
ệ đ ậ ẩ
ả Đà đ ự
hi n b ng cách n o ? ệ
ằ à
-Gv: B ng m ng t ng, nh th xin
ằ ộ
ưở à
ơ ch H ng vin c nh a xu ng
nh c ị ằ
à đ
ố để
ắ ch T n
lên ch i. Cách nói th t ị ả Đà
ơ ậ
hóm h nh: ch H ng l tiên n m , ch ỉ
ị ằ à
ữ à ị
v a xinh p l i v a có phép tiên, thì
ừ đẹ ạ ừ
cái vi c vin c nh a xu ng tr n th ệ
à đ
ố ầ
ế cho c u em T n
lên ch i có gì ậ
ả Đà ơ
khó. -N u lên v i ch H ng, thì T n
s ế
ớ ị ằ
ả Đà ẽ c nh ng gì ?
đựơ ữ
-Em có nx gì v gi ng i u v cách ề ọ
đ ệ à
x ng hô c a t.g 2 câu n y ? ư
ủ ở
à
-Gv: B u b n ngh a l r t tri âm, tri k ầ
ạ ĩ à ấ
ỉ – Thân m t m không quá tr n, m
ậ à
ớ à
=Thốt li b ng m ng t ng.
ằ ộ
ưở
Có b u có b n can chi t i, ầ
ạ ủ
Cùng gió, cùng mây th m i vui. ế ớ
-Gi ng i u thân m t, m áp; cách ọ
đ ệ ậ ấ
x ng hô ã có s chuy n i t ch
ư đ
ự ể đổ ừ
ị em sang b u b n
ầ ạ
207
v n thanh cao. Ch H ng có p mê
ẫ ị ằ
đẹ h n thì v i T n
c ng ch d ng ồ
ớ ả Đà ũ
ỉ ừ ở
qh b u b n, ng
n. Câu th th m ầ
ạ đứ đắ
ơ ấ m ch t phong tình cu thi s .
đẫ ấ
ả ĩ
-M ng t ng c b u b n v i ch
ộ ưở
đ ầ
ạ ớ
ị H ng ó l cái “ngông” trg phong
ằ đ
à cách T n
, v y em hi u ngơng có ả Đà ậ
ể ngh a l gì ? Ngơng l l m n vi c
ĩ à
à à ệ
trái v i l th ng, khác v i m i ng
ớ ẽ ườ
ớ ọ
bình thg -Gv: Cái ngông c a T n
ây l ủ
ả Đà ở đ à
thái khinh
i, ng o i, d a trên
độ đờ
ạ đờ ự
t i hoa v nhân cách h n i c a
à à
ơ đờ ủ
mình - c ng l tìm n 1 cách s ng
ũ à
đế ố
khác i.
đờ
- Hai câu lu n có s d ng bi n pháp ậ
ử ụ ệ
ngh thu t NT gì ? Td c a các bi n ệ
ậ ủ
ệ pháp NT ó l gì ?
đ à
-4 câu th trên ã di n t c khát
ơ đ
ễ ả đượ v ng c a 1 tâm h n, ó l khát v ng
ọ ủ
ồ đ à ọ
gì ? -Gv: Chuy n trg m ng t
ng m nh ệ
ộ ưở
à ư
ang di n ra r t th c. Thân xác cõi đ
ễ ấ
ự ở
tr n th m h n th.s nh ang say ầ
ế à ồ
ĩ ư đ
x a, ngây ng t trên cung qu , bên ư
ấ ế
c nh ch H ng. Có th nói ây l giây ạ
ị ằ ể
đ à
phút th ng hoa kì di u trg tâm h n ă
ệ ồ
th.s LM. ĩ
-Hs c 2 câu k t.
đọ ế
-Gi c m ng c a thi s k.thúc b t ng ấ
ộ ủ
ĩ ấ
ờ v i 1 h
c áo, ó l h gì ,em ớ
ả độ đ đ à ả
th y h ó ntn ? Thi s mãi trên cung ấ
ả đ ĩ
-Sd i p ng k t h p v i phép i
đ ệ ữ ế ợ
ớ đố
– Nh n m nh nhu c u c s ng cân ấ
ạ ầ đ ố
b ng, tho mãn .s ng n i tâm. ằ
ả đ ố

=Khát v ng c s ng vui t i, t do.
ọ đ ố
ươ ự
3-Hai câu k t: ế
R i c m i n m r m tháng tám, ồ ứ ỗ ă
ằ T a nhau trông xu ng th gian c
i. ự
ố ế
ườ -H th
c áo, thú v , ng ngh nh ả ơ độ đ
ị ộ
ĩ m h m ch a ý ngh a sâu s c.
à à ứ
ĩ ắ
=Th hi n kh.v ng t do mãnh li t: ể ệ
ọ ự
ệ 208
qu , bên c nh ch H ng trông
ế ạ
ị ằ
để xu ng th gian c
i ố
ế ườ
-V y cái c i ây có ý ngh a ntn ?
ậ ườ ở đ
ĩ Trg cái c
i có s tho mãn vì ã ườ
ự ả
đ t c
c nguy n lên cung tr ng đạ đ ướ
ệ ă
để b u b n v i ch H ng v vui cùng
ầ ạ
ớ ị
ằ à
mây gió. Nh ng ch y u ó l cái ư
ủ ế đ à
c i nh o cõi
i x u xa. b n th u, ườ
ạ đờ
ấ ẩ
ỉ ua chen danh l i v m ng vì m ã
đ ợ à ừ
đ thốt ra c
đ -Gv:V nh v y ó còn l cái c
i à
ư ậ đ à
ườ ngông – cái c
i r t .tr ng, in rõ ườ ấ đ ư
h n th T n trong 1 thi ph m
ồ ơ ả Đà
ẩ mang h.th c c i n.
ứ ổ đ ể -V y h th ây ã th hi n c
ậ ả
ơ ở đ đ
ể ệ đ
khát v ng gì c aT n ?
ọ ủ ả Đà
-B i th có n nét c áo gì v ND
à ơ
đọ đ ề
v NT ? Hs c ghi nh .
à đọ
ớ -Hs
c di n c m b i th . đọ
ễ ả à
ơ M
c tránh xa cõi tr n th , xa cõi ơ ướ
ầ ế
i b i b m áng chán. đờ ụ ặ đ
ghi nh : sgk 157 . ớ
Luy n t p: ệ ậ
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố ướ
ẫ ọ
à
-H c thu c ghi nh , l m ti p ph n luy n t p. ọ
ộ ớ à
ế ầ
ệ ậ -So n b i: Hai ch n
c nh c VB,
c chú thích v tr l i nh ng câu h i ạ
à ữ ướ
à Đọ đọ
à ả ờ ữ
ỏ trong ph n
c –Hi u VB. ầ Đọ

E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
209
Ký duyệt của BGH
So n : ạ
Gi ng: ả
B i 15-Ti t 61 à
ế
Thuy t minh ế
v m t th lo i v n h c ề ộ
ẻ ạ ă ọ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-C ng c ki n th c v ki u b i thuy t minh. ủ
ố ế ứ ề ể
à ế
-Rèn các thao tác xây d ng v n b n th.minh ph i d a v o q.s, tìm hi u, tra c u ự
ă ả
ả ự à ể

B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: B i n y ch n h.th c q.s m t th th ho c m t th lo i v n
ữ đ ề
ầ ư à à
ọ ứ
ộ ể ơ
ặ ộ
ể ạ ă h c l m .tg q.s
th.minh. ọ à đ
để
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

l m c b i v n th.minh thì ta c n ph i l m gì ? C n tìm hi u k .tg th.minh, Để à đ
à ă ầ
ả à ầ
ể ĩ đ
x. rõ ph.vi tri th c v .tg ó; sd p đ
ứ ề đ đ
2
th.minh thích h p; ngôn t c.xác, d hi u. ợ
ừ ễ ể
3-B i m i: à

Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c
b i. Em ã c h c nh ng đọ đề à
đ đ ọ

I-T quan sát n mô t , thuy t
ừ đế
ả ế
minh c i m m t th lo i v n
đặ đ ể ộ
ể ạ
ă h c:

210
b i th n o, c sáng tác theo th à
ơ à đ
ể TNBC ?
-Hs c k 2 b i V o nh ng c
đọ ĩ
à à
à ụ
Qu ng ông c m tác v p á
ả Đ
ả à Đậ đ ở
Côn Lôn. -M i b i th có m y dòng, m i dòng
ỗ à ơ
ấ ỗ
có m y ch ? S dòng, s ch y có ấ
ữ ố
ố ữ ấ
b t bu c khơng ? Có th tu ý thêm ắ
ộ ể
ỳ b t c không ?
ớ đ -Ti ng có thanh huy n l thanh ngang
ế ề à
g i l ti ng b n, kí hi u l B, các ọ à ế
ằ ệ
à ti ng có thanh h i, ngã, s c, n ng g i
ế ỏ
ắ ặ
ọ l ti ng tr c, kí hi u l T. Hãy ghi kí
à ế ắ
ệ à hi u B-T cho t ng ti ng trg 2 b i th
ệ ừ
ế à
ơ ó ?
đ
-Nx qh B-T gi a các dòng v i nhau, ữ
ớ bi t r ng n u dòng trên ti ng B ng
ế ằ ế
ế ứ
v i dòng d i ti ng T thì g i l
i ớ
ướ ế ọ à đố
nhau, n u dòng trên ti ng B ng v i ế
ế ứ
ớ dòng d
i c ti ng B thì g i l niêm ướ
ế ọ à
v i nhau dính nhau. D a v o k.q a ớ
ự à
ủ q.sát, hãy nêu mqh B-T gi a các
ữ dòng ?
-V n l b ph n c a ti ng không k ầ à ộ
ậ ủ
ế ể
d u thanh v ph âm u n u có.
ấ à
ụ đầ
ế Nh ng ti ng có b ph n v n gi ng
ữ ế
ộ ậ
ầ ố
nhau l n ti ng hi p v n v i nhau. à
ế ệ
ầ ớ
b i: Thuy t minh c i m th
Đề à ế
đặ đ ể ể
th th t ngôn bát cú. ơ ấ
1-Quan sát:
a-M i b i th b t bu c ph i có 8 ỗ
à ơ ắ
ộ ả
dòng, m i dòng ph i có 7 ch , không ỗ
ả ữ
c thêm b t. đ

b-V o nh ng c Qu ng ông c m tác à
à ụ
ả đ
ả c m tác -
p á Côn Lôn: ả
Đậ đ ở T B B T T B BV – B B T T T B BV
T T B B T T BV - B T B B T T BV T T B B B T T - T T T B B T T
T B T T T B BV - B B T T T B BV T B B T B B T - T B B T B B T
T T B B T T BV - B T B B T T BV B T T B B T T - T T T B B T T
B B B T T B BV - B B B T T B BV c-B-T trong c p câu 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
ặ i v i nhau, còn gi a các c p câu
đố ớ
ữ ặ
nh 2-3, 4-5, 6-7 thì niêm” dính ư
v i nhau, ngh a l B-T gi ng nhau. ớ
ĩ à
ố Quy lu t n y úng v i ch th 2, th
ậ à đ ớ
ữ ứ ứ
4, th 6 trg các dòng th ; còn ch th ứ
ơ ữ ứ
nh t, th 3, th 5 thì khơng c n ph i ấ
ứ ứ
ầ ả
úng nh v y theo lu t “nh t tam đ
ư ậ ậ
ấ ng b t lu n, nh t l c phân minh”.
ũ ấ ậ
ị ứ ụ Ch cu i cùng c a các dòng th s c
ữ ố
ủ ơ ẽ đ
xem xét m c d. ở ụ
d-B i V o nh ng c Qu ng ông à
à à
ụ ả
Đ c m tác có 5 ti ng hi p v n: l u, tù,
ả ế
ệ ầ
ư châu, thù âu có h i ép v n. B i
đ ơ
ậ à
p á Côn Lơn có 5 ti ng hi p Đậ đ ở
ế ệ
v n: Lơn, non, hòn, son, con. Các ti ng ầ
ế 211
V n có thanh huy n ho c thanh ngang ầ
ề ặ
g i l v n B, v n có thanh h i, ngã, ọ à ầ
ầ ỏ
s c, n ng g i l v n T. Hãy cho bi t ắ
ặ ọ à ầ
ế m i b i th có n ti ng n o hi p v n
ỗ à ơ
ế à
ệ ầ
v i nhau, n m v.trí n o trg dòng th ớ
ằ ở à
ơ v ó l v n B hay v n T ?
à đ à ầ ầ
-Th mu n nh p nh ng thì ph i ng t ơ
ố ị
à ả
ắ nh p, ch ng t nh p
c h i ng ng l i ị
ỗ ắ
ị đọ ơ
ừ ạ
1 chút trc khi c ti p
n h t dòng. đọ
ế đế ế
Ch ng t nh p c ánh d u 1 ch ỗ
ắ ị
đ ấ
ỗ ng ng có ngh a. Hãy cho bi t câu th
ừ ĩ
ế ơ
7 ti ng trg b i ng t nh p ntn ? ế
à ắ

-T nh ng q.sát trên, ta có th rút ra ừ
ữ ể
k t lu n gì ? ế
ậ -Hs
c d n b i trg sgk. đọ
à à
-Hs c b i th.minh v truy n ng n.
đọ à
ề ệ
ắ hi p v n
u n m v.trí cu i các ệ
ầ đề ằ
ở ố
dòng th 1,2,4,6,8 v u l v n
ơ à đề
à ằ b ng.

e-Nh p th l nh p 43, ng t nh p sau ị
ơ à ị
ắ ị
ti ng th 4 c a dòng th 7 ti ng. ế
ứ ủ
ơ ế
Riêng câu th th 2 trg b i ơ
ứ à
VNNQ CT ng t nh p 43: Ch y m i Đ
ắ ị
ạ ỏ
chân thì hãy tù. ó l ngo i l , có ở
Đ à ạ ệ
l nh n m nh 1 ý th .bi t nên
ẽ để ấ
ạ ơ đ ệ
không theo cách ng t nh p truy n ắ
ị ề
th ng 43 c a th th n y. ố
ủ ể ơ à
Ghi nh : sgk 154 . ớ
2-L p d n b i ậ
à à : sgk 153 .
II-Luy n t p: ệ ậ
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố ướ
ẫ ọ
à
Gv h th ng l i ki n th c to n b i. ệ ố
ạ ế
ứ à
à -H c thu c ghi nh , l m b i 1 154 .
ọ ộ
ớ à à
-Ôn t p v v n th.minh, chu n b cho k.tra h c kì I c v tr l i câu h i trong
ậ ề ă
ẩ ị
ọ Đọ
à ả ờ ỏ
t ng ph n. ừ

E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
212
So n : ạ
Gi ng: ả
B i 15-Ti t 62 à
ế V n b n:
ă ả
Đập đá ở Côn Lôn
phan châu trinh A-M c tiêu b i h c:
ụ à ọ
-C m nh n c hình nh cao
p c a nh yêu n c,trong gian nguy v n hiên
ả ậ đượ
ả đẹ
ủ à
ướ ẫ
ngang, b n gan, v ng chí v nhân cách c ng c i c a Phan Bôi Châu. ề
ữ à
ứ ỏ ủ
-Gi ng i u hùng tráng c a th th Thât ngôn bát cú, ý ngh a bi u c m c a các y u ọ
đ ệ ủ
ể ơ ĩ
ể ả
ủ ế
t t s trong th tr tình. ố ự ự
ơ ữ
B-Chu n b : ẩ

- dùng: Tranh minh hoa
Đồ -Nh ng i u c n l u ý:
ữ đ ề
ầ ư
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
- c thu c lòng b i th V o nh ng c Q ng ông c m tác v nêu n nét .s c v
Đọ ộ
à ơ à
à ụ
ủ Đ
ả à
đ ắ ề
ND, NT c a b i th ?2 ủ
à ơ
3-B i m i: à

Phan Châu Trinh l nh yêu n c s m có tinh th n dân ch n
c ta. Nh ng à
à ướ
ớ ầ
ủ ở ướ ữ
h nh ng yêu n
c c a ơng ã góp ph n l m gi y lên p.tr o u tranh cách m ng
à độ
ướ ủ đ
ầ à ấ
à đấ ạ
nh ng n m u TK XX. C ng nh nhi u nh cm khác, PhanChâu Trinh ã dùng
ữ ă đầ
ũ ư
ề à
đ Ký duyệt của BGH
213
ngòi bút vi t nên nh ng áng v n th th c t nh lòng y.nc c a n.dân. Phan ChâuTrinh l ế
ữ ă
ơ ứ ỉ ủ
à con ng
i c ng tr c, th ng th n, không s c
ng quy n, dám l n ti ng lên án b n ườ ươ
ự ẳ
ắ ợ ườ
ề ớ
ế ọ
quan l i sâu m t c khoét n.dân,
ng h n v phía lí t ng dc cm, ni chí
i ạ
ọ đụ đứ
ẳ ề
ưở đổ
m i nc nh , l m cho dân gi u, nc m nh. hi u sâu s c h n v p.cách con ng Phan
ớ à à
à ạ
Để ể ắ
ơ ề
Châu Trinh, c.ta cùng tìm hi u b i th p á Côn Lôn.
ể à
ơ Đậ đ ở
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c chú thích.
đọ -Em hãy nêu 1 v i nét v t.g Phan
à ề
Châu Trinh ? 1-Tác gi :
ả PCT 1872-1926, quê
Qu ng Nam. ả
-L nh y.nc có t t ng d.ch s m
à à
ư ưở ủ ớ
nh t VN. ấ ở
-Nh ng h. cm v s.tác v n ch ng
ữ đ
à ă
ươ c a ông ã góp ph n l m d y lên p.tr
ủ đ
ầ à ấ
yêu n c sôi n i,
ng th i c ng góp ướ
ổ đồ ờ ũ
ph n v o b c ti n c a v n h c yêu
ầ à
ướ ế
ủ ă
ọ n
c. ướ
-B i th c s.tác trg h.c nh n o ? à
ơ đ ả
à
2-Tác ph m ẩ : B i th c s.tác trg
à ơ đ
th.gian ông b y ra Côn
o, b b t ị đầ
Đả ị ắ
lao ng kh sai.
độ ổ
Hd c: Gi ng ph n ch n, t tin, nh p
đọ ọ
ấ ấ
ự ị
223 4 câu u v 43 4 câu cu i.
đầ à
ố -Gi thích t khó.
ả ừ
-B i th c vi t theo th th n o ? B à
ơ đ ế
ể ơ à ố
c c c a b i TNBC chia l m m y ụ
ủ à
à ấ
ph n, ó l n ph n n o ? ầ đ à
ầ à
Th th : TNBC ng lu t v n
ể ơ Đườ
ậ ầ ở
câu 1, 2,4,6,8. B c c:
ố ụ 2 ph n. ầ
-B i th c vi t theo th TNBC à
ơ đ ế
ể ng lu t, có b c c 4 ph n:
, Đườ
ậ ố ụ
ầ đề
I-Gi i thi u tác gi -tác ph m: ớ
ệ ả

II- c Tìm hi u chú thích:
Đọ – ể
III- Tìm hi u v n b n ể
ă ả
214
th c, lu n, k t. Nh ng xét v ý thì 4 ự
ậ ế
ư ề
câu u có ý li n m ch v i nhau v 4
đầ ề
ạ ớ
à câu sau c có ý li n m ch v i nhau.
ề ạ
ớ V y em hãy cho bi t ý c a 4 câu
u ậ
ế ủ
đầ v ý c a 4 câu cu i l gì?
à ủ
ố à B n câu
u: Công vi c p á
ố đầ
ệ đậ đ ở Cơn Lơn v khí phách c a ng tù anh
à ủ
hùng. -B n câu th cu i: ý chí c. kiên
ố ơ
ố đ
c ng v t m lòng son s t c a ng
ườ à ấ
ắ ủ
chi n s cm trong ho n c nh tù y.
ế ĩ à ả
đầ
-Hs c 4 câu th
u. B n câu th đọ
ơ đầ ố
ơ u m.t gì ?
đầ ả
-Câu m u phá
g i lên 1 th ở đầ
đề ợ
ế ng c a con ng gi a
t tr i. ó l đứ
ủ ữ đấ
ờ Đ à th
ng ntn ? ế đứ
-Gv: ó l th ng c a k l m trai
Đ à ế đứ ủ
ẻ à trg q.ni m nhân sinh truy n th ng:
ệ ề
ố l m trai
ng ngh a v i l m anh hùng, à
đồ ĩ ớ à
chí l m trai chính l chí anh hùng. à
à “L m trai trong cõi th gian. Phò
i, à
ế đờ
giúp n c, ph i gan anh h o.”
ướ ơ
à L cVânTiên- Nguy n ình Chi u.
ụ ễ Đ
ể Côn Lôn hay Côn
o c nh c n
Đả đ ắ đế
nh 1 cái tên g n li n v i khí phách, ư
ắ ề
ớ v i s gan d anh hùng c a các c.s ã
ớ ự ạ
ủ ĩ đ
hi sinh vì c l p t do cho
t độ
ậ ự
đấ n
c.Ngay t nh ng n m u c a
ướ ừ
ữ ă
đầ ủ
TK XX, TD Pháp v a t xong ách ô
ừ đặ đ
h trên .nc ta, c v i vi c ho n thi n ộ
đ ớ
ệ à
ệ b máy cai tr , chg ã bi n Côn Lôn
ộ ị
đ ế
th nh n i giam gi n ng tù cm. Cùng à
ơ ữ
v i cái tên S n La, Lao B o... Côn Lôn ớ
ơ ả
1- Công vi c p á Cơn Lơn v
ệ đậ đ ở à
khí phách c a ng tù anh hùng : ủ
L m trai ng gi a
t Côn Lôn, à
đứ ữ đấ
-G i th ng c a
ng nam nhi ợ
ế đứ ủ đấ
anh hùng gi a t tr i.
ữ đấ ờ
215
còn l n i ghi d u bao t i ác b o t n à ơ
ấ ộ
ạ à c a th c dân-
qu c, bao au thg ủ
ự đế
ố đ
ch t chóc c a các tù nhân: “Roi ế
ủ đế
qu c báng súng tr ng qu t xé. Th t
ố ườ
ấ ị
hi sinh c a nh ng ki p i y.” T
ủ ữ
ế đ đầ ố
H u. Ai ã 1 l n n Cơn Lơn, nhìn
ữ đ
ầ đế n h m giam, chu ng c p, nh ng to
ầ ồ
ọ ữ
à nh gi nh cho cai ng c, chúa
o... à
à ụ
đả xây b ng á kiên c - m ng y nay
ằ đ
ố à
à nh ng cái ã tr th nh di tích lich s
ữ đ
ở à ử
– h n có th hình dung bao m hôi, ẳ
ể ồ
x ng máu c a nh ng ng
i tù ươ
ủ ữ
ườ nh ng th h ã xây nên d
i òn ữ
ế ệ đ ướ đ
roi, báng súng c a k thù. ng gi a
ủ ẻ
Đứ ữ
t Côn Lôn l ng gi a t t c
đấ à đứ
ữ ấ
ả nh ng i u y. Câu th m
u toát ữ
đ ề ấ ơ ở đầ
lên 1 v p hùng tráng.
ẻ đẹ -Gv
c 3 câu ti p. đọ
ế -Công vi c
p á Côn Lôn c
ệ đậ đ ở đượ
t.g miêu t thông qua nh ng t ng ả
ữ ừ
ữ n o ?
à -Em hãy nêu t.d v cách dùng t , v
ề ừ ề
gi ng i u, v phép i v cách nói
ọ đ ệ
ề đố à
khoa tr ng 4 câu
u ? ươ
ở đầ
-B n câu th u có ý ngh a gì ?
ố ơ đầ
ĩ
-Gv: p dá l 1 công vi c n ng
Đậ à
ệ ằ
nh c, òi h i n s c l c. p á
ọ đ ỏ
ứ ự Đậ đ ở
Côn Lôn l i c ng c c nh c h n, b i ạ à
ự ọ
ơ ở
trên hòn o tr tr i n y, gi a n ng
đả ơ ụ à
ữ ắ
L ng l y ừ
ẫ l m cho à
l núi non ở
. Xách búa
ánh tan đ
n m b y ng,
ă ả đố
Ra tay p b
đậ ể m y tr m hòn.
ấ ă
-S d ng 1 lo t các ng t m nh
ử ụ ạ
độ ừ ạ
có gía tr g i c m cao k t h p v i bút ị ợ ả
ế ợ ớ
pháp khoa tr ng v gi ng i u pha
ươ à ọ
đ ệ chút t h o – G i t h nh
ng qu ự à
ợ ả à độ
ả quy t, m nh m .
ế ạ
ẽ -Sd phép
i câu đố
3,4
–T o cho câu ạ
th cân i, nh p nh ng.
ơ đố
ị à
= Di n t khí phách hiên ngang, l m ễ ả
ẫ li t v b c l cái chí l n c a ng tù
ệ à ộ ộ ớ
ủ yêu n
c. ướ
216
gió bi n kh i d d i v tron g i u ể
ơ ữ ộ à đ ề
ki n kh c nghi t c a nh tù, ng i i
ệ ắ
ệ ủ à
ườ đ y bu c ph i l m công vi c lao
đà ộ
ả à
ệ ng kh sai y cho
n ki t s c. độ
ổ ấ
đế ệ ứ
Phan Châu Trinh c ng nh các c.s cm ũ
ư ĩ
b giam ây, v n xu t thân nh nho, ị
ở đ ố
ấ à
s c vóc có l bao Vì th khơng ít ứ
à ế
ng i ã b thân ch n n y, ch ng
ườ đ ỏ
ở ố
à ẳ
mong có ng y tr l i quê h ng. K
à ở ạ
ươ ẻ
thù ã ch n công vi c kh sai n y đ
ọ ệ
ổ à để
t n phá, c ng b c l m tiêu hao s c
à ưỡ
ứ à ứ
l c ng i tù, hòng kh c ph c ý chí
ự ườ
ắ ụ
c a ng i tù. B n câu th
u nói v ủ
ườ ố
ơ đầ ề
công vi c p á v qua ó
b c ệ đậ đ
à đ để ộ
l cái chí l n v t th hiên ngang ộ
ớ à ư
ế l m li t c a mình ngay trong c nh lao
ẫ ệ ủ
ả ng kh sai y.
độ ổ
ấ -Hs
c 4 câu th cu i – 4 câu th đọ
ơ ố
ơ cu i miêu t gì ?
ố ả
-Em hi u ngh a c a c m t : Thân ể
ĩ ủ
ụ ừ
s nh s i, d s t son ntn ? Thân s nh à
ỏ ạ ắ
à s i: thân d y d n, phong tr n, s.s ng
ỏ à
ạ ầ
à ch p nh n m i gian kh ; d s t son:
ấ ậ
ọ ổ ạ ắ
tinh th n c ng c i, trung kiên. ầ
ứ ỏ
-Phép i trg c p câu n y có t.d gì ?
đố ặ
à
-Hai câu lu n ã cho ta th y c
ậ đ ấ đượ
ph m ch t cao quí n o c a ng i tù ?
ẩ ấ
à ủ ườ
-Gv: Hai câu lu n hay sâu l ng
ậ ở độ
ắ nh 1 l i t d n lòng, kh c ho 1 v
ư ờ ự ặ
ắ ạ
ẻ p khác c a ng c.s cm. Ng
ì c.s đẹ
ủ ĩ
ươ ĩ
cm không ch p t th l m li t,
ỉ đẹ ở ư ế ẫ ệ
2-ý chí c. u kiên c
ng v t m đấ
ườ à ấ
lòng son s t c a ng c.s cm trg h.c tù ắ ủ
ĩ y:
đầ Tháng ng y bao qu n thân s nh
à ả
à s i,
ỏ M a n ng c ng b n d s t son.
ư ắ
à ề
ạ ắ
-NT i t o ra s t
ng ph n – đố ạ
ự ươ ả
L m cho câu th cân i v l m rõ
à ơ
đố à à s c ch u
ng mãnh li t c a con ng ứ
ị đự ệ ủ
trc th thách nguy nan. ử
=B t khu t, kiên c ng trc gian nguy
ấ ấ
ườ v tuy t
i trung th nh v i lí tg cm. à
ệ đố à

217
oai phong có m u s c th n tho i, s à
ắ ầ
ạ ử
thi m còn p 1 v
p r t con à
đẹ ẻ đẹ
ấ ng
i. ó l v p n i tâm r t
ườ Đ à ẻ đẹ
ộ ấ
th c, r t chân th nh v c ng r t ự
ấ à
à ũ ấ
khiêm t n, khi n cho h c a ng i
ố ế
ả ủ ườ
c.s cm c ng tr nên p
, áng ĩ
à ở
đẹ đẽ đ để
mn i kính u, khâm ph c.
đờ ụ
-Gv c 2 câu k t.
đọ ế
-Hai câu k t nói v vi c gì ? Nói v ế
ề ệ ề
n ng có gan l m vi c l n, khi ph i à
ệ ớ
ả ch u c nh tù
y thì khơng có gì ị
ả đầ
áng nói. đ
-T th y m l k vá tr i khi l b c,
ự ấ à ẻ
ờ ỡ ướ
i u ó cho th y con ng ây ngh đ ề đ
ấ ở đ
ĩ gì v b n thân m ? T h o, kiêu
ề ả ự à
hãnh v công vi c to l n m m ang ề
ệ ớ
à đ
theo u i. đ ổ
- ây l i th có c.trúc i l p: m t
ở đ ờ
ơ đố ậ
ộ bên l n k vá tr i vi c l n v i 1
à ẻ
ờ ệ ớ
ớ bên l vi c c n con vi c nh m n.
à ệ ỏ
ệ ỏ ọ
S i l p n y có ý ngh a gì ?
ự đố ậ à
ĩ -Em có nx gì v gi ng i u c a 2 câu
ề ọ đ ệ
ủ k t ?
ế -Qua ó ta th y
c p.c cao quí n o đ
ấ đượ à
c a ng ì tù ?
ủ ươ
-Gv: Cái vi c p á Côn Lôn b ng
ệ đậ đ ở ỗ
tr th nh vi c con ở
à ệ
2
tr c ho i bão
ướ à
i á vá tr i c a ng i anh hùng
độ đ ờ
ủ ườ
c u n c. V nh v y t.g ã v
t lên ứ
ướ à
ư ậ đ
ượ trên
c.th ng c nh ng lao tù khi n để
ắ ả
ộ ế
cho h ng c.s cm trg b i th c ng ả
ĩ à
ơ à ngang t ng, l m li t. Hai câu th k t
à ẫ
ệ ơ ế
có nv khép l i b i th , nh ng ch khép ạ à
ơ ư
ỉ l i m m ý: H con ng
p ờ
à ở ả
đậ Nh ng k vá tr i khi l b
c, ữ
ẻ ờ
ỡ ướ Gian nan chi k vi c con con.
ể ệ
-H i l p – K. nh lí t
ng y.nc ả đố ậ
đị ưở
l n lao m i l i u q.tr ng nh t. ớ
ớ à đ ề ọ
ấ -Gi ng i u c ng c i ngang t ng, n
ọ đ ệ
ứ ỏ
à ẩ
ch a 1 n c i ng o ngh .
ứ ụ ườ
ạ ễ
=Coi th ng gian lao, tù
y v tin ườ
đầ à
t ng mãnh li t v o s nghi p cách
ưở ệ à
ự ệ
m ng c a mình. ạ

Ghi nh : sgk 150 . ớ
218
á c nâng lên th nh 1 h.t ng kì v ,
đ đ à
ượ ĩ
l n lao l m thay i v tr .
ớ à
đổ ũ ụ -Em hãy nêu g.tr v ND v NT c a
ị ề à
ủ b i th ? Hs
c ghi nh . à
ơ đọ
ớ -Gv: B i th
p á Côn Lôn c à
ơ Đậ đ ở chính l khí phách tiêu bi u cho
à ể
truy n th ng anh d ng kiên c ng
ề ố
ũ ườ
c a DT Vi t Nam, khí phách y sau ủ
ệ ấ
n y còn g p l i trg th v n y.nc c a à
ặ ạ ơ ă
ủ các c.s cs trong tù m tiêu bi u nh t
ĩ à
ể ấ
l Nh t kí trg tù c a HCM. B i th l à
ậ ủ
à ơ à
ti ng nói c a tâm h n, c a khí phách ế
ủ ồ
ủ 1 con ng
i trong h.c tù y, nh ng
ườ đầ
ư l i l tâm h n, khí phách tiêu bi u
ạ à ồ
ể cho c 1 th i
i, 1 DT không bao gi ả
ờ đạ ờ
ch u khu t ph c. Chính vì v y m ị
ấ ụ
ậ à
b i th có gía tr b n v ng mãi à
ơ ị ề

2
v i ớ
th i gian. ờ
-Qua c 2 b i th V o nh ng c ả
à ơ
à à
ụ Qu ng ông c m tác v
p dá ả
Đ ả
à Đậ ở
Cơn Lơn, em hãy trình b y l i nh ng à ạ
ữ c m nh n c a m v v
p h o hùng, ả
ậ ủ
ề ẻ đẹ à
lãng m n c a h.t ng nh nho y.nc
ạ ủ
ượ à
cm u TK XX ?
đầ Luy n t p:
ệ ậ V
p h o hùng, lãng ẻ đẹ
à m n c a h.t
ng nh nho y.nc cm ạ
ủ ượ
à u TK XX c th hi n các m t
đầ đ
ể ệ ở
ặ sau:
-T th hiên ngang, ph.thái ung dung, ư ế
khí phách ngang t ng, b t khu t. à
ấ ấ
-Coi thg gian nguy, v t lên trên c nh
ượ ả
ng lao tù c.th ng.
ộ để
ắ -Có chí l n c u n
c, c u dân; luôn ớ
ứ ứơ
ứ trung kiên v l c quan tin t
ng v o à ạ
ưở à
nghi p cm. ệ
T t c c nói lên b ng gi ng i u
ấ ả đượ ằ
ọ đ ệ
th h o hùng, lãng m n, có s c lôi ơ à
ạ ứ
cu n v lay ng m nh m .
ố à
độ ạ

D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố ướ
ẫ ọ
à
-H c thu c lòng b i th , h c thu c ghi nh . ọ
ộ à
ơ ọ ộ
ớ -So n b i: Mu n l m th ng Cu i
c VB, c chú thích v tr l i nh ng câu h i
ạ à
ố à ằ
ộ Đọ đọ
à ả ờ ữ
ỏ trong ph n
c –Hi u VB. ầ Đọ

E-Rút kinh nghi m: ệ
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
219
Ký duyệt của BGH
…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………
220
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 16-Ti t 63 à
ế
Ôn t p ti ng Vi t ậ
ế ệ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Giúp hs h th ng hoá nh ng ki n th c ti ng Vi t ã h c trong h c kì I. ệ ố
ữ ế
ứ ế
ệ đ ọ
ọ -Rèn luy n các k n ng s d ng ti ng Vi t trong nói, vi t.
ệ ĩ ă
ử ụ ế
ệ ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph
Đồ ả
ụ -Nh ng i u c n l u ý:
ữ đ ề ầ ư
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
B i hôm nay s giúp chúng ta ôn t p v c ng c l i nh ng ki n th c ã h c v à
ẽ ậ
à ủ ố ạ
ữ ế
ứ đ ọ ề
ti ng Vi t t u n m
n nay. ế
ệ ừ đầ ă đế
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Khi n o thì 1 t ng c coi l có à
ừ ữ đ
à ngh a r ng ?
ĩ ộ
-Khi n o thì 1 t ng c coi l có à
ừ ữ đ
à ngh a h p ?
ĩ ẹ
-VD: T giáo viên có ngh a r ng h n ừ
ĩ ộ ơ
t th y giáo, cô giáo, nh ng l i có ừ
ầ ư

A-T v ng: ừ ự
I-Lí thuy t: ế
1-C p khái quát c a ngh a t ng
ấ độ ủ
ĩ ừ ữ
v tr ng t v ng:
à ườ ừ ự
-C p k.q ngh a c a c a t :
ấ độ ĩ ủ ủ ừ
+M t t có ngh a r ng khi ph m vi ộ ừ
ĩ ộ
ạ ngh a c a t ng ó bao h m ph m vi
ĩ ủ ừ ữ đ
à ạ
ngh a c a 1 s t ng khác. ĩ ủ
ố ừ ữ
+M t t có ngh a h p khi ph m vi ộ ừ
ĩ ẹ
ạ ngh a c a t ng ó c bao h m trg
ĩ ủ ừ
ữ đ đ à
ph m vi ngh a c a 1 t ng khác. ạ
ĩ ủ ừ
ữ +Ngh a c a 1 t ng có th r ng h n
ĩ ủ
ừ ữ
ể ộ ơ
ho c h p h n ngh a c a t ng khác. ặ
ẹ ơ
ĩ ủ ừ
ữ M t t có ngh a r ng
i v i n t n y ộ ừ
ĩ ộ đố ớ
ừ à 221
ngh a h p h n t ng i.
ĩ ẹ
ơ ừ ườ
-Th n o l tr ng t v ng ?
ế à à ườ ừ ự
VD: Tr ng t v ng ch các môn
ườ ừ ự
ỉ khoa h c: Hoá h c, sinh h c, toán
ọ ọ
ọ h c,v t lí, v n h c...
ọ ậ ă
ọ -Th n o l t t
ng hình ? Cho vd ? ế à à ừ ượ
VD: núng nính, th t tha, l
... ướ
ờ đờ -Th n o l t t
ng thanh ? Cho vd ? ế à à ừ ượ
VD: Vo ve, róc rách, ríu rít...
-Th n o l t .phg ? VD ? T ni, ế à à ừ đ
ừ tê: n y, kia -t .phg mi n Trung.
à ừ đ
ề -Th n o l bi t ng XH ? VD ? T
ế à à ệ ữ
ừ “ng ng”: 2 -t dùng trg hs, s.viên.
ỗ ừ
-Th n o l nói quá ? VD ? M t ế à
à ộ
ti ng chim kêu sáng c r ng – ế
ả ừ Kh
ng H u D ng. ươ
ữ ụ
-Th n o l nói gi m nói tránh ? VD ? ế à à
ả S c h c c a em ch a ph i l t t.
ứ ọ ủ ư
ả à ố
-D a v k.th c v VHDG v v c p ự
à ứ
ề à ề ấ
k.q c a ngh a t ng , hãy i n t độ
ủ ĩ ừ
ữ đ ề ừ
ng thích h p v o n ô tr ng theo s ữ
ợ à
ố ơ
? đồ
-G.thích n t ng có ngh a h p trg s ừ
ữ ĩ
ẹ ơ
nh ng có th có ngh a h p i v i 1
ư ể
ĩ ẹ đố ớ
t ng khác. ừ
ữ -Tr
ng t v ng: L t p h p t có ít ườ
ừ ự à ậ
ợ ừ nh t 1 nét ngh a chung.
ấ ĩ
2-T t ng hình v t t
ng ừ ượ
à ừ ượ thanh:
-T t ng hình: l t g i t h ,
ừ ượ à ừ ợ ả
ả dáng v , h.
ng, tr.thái c a s.v t. ẻ
độ ủ
ậ -T t
ng thanh: L t mô ph ng âm ừ ượ
à ừ ỏ
thanh c a t nhiên, c a con ng i.
ủ ự ủ
ườ -T t
ng hình v t t ng thanh có
ừ ượ à ừ ượ
g.tr g i t v b.c m cao, thg c dùng ị ợ ả à
ả đ
n trg v n m.t v t.s . ă
ả à ự
3-T ng a ph
ng v bi t ng ừ
ữ đị ươ
à ệ ữ
XH: -T ng i ph
ng: L t ng ch ừ
ữ đ ạ ươ
à ừ ữ
ỉ s d ng 1 ho c 1 s a ph
ng ử ụ
ở ặ
ố đị ươ
nh t nh. ấ đị
-Bi t ng XH: L các t ng ch c ệ
ữ à
ừ ữ
ỉ đ dùng trg 1 t ng l p XH nh t nh.
ầ ớ
ấ đị 4-M t s bi n pháp tu t :
ộ ố ệ ừ
-Nói quá: L bi n pháp tu t phóng à
ệ ừ
i m c , quy mơ, tính ch t c a s
đạ ứ độ
ấ ủ ự v t, hi n t
ng c miêu t
ậ ệ
ượ đượ
ả để nh n m nh, gây n t
ng v t ng ấ
ạ ấ
ượ à ă
s c bi u c m. ứ
ể ả
-Nói gi m nói tránh: L bi n pháp tu ả
à ệ t dùng cách di n
t t nh , uy n ừ
ễ đạ ế ị
ể chuy n, tránh gây c m quá au buông,
ể ả
đ ghê s , n ng n ; tránh thô t c, thi u
ợ ặ ề
ụ ế
l ch s . ị
ự II-Luy n t p:
ệ ậ
1-B i 1 157 : à
222
trên ? Cho bi t trg n câu g.thích đồ
ế y có t ng n o chung ?
ấ ừ
ữ à
-Tìm trong ca dao VN hai VD v b.p tu ề
t nói quá ho c nói gi m nói tránh ? ừ
ặ ả
-Tìm 5 VD v tr t v cho bi t th ề ợ ừ à
ế ế
n o l tr t ? VD: ngay, chính, có à à ợ ừ
nh ng, ích, ích th ữ
đ đ

-Th n o l thán t , cho 5 VD v thán ế à à
ừ ề
t ? VD: a, ái i, tr i i, than ôi ừ
ố ờ ơ
-Cho 5 VD v tình thái t v cho bi t ề
ừ à ế
th n o l thán t ? VD: , , v i, ế à à
ừ à ư ớ
nh , nhé ỉ
-Truy n dân gian: Truy n th n tho i, ệ
ệ ầ
ạ truy n truy n thuy t, truy n c tích,
ệ ề
ế ệ
ổ truy n ng ngôn, truy n c
i. ệ
ụ ệ
ườ -Truy n th n tho i: L truy n dân
ệ ầ
ạ à
ệ gian k v ...
ể ề -Truy n truy n thuy t: L truy n dân
ệ ề
ế à
ệ gian k v các nhân v t v s ki n
ể ề ậ à ự
ệ l ch s xa x a, có n y u t th n kì.
ị ử
ư ế ố ầ
-Truy n c tích: L truy n dân gian ệ
ổ à
ệ k v c.
i, s ph n c a 1 s ki u nv ể ề đờ
ố ậ
ủ ố ể
quen thu c, có n chi ti t t ng t
ng ộ
ế ưở ượ
kì o. ả
-Truy n ng ngơn: L truy n dân gian ệ
ụ à
ệ k v ...
ể ề -Truy n c
i: L truy n dân gian ... ệ
ườ à
ệ -T ng chung l : truy n dân gian,
ừ ữ
à ệ
t c l t ng có ngh a r ng h n c p ứ à ừ
ữ ĩ ộ
ơ ấ
k.q cao h n. độ
ơ
2-B i 2 158 : à
-Nói quá: Ti ng ông cha m em hi n,
ế đ
ẹ ề
C n c m không v , c n ti n v ơi. ắ
ơ ỡ ắ
ề ỡ đ
c gì sông h p m t gang, Ướ
ẹ ộ
B c c u d i y m cho ch ng sang ắ
ầ ả
ế à
ch i. ơ
B-Ng pháp: ữ
I-Lí thuy t: ế
1-T lo i: ừ ạ
-Tr t : L n t chuyên i kèm 1 t ợ ừ
à ừ
đ ừ
ng khác trg câu nh n m nh ho c
ữ để
ấ ạ
ặ bi u th thái
ánh giá s.v t, s.vi c ể
ị độ đ
ậ ệ
c nói n t ng ó.
đ đế ở ừ
ữ đ -Thán t : L n t dùng
b c l ừ
à ừ
để ộ ộ
t.c m, c.xúc c a ng nói ho c dùng ả
ủ ặ
để 223
-Th n o l câu ghép ? Cho VD ? M ế à à
ẹ tôi c m nón v y tơi, v i giây sau, tơi
ầ ẫ
à u i k p.
đ ổ ị -Có m y cách n i các v câu trg câu
ấ ố
ế ghép, ó l n cách n o ?
đ à à
-Ta thg g p các ki u qh ý ngh a n o ặ
ể ĩ
à gi a các v câu trg câu ghép ?
ữ ế
-Vi t hai câu, trg ó 1 câu dùng tr t ế
đ ợ ừ
v tình thái t , 1 câu dùng tr t v à
ừ ợ ừ à
thán t ? ừ
-Hs c .trích.
đọ đ -Hãy x câu ghép trg .trích trên ?
đ đ
-N u tách câu ghép ã x th nh các ế
đ đ à
câu n thì có c khơng ?
đơ đ
-N u c thì vi c tách ó có l m thay ế đ
ệ đ
à i ý ngh a c n di n
t hay không ? đổ
ĩ ầ ễ đạ
-Hs c v.
đọ đ -X câu ghép v cách n i các v câu
đ à
ố ế
trg câu ghép v trên ? ở đ
g i áp. Thán t thg ng
u câu ọ đ
ừ đứ
ở đầ v có th tách ra
l m th nh 1 câu à
ể để à
à .bi t.
đ ệ -Tình thái t : L n t c thêm v o
ừ à
ừ đ à
câu c.t o câu nghi v n, câu c u
để ạ
ấ ầ
khi n, câu c m thán v bi u th
ế ả
à để ể
ị các s c thái t.c m c a ng nói.
ắ ả

2-Câu ghép: L câu do 2 ho c nhi u à
ặ ề
c m C-V không bao ch a nhau t o ụ
ứ ạ
th nh. M i c m C-V c g i l 1 v à
ỗ ụ đ
ọ à ế
câu. -Có 2 cách n i các v câu trg câu
ố ế
ghép: +Dùng các t có td n i: dùng qh t ,
ừ ố
ừ dùng c p phó t hay
i t hô ng. ặ
ừ đạ ừ
ứ +Không dùng t n i: gi a các v câu
ừ ố ữ
ế c n có d u ph y, d u ch m ph y
ầ ấ
ẩ ấ
ấ ẩ
ho c d u hai ch m. ặ
ấ ấ
-Các ki u qh gi a các v trg câu ể
ữ ế
ghép: qh ng.nhân, qh .ki n-gi thi t, qh
đ ệ ả
ế t
ng ph n, qh l a ch n. qh b sung, ươ
ả ự
ọ ổ
qh ti p n i, qh ng th i, qh
ế ố
đồ ờ
g.thích,... II-Luy n t p:
ệ ậ 1-B i 1 158 :
à
- Chính th y hi u tr
ng ã t ng tôi ầ
ệ ưở
đ ặ quy n sách
ể n y
à . chính: tr t , n y: ợ ừ à
thán t . ừ
2-B i 2 158 : à
-Câu ghép: Pháp ch y, Nh t h ng, vua ạ
ậ à B o
i thối v . ả Đạ
ị -Có th tách câu ghép n y th nh 3 câu
ể à
à n, nh ng khi ó thì mlh v s liên
đơ ư
đ à ự
224
t c c a 3 s.vi c không c th hi n rõ ụ
ủ ệ
đ ể ệ
b ng khi g p th nh 3 v c a câu ằ
ộ à
ế ủ ghép.
3-B i 3 158 : à
-Câu ghép: câu 1 v câu 3. à
-Các v câu c n i v i nhau b ng qh ế
đ ố ớ
ằ t : c ng nh , b i vì.
ừ ũ ư ở
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố ướ
ẫ ọ
à -Ôn k t t c các k.th c v t v ng các phép tu t , v ng pháp các t lo i,
ĩ ấ ả ứ
ề ừ ự ừ
ề ữ
ừ ạ chu n b cho ki m tra HK I.
ẩ ị
ể D-Rút kinh nghi m:
ệ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 16-Ti t 64 à
ế
Tr b i t p l m v n s 3 ả à ậ à
ă ố
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Ôn l i ki n th c v ki u b i thuy t minh. ạ
ế ứ ề ể
à ế
Ký duyệt của BGH
225
-Rèn k n ng s a l i v liên k t vb v s a l i c.t . ĩ ă
ử ỗ ề ế
à ử ỗ ả
- ánh giá k t qu v n d ng lí thuy t v o th c h nh xây d ng vb. Đ
ế ả ậ
ụ ế à
ự à

B-Chu n b : ẩ
ị C-Ti n trình t ch c d y h c:
ế ổ
ứ ạ – ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
3-B i m i: à

Em hãy nh c l i b i c a b i vi t s 3 ?
ắ ạ đề à ủ à
ế ố Em hãy x yêu c u c a
b i ? Ki u b i: thuy t minh, v m t b trang ph c dân đ
ầ ủ đề à
ể à
ế ề ộ ộ
ụ t c,chi c áo d i Vi t Nam
ộ ế
à ệ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

Gv nx v các m t: ề
ặ -V ki u b i úng hay l c sang ki u
ề ể à đ
ạ ể
b i khác ? à
-Em hãy nêu b c c c a b i v n ố ụ
ủ à
ă th.minh ?
-V c.trúc có 3 ph n không ?
ề đủ

-V n i dung ã giúp cho ng i
c ề ộ
đ ườ đọ
hi u v .t ng thuy t minh hay
ể ề đ ượ
ế ch a ?
ư
-V cách di n t ã có s liên k t
ề ễ đạ đ
ự ế
ch a ? Còn m c n l i gì ? ư
ắ ỗ
-V h.th c s ch hay b n ? ề
ứ ạ ẩ
I-nh n xét chung: ậ
1-V ki u b i: ề ể
à Nhìn chung các em ã đ
l m úng ki u b i thuy t minh. à đ
ể à
ế
2-V c u trúc ề ấ
: có y
3 ph n MB, đầ đủ
ầ TB v KB.
à
3-V n i dung: ề ộ
Ph n MB các em ã ầ
đ g.thi u c .t
ng thuy t minh;
ệ đ đ ượ để
ế ph n TB các em ã nêu c c.t o c a
ầ đ
đ ạ
ủ v t v công d ng c a
v t; đồ ậ
à ụ
ủ đồ ậ ph n k t b i các em b y t c thái
ầ ế
à à
ỏ đ i v i
v t. độ đố ớ đồ ậ
4-V cách di n t:
ề ễ đạ Nhìn chung các
em ã bi t liên k t các ý l i v i nhau đ
ế ế
ạ ớ có 1 b i vi t l u loát, rõ r ng. Bên
để à
ế ư à
c nh ó v n còn 1 s em ch a bi t ạ
đ ẫ
ố ư
ế cách di n
t, câu v n thi u rõ r ng ễ đạ
ă ế
à v thi u tính m ch l c, ch a bi t LK
à ế
ạ ạ
ư ế
các ý l i v i nhau nên b i vi t còn r i ạ ớ
à ế
ờ r c.

5-v hình th c ề
ứ : M t s b i trình b y ộ ố à
à s ch s , ch vi t rõ r ng, xong v n
ạ ẽ
ữ ế
à ẫ
226
V k t qu i m s cao hay th p ? ề ế
ả đ ể ố

-Gv c b i.
đọ à
-Gv tr b i cho hs. ả à
-M i hs t xem l i b i c a m v t ỗ
ự ạ à ủ
à ự s a l i.
ử ỗ -Hs trao
i b i cho nhau cùng rút
đổ à để
kinh nghi m. ệ
-B i c a em m c nh ng l i gì ? Em à ủ
ắ ữ
ỗ ã s a ntn ?
đ ử còn có n b i vi t r t c u th , t y xoá
à ế ấ ẩ
ả ẩ b a bãi, ch vi t thi u nét không
c ừ
ữ ế ế
đọ c.
đ 6-V k t qu :
ề ế ả
- i m 8 - i m 7 - Đ ể
Đ ể - i m 5-6: - i m 4
Đ ể Đ ể
- i m 2-3 - i m 1 Đ ể
Đ ể
II- c 1 b i khá v 1 b i y u:
Đọ à
à à ế
-B i khá: b i c a em Linh,Y n Nhi à
à ủ
ế 8A.
-B i y u: b i c a các em: à ế
à ủ Bùi Tu n 8A,Hi u 8B, Sinh 8C.
ấ ế
III-Tr b i: ả à
IV-S a l i: ử ỗ
D-C ng c -H ng d n h c b i
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
-Giáo viên h th ng l i ki n th c v v n thuy t minh. ệ ố
ạ ế
ứ ề ă ế
-Xem l i lí thuy t v v n thuy t minh các ph ng pháp thuy t minh, d n ý v n
ạ ế ề ă
ế ươ
ế à
ă thuy t minh,
c l i các vb m u trg sgk, chu n b ki m tra h c kì I. ế
đọ ạ ẫ
ẩ ị ể

E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 17-Ti t 65 à
ế V n b n:
ă ả
Hai ch n c nh
ữ ướ à
227
Ký duyệt của BGH
H ng d n
c thêm ướ
ẫ đọ
Tr n Tu n Kh i ầ
ấ ả
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-C m nh n c ND tr tình u nc trg o n th trích: N i au m t nc v ý chí ph c ả
ậ đ ữ
đ ạ ơ
ỗ đ ấ
à ụ
thù c u nc. ứ
-Tìm hi u s c h p d n NT c a ngòi bút Tr n Tu n Kh i: Cách khai thác t i lich
ể ứ ấ
ẫ ủ
ầ ấ
ả đề à
s , s l a ch n th th thích h p, vi c t o d ng kh.khí, tâm tr ng, gi ng i u th ử ự ự
ọ ể ơ
ợ ệ ạ
ự ạ
ọ đ ệ
ơ thông thi t,...
ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Ngo i n i u ã nói ph n c.thích, gv c n bi t thêm, b i
ữ đ ề
ầ ư à
đ ề đ ở
ầ ầ
ế à
th n y d i t i 101 câu, .trích ch có 36 câu. Ti p theo l 12 câu tái hi n LS anh ơ à
à ớ đ
ỉ ế
à ệ
hùng th i Tr ng V ng, Tr n H ng
o; 28 câu ti p theo l l i khuyên con v c l ờ
ư ươ
ầ ư
Đạ ế
à ờ à
à l i nh c nh các th h thanh niên
ng th i; 25 câu cu i tr l i v i t.s c a ng ờ
ắ ở
ế ệ đươ
ờ ố
ở ạ ớ ự ủ
cha, kí thác cái ý chí báo thù ph c qu c l i cho con. ụ
ố ạ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

c thu c lòng b i th MLTC v cho bi t g.tr ND,NT c a b i th ? Đọ
ộ à
ơ à
ế ị
ủ à
ơ
3-B i m i: à
ớ Qua M c Nam Quan H u Ngh Quan-c a kh u biên gi i Vi t-Trung
ụ ữ
ị ử
ẩ ớ
ệ ở
L ng S n, nh l i tryu n Ng.Trãi ti n cha l Ng.Phi Khanh b gi c Minh b t v ạ
ơ ớ ạ
ệ ễ
à ị ặ
ắ ề T.Qu c, nh th T H u ã vi t:
ố à ơ ố ữ đ
ế Ai lên i b c ng y x a y,
ả ắ à
ư ấ Khóc ti n cha i m y d m tr
ng. ễ
đ ấ
ặ ườ
Hôm nay biên gi i mùa xuân d y ớ
ậ Núi tr ng hoa m , c
ng ắ
ơ ờ đỏ đườ Còn Tr n Tu n Kh i- m t nh th y.nc n i ti ng
u TK XX- l i m n h n câu
ầ ấ
ả ộ
à ơ ổ ế
đầ ạ
ượ ẳ
th LS c m ng n y
giãi b y t.s y.nc thg nòi v kích ng tinh th n c u nc
ơ ả độ
à để à
ự à
độ ầ
ứ c a ND ta h i
u TK XX. Hơm nay c.ta s c tìm hi u b i th Hai ch n c nh
ủ ồ đầ
ẽ ể
à ơ
ữ ướ à
c a Tr n Tu n Kh i. ủ
ầ ấ

Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c sgk.
đọ -Em hãy nêu m t v i nét v t.g Tr n
ộ à ề
ầ Tu n Kh i ?
ấ ả
I-Gi i thi u tác gi -Tác ph m: ớ
ệ ả

228
1-Tác gi : ả Tr n Tu n Kh i 1895-
ầ ấ
ả 1983 Bút hi u: á Nam, quê Nam nh.
ệ Đị
-Xu t thân trg 1 g. nho h c có truy n ấ
đ ọ
ề th ng y.nc.
ố -Th v n c a ông th m
m lòng ơ ă
ủ ấ
đượ y.nc v khát v ng L TD.
à ọ
Đ -Em hãy nêu xu t x c a o n trích ?
ấ ứ ủ đ ạ
2-Tác ph m: ẩ Hai ch nc nh l b i
ữ à à à
th m u t p Bút quan ho i 1924.
ơ ở đầ ậ à
- o n trích l ph n m u b i th .
Đ ạ à
ầ ở đầ
à ơ
-Hd c: Gi ng th ng thi t, khi c m
đọ ọ
ố ế
ă u t, khi thi t tha, ng t nh p 34.
ấ ế
ắ ị
- o n th c vi t theo th th n o ? Đ ạ
ơ đ ế
ể ơ à Ta ã g p th th n y âu ?
đ ặ
ể ơ à ở đ -Em có nx gì v gi ng i u c a o n
ề ọ đ ệ
ủ đ ạ th n y ? Th th truy n th ng STLB
ơ à ể ơ
ề ố
ã góp ph n v o vi c th hi n th đ
ầ à
ệ ể
ệ ể
hi n gi ng i u ó ntn ? o n th ệ
ọ đ ệ đ
Đ ạ ơ
có gi ng i u tr tình th ng thi t r t ọ
đ ệ ữ
ố ế ấ
phù h p v i vi c b c l t.s y.nc c a ợ
ớ ệ
ộ ộ ự
ủ t.g v khích l lòng y.nc, ý chí c u nc
à ệ
ứ c a
ng b o. V th th STLB ủ đồ
à à
ể ơ
truy n th ng v i âm i u u
u, ề
ố ớ
đ ệ đề đề dìu d t, déo d t r t thích h p
ặ ắ ấ
ợ để di n t nh ng ti ng lòng s u th m
ễ ả
ữ ế
ầ ả
hay l n n i gi n d , oán thán, ng
à ỗ
ậ ữ
đồ th i góp ph n
c l c t o nên gi ng ờ
ầ đắ ự ạ ọ
i u tr tình v b c l ch o n
đ ệ ữ
à ộ ộ ủ đề đ ạ
th . ơ
-Gi i ngh a t khó. ả
ĩ ừ -Ta có th chia o n th th nh m y
ể đ ạ
ơ à ấ
ph n ? M i ph n t âu n âu, ý
ầ ỗ
ầ ừ đ đế đ
II- c v tìm hi u chú thích:
Đọ à ể
Th th : Song th t l c bát. ể ơ
ấ ụ
B c c: 3 ph n. ố ụ

1-Tám câu th u: N i lòng c a
ơ đầ ỗ
ủ ng cha trg c nh ng ph i xa r i
ả ộ
ả ờ
.nc. đ
229
c a t ng ph n l gì ? ủ ừ
ầ à -Tám câu th
u ã nói lên tâm s ơ đầ đ
ự gì c a ng cha ?
ủ -Hs
c 4 câu th u. B n câu th
đọ ơ đầ
ố ơ
u cho ta th y gì ? đầ
ấ -B i c nh kh.gian ó hi n lên qua n t
ố ả đ
ệ ừ
ng n o ? ữ à
-Em có nx gì v cách sd các t ng ề
ừ ữ
ó c a t.g ? đ
ủ -B n câu th
u ã g i cho c.ta th y ố
ơ đầ đ ợ
ấ 1 kh.gian chia li ntn ?
-Gv: Chính vì ây l n i biên i, đ
à ơ ả
i m cu i c m Ng.Phi Khanh s chia đ ể
ố à
ẽ bi t v nh vi n v i TQu c, q.hg v
a ệ ĩ
ễ ớ
ố à đứ
con c a m. T.tr ng y ã ph lên ủ
ạ ấ đ
ủ c nh v t 1 m u tang tóc, thê l
ng v ả
ậ à
ươ à
c nh v t y nh c ng gi c c n s u ả
ậ ấ ư à
ụ ơ
ầ trg lòng ng. S c g i c m ó khi n cho
ứ ợ ả đ
ế mây s u, gió th m b ng mang 1 s c
ầ ả
ỗ ắ
thái b.c m i, t o c kh ớ
ạ đ
2
chung cho to n b i. Nó khơng ch l kh
à à
ỉ à
2
c a ủ
Ng.Phi Khanh, Ng.Trãi m còn l kh à
à
2
chung c a .nc n n m 20 c a TK XX, ủ đ
ă ủ
c au thg nh v y. đ
ư ậ -Khung c nh y nh khêu n i b t
ả ấ
ư ỗ
ấ bình c a ng cha, em hi u n i b t bình
ủ ể
ỗ ấ y ntn? ó l n i c m t c quân
ấ Đ
à ỗ ă
ứ Minh xl, l n i au c a ng y,nc bu c
à ỗ đ ủ
ộ ph i xa r i .nc. ó l t.c v a nh thg
ả ờ đ
Đ à ừ
ớ v a c m ph n nh ng b t l c.
ừ ă ẫ
ư ấ ự
-Hs c 4 câu th ti p. B n câu em
đọ ơ ế
ố v a
c cho ta th y gì ? ừ đọ
ấ -H n d : H t máu nóng th m
ả ẩ ụ
ạ ấ
-B i c nh kh.gian: ố ả
Ch n i B c mây s u m m
ố ả ắ
ầ ả đạ , Cõi gi i Nam
ờ gió th m ìu hiu
ả đ
, B n b
ố ề h thét
ổ chim kêu,
oái nom ph.c nh nh khêu b t bình. Đ
ả ư
ấ -T.g dùng n t ng c mòn,
c l , ừ
ữ ũ ướ ệ
nh ng c lên v n xúc
ng. ư
đọ ẫ
độ =Kh.gian chia li hi n ra th t m
ệ ậ ả
m, heo hút. đạ
-Ho n c nh v tâm tr ng nhân v t: à ả
à ạ
ậ H t máu nóng th m quanh h n nc,
ạ ấ
ồ Chút thân t n l n b
c d m kh i, à ầ
ướ ặ
ơ Trông con t m tã châu r i,
ầ ơ
Con i, con hãy nh l i cha khuyên. ơ
ớ ờ -H n d nói lên nhi t huy t y.nc
ả ẩ ụ
ệ ế
c a ng cha c c nh ng b t l c c a ủ
ả ộ ấ ự
ủ 230
quanh h n nc, Chút thân t n l n b c
ồ à ầ
ướ d m kh i, mang ý ngh a gì ?
ặ ơ
ĩ
-B n câu th ã cho ta th y h.c v ố
ơ đ ấ
à t.tr ng gì c a nv ? H.c éo le: con
ạ ủ
mu n i theo ph ng d
ng cha ố đ
để ụ
ưỡ gi cho tròn
o hi u, nh ng cha ph i à
đạ ế
ư ả
d n lòng khun con tr l i lo tính
ằ ở ạ để
vi c n n nc, tr thù nh . T.tr ng
ệ đề ợ
ả à
ạ au xót:
i v i c 2 cha con, ngh a đ
đố ớ ả ĩ
nc, tình nh u sâu
m v u t t
à đề đậ
à đề ộ c au
n trg c nh nc m t, nh tan, đ
đớ ả
ấ à
cha con li bi t...H.c v t.tr ng n y ch ệ
à ạ
à ỉ
có th nói lên b ng h. máu v nc ể
ằ ả
à m t ho quy n
ắ à
ệ -Trg b i c nh kh.gian v t.tr ng y,
ố ả à
ạ ấ
l i khuyên c a ng cha có ý ngh a ntn ? ờ
ủ ĩ
L i khuyên c a ng cha có ý ngh a nh ờ
ủ ĩ
ư 1 l i ch ng tr i. Nó thiêng liêng, xúc
ờ ă
ố ng v có s c truy n c m m nh
độ à
ứ ề
ả ạ
khi n con ng c ng th m thía. ế
à ấ
-Hai m i câu th ti p theo nói v
ươ ơ ế
ề t.s gì c a ng cha ?
ự ủ
-Ng i cha ã nh c
n LS DT qua n ườ
đ ắ đế
l i th n o ? ờ
ơ à -Qua các s tích: gi ng H ng L c,
ự ố
ồ ạ
gi i Nam riêng 1 cõi, anh hùng hi p ờ
ệ n , t.g mu n nh c t i
ữ ố
ắ ớ đ
2
n o c a DT à
ủ ta ?
-T i sao khi khuyên con tr v tìm ạ
ở ề cách c u nc, c u nh , ng cha l i nh c
ứ ứ
à ạ
ắ n LS AH c a DT ? Vì DT ta v n
đế ủ
ố có LS h o hùng, vì ng cha mu n khích
à ố
ơng. =Ho n c nh éo le, tâm tr ng au xót
à ả ạ
đ
2-Hai m i câu th ti p: N i lòng
ươ ơ ế
ỗ c a ng cha trc c nh nc m t, nh tan.
ủ ả
ấ à
Gi ng H ng L c ố
ồ ạ ho ng thiên ã
à đ
nh đị
M y ng n n m suy th nh i thay,
ấ à
ă ị
đổ
Gi i Nam riêng m t cõi ờ

n y, à
Anh hùng hi p n ệ
ữ x a nay kém gì ư
- Đ
2
v truy n th ng DT nòi gi ng ề
ề ố
ố cao quý, LS lâu
i, có n AH h o đờ
à ki t.

=Ni m t h o DT –M t bi u hi n ề
ự à ộ
ể ệ
c a lòng y.nc. ủ
231
l máu AH DT ng con. ệ
ở - i u n y cho th y t.c sâu
m n o Đ ề
à ấ
đậ à
trg t m lòng ng cha ? ấ
- ph n ti p theo n câu th n o m.t ở
ầ ế
ơ à ả
ho m t nc ? ạ ấ
-Nh ng câu th trên, g i cho ta th y ữ
ơ ợ
ấ c nh .nc ntn ?
ả đ
-Ho m t nc gieo au thg cho DT v ạ ấ
đ à
gieo n i au trg lòng ng y.nc, n l i th ỗ đ
ờ ơ
n o di n t n i âu n y ? à
ễ ả ỗ đ à
-Em có nx gì v NT m.t c a t.g ề
ả ủ ở
o n th n y ? Tác d ng c a các b.p đ ạ
ơ à ụ
ủ ó l gì?
đ à -Nh ng l i nói v th m vong qu c ã
ữ ờ
ề ả ố đ
b c l c c.xúc s.s c n o trg lòng ng ộ ộ đ
ắ à
cha ?
-Gv: ây t.g ã nh p vai ng trg cu c ở đ
đ ậ
ộ m.t hi n tình ,nc v k t i ác
để ả ệ
đ à ể ộ
c a quân XL, cho nên c.xúc chân ủ
th nh, n i au th m thía, l m xúc à
ỗ đ ấ
à ng tâm can ng
c lúc b y gi c l độ
đọ ấ
ờ à
n n nhân vong qu c u TK XX. ây
ạ ố đầ
Đ l 1 n i au thiêng liêng cao c , v
t à
ỗ đ ả ượ
lên trên s ph n cá nhân tr th nh
ố ậ
để ở à n i au non nc, kinh
ng c t tr i.
ỗ đ độ
ả đấ ờ Gi ng th nh th m tr nên lâm li,
ọ ơ
ờ ế à ở th ng thi t, xen l n n i ph n u t, h n
ố ế
ẫ ỗ
ẫ ấ
ờ c m, m i dòng th l 1 ti ng than, 1
ă ỗ
ơ à ế
B n phg khói l a b ng b ng, ố
ử ừ
ừ Xi t bao th m ho x
ng r ng máu ế
ả ạ ươ
ừ s
N i ô th th nh tung quách v , ơ đ
ị à ỡ
Ch n nhân gian b v lìa con. ố
ỏ ợ -
t nc có gi c giã, .nc b hu ho i Đấ
ặ đ
ị ỷ
ạ - C nh nc m t, nh tan.
ả ấ
à Th m vong qu c k sao xi t k ,
ả ố
ể ế ể
Trông c nh
ng xé tâm can, ơ đồ
ườ Ng m ngùi
t khóc gi i than, ậ
đấ ờ
Thg tâm nòi gi ng, l m than n i n y ố
ầ ỗ à
Khói Nùng L nh nh xây kh i u t, ĩ
ư ố ấ
Sông H ng Giang nh ng v t c n
ồ ườ
ậ ơ s u
ầ -Sd phép nhân hoá v so sánh – C c
à ự
t n i au m t nc th m n c tr i
ả ỗ đ ấ
ấ đế ả ờ
d t, sơng núi VN. ấ
=Ni m xót thg vô h n trc c nh nc ề
ạ ả
m t nh tan v lòng c m ph n trc n ấ
à à
ă ẫ
t i ác dã man c a gi c Minh - ó c l ộ
ủ ặ
Đ à
bi u hi n s.s c t.c y.nc trg lòng nh ể
ệ ắ
à th .
ơ
232
ti ng n c xót xa, cay ng. ó l
ế ấ
đắ Đ
à gi ng th tr trg c a Tr n Tu n Kh i,
ọ ơ ở
ủ ầ
ấ ả
có s c rung ng l n, nh t l
i v i ứ
độ ớ
ấ à đố ớ n tâm h n
ng i u th. i ó.
ồ đồ đ ệ ở
đạ đ -Hs
c 8 câu th cu i. Tám câu cu i đọ
ơ ố
ố ã nói lên c n i ni m gì c a ng
đ đ
ỗ ề
ủ cha ?
-Nh ng l i th n o di n t tình c nh ữ
ờ ơ à
ễ ả ả
th c c a ng cha ? ự ủ
-Các chi ti t trên cho th y ng cha ang ế
ấ đ
trg c nh ng ntn ? ả
ộ - Ng
i cha l i nói t i c nh ng b t ườ
ạ ớ ả
ộ ấ l c c a m
l m gì ? Nói nh v y ự
ủ để à
ư ậ l
khích l con, mong con s
à để ệ
để ẽ
thay m n i chí c u nc. ố
ứ -Gv: ây, ng cha nh t h m xu ng
ở đ ư ự ạ
ố chính l
t lòng tin t ng v o
à để ỏ ưở
à a con m m ã nh c y: Thân l
n đứ
à đ
ờ ậ ươ
bao qu n v ng l y, Giang san gánh ả
ũ ầ
vác sau n y c y con. à
ậ -B n câu th cu i nói gì ? Nói
n ố
ơ ố
đế t tơng khi trc.
ổ - ó l t tông ntn ? T tơng vì nc
Đ à ổ
ổ gian lao.
-Ng i cha nh c
n s nghi p c a ườ
ắ đế ự
ệ ủ
t tông v i con nh m m gì ?
ổ ớ
để ằ
đ
-Em có nx gì v gi ng i u c a l i ề ọ
đ ệ ủ ờ
th khuyên nh ? ơ
ủ -T n l i khuyên ó, em c m nh n c
ừ ờ
đ ả
ậ đ n i lòng n o c a ng cha ?
ỗ à ủ
-Gv: Tình yêu con ho trg tình y.nc, à
yêu DT. “Ng VN ta r t y.nc, ng
n ấ
độ đế
3-Tám câu th cu i: N i long ng i
ơ ố
ỗ ườ
cha d nh cho con. à
Cha xót ph n tu i gi s c y u, ậ
ổ à ứ
ế L xa c
nh ch u bó tay, ỡ
ơ đà ị
= ó l h.c ng t nghèo, b t l c: tu i Đ à
ặ ấ ự
ổ gi , s c y u l i xa c - b gi c b t.
à ứ ế ạ
ơ ị ặ

Con nên nh t tông khi trc, ớ ổ
ã t ng phen vì nc gian lao, Đ ừ
B c Nam b cõi phân mao, ắ
ờ Ng n c
c l p máu o còn ây...
ọ ờ độ ậ đà
đ -Nh c
n s nghi p c a t tông l ắ đế
ự ệ
ủ ổ à
kh i d y lòng t h o DT, nh m để
ơ ậ
ự à ằ
khích l con hãy noi g ng cha n i
ệ ươ
ố nghi p t tông.
ệ ổ -Gi ng i u th ng thi t, chân th nh.
ọ đ ệ
ố ế
à =Ng
i cha l ng yêu thg con, y.nc, ườ
à t ni m tin t
ng v o con v ,nc. đặ
ề ưở
à à đ
233
LS l rung ng dây
n y.nc thg nòi à
độ đà
c a m i lòng ng...” Nh th Xuân ủ
ọ à
ơ Di u t ng nêu lên 1 nét truy n th ng
ệ ừ ề
ố p nh th trg tâm h n ng VN c.ta.
đẹ ư ế
ồ T n dòng
u n i k t v i n dòng ừ
đầ ố
ế ớ
cu i, khúc ca Hai ch n c nh c a
ố ữ ướ
à ủ Tr n Tu n Kh i ã rung
ng “Dây ầ
ấ ả đ
độ n y.nc” trg lòng b n
c m t th i đà
ạ đọ ộ
ờ v truy n t i c.ta ng y nay nh th
à ề
ớ à
ư ế
ó. đ
-Em hãy nêu g.tr ND, NT c a vb ?- ị
ủ c di n c m b i th .
Đọ ễ ả
à ơ
Ghi nh : sgk 163 . ớ
Luy n t p: ệ ậ
D -H
ng d n h c b i: ướ
ẫ ọ
à
H c thu c lòng b i th , h c thu c ghi nh . ọ
ộ à
ơ ọ ộ
ớ -So n b i : Nh r ng
c VB, c chú thích v tr l i nh ng câu h i trong ph n
ạ à
ớ ừ Đọ
đọ à ả ờ
ữ ỏ
ầ c –Hi u VB.
Đọ ể
E-Rút kinh nghi m ệ :
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
““““““““““““““““““““““““““““““““““.
So n : ạ
Gi ng : ả
Ti t 66 ế
V n b n: ă

Ông đồ
234 Ký duyệt của BGH
V ình Liên ũ Đ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-C m nh n c t.c t n t c a nv ông d , qua ó th y c ni m c m thg v n i nh ả
ậ đ à ạ ủ
ồ đ
ấ đ ề
ả à ỗ
ớ ti c ng m ngùi c a t.g
i v i c nh c ng x a g n li n v i 1 nét p v n hoá c
ế ậ
ủ đố ớ ả
ũ ư
ắ ề
ớ đẹ
ă ổ
truy n. ề
-Th y c s c truy n c m ngh thu t c s c c a b i th .
ấ đ ứ ề
ả ệ
ậ đặ ắ ủ à
ơ
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Gv c n l u ý hs nh n di n th th ng ngôn c a b i th ,
ữ đ ề
ầ ư ầ ư
ậ ệ
ể ơ ũ
ủ à
ơ ây không ph i l ng ngôn t tuy t m l th ng ngôn g m nhi u kh , m i kh
đ ả à
ũ ứ
ệ à à ơ
ũ ồ
ề ổ
ỗ ổ
4 câu. C-Ti n trình t ch c d y h c:
ế ổ
ứ ạ – ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
c thu c lòng b i th Hai ch n c nh c a T n Tu n Kh i v cho bi t giá tr
Đọ ộ
à ơ
ữ ướ à ủ
ầ ấ
ả à ế
ị ND, NT c a b i th ? Ghi nh – sgk - 7 .
ủ à
ơ ớ
3-B i m i: à

Ca dao có câu: “Còn dun k ón ng i
a, H t duyên i s m v khuya m t ẻ đ
ườ đư ế
đ ớ ề
ộ mình”. Có cái dun t m
m t, l i có cái duyên b l y m t i. Nh th V ình ự
để ấ ạ ị ấ
ấ đ à ơ ũ Đ
Liên ã nói b ng th v 1 duyên ph n, cái duyên ph n do th i th em cho, r i c do đ
ằ ơ ề
ậ ậ
ờ ế đ
ồ th i th c
p m t c a ông nho gi l m ngh vi t ch nho thuê. Hôm nay c.ta s
ờ ế ướ
ấ ủ đồ
à à ề ế
ữ ẽ
tìm hi u b i th Ông c a V L.
ể à
ơ đồ ủ
Đ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c sgk.
đọ -Hd
c: Kh 1,2 c v i gi ng vui,
đọ ổ
đọ ớ
ọ ph n kh i; kh 3,4
c v i gi ng ấ
ở ổ
đọ ớ
ọ bu n, xúc
ng; kh cu i c v i
ồ độ
ổ ố đọ
ớ gi ngbu n, bâng khuâng. Nh p 23
ọ ồ
ị ho c 32.
ặ -Gi i thích t khó.
ả ừ
-B i th c s.tác theo th th n o ? à
ơ đ ể ơ à
-Nv tr tình trg b i th l ai ? ữ
à ơ à
-Hs c kh 1,2. Hai kh th
u nói đọ
ổ ổ ơ đầ
I-Gi i thi u chung: ớ
ệ II-
c Hi u v n b n: Đọ –
ể ă

Th th : ng ngôn. ể ơ
ũ
1-Hình nh ơng :
ả đồ
a-Hai kh th u: H ơng
lúc ổ
ơ đầ ả
đồ còn th nh c m i ng trân tr ng ng
ng ị
đ ọ
ọ ưỡ
235
v th i kì n o c a ơng ?
ề ờ à ủ
đồ -H ông
kh 1 c g n v i n ả
đồ ở ổ
đ ắ
ớ c nh gì ?

-Câu th : Hoa tay th o nh ng nét ơ
ả ữ
Nh ph ng múa r ng bay.
ư ượ
ồ cho ta th y c t i n ng gì c a ơng
ấ đ à ă ủ
đồ ?
-Hs c kh 3,4. Kh 3,4 nói v th i
đọ ổ
ổ ề ờ
kì n o c a ơng ?
à ủ đồ
-Em hãy p.tích ND, NT 2 câu th : ơ
-Kh 4 g i cho em t.c m gì ? ổ
ợ ả
-B i th ã th hi n c tâm t gì c a à
ơ đ ể ệ đ
ư ủ
nh th ? à ơ
-Em hãy nêu g.tr ND,NT c a b i th ? ị
ủ à
ơ -Hs
c ghi nh . đọ
ớ m :
ộ -Kh 1: H ông
g n v i mùa ổ
ả đồ ắ
ớ xuân, ng y t t, hoa
o n nh kí c à ế
đà ở
ư ứ
p c a 1 th i trg lòng t.g. đẹ ủ
ờ -Kh 2: H ông
t i hoa vi t ch ổ
ả đồ à
ế ữ
p c m i ng i t m t c khen ng i.
đẹ đ ọ
ườ ấ ắ
ợ Hoa tay th o nh ng nét
ả ữ
Nh ph ng múa r ng bay.
ư ượ
ồ b-Kh 3.4: H ông
t n t trg s ổ
ả đồ à ạ
ự lãng quên c a m i ng
i: ủ
ọ ườ
-Kh 3: Ch nho không còn c coi ổ
ữ đ
tr ng. ọ
Gi y bu n không th m;
ấ đỏ ồ
ắ M c
ng trong nghiên s u... ự đọ
ầ -T.g nhân hố gi y, m c, nghiên
ấ ự
để nói lên t.c m c a ông
; m n c nh
ả ủ
đồ ượ
ả t tình.
ả =Th hi n t.tr ng bu n s u c a 1
ể ệ
ạ ồ
ầ ủ
l p ng ang t n t v b lãng quên. ớ
đ à ạ à ị
-Kh 4: L h y xót xa, th
ng ổ
à ả đầ
ươ c m c a m t l p ng
i ng t n t
ả ủ
ộ ớ ườ đươ
à ạ tr
c th i cu c i thay.
ướ ờ
ộ đổ
2-Tâm t c a nh th c th hi n ư ủ
à ơ đ
ể ệ
qua b i th : à
ơ
D ng lên c nh ông ch l “cái di
ự ả
đồ ỉ à
tích ti u tu , áng thg c a 1 th i ề
ỵ đ ủ
ờ t n”, t.g mu n nói lên ni m c m thg
à ố
ề ả
chân th nh trc 1 l p ng ang t n t v à
ớ đ
à ạ à n i ti c nh da di t c a m
i v i ỗ
ế ớ
ế ủ đố
ớ c nh c , ng x a.
ả ũ
ư
Ghi nh : SGK 10 . ớ
236
D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c lòng b i th , h c thu c ghi nh . ọ
ộ à
ơ ọ ộ
ớ -ôn t p chu n b
ậ ẩ
ị ki m tra h c k I ể
ọ ỳ
E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Ti t 67-68: ế
Ki m tra h c kì I - phòng giáo d c ra
ể ọ
Đề ụ
237 Ký duyệt của BGH
So n : ạ
Gi ng ; ả
B i 17-Ti t 69-70 à
ế Ho t
ng ng v n : L m th b y ch ạ độ
ữ ă à
ơ ả ữ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Bi t cách l m th b y ch v i nh ng yêu c u t i thi u: Bi t t câu th b y ch ,
ế à
ơ ả ữ ớ
ữ ầ ố
ể ế đặ
ơ ả ữ
bi t ng t nh p 43, bi t gieo úng v n. ế
ắ ị
ế đ
ầ -T o khơng khí vui v , sáng t o v t ng tính m nh d n.
ạ ẻ
ạ à ă
ạ ạ
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Khái ni m ht b y ch ây hi u r t r ng, bao g m th
ữ đ ề
ầ ư ệ
ơ ả ữ ở đ
ể ấ ộ ồ
ơ b y ch c phong, th th t lu n TNBC, th t tuy t TNTT, th m i b y ch g m
ả ữ ổ
ơ ấ ậ
ấ ệ
ơ ớ ả ữ ồ
nhi u kh ; ng t nh p 43 ho c nh ng 43 nhi u h n; v n có th l v n chính, có ề
ổ ắ
ị ặ ắ
ư ề
ơ ầ
ể à ầ th l v n thông, v n có th l B ho c T.
ẻ à ầ ầ
ể à ặ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
Em ã c h c nh ng b i th n o thu c th th b y ch ? Qua èo Ngang.
đ đượ ọ
ữ à
ơ à ộ
ể ơ ả ữ
Đ Bánh trôi nc, V o nh ng c Qu ng ông c m tác,
p á Côn Lôn. Th 7 ch à
à ụ
ả Đ
ả Đậ đ ở
ơ ữ ở
ây khá r ng bao g m th b y ch c phong, th th t lu n TNBC, th t tuy t đ
ộ ồ
ơ ả ữ ổ
ơ ấ
ậ ấ
ệ TNTT, th m i b y ch g m nhi u kh . B i hôm nay s giúp c.ta tìm hi u cách
ơ ớ ả ữ ồ
ề ổ à
ẽ ể
l m th 7 ch . à
ơ ữ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c sgk. Em hi u th n o v lu t
đọ ể
ế à ề ậ
th 7 ch ? ơ

-Em hãy xem l i b i th.minh v th ạ
à ề
ể th ã h c b i 15.
ơ đ ọ ở à
I-Chu n b nh : ẩ
ị ở à
1-Lu t th b y ch : ậ
ơ ả ữ L h.th c th
à ứ
ơ l y câu 7 ch l m .v nh p i u, baô
ấ ữ à đ ị
ị đ ệ g m th 7 ch c th , th g lu t 8
ồ ơ
ữ ổ ể ơ Đ
ậ câu 7 ch v 4 câu 7 ch , th hi n
ữ à ữ
ơ ệ
i nhi u kh v i câu th 7 ch . đạ
ề ổ ớ
ơ ữ
2-Xem l i b i thuy t minh v th ạ
à ế
ề ể
th TNTT: ơ
238
- c k các b i v kh th trg sgk, t
Đọ ĩ
à à ổ ơ
ự rút ra nx v s câu, s ch , cách ng t
ề ố ố
ữ ắ
nh p, gieo v n v lu t B-T trg câu ? ị
ầ à ậ
-D a v o cách l m trên, em l m ti p ự
à à
à ế
2 kh th còn l i. ổ ơ
ạ -S u t m 1 s b i th 7 ch , chép v o
ư ầ ố à
ơ ữ
à v b i t p.
ở à ậ -T p l m b i th 4 câu 7 ch ,
t i ậ à
à ơ
ữ đề à t ch n. L u ý khơng c chép b i có
ự ọ
ư đ
à s n c a ng khác.
ẵ ủ
-Hãy c, g ch nh p v ch ra các
đọ ạ
ị à
ỉ ti ng gieo v n c ng nh mqh b ng
ế ầ
ũ ư
ằ tr c c a 2 câu th k nhau trg b i th
ắ ủ ơ ề
à ơ
sau ?
-Chú ý: Xét theo lu t “nh t, tam, ng ậ
ấ ũ
b t lu n; nh , t , l c phân minh” ch ấ
ậ ị ứ ụ
ữ th 2, 4, 6 ph i úng lu t, còn ch th
ứ ả đ
ậ ữ ứ
1, 3, 5 thì khơng c n. ầ
- c b i th T i c a o n C , b i
Đọ à
ơ ố ủ Đ à ừ à
th ã b chép sai. Hãy ch ra ch sai, ơ đ
ị ỉ
ỗ nói lí do v th tìm cách s a l i cho
à ử ử ạ
úng ? đ
3-Nh n xét v th th 7 ch : ậ
ề ể ơ ữ
a-Bánh trôi n c H Xuân H
ng. ướ
ồ ươ
-S câu l 4, s ch trg câu l 7, c ố
à ố
ữ à
ả b i có 28 ch .
à ữ
-Cách ng t nh p: 43. ắ
ị -Gieo v n: gieo v n b ng câu 1, 2, 4
ầ ầ
ằ ở
V n on: tròn, non ,son. ầ
-Lu t b ng tr c: có th kh i u
ậ ằ
ắ ể
ở đầ b ng ti ng th 2 v n b ng.
ằ ế
ứ ầ
ằ 4-S u t m: C nh khuya- H Chí
ư ầ
ả ồ
Minh.
5-T p l m b i th 4 câu 7 ch , t i
ậ à à
ơ ữ đề à
t ch n. ự

II-Ho t ng th c h nh:
ạ độ ự
à 1-Nh n di n lu t th :
ậ ệ
ậ ơ
a-B i Chi u c a o n V n C : à
ề ủ Đ à
ă ừ
-Nh p 43, gieo v n ê v , nghe, lê- ị
ầ ề
v n b ng. ầ
ằ -Mqh b ng tr c c a 2 câu th k
ằ ắ
ủ ơ ề
nhau: B B B T T B B
T T B B T T B T T B B B T T
B B B T T B B
2 4 6 -Câu 1, 2 B-T
i nhau i;
đố đố
Câu 3, 4 B-T l i i nhau
i. ạ đố
đố -Câu 2, 3 B-T gi ng nhau niêm.
ố b-B i th T i c a o n C :
à ơ ố ủ Đ à
ừ -Chép câu th 2 sai nh p v sai v n:
ứ ị
à ầ
+Sai nh p: sau t “m ” có d u ph y ị
ừ ờ
ấ ẩ
ph i ng t th nh nh p 34 không úng ả
ắ à
ị đ
239
-Hãy l m ti p hai câu th cu i theo ý à
ế ơ
ố mình trong b i th c a Tú X
ng m à
ơ ủ ươ
à ng
i biên so n ã gi u i ? ườ
ạ đ ấ đ
-Gv: B i th m u k chuy n
à ơ
ở đầ ể
ệ th ng Cu i cung tr ng, nh th l
ằ ộ ở
ă ư ế à
t i b i th xoay quanh chuy n đề à
à ơ
ệ th ng Cu i cung tr ng. Hai câu ti p
ằ ộ ở
ă ế
theo ph i p.tri n v t i ó theo 1
ả ể
ề đề à đ h
ng n o ó. N u th ng i l m
ướ à đ
ế ế
ườ à ph i bi t các chuy n v chú Cu i nh
ả ế
ệ ề
ộ ư
Cu i nói d i, cung tr ng có ch H ng, ộ
ố ă
ị ằ có cây a, có con th ng c,... Có th
đ ỏ
ọ ể
l m nghiêm túc, có th l m hóm à
ể à h nh,... áng chú ý l 2 câu th ti p
ỉ Đ
à ơ ế
theo ph i theo lu t sau: ả
ậ B B T T B B T
T T B B T T B Ph i úng nh th thì m i c. T t
ả đ ư
ế ớ đ
ấ nhiên th g có lu t “nh t, tam, ng
ơ Đ ậ
ấ ũ
b t lu n; nh , t , l c phân minh” ch ấ
ậ ị ứ ụ
ữ th 2, 4, 6 ph i úng lu t, còn ch th
ứ ả đ
ậ ữ ứ
1, 3, 5 thì khơng c n. ầ
-L m ti p b i th dang d d i ây
à ế
à ơ
ở ướ đ cho tr n v n theo ý c a mình ?
ọ ẹ
ủ -Gv: V ND 2 câu
u ã v ra c nh ề
đầ đ ẽ
ả mùa hè, thì 2 câu ti p ph i nói t i
ế ả
ớ chuy n mùa hè, chuy n ngh hè, chia
ệ ệ
ỉ v i nh p th 7 ch 43 – S a l i
ớ ị
ơ ữ
ử ạ
b ng cách b d u ph y câu th
ằ ỏ ấ
ẩ để ơ
tr l i nh p 43. ở ạ
ị -Sai v n: câu trên v n e che, câu
ầ ầ
d i l i v n anh xanh không v n v i
ướ ạ ầ ầ
ớ nhau -S a l i l “lè”.
ử ạ à
2-T p l m th : ậ à
ơ
a-Tơi th y ng i ta có b o r ng:
ấ ườ
ả ằ B o r ng th ng Cu i cung tr ng
ả ằ ằ
ộ ở ă
-Nguyên v n 2 câu c a Tú X ng l :
ă ủ
ươ à
Ch a ai ch ng ch a, ch a th ng ứ
ẳ ứ
ứ ằ
Cu i ộ
Tôi g m gan cho cái ch H ng. ớ
ị ằ -N u nh n m nh t i vi c nói d i
ế ấ
ạ ớ
ệ ố
khi n th ng Cu i lên cung tr ng, b ng ế
ằ ộ
ă ị
ta chê c i có th vi t:
ườ ẻ ế
áng cho cái t i quân l a d i Đ
ộ ừ
ố Gi kh c nhân gian v n g i th ng.
à ấ
ẫ ọ
ằ -Ho c gi u chú Cu i cô
n n i m t ặ
ễ ộ
đơ ơ
ặ tr ng ch có á v i b i:
ă ỉ
đ ớ ụ
Cung tr ng ch to n t cùng á,
ă ỉ à đấ
đ Hít b i su t ng y ã s
ng ch ng. ụ
ố à đ ướ
ă -Ho c lo cho ch H ng:
ặ ị ằ
Cõi tr n ai c ng ch m t nó,
ầ ũ
ưà ặ Nay
n cung tr ng b n ch H ng. đế
ă ỡ
ị ằ
b-Vui sao ng y ã chuy n sang hè, à đ
ể Ph
ng sân tr
ng r n ti ng ve. ượ
đỏ ườ
ộ ế
-Câu ti p theo có th l : ế
ể à Ph p ph i trg lòng bao ti ng g i,
ấ ớ
ế ọ
Tho ng h ng lúa chín gió
ng ả
ươ đồ
240
tay b n, d n dò b n, h n hò nhau n m ạ
ặ ạ
ẹ ă
sau,... Hai câu ti p theo B-T ph i l : ế
ả à T T B B B T T
B B T T T B B -Hs
c b i th 4 câu 7 ch ã l m đọ
à ơ
ữ đ à ở nh
các b n bình ? à để
ạ quê.
-Ho c có th l : ặ
ể à C nh y lòng ai khơng ph n ch n
ả ấ
ấ ấ
M v cõi m ng th a xa quê. ơ ề
ộ ủ
c-Bình th : ơ
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố ướ
ẫ ọ
à
-Gv h th ng l i ki n th c v th 7 ch . ệ ố
ạ ế
ứ ề ơ ữ
-Ti p t c t l m th theo ch trên.
ế ụ ự à ơ
ủ đề
E-Rút kinh nghi m: ệ
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
241 Ký duyệt của BGH
So n : ạ
Gi ng ả :
Ti t: 71 ế
Tr b i ki m tra ti ng Vi t ả à
ể ế

A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Ôn t p l i nh ng ki n th c ã h c v t t ng hình, t t
ng thanh, tr t , thán ậ ạ
ữ ế
ứ đ ọ
ề ừ ượ ừ ượ
ợ ừ t , tình thái t , nói quá, nói gi m nói tránh, câu ghép, d u câu.
ừ ừ
ả ấ
-Nh n xét, ánh giá, rút kinh nghi m v k t qu c a b i l m. ậ
đ ệ
ề ế ả ủ
à à -Rèn k n ng s a l i khi l m b i ki m tra.
ĩ ă ử ỗ
à à

B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả
ụ -Nh ng i u c n l u ý:
ữ đ ề ầ ư
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
1-Nh n xét ánh giá chung: ậ
đ
Giáo viên nh n xét ánh giá chung v các m t: ậ
đ ề
ặ -Ki n th c: m c
t yêu c u. ế
ứ ứ độ đạ
ầ -K n ng: v n d ng lí thuy t v o th c h nh.
ĩ ă ậ
ụ ế à
ự à
-Trình b y: hình th c c b i, câu ,ch . à
ứ ả à ữ
-K t qu v i m s : gi i, khá, trung bình, y u kém. ế
ả ề đ ể ố
ỏ ế
2-Nh n xét, ánh giá m t s b i c th : ậ
đ ộ ố à ụ ể
GV gi i thi u cho hs nh n xét, ánh giá m t s b i t i m cao v m t s b i
ớ ệ
ậ đ
ộ ố à đạ đ ể à ộ ố à
t i m th p. đạ đ ể
ấ -Nguyên nhân l m b i t t v ch a t t.
à à ố à ư ố
-h ng kh c ph c các khuy t i m, sai sót.
ướ ắ
ụ ế đ ể
3-Tr b i: ả à
-Gv tr b i cho hs v yêu c u hs t s a l i. ả à
à ầ
ự ử ỗ -Sau ó, hs trao
i b i cho nhau cùng s a l i v rút kinh nghi m.
đ đổ à
để ử ỗ à

D-C ng c -H ng d n h c b i
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
GV h th ng l i ki n th c to n b i. ệ ố
ạ ế
ứ à
à 242
Ôn l i n k.th c ti ng Vi t ã h c t u n m
n nay T v ng: các bi n pháp tu ạ
ứ ế
ệ đ ọ ừ đầ
ă đế ừ ự
ệ t , ng pháp: các t lo i.
ừ ữ
ừ ạ
E-Rút king nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
So n : ạ
Gi ng : ả
Ti t: 72 ế
Tr b i ki m tra t ng h p ả à
ể ổ

A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Nh n xét ánh giá k t qu to n di n c a hs qua b i l m t ng h p v : M c nh
ậ đ
ế ả à
ệ ủ
à à ổ
ợ ề
ứ độ ớ
k.th c, m c d v.d ng k.th c, k n ng vi t úng th lo i v k n ng trình b y, di n ứ
ứ ộ
ụ ứ
ĩ ă ế đ
ể ạ à ĩ ă à
ễ t, dùng t ,
t câu. đạ
ừ đặ -Rèn k n ng s a l i v cách l m b i.
ĩ ă ử ỗ ầ
à à
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả
ụ -Nh ng i u c n l u ý:
ữ đ ề
ầ ư
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
1-Nh n xét, ánh giá b i c a hs: ậ
đ à ủ
Ký duyệt của BGH
243
a-Nh n xét ánh giá ph n tr c nghi m: ậ
đ ầ
ắ ệ
-Nh ng b i úng ho n to n. ữ
à đ à
à -Nh ng câu ch n sai – Th tìm lí do ch n sai ?
ữ ọ
ử ọ
b-Nh n xét ánh giá ph n t lu n: ậ
đ ầ ự ậ
-Nh n xét v vi c n m v ng th lo i. ậ
ề ệ ắ
ữ ể ạ
-Nh n xét v b c c b i l m. ậ
ề ố ụ à à
-Nh n xét v m c di n
t. ậ
ề ứ độ ễ đạ -Nh n xét v nh ng sáng t o riêng.
ậ ề
ữ ạ
2-ý ki n trao i c a hs v b i vi t c a b n thân qua s ánh giá v nx c a gv:
ế đổ ủ
ề à ế ủ
ả ự đ
à ủ
-Gv ng viên các nhóm, các cá nhân phát bi u trao
i v nh ng u, nh c i m
độ ể
đổ ề ữ
ư ượ đ ể
trg t ng b i vi t. ừ
à ế
-Hs t do trao i, phát bi u.
ự đổ
ể -Gv l ng nghe v tr l i, gi i áp, l m rõ h n t ng v n
. ắ
à ả ờ ả đ
à ơ ừ
ấ đề
3-T ch c c bình m t s b i vi t t lu n c a hs:
ổ ứ đọ –
ộ ố à ế ự ậ

-Gv c 1, 2 b i ho c 1, 2 o n tiêu bi u nh t v i l i bình ng n ng n c a chính
đọ à
ặ đ ạ
ể ấ ớ ờ
ắ ọ
ủ mình.
-Các nhóm hs t ch n 1,2 b i ho c 1,2 o n tiêu bi u nh t v i l i bình ng n g n ự
ọ à
ặ đ ạ
ể ấ ớ ờ
ắ ọ
c a t ng nhóm. ủ ừ
D-C ng c : H ng d n h c b i:
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
Gv h th ng l i ki n th c to n b i. ệ ố
ạ ế
ứ à
à Vi t l i b i t lu n ho c b xung nh ng ph n còn thi u v o b i vi t.
ế ạ à ự ậ ặ
ổ ữ
ầ ế
à à
ế -Chu n b b i: Vi t o n v n trong VB thuy t minh
c ví d v tr l i câu h i ẩ
ị à ế đ ạ
ă ế
Đọ ụ à ả ờ
ỏ trong t ng ph n.
ừ ầ
E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
244 Ký duyệt của BGH
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 18-Ti t 73-74 à
ế
Nh r ng ớ ừ
Th L ế ữ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-C m nh n c ni m khát khao, t do mãnh li t, n i chán ghét sâu s c th c t i tù ả
ậ đ ề
ự ệ
ỗ ắ
ự ạ túng, t m th
ng, gi d i c th hi n trg b i th qua l; i con h b nh t v n
ầ ườ
ả ố đ ể ệ
à ơ
ờ ổ ị
ố ở ườ bách thú.
-Th y c giá tr ngh thu t .s c, bút pháp lãng m n, truy n c m c a b i th . ấ đ
ị ệ
ậ đ ắ ạ
ề ả ủ
à ơ
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Gv c n cho hs bi t qua v KN “th m i” trg “p.tr Th m i”.
ữ đ ề
ầ ư ầ
ế ề
ơ ớ ơ ớ
Lúc u th m i l dùng
g i tên 1 th th t do. Nh ng r i th m i không còn đầ
ơ ớ à để ọ
ể ơ ự ư
ồ ơ ớ
ch g i th th t do m ch y u dùng
g i 1 p.tr th có t.c LM ti u t.s n b t ỉ để ọ
ể ơ ự à
ủ ế để ọ
ơ ể
ả ộ
phát v o n m 1932 v k t thúc v o n m 1945, g n li n v i tên tu i c a Th L , à
ă à ế
à ă
ắ ề
ớ ổ ủ
ế ữ L u Tr ng L , Xuân Di u, Huy C n, Ch Lan Viên, Ng.Bính...
ư ọ
ư ệ
ậ ế
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
Khát v ng t do luôn l t i l n c a các nh th , nh v n trg g. o n 1930-
ọ ự
à đề à ớ ủ
à ơ à ă
đ ạ 194.Nh ng m i nh th l i b c l ni m khao khát t do c a mình theo m t cách,
ư ỗ
à ơ ạ ộ ộ ề ự
ủ ộ
l m cho ti ng nói t do c ng tr nên phong phú. Gi a c nh .nc b nô l , Th L ã à
ế ự
à ở
ữ ả đ
ị ệ
ế ữ đ m
n l i con h - chúa t c a r ng xanh b giam c m trg v n bách thú
nói lên ượ ờ
ổ ể ủ ừ
ị ầ
ườ để
ni m khao khát t do, n i ti c m t q kh huy ho ng c a mình. Hơm nay chúng ta ề
ự ố ế
ộ ứ
à ủ
s tìm hi u b i th Nh r ng c a Th L . ẽ
ể à
ơ ớ ừ
ủ ế ữ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-D a v o c.thích , em hãy nêu 1 v i ự
à à
nét v t.g ? ề
1-Tác gi : ả Th L 1907-1945, quê
ế ữ B c Ninh, l nh th tiêu bi u cho
ắ à
à ơ
ể p.tr o th m i 1932-1945 ông tên
à ơ

I-Gi i thi u tác gi - Tác ph m: ớ
ệ ả

245
th t l Nguy n Th L , bút danh c a ậ à
ễ ứ ễ
ủ ông c
t theo l i ch i ch nói lái đ đặ
ố ơ
ữ v có ng ý: ơng t nh n l l khách
à ụ
ự ậ à ữ
trên tr n th , c i ch bi t s n tìm
ầ ế ả đờ
ỉ ế ă cái
p mua vui:
đẹ để Tôi l ng khách b h nh phiêu lãng
à ộ à
g tr n gian xuôi ng c
vui Đ
ầ ượ để
ch i ơ
...Tơi ch l m t khách tình si ỉ à ộ
Ham cái p có mn hình mn v .
đẹ ẻ
Th.L i tìm cái p m i n i:
ữ đ đẹ ở
ọ ơ ở
cõi tiên Ti ng sáo thiên thai, V p
ế ẻ đẹ
thoáng qua, TN, m thu t, âm ở
ở ĩ ậ ở
nh c Ti ng chúc tuy t v i, ti ng hát ạ
ế ệ ờ
ế bên sông, nhan s c thi u n ... Song
ở ắ
ế ữ
Th.L v n mang n ng t.s th i th , ẫ
ặ ự
ờ ế
,nc. đ
-Em hãy nêu xu t x c a b i th ? ấ ứ ủ
à ơ
2-Tác ph m: ẩ
B i th vi t 1934, in trg à
ơ ế t p “M y v n th ” xb 1943.
ậ ấ
ầ ơ
-Hd c: o n 1,4
c v i gi ng đọ
Đ ạ đọ
ớ ọ
bu n, ngao ngán, b c b i u u t; o n ồ
ự ộ
ấ Đ ạ 2,3,5
c v i gi ng v a h o h ng v a đọ ớ
ọ ừ
à ứ
ừ n i ti c, v a tha thi t, bay b ng, v a
ố ế
ừ ế
ổ ừ
m nh m , hùng tráng v k t thúc ạ
ẽ à ế
b ng 1 ti ng th d i b t l c. ằ
ế ở à ấ ự
-Gi i ngh a t khó. ả
ĩ ừ -B i th c t.g ng t th nh 5 o n,
à ơ đ
ắ à
đ ạ hãy cho bi t ND c a m i o n ?
ế ủ
ỗ đ ạ B c c: 5 o n.
ố ụ đ ạ
-Kh 1: T.tr ng c a con h khi b nh t ổ
ạ ủ
ổ ị
ố trg v
n bách thú. ườ
-Kh 2: Con h nh l i c nh khi l ổ
ổ ớ ạ ả
à
II- c Tìm hiê chú thích :
Đọ – ủ
246
chúa t c muôn lo i. ể ả
à -Kh 3: Con h n i ti c th i oanh li t
ổ ổ ố ế
ờ ệ
khơng còn n a. ữ
-Kh 4: Con h c m gi n v khinh ổ
ổ ă ậ
à ghét c nh s ng t m th
ng, gi d i. ả
ố ầ
ườ ả ố
-Kh 5: N i nh r ng ghê g m l i ổ
ỗ ớ ừ
ớ ạ
cháy lên khôn nguôi.
-Gv: 5 o n c a b i th l 1 chu i đ ạ
ủ à
ơ à ỗ
t.tr ng n i ti p nhau, p.tr 1 cách t ạ
ố ế
ự nhiên, lơ gíc trg n i tâm c a con h
ộ ủ
ổ gi ng nh trg n i tâm c a con ng v y.
ố ư
ộ ủ
ậ -Trg b i có 2 c nh c m.t
y n à
ả đ
ả đầ ấ t
ng ó l n c nh n o ? C nh v n
ượ đ à
ả à
ả ườ
bách thú, n i con h b nh t v c nh ơ
ổ ị ố à ả
núi r ng hùng v , n i con h ng tr n ừ
ĩ ơ ổ
ự ị ng y x a.
à ư
-Hs c kh 1,.
đọ ổ
-Câu th u có n t n o áng chú
ơ đầ ừ à đ
ý ? G m, kh i. ậ
ố -Th thay g m =ng m, kh i =n i v
ử ậ
ậ ố
ỗ à s
2
ý ngh a b.c m c a chúng ? G m ĩ
ả ủ
ậ ngh a l dùng r ng, mi ng m n
ĩ à
ă ệ
à ă d n, c n d n t ng chút m t cách
ầ ắ
ầ ừ
ộ ch m ch p, kiên trì. ây l
ng t ậ
ạ Đ
à độ ừ
di n t h. b t phá c a con h nh ng ễ ả đ ứ
ủ ổ
ư ch y u th hi n s g m nh m
y ủ ế
ể ệ ự ậ
ấ đầ u t c v b t l c c a chính b n thân
ấ ứ à ấ ự ủ
ả con h khi b m t t do. Nó g m kh i
ổ ị ấ ự
ậ ố
c m h n khơng sao hố gi i c, không ă
ờ ả đ
l m cách n o tan b t, v i b t i.
à à để
ớ ợ ớ đ
C m h n, u t c vì b m t t do, ă
ờ ấ ứ
ị ấ ự
th nh 1 thân tù ã óng vón k t th nh à
đ đ ế
à kh i, th nh t ng.
ố à

1-Tâm tr ng c a con h khi b nh t ạ
ủ ổ
ị ố
trong v n bách thú:
ườ G m
ậ m t ộ kh i
ố c m h n trong c i ă
ờ ũ
s t, ắ
-S d ng ng t , danh t – M.t
ử ụ độ
ừ ừ
ả t.tr ng c m h n, u t c vì b m t t
ạ ă
ờ ấ ứ
ị ấ ự do c a chúa s n lâm.
ủ ơ
247
-Câu th cho th y c t.tr ng gì c a ơ
ấ đ ạ
ủ con h ?
ổ -Vì sao con h l i c m h n
n th ? ổ ạ ă
ờ đế ế
T ch l chúa t muôn lo i, ang ừ
ỗ à ể
à đ m c s c tung ho nh ch n s n lâm,
ặ ứ
à ố
ơ nay b nh t trg c i s t, tr th nh th
ị ố
ũ ắ ở à
ứ ch i c a ám ng nh bé m ng o
đồ ơ ủ đ
ỏ à
ạ m n, ngang b y v i b n g u, báo d
ạ à
ớ ọ ấ
ở h i, vô t l , n h ng t m th
ng, vô ơ
ư ự ạ
ầ ườ
ngh a lí. i u ó l m cho con h vô c ĩ
Đ ề đ à ổ
c m u t, ngao ngán. ă
ấ -T th n m d i trông ng y tháng
ư ế ằ
à à
d n qua nói lên tình th gì c a con ầ
ế ủ
h ? ổ
-Câu th : Nay sa c , b nh c nh n tù ơ
ơ ị ụ
ằ hãm,
nói lên t.tr ng gì c a chúa đả
ạ ủ
s n lâm ? ơ
-Em có nx gì v gi ng i u, v cách ề ọ
đ ệ ề
x ng hô, v cách dùng t c a kh th ư
ề ừ ủ
ổ ơ th nh t n y ?
ứ ấ à
-Gv: o n th m u ã ch m ngay
Đ ạ ơ ở đầ đ
ạ v o n i au m t nc, n i âu c a ng
à ỗ đ
ấ ỗ đ
ủ dân nô l lúc b y gi . H th y n i
ệ ấ
ờ ọ
ấ ỗ
c m h n, u t h n c a con h c chính ă
ờ ấ ậ
ủ ổ
l ti ng lòng m. C n i ngao ngán c a à ế
ả ỗ ủ
con h c l n i ngao ngán c a ng ổ
à ỗ ủ
dân.trg c nh i t m t i, u bu n bao
ả đờ ă
ố ồ
trùm kh p .nc. ắ đ
Trên ây l 1 nét t.tr ng i n hình đ
à ạ
đ ể y bi k ch c a chúa s n lâm, khi b
đầ ị
ủ ơ
ị sa c , th t th , b giam c m. Trg h.c
ơ ấ
ế ị ầ
,nc ta lúc b y gi , thì n i t i nh c, đ
ấ ờ
ỗ ủ ụ
Ta n m d i, trông ng y tháng d n ằ
à à
ầ qua,
-Buông xuôi, b t l c. ấ ự
Nay sa c , b nh c nh n tù hãm, ơ ị
ụ ằ
-T i nh c, ngao ngán vì b sa c , l ủ
ụ ị
ơ ỡ b
c. ướ
-Câu m u n v n tr c g i lên
ở đầ ầ
ắ ợ
gi ng g m g , câu th 2 n v n b ng ọ
ầ ừ
ứ ầ
ằ nh 1 ti ng th d i ngao ngán.
ư ế
ở à X ng “ta” ch a
ng s c thái kiêu ư
ứ đự ắ
hãnh, t h o. ự à
T ng gi u h . ừ
ữ à ả
= ây c chính l n i t i nh c, c m Đ
à ỗ ủ ụ
ă h n, cay
ng c a ng i dân m t nc.
ờ đắ
ủ ườ

248
c m h n, cay ng c a con h c
ă ờ
đắ ủ
ổ ng i u v i bi k ch c a n.dân ta trg
đồ đ ệ
ớ ị
ủ xi ng xích nơ l .
ề ệ
-C i s t có th giam c m c th xác ũ ắ
ể ầ đ
ể con h , nh ng còn tâm t
ng c a nó ổ
ư ưở
ủ thì sao ?
-C nh núi r ng, n i c a chúa s n ả
ừ ơ ở ủ
ơ lâm c m.t qua n câu th n o ?
đ ả
ơ à
-Em có nx gì v cách dùng t ng c a ề
ừ ữ ủ
t.g ? -C nh núi r ng ng y x a hi n lên trg
ả ừ
à ư
ệ n i nh c a con h ntn ?
ỗ ớ ủ
ổ -Câu th n o m.t h chúa s n lâm?
ơ à ả ả
ơ
-Nh ng câu th trên g i cho ta th y ữ
ơ ợ
ấ h 1 chúa s n lâm ntn ?
ả ơ
-T.tr ng c a chúa s n lâm lúc ó ntn? ạ
ủ ơ
đ
-Con h ã nh l i n k ni m gì ổ đ
ớ ạ ỉ
ệ ở
ch n r ng x a ? KN v n êm tr ng, ố ừ
ư ề đ
ă n ng y m a, n bình minh v n bu i
à ư
à ổ
chi u trg r ng. ề
ừ -V h.th c di n
t c a kh th , có ề
ứ ễ đạ ủ
ổ ơ gì .bi t ? Nêu t.d c a b.p tu t ó ?
đ ệ ủ
ừ đ -Gv: Có th xem b n th i i m nh 1
ể ố
ờ đ ể ư
b tranh t bình v c nh giang s n ộ
ứ ề ả
ơ c a chúa s n lâm.
ủ ơ
-K t thúc kh 3, con h b t kêu lên : ế
ổ ổ ậ
-Câu h i tu t c sd ây có t.d gì ? ỏ
ừ đ ở đ
2-N i nh r ng c a con h 2,3 : ỗ
ớ ừ ủ
ổ Đ
Nh c nh s n lâm, bóng c , cây gi , ớ ả
ơ ả
à V i ti ng gió g o ng n, v i gi ng
ớ ế
à à
ớ ọ
ngu n hét núi, ồ
V n bóng âm th m, lá gai, c s c. ờ
ầ ỏ ắ
-Sd h ng lo t T, T à
ạ Đ
2
, DT t c nh
để ả ả r ng
i ng n. ừ
đạ à
=C nh r ng núi thiên nhiên hùng v . ả
ừ ĩ
Ta b c lên, dõng d c,
ng ho ng, ướ
ạ đườ à
L n t m thân nh sóng cu n nh p
ượ ấ
ư ộ
ị nh,
-H con h –chúa s n lâm hi n lên ả
ổ ơ
ệ v a m nh m , v a nh nh ng, v a uy
ừ ạ
ẽ ừ ẹ
à ừ
nghi d ng mãnh, v a m m m i, uy n ũ
ừ ề
ạ ể
chuy n. ể
=Th hi n t.tr ng h i lòng, tho ể
ệ ạ
à ả
mãn, t h o v oai v c a mình. ự à
ề ũ ủ
N o âu n êm v ng... tr ng tan ? à đ
đ à
ă âu n ng y m a chuy n...
i m i ? Đ
à ư
ể đổ
ớ âu n bình minh... t ng b ng ?
Đ ư
ừ âu n chi u lênh láng... bí m t ?
Đ ề
ậ - i p ng k t h p v i câu h i tu t
Đ ệ ữ ế ợ
ớ ỏ
ừ n i ti p nhau, d n d p – G i l i n
ố ế
ồ ậ
ợ ạ KN tuy t
p c a 1 th i v ng son v ệ đẹ
ủ ờ à
à th hi n khí phách ngang t ng l m
ể ệ
à à
ch . ủ
Than ôi Th i oanh li t nay còn âu ? ờ
ệ đ
-Câu h i tu t k t h p v i d u ch m ỏ
ừ ế ợ ớ ấ
ấ c m –Nh n m nh v b c l t.tr ng
ả ấ
ạ à ộ ộ
ạ n i ti c c.s
c l p t do. ố ế
độ ậ ự
249
-Gv: Câu th cu i c tr n ng p c.xúc ơ
ố à
ậ bu n thg, th t v ng, n i ti c, nó nh 1
ồ ấ ọ
ố ế ư
ti ng th d i ai oán c a con h . ó ế
ở à ủ
ổ Đ khơng ch l t.tr ng c a con h m
ỉ à ạ
ủ ổ
à còn c
ng c m sâu xa trg t.tr ng đ đồ
ả ạ
c a c 1 l p ng VN trg th i nô l , m t ủ ả
ớ ờ
ệ ấ
nc nh v quá kh h o hùng c a DT. ớ ề
ứ à ủ
Câu th có s c k.quát i n hình. ơ
ứ đ ể
-Hs c kh 4,5.
đọ ổ
-Sau n h i t ng
p v quá kh ,
ồ ưở đẹ đẽ ề
ứ con h l i tr l i c.s th c t i –Gv
ổ ạ ở ạ
ự ạ c kh 4.
đọ ổ
-C nh v t kh 4 có gì gi ng v ả
ậ ở ổ
ố à
khác v i c nh v t kh u b i
ớ ả
ậ ở ổ đầ
à th ? Gi ng: l
u m.t t.tr ng ơ
ố à đề
ả ạ
chán ch ng, u t h n c a con h ;
ườ ấ
ậ ủ
ổ nh ng khác l kh 1 m.t k.q c.s b
ư à
ổ ả
ị giam c m tù hãm c a con h , còn kh
ầ ủ
ổ ổ
4 l i m.t chi ti t c nh TN v n
ạ ả
ế ả ở ườ
bách thú. ây l TN nhân t o, TN thu Đ
à ạ
nh v c s p x p b i b n tay con ỏ à đ
ắ ế
ở à
ng. -Kh th th 4 ã th hi n c thái
ổ ơ ứ đ ể ệ đ
độ gì c a con h ?
ủ ổ
-Gv: ây chính l c m nh n c a Đ
à ả ậ
ủ thanh niên trí th c VN v 1 XH n a
ứ ề
ử TD PK ang trên g Âu hoá v i bao
đ đ
ớ i u l l ng, k ch c m.
đ ề ố ă ệ
ỡ -Hai câu th m
u v k.thúc c a ơ
ở đầ à
ủ kh 5 l 2 câu b.c m, i u ó có ý
ổ à
ả đ ề đ
ngh a gì? ĩ
-Gv: t v o h.c LS n n m 30-45, b i
Đặ à ă
à th kh i ã g i n i nh quá kh ,
ơ ơ đ
ợ ỗ
ớ ứ
kh i g i ni m khát khao t do v s ơ ợ
ề ự
à ự
3-N i chán ghét th c t i v n i nh ỗ
ự ạ à ỗ ớ
r ng: ừ
-U t h n v chán ghét th c t i nh ấ ậ
à ự ạ
ỏ bé, t m thg, gi d i.
ầ ả ố
H i oai linh, c nh nc non hùng v ỡ
ả ĩ
-H i c nh r ng ghê g m c a ta i ỡ ả
ừ ớ
ủ ơ
-B c l tr.ti p n i ti c nh c.s t do, ộ ộ
ế ỗ ế
ớ ự
phóng khống. = ó c chính l khát v ng t do c a
Đ à
ọ ự
ủ ng dân VN.
Ghi nh : sgk 7 . ớ
250
b c b i khi b giam c m trg vòng nô ứ
ố ị
ầ l c a b n TD Pháp. ó c chính l
ệ ủ ọ
Đ à
t.tr ng c a ông o n ng dân VN
ạ ủ đ
đả m t nc.
ấ -Em hãy nêu giá tr ND, NT c a b i
ị ủ
à th ? -Hs
c ghi nh . ơ
đọ ớ
- c di n c m b i th .
Đọ ễ
ả à
ơ Luy n t p:
ệ ậ
D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c lòng b i th , h c thu c ghi nh . ọ
ộ à
ơ ọ ộ
ớ -So n b i: Ơng
c VB, c chú thích v tr l i nh ng câu h i trong ph n
c ạ
à đồ Đọ
đọ à ả ờ
ữ ỏ
ầ Đọ –Hi u VB.

E-Rút kinh nghi m: ệ
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
So n : ạ
Gi ng ả :
B i 18- Ti t 75 à
ế
Câu nghi v n ấ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hi u rõ . i m c a câu nghi v n. Phân bi t câu nghi v n v i các ki u câu khác. ể
đ đ ể ủ
ấ ệ
ấ ớ
ể -N m v ng ch c n ng chính c a câu nghi v n: dùng
h i. ắ
ữ ứ
ă ủ
ấ để ỏ
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả
ụ 251
Ký duyệt của BGH
-Nh ng i u c n l u ý: M t s lo i d u câu t cu i n ki u câu n y c trình b y
ữ đ ề
ầ ư ộ ố ạ ấ
đặ ố
ể à đ
à trg n b i riêng. C n x rõ, d u câu không h n g n v i ki u câu m ch y u g n v i
à ầ
đ ấ
ẳ ắ
ớ ể
à ủ ế ắ
ớ m phát ngơn.
đ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
Câu chia theo m nói c phân th nh m y ki u câu, ó l n ki u câu n o ? đ
đ à
ấ ể
đ à ể
à l p 6, các em ã h c v câu tr n thu t, b i hơm nay c.ta ti p t c tìm hi u v câu
ở ớ đ
ọ ề
ầ ậ
à ế ụ
ể ề
nghi v n. ấ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c vd B ng ph .
đọ ả
ụ -Trg .trích trên, câu n o l câu nghi
đ à à
v n ? ấ
-Nh ng . i m hình th c n o cho ữ
đ đ ể ứ
à bi t ó l câu nghi v n ?
ế đ à ấ
-Câu nghi v n trg .trích trên dùng ấ
đ để
l m gì ? à
- t câu nghi v n ?
Đặ ấ
-Em hi u th n o l câu nghi v n ? ể
ế à à ấ
- c .trích v x câu nghi v n trg
Đọ đ à đ
ấ .trích ?
đ
I- c i m hình th c v ch c
Đặ đ ể ứ
à ứ
n ng chính: ă
Ví d : sgk 11. ụ
-Sáng nay ng i ta
m u có au l m ườ
đấ đ
ắ khơng ?
-Th l m sao u c khóc mãi m không ế à
ứ à
n khoai ? Hay l u th ng chúng
ă à
ưươ con ói quá ?
đ = . i m h.th c: dùng t nghi v n
Đ đ ể ứ
ừ ấ
h i: không, l m sao...; dùng d u để ỏ
à ấ
h i ch m k.thúc câu.
ỏ ấ để
Ch c n ng: dùng h i.
ứ ă
để ỏ
Gh nh : sgk 11 . ớ
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 11: à
a-Ch kh t ti n s u n chi u mai
ị ấ
ề ư đế
ề ph i không ?
ả b-T.sao con ng
i l i ph i khiêm t n ườ ạ
ả ố
nh th ? ư ế
c-V n l gì ? Ch ng l gì ?
ă à ưươ
à 252
Nh ng . i m h.th c n o cho bi t ó ữ
đ đ ể ứ
à ế đ
l câu nghi v n ? à

-Hs c các câu v n.
đọ ă
-Nh ng câu v n em v a c l câu gì
ữ ă
ừ đọ à ? C n c v o âu
x n câu trên l ă
ứ à đ để đ
à câu nghi v n ?
ấ -G i ý: có m y c n c
x câu nghi ợ
ấ ă ứ để đ
v n ? -Có 2 c n c x câu nghi
ấ ă
ứ để đ v n:
ấ . i m h.th c: dùng t nghi v n v
Đ đ ể ứ
ừ ấ
à d u ch m h i cu i câu; Ch c n ng
ấ ấ
ỏ ở ố
ứ ă
chính: l h i.
à để ỏ -Trg các câu ó có th có th thay th
đ ể
ể ế
t hay b ng t ho c c khơng ? Vì ừ
ằ ừ
ặ đ sao?
-Hs c các câu v n.
đọ ă
-Có th t d u ch m h i cu i n
ể đặ ấ
ấ ỏ ở
ố câu em v a
c không ? Vì sao ? ừ đọ
d-Chú m mu n c t ùa vui không ? ố
ớ đ - ùa trò gì ?
Đ -H ... H ... cái gì th ?
ừ ừ
ế -Ch C c béo xù
ng trc c a nh ta ị ố
đứ ử
à y h ?
ấ ả
= . i m h.th c: dùng n t ngi v n Đ đ ể
ứ ừ
ấ h i: khơng, t.sao, gì, gì th , h v
để ỏ ế ả à
dùng d u h i ch m k.thúc câu.
ấ ỏ
ấ để
2-B i 2 12 : à
-D a v o t nghi v n hay v d u ự
à ừ
ấ à ấ
ch m h i cu i câu, ta x các câu ã ấ
ỏ ở ố
đ đ
cho l câu nghi v n. à

-Không th thay t hay b ng t ho c ể
ừ ằ
ừ ặ
trg các câu trên. Vì: T hay v t ho c
u l q.h t ừ
à ừ ặ đề à
ừ bi u th q.h l a ch n. Tuy nhiên t
ể ị
ự ọ
ừ ho c ch dùng trg câu tr n thu t bi u
ặ ỉ
ầ ậ
ể th ý có qh l a ch n m không dùng
ị ự
ọ à
trg câu nghi v n. ấ
3-B i 3 13 : à
-Không th t d u ch m h i cu i
ể đặ ấ ấ
ỏ ở ố
các câu trên. Vì: Câu a v b có ch a t có... khơng,
à ứ ừ
t.sao nh ng n k t c u ch a n t n y ư
ế ấ ứ
ừ à ch l m ch c n ng b ng trg 1 câu.
ỉ à ứ
ă ổ
ữ Câu c v d có t n o, ai nh ng ó l n
à ừ à
ư đ à
t phi m nh ch không ph i l t ừ
ế đị
ứ ả à ừ
nghi v n. ấ
4-B i 4 13 : à
253
-Hs c 2 câu v n.
đọ ă
-Phân bi t h.th c v ý ngh a c a 2 câu ệ
ứ à
ĩ ủ trên ?
-Khác nhau: +V h.th c: câu a dùng t nghi v n
ề ứ
ừ ấ
có... khơng; câu b dùng t nghi v n ừ
ấ ã... ch a.
đ ư
+V ý ngh a: 2 câu n y có n i dung ề
ĩ à
ộ h i khác nhau: câu b có gi nh l
ỏ ả đị
à ng
i c h i trc ó có v. v s c
ườ đ ỏ
đ đề ề ứ
kho , n u i u gi nh n y không ẻ
ế đ ề ả đị
à úng thì câu h i tr nên vơ lí, còn
đ ỏ
ở ở
câu a khơng h có gi nh ó. ề
ả đị đ
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
Gv h th ng l i k.th c to n b i. ệ ố
ạ ứ
à à
-H c thu c ghi nh , l m b i t p 5,6 ọ
ộ ớ à
à ậ -
c b i: Câu nghi v n ti p theo c ví d v tr l i câu h i trong t ng ph n.
Đọ à
ấ ế
Đọ ụ à ả ờ
ỏ ừ

E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 18-Ti t 76 à
ế Vi t o n v n trong v n b n
ế đ ạ ă
ă ả
thuy t minh ế
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Giúp hs bi t nh n d ng, bi t s p x p ý v bi t vi t 1 .v n thuy t minh. ế
ậ ạ
ế ắ ế
à ế ế
đ ă ế
254 Ký duyệt của BGH
-Rèn k n ng xác nh ch , s p x p v p.tri n ý khi vi t .v n thuy t minh.
ĩ ă đị
ủ đề ắ ế
à ể
ế đ ă ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả
ụ -Nh ng i u c n l u ý: B i n y có t.ch t luy n t p, phát hi n ch sai, s a l i cho
ữ đ ề
ầ ư à à
ấ ệ ậ
ệ ỗ
ử ạ úng. Cái sai .v n n y l ch a bi t tách o n, thi u th t trình b y.
đ ở đ ă
à à ư ế
đ ạ ế
ứ ự à
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
o n v n l m t ph n vb g m m t s câu có cùng t i liên k t theo m t th t
Đ ạ ă à ộ
ầ ồ
ộ ố đề à
ế ộ
ứ ự nh t nh. Tu v o ph m vi gi i h n c a v.
m m i vb có s l ng .v h p lí v
ấ đị ỳ à
ạ ớ ạ
ủ đề à ỗ
ố ượ đ
ợ à
m i .v có th có dung l ng d i ng n khác nhau. Trg vb thuy t minh, .v óng vai
ỗ đ ể
ượ à
ắ ế
đ đ trò quan tr ng, ngo i o n m
u v k t thúc, c n c v o các ý l n trong vb, ọ
à đ ạ ở đầ
à ế ă
ứ à ớ
ng i vi t s hình th nh các v t
ng ng. ườ
ế ẽ à
đ ươ ứ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Gv: v l b ph n c a b.v n. Vi t Đ à ộ
ậ ủ
ă ế
t t .v l .ki n l m t t b.v n.
ố đ à đ ệ để à
ố ă
v th ng g m 2 câu tr lên, c s p
Đ ườ
ồ ở
đ ắ x p theo th t nh t nh.
ế ứ ự
ấ đị -Hs
c 2 .v b ng ph . đọ
đ ả
ụ -Em hãy nêu cách s p x p các câu trg
ắ ế
.v câu ch , t ng ch
v đ
ủ đề ừ ữ
ủ đề à các câu g.thích, b xung ?

-Khi l m b.v n th.minh, c n chú ý à
ă ầ
gì ?
I- o n v n trong vb thuy t minh: Đ ạ
ă ế
1-Nh n d ng các .v thuy t minh: ậ
ạ đ
ế
a- o n v n a: Đ ạ
ă -Câu ch
t v.trí u o n.
ủ đề đặ ở đầ đ ạ
-T ng ch : l t n
c c nh c ừ
ữ ủ đề à ừ ướ đ
ắ n trg c 5 câu c a .v.
đế ả
ủ đ -Các câu g.thích, b xung: l 4 câu
ổ à
ti p theo câu ch nh m g.thích rõ
ế ủ đề
ằ ý v b xung cho câu ch
. à ổ
ủ đề b- o n v n b:
Đ ạ ă
-Câu ch t v.trí cu i o n.
ủ đề đặ ở ố đ ạ
-T ng ch : l t Ph m V n
ừ ữ
ủ đề à ừ ạ
ă ng v các t thay th ông.
Đồ à
ừ ế
-Các câu g.thích, b xung: ng
ổ Đứ
ở v.trí trc câu ch
nh n d.ch ng c ủ đề
ư ứ
ụ th
qui n p th nh câu ch ể để
ạ à
ủ đề ở cu i .v n.
ố đ ă Ghi nhớ
1
: sgk 15 . 255
-Hs c 2 .v.
đọ đ
-Gv: M i .v th ng di n
t 1 ý ỗ đ
ườ ễ đạ
tr n v n, không l n sang ý khác, các ọ
ẹ ẫ
câu c s p x p theo th t nh t nh. đ ắ
ế ứ ự
ấ đị -C n c v o ó, các em nêu nh
c ă
ứ à đ ượ
i m c a m i .v v cách s a ch a ? đ ể
ủ ố đ
à ử

-Gv nêu cách s a: Ch n 1 ý vi t
ử ọ
để ế th nh .v, các câu trg o n c s p
à đ
đ ạ đ ắ
x p theo 1 th t nh t nh. Ví d : ế
ứ ự ấ đị
ụ ch n ý c.t o các b ph n c a bút bi,
ọ ạ
ộ ậ
ủ các câu trg o n s c s p x p theo
đ ạ ẽ đ
ắ ế
th t : gi i thi u chung, g.thi u t ng ứ ự
ớ ệ
ệ ừ b ph n t trg ra ngo i.
ộ ậ ừ
à
-Khi vi t .v th.minh, c n chú ý gì ? ế đ
ầ -Hs
c ghi nh . đọ

-Vi t o n m b i v k t b i cho ế đ ạ
ở à à ế à đề
v n: Gi i thi u tr ng em.
ă ớ
ệ ườ
2-S a l i các o n v n thuy t minh ử ạ
đ ạ ă
ế ch a chu n:
ư ẩ
a- o n v n a: Đ ạ
ă
-Nh c i m: không di n
t 1 ý ượ đ ể
ễ đạ tr n v n m có nhi u ý l n v o nhau
ọ ẹ
à ề
ẫ à
trg c 1 o n: câu 1 l . i m c a bút đ ạ
à đ đ ể ủ
bi; câu 2,3,4 l c.t o các b ph n c a à
ạ ộ
ậ ủ
bút bi; câu 5 l cách sd bút bi. à
-Cách s a: Bút bi g m 2 b ph n: ru t ử
ồ ộ
ậ ộ
bút bi v v bút bi. Ru t bút bi l 1 à ỏ
ộ à
ng nh a nh , d i, trg ng m c,
ố ự
ỏ à đự
ự ở u có hòn bi nh thay ngòi bút. Kho
đầ ỏ
vi t hòn bi l n l m m c trg ng nh a ế
ă à ự
ố ự
ch y ra, ghi th nh ch . Ru t bút bi c ả
à ữ
ộ đ
t trg v b ng nh a c ng có m u đặ
ỏ ằ ự
ứ à
s c xanh, , en,... trên ghi nhãn
ắ đỏ đ
hi u n i s n xu t. V bút bi có n p ệ
ơ ả ấ
ỏ ắ
y c v i móc c i v o túi áo ho c
đậ ớ
để à à ặ
có th thay n p y b ng lò xo v nút
ể ắ đạ
ằ à
b m i u khi n
u m i bút tr i ấ để đ ề
ể đầ ũ
ồ ra hay th t v o khi sd.
ụ à b- o n v n b:
Đ ạ ă
-Nh c i m: Câu
u tiên thu c ý ượ đ ể
đầ ộ
khác, không c m ch v i các câu sau ạ
ớ thu c ý c.t o các b ph n c a chi c
ộ ạ
ộ ậ
ủ ế
èn b n. đ
à -Cách s a: b câu
u s th nh .v ử
ỏ đầ
ẽ à
đ di n
t 1 ý tr n v n: c.t o các b ễ đạ
ọ ẹ
ạ ộ
ph n c a chi c èn b n. ậ
ủ ế đ
à Ghi nhớ
2,3
: sgk 15 .
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 15 : à
Gi i thi u tr ng em.
ớ ệ
ườ 256
-Cho ch : “H Chí Minh, lãnh t
ủ đề ồ
ụ v
i c a nhân dân Vi t Nam”. Hãy ĩ đạ ủ
ệ vi t th nh m t .v th.minh ?
ế à
ộ đ a-MB: C n g.thi u m t cách ng n g n
ầ ệ
ộ ắ
ọ các thông tin ch y u v tr
ng em ủ ế
ề ườ tên tr
ng, th nh l p t n m n o, ườ
à ậ
ừ ă à
xây d ng âu ?... . ự
ở đ b-KB: Nêu c m nh n sâu s c v
ả ậ
ắ à
nh ng n t ng n i b t nh t v
ữ ấ
ượ ổ
ậ ấ
ề tr
ng em. ườ
2-B i 2 15 : à
H Chí Minh l lãnh t v i c a
ồ à
ụ ĩ đạ ủ nhân dân Vi t Nam. Ng
i ã lãnh ệ
ườ đ o n.dân ta .tr gi nh
c l p d.t c, đạ
đ à
độ ậ ộ
th ng nh t T qu c v xây d ng ố
ấ ổ
ố à
ự CNXH.
D-C ng c -H ng d n h c b i
ủ ố
ướ ẫ
ọ à :
Giáo viên h th ng l i ki n th c to n b i. ệ ố
ạ ế
ứ à
à
-H c thu c ghi nh , l m b i 3 15 . ọ
ộ ớ à
à
- c b i: Thuy t minh v m t ph
ng pháp c ví d v tr l i câu h i trong
Đọ à
ế ề ộ
ươ Đọ
ụ à ả ờ ỏ
t ng ph n. ừ

E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 19-Ti t 1 à
ế V n b n:
ă ả
Quê h ng
ươ
257
Ký duyệt của BGH
T Hanh ế
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-C m nh n c v p t
i sáng, gi u s c ss ng c a l ng quê mi n bi n c m.t ả
ậ đ ẻ đẹ ươ à ứ
ố ủ à
ề ể đ
ả trg b i th v t.c m q.hg
m th m c a t.g. à
ơ à ả
đằ ắ
ủ -Th y
c nh ng nét c s c ngh thu t c a b i th .
ấ đượ ữ
đặ ắ ệ
ậ ủ à
ơ
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Quê h
ng l m t trg ba b i th m i c
a v o sgk ữ
đ ề ầ ư
ươ à ộ
à ơ ớ đượ đư à
Ng v n THCS l n n y. C ng nh Nh r ng, b i Quê h ng c vi t theo th th 8
ữ ă ầ
à ũ
ư ớ ừ
à ươ
đ ế
ể ơ ch , m i x.hi n trong th m i.
ữ ớ
ệ ơ ớ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

c thu c lòng b i th Nh r ng c a Th L v cho bi t n i dung, ngh thu t Đọ
ộ à
ơ ớ ừ
ủ ế ữ à
ế ộ ệ
ậ c a b i th ?
ủ à
ơ
3-B i m i: à

T.c m q.hg .nc l 1 t.c m lâu b n v i n ngu n c.xúc thiêng liêng không bao gi ả
đ à
ả ề
ớ ồ
ờ c n; b i trg m i c.ta, ai c có 1 mi n quê thiêng liêng yêu d u.
i v i T Hanh, q.hg ạ
ở ỗ
ề ấ Đố ớ ế
luôn l ngu n c m h ng d t d o trg su t i th c a ông. T thu hoa niên m i 18
à ồ
ả ứ
ạ à ố đờ
ơ ủ ừ
ở ớ
tu i, T Hanh ã vi t v cái l ng quê vùng bi n c a m v i 1 t.c m trg tr o, m
ổ ế
đ ế ề
à ể ủ
ớ ả
ẻ đằ th m, thi t tha. Hôm nay c.ta s tìm hi u b i th Quê hg...
ắ ế
ẽ ể
à ơ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-D a v o c.thích , em hãt g,thi u 1 ự
à ệ
v i nét v t.g T hanh ? à
ề ế
1-Tác gi : ả Tr n T Hanh 1921 , quê
ầ ế
Bình S n – Qu ng Ngãi. ơ
ả -Quê hg l ngu n c m h ng l n nh t
à ồ
ả ứ
ớ ấ
trg su t i th c a T Hanh.
ố đờ ơ ủ
ế -Em hãy nêu xu t x c a b i th ?
ấ ứ ủ à
ơ -B i th c s.tác trg h.c nh n o ?
à ơ đ
ả à
2-Tác ph m: ẩ B i th vi t n m 1939,
à ơ ế ă
in trg t p Hoa niên 1945 ậ
I-Gi i thi u tác gi - tác ph m: ớ
ệ ả

258
B i th c vi t trg c m xúc nh à
ơ đ ế
ả ớ
nh , nh quê. Ông vi t b i th nh 1 à
ớ ế à
ơ ư
KN dâng t ng q.hg. ặ
-Gv: Nh th T Hanh ã có n t.c m à ơ ế
đ ả
y.thg, g n bó sâu n ng v i q.hg m ắ
ặ ớ
ntn ? -Hd n
c: 8 câu u
c v i gi ng ẫ đọ
đầ đọ ớ
ọ vui t
i, ph n kh i, chú ý n t ng ươ
ấ ở
ừ ữ
m.t ; 12 câu sau c v i gi ng nh
ả đọ
ớ ọ
ẹ nh ng, thi t tha th hi n c n i nh
à ế
ể ệ đ ỗ
ớ q.hg c a t.g.
ủ -Gi i thích t khó.
ả ừ
-Hs c 3 kh th
u. Ba kh th đọ
ổ ơ đầ
ổ ơ
em v a c có ND gì ?
ừ đọ -Gv
c 2 câu th u:
đọ ơ đầ
-Hai câu th m u l m n.v gì ?
ơ ở đầ à ụ
-L ng quê c a t.g c g.thi u qua n à
ủ đ
ệ . i m n o ? G.thi u v v.trí .lí:
đ đ ể à
ệ ề
đ cách bi n n a ng y sông v g.thi u
ể ử
à à
ệ v
ề đ
2
ngh nghi p c a l ng l ch i ề
ệ ủ à
à à
l i.
ướ -Gv: cái l ng ch i n y nh 1 hòn
o, à
à à ư
đả b n b nc bao vây, th.gian c tính
ố ề
đ b ng n a ng y sơng. Sơng c nói
n ằ
ử à
đ đế
l con sông Tr B ng. T Hanh k : trc à
à ồ ế
ể khi
ra bi n, dòng sơng l n vòng
đổ ể
ượ ơm tr n l ng bi n quê tôi.
ọ à ể
-Hai câu m u có n.v g.thi u k.q v
ở đầ ệ
ề l ng, v y em có nx gì v cách g.thi u
à ậ
ề ệ
ó ? đ
-Gv: Ti p theo l n câu th m.t c nh ế
à ơ
ả ả sinh ho t c a l ng.
ạ ủ à -Hs
c 6 câu th ti p theo. Sáu câu đọ
ơ ế
II- oc Tìm hi u chú thích: Đ –

III-Tìm hi u v n b n ể
ă ả
1-Hình nh q h ng:
ả ươ
L ng tơi v n l m ngh ch i l i:
à ở ố à
ề à ướ
Nc bao vây, cách bi n n a ng y ể
ử à
sông. -Gi í thi u khái quát v l ng quê
ơ ệ
ề à c a tác gi
ủ ả
-Cách gi i thi u ng n g n, gi n d , ớ
ệ ắ
ọ ả
ị c áo.
độ đ
259
th em v a c m.t c nh gì ?
ơ ừ đọ
ả ả -H dân l ng ra kh i ánh cá c
ả à
ơ đ đ
m.t qua câu th n o ? ả
ơ à -Em có nx gì v các t ng : tr i trg,
ề ừ
ữ ờ
gió nh , s m mai h ng ? Ngo i n t ẹ ớ
ồ à
ừ ng g i t , t.g còn sd b.p NT gì,
ữ ợ ả t.d ng c a b.p NT ó ?
ụ ủ
đ -Gv: Câu th t
ng nh ch li t kê, ơ ưở
ư ỉ ệ
ch ng có gì m d ng lên c c 1 ẳ
à ự đ
ả k.gian ban mai trên bi n. Ch có n ng
ể ỉ
l m ngh ch i l i m i th y h t c
à ề
à ướ ớ
ấ ế đ
t m q.trg thi t y u c a n bu i sáng ầ
ế ế
ủ ổ
p tr i nh v y. Nó khơng ch baod đẹ
ờ ư ậ
ỉ hi u 1 chuy n ra kh i yân l nh m
ệ ế
ơ à
à còn h a h n n m cá b i thu.
ứ ẹ
ẻ ộ
-Trong cái khung c nh d l m lòng ng ả
ễ à ph n kích y, n i b t lên h con
ấ ấ
ổ ậ
ả thuy n. V y h con thuy n c m.t
ề ậ
ả ề đ
ả qua n câu th n o ?
ơ à -Em có nx gì v các b.p Nt c sd
ề đ
ở ây? Td c a cá b.p NT ó ?
đ ủ
đ
-Gv: M.t con thuy n chính l m.t ả
ề à
ả ng i u khi n nó ó l h n d .
đ ề ể
đ à ả ẩ ụ
-T.sao t.g l i dùng t h ng m không ạ
ừ ă à
dùng t l t, b ng ? Vì t h ng di n
ừ ướ ă
ừ ă ễ
t c khí th h ng hái, h h i, ph n ả đ
ế ă ồ ở
ấ kh i m các t l
t, b ng không di n ở
à ừ ướ
ă ễ
t c . ả đ
-Gv: T h ng c dùng ây r t hay, ừ ă
đ ở đ
ấ r t ích áng.
ấ đ đ
-Sau h chi c thyu n, mái chèo l ả
ế ề
à h gì ? Câu th n o di n t i u
ả ơ à
ễ ả đ ề
ó ? đ
C nh thuy n ra kh i ánh cá: ả
ề ơ đ
Khi tr i trong, gió nh , s m mai ờ
ẹ ớ
h ng ồ
Dân trai tráng b i thuy n i ánh cá. ơ
ề đ đ
-T ng g i t k t h p v i phép li t ừ
ữ ợ ả ế ợ ớ
ệ kê - G i phong c nh TN t
i p.
ợ ả
ươ đẹ
Chi c th nh h ng nh con tu n mã ế
ẹ ă ư
ấ Ph ng mái chèo, m nh m v
t ... ă
ạ ẽ ượ
-Sd T m nh, so sánh, n d – G i Đ
ạ ẩ
ụ ợ
v p c a con thuy n, g i b c tranh
ẻ đẹ ủ
ề ợ ứ
L d o d t s c s ng kho m nh, tr Đ à
ạ ứ ố ẻ ạ
ẻ trung.
Cánh bu m gi ng to nh m nh
ồ ươ
ư ả
h n... ồ
260
-Em hi u m nh h n l ng l gì ? T.sao ể
ả ồ à
à t.g l i s

2
cánh bu m v i m nh h n ồ
ớ ả
ồ l ng? M nh h n l ng l 1 th h n
à ả
ồ à
à ứ ồ
vía q.hg thân thu c. T.g s ộ
2
nh v y l ư ậ à
vì cánh bu m chính l h i th , l ồ
à ơ ở à
linh h n c a con thuy n, c a n ng ồ
ủ ề
ủ i u khi n nó. M i l ng quê có 1 n n
đ ề ể
ỗ à ề
v n hoá riêng. i v i l ng quê s ng
ă Đố ớ à
ố b ng ngh ch i l
i thì con thuy n ằ
ề à ướ
ề chính l h .tr ng nh t cho c t
à ả đ ư
ấ ố
cách riêng bi t y ệ ấ
-Em có nx gì v h s ề ả
2
ây ? S ở đ
2
v t ậ
c th h u hình v i cái trìu t ng vơ
ụ ể ữ ớ
ượ hình l cách S
à
2
y sáng t o. đầ

-Ngo i phép s à
2
, t.g còn sd b.p NT n o à
m.t cánh bu m ? T.d c a nó ? để
ả ồ
ủ -H cánh bu m có ý ngh a gì ?
ả ồ
ĩ
-Gv: Nh ng câu th trên ã d ng lên ữ
ơ đ
ự b c tranh sinh
ng kho kho n lãng ứ
độ ẻ
ắ m n. T t c
u tr n y s c s ng
ạ ấ ả đề
à đầ ứ
ố tr trung, t
i t n. ẻ
ươ ắ -Ti p theo c nh o n thuy n ra kh i
ế ả
đ à ề
ơ l c nh gì ?
à ả -C nh thuy n v b n c m.t qua n
ả ề
ề ế đ ả
câu th n o ? ơ à
- o n n y t.g ã sd p.th c b. t
ở đ ạ à
đ ứ
đạ n o ? T.d c a p.th c b.
t ó ? à
ủ ứ
đạ đ -B n câu th trên cho em c m nh n
ố ơ
ả ậ
gì v c.s ng L c a dân l ng ch i ? ề
ố Đ ủ
à à
R n thân tr ng bao la thâu góp gió...
ướ ắ
-Cách S
2
y sáng t o – G i v đầ
ạ ợ
ẻ p bay b ng, mang ý ngh a l n lao.
đẹ ổ
ĩ ớ Nhân hoá - L m cho cánh bu m tr
à ồ
ở nên sinh
ng, có h n. độ
ồ =H cánh bu m t
ng tr ng cho ả
ồ ượ
ư s c m nh L sáng t o, cho ni m tin
ứ ạ
Đ ạ
ề v m
c c a ng dân l ng bi n. à ơ ướ ủ
à ể
C nh thuy n v b n: ả
ề ề ế
Ng y hôm sau, n o trên b n à
ồ à ế đỗ
Kh p dân l ng t p n p ón ghe v . ắ
à ấ
ậ đ ề
“Nh n tr i bi n l ng cá y ghe”,
ờ ơ ờ
ể ặ đầ
Nh ng con cá t i ngon thân b c
ữ ươ
ạ tr...,
-T.s k t h p v i m.t - G i khung ự ế ợ
ớ ả
ợ c nh
m m, vui v , r ng r ng. ả
đầ ấ ẻ ộ
à =C nh L náo nhi t,
y p ni m ả
Đ ệ đầ ắ
ề 261
-T.g t câu th Nh n tr i... trg
đặ ơ
ờ ơ ờ
ngo c kép, i u ó có ý ngh a gì ? ặ
đ ề đ ĩ
ó l l i c m t tr i t ã phù h
Đ à ờ ả ạ ờ đấ đ
ộ cho dân l ng ch i. N u ta hình dung
à à
ế m i l n ra bi n l 1 l n s s ng li n
ỗ ầ ể à
ầ ự ố
ề k cái ch t. V n ng m , ng v c a n
ề ế
à ẹ
ợ ủ ch nh trai kia nh v i t.tr ng
y lo à
ở à ớ
ạ đầ
l ng, âm th m kh n nguy n cho ắ
ầ ấ
ệ ch ng con c a h i bi n g p may
ồ ủ
ọ đ ể
ặ m n: v a ánh c cá, v a tr v an
ắ ừ đ
đ ừ
ở ề to n thì m i th y h t ni m vui s
ng à
ớ ấ
ế ề
ướ c a n ng t bi n tr v v n ng ra ón
ủ ừ ể
ở ề à đ
h . ọ
-Trg kh.khí vui v , m m, r n r ng
ẻ đầ ấ ộ à
ó, n ng c.th ng tr v c m.t qua n đ
ắ ở ề đ
ả câu th n o ?
ơ à -Em th y h n ng dân ch i l
i ấ
ả à ướ ở
ây có gì khác v i h dân trai tráng đ
ớ ả
ở u b i th ? ph n
u ch c đầ
à ơ
ở ầ đầ
ỉ đ nh c
n trg cái tên chung nh t “dân ắ đế
ấ trai tráng” v i s c m nh tu i tr
ớ ứ
ạ ổ
ẻ ph ng mái chèo thì ây h c nh c
ă ở đ
ọ đ ắ
n chi ti t h n, c th h n: l n da đế
ế ơ ụ ể ơ
à ng m rám n ng, thân hình n ng th
ă ắ
ồ ở
v xa x m. ị
ă -Em hãy hình dung v xa x m l v
ị ă
à ị gì ? L sóng, gió, n ng nc bi n, m
à ắ
ể ồ
hôi, mùi cá tanh in d u lên l n da t o ấ
à ạ
ra cái v xa x m n ng n n trên thân ị
ă ồ
à th ng trai x bi n. ây l v
p ể
ứ ể
Đ à ẻ đẹ
gi n d .... ả

-H ng dân ch i l i c m.t v i 1
ả à ướ đ
ả ớ v
p gi n d , kho kho n, th ẻ đẹ
ả ị
ẻ ắ
ơ vui v s s ng.
à ự ố
Dân ch i l i l n da ng m rám
à ướ à ă
n ng, ắ
C thân hình n ng th v xa x m; ả
ồ ở ị
ă
-M.t chi ti t, c th – ả
ế ụ ể
G i v p gi n d , kho kho n, th
ợ ẻ đẹ ả
ị ẻ
ắ ơ
m ng. ộ
262
m ng. Th cong h con thuy n thì ộ
ế ả
ề sao – Em hãy tìm n câu th m.t h
ơ ả ả
con thuy n tr v b n n m ngh ? ề
ở ề ế ằ
ỉ -Em hãy s
2
h con thuy n tr v v i ả
ề ở ề ớ
h con thuy n u b i th ? Con
ả ề ở đầ
à ơ
thuy n trc ây h ng nh con tu n mã, ề
đ ă
ư ấ
ph ng mái chèo m nh m ra kh i. ă
ạ ẽ
ơ Bây gi m i m t tr v b n ngh . Con
ờ ỏ ệ ở ề ế
ỉ thuy n l i c nhân hoá, nó n m im,
ề ạ đ
ằ m i m t, th giãn v l ng nghe ch t
ỏ ệ
ư à ắ
ấ mu i th m sâu, l n d n v o c th
ố ấ
ặ ầ
à ơ
ể nh th m v o da th t con ng .
ư ấ à
ị -Bi n pháp nhân hoá c sd ây có td
ệ đ
ở đ gì ?
-Gv: 2 câu th m.t con thuy n nh 1 ơ
ả ề
ư v t th s ng, nh ng nói v con
ậ ể ố
ư ề
thuy n c chính l nói v con ng. Gi ề
à ề
ờ ây n ng dân ch i có th ho n to n
đ à
ể à
à yên tâm ng m mãn nguy n v l ng
ả ệ
à ặ yên th giãn. ây chính l c m nh n
ư Đ
à ả ậ
tinh t v q.hg c a T Hanh. ế ề
ủ ế
-Thông qua h con thuy n v ng dân ả
ề à
l ng ch i, em c m nh n c gì v à
à ả
ậ đ ề
t.c m c a T Hanh i v i q.hg mình
ả ủ
ế đố ớ
? -Hs
c kh cu i. Kh th em v a đọ
ổ ố
ổ ơ
ừ c nói v i u gì ?
đọ ề đ ề
-T.c m c a t.g i v i q.hg c b.hi n
ả ủ
đố ớ đ
ệ tr.ti p hay gián ti p, t ng n o ã
ế ế
ừ ữ à đ
th hi n c t.c m ó ? t ng nh ,
ể ệ đ
ả đ
ưở ớ
nh . ớ
-T.g ã t ng nh n gì ?
đ ưở ớ
- b c l tr.ti p n i nh q.hg, t.g ã
Để ộ ộ ế
ỗ ớ
đ Chi c thuy n im b n m i tr v
ế ề
ế ỏ
ở ề n m
ằ Nghe ch t mu i th m d n trg th v .
ấ ố
ấ ầ
ớ ỏ
-Nhân hoá - Th i linh h n v o s.v t, ổ
ồ à
ậ khi n cho s.v t có 1 v
p, 1 ý ngh a ế
ậ ẻ đẹ
ĩ t m vóc l n lao.
ầ ớ
=Th hi n t.yêu q.hg chân th nh, ể
ệ à
n ng h u nh t l khi xa quê. ồ
ậ ấ à
2-N i nh q h ng:
ỗ ớ
ươ
Nay xa cách lòng tơi ln t ng nh
ưở ớ
M u nc xanh, cá b c, chi c bu m vơi, à
ạ ế
ồ Thống con thuy n r sóng ch y ra ...,
ề ẽ ạ
Tơi th y nh cái mùi n ng m n quá ấ
ớ ồ

- i p ng k t h p v i phép li t kê - Đ ệ
ữ ế ợ ớ
ệ Di n t n i nh quê da di t.
ễ ả ỗ ớ
ế
263
sd b.p NT gì, t.d c a b.p NT ó ? ủ
đ -Gv: ó l t t c n m u s c, h
ng v Đ à ấ ả
à ắ ươ
ị c a 1 l ng ch i ven bi n, n i t.g ã
ủ à
à ể
ơ đ
t m c tu i th , l m cho nó khơng l n ắ
ả ổ ơ à
ẫ c v i b t c q.hg n o khác.
đ ớ ấ ứ à
Th o lu n: ả
ậ n ây có b n cho r ng: 16 câu th
Đế đ ạ
ằ ơ
u l t c nh q.hg. ch có 4 câu cu i đầ à ả ả
ỉ ố
l th hi n n i nh quê da di t. Em à ể ệ
ỗ ớ
ế có
ng ý v i ý ki n ó khơng ? Vì đồ
ớ ế đ
sao ? -Gv: C b i th l n i nh q.hg. ó
ả à ơ à ỗ
ớ Đ
chính l n i dung c a b i th . à ộ
ủ à
ơ -B i th c vi t theo th th n o ?
à ơ đ
ế ể ơ à
-B i th có gì .s c v ND v NT ? à
ơ đ ắ ề
à -Hs
c ghi nh . đọ
ớ -
c di n c m b i th ? Đọ
ễ ả à
ơ Ghi nh : sgk 18 .

Luy n t p: ệ ậ
D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c lòng b i th , h c thu c ghi nh . ọ
ộ à
ơ ọ ộ
ớ -So n b i: Khi con tu hú
c VB, c chú thích v tr l i nh ng câu h i trong
ạ à
Đọ đọ
à ả ờ ữ
ỏ ph n
c –Hi u VB. ầ Đọ

E-Rút kinh nghi m: ệ
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
264
Ký duệt của BGH
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 19-Ti t 78 à
ế V n b n:
ă ả
Khi con tu hú
T H u ố ữ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Giúp hs c m nh n c lòng yêu s s ng, ni m khao khát t do cháy b ng c a ng c.s ả
ậ đ ự ố
ề ự
ỏ ủ
ĩ CM tr tu i ang b giam c m trg tù ng c c th hi n b ng n h g i c m v th
ẻ ổ đ ị
ầ ụ đ
ể ệ ằ
ả ợ ả à ể
th l c bát gi n d m tha thi t. ơ ụ
ả ị à
ế -Rèn k n ng phân tích nh ng hình nh th lãng m n bay b ng.
ĩ ă ữ
ả ơ
ạ ổ
B-Chu n b : ẩ
ị -
dùng: Đồ
-Nh ng i u c n l u ý: Gv c n l m cho hs th y lòng yêu i, yêu lí t
ng b ng ữ
đ ề ầ ư
ầ à ấ
đờ ưở
ồ b t,
y lãng m n c a T H u. ộ đầ
ạ ủ ố ữ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

c thu c lòng b i th Quê h ng c a T Hanh v cho bi t giá tr ND, NT c a b i
Đọ ộ
à ơ
ươ ủ
ế à
ế ị
ủ à
th ? ơ
3-B i m i: à

T do v n l khao khát c a con ng i, nó tha thi t v thiêng liêng. Tuy nhiên quan
ự ố à
ủ ườ
ế à ni m v t do thì m i th i 1 khác. Cái khác y b i th Khi con tu hú l khao khát
ệ ề ự
ỗ ờ
ấ ở à ơ
à c a 1 th h m i – th h n ch ng trai v a b
c chân v o con ng tranh
u ủ
ế ệ ớ ế ệ
à ừ
ướ à
đườ đấ
gi i phóng c p, g i phóng DT. để ả
ấ ả
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-D a v o ch.thích , em hãy g.thi u 1 ự
à ệ
v i nét v t.g T H u ? à
ề ố ữ
1-Tác gi : ả T H u 1920-2002, quê
ố ữ Th a Thiên-Hu .
ừ ế
-Ông giác ng v tham gia CM r t ộ à
ấ s m.
ớ -Ông l nh th n i ti ng, th ông c
à à ơ ổ ế
ơ đ
I-Gi i thi u tác gi - Tác ph m: ớ
ệ ả

.
265
nhi u ng yêu thích ề
-B i th nhngs tác trg hc nh n o ? à
ơ ấ ả
à
2-Tác ph m: ẩ B i th c s.tác v o
à ơ đ
à 7.1939 khi nh th ang b giam trg
à ơ đ
ị nh lao Th a Ph -Hu
à ừ
ủ ế
-Hd c: 6 câu
u c v i gi ng vui
đọ đầ đọ ớ
ọ t
i, náo n c, ph n ch n; 4 câu sau ươ
ứ ấ
ấ c v i gi ng b c b i, nh n m nh
đọ ớ
ọ ự
ộ ấ
ạ các T v các t ng c m thán.
Đ à
ừ ữ ả
-Gi i thích t khó. ả
ừ -Nên hi u nhan
b i th ntn ? Hãy ể
đề à ơ
vi t 1 câu v n có 4 ch u l “Khi
ế ă
ữ đầ à con tu hú”
tóm t t ND b i th ? để
ắ à
ơ Tên b i th ch l v ph c a 1 câu:
à ơ
ỉ à ế ụ ủ
Khi con tu hú g i b y l khi mùa hè ọ à à
n, ng tù CM c ng c m th y ng t đế
à ả
ấ ộ
ng t trg phòng giam ch t ch i, c ng ạ
ậ ộ
à thèm khát cháy b ng c.s ng t do
ỏ ố
ự t ng b ng bên ngo i.
ư ừ
ở à
-Vì sao ti ng tu hú kêu l i tác ng
ế ạ
độ m nh m
n tâm h n nh th nh ạ
ẽ đế ồ
à ơ ư
v y? Vì nh th l i c ng nh n rõ ậ
à ơ ạ
à ậ
h n c.s ng b giam c m ng t ng t trg ơ
ố ị
ầ ộ
ạ tù, v ti ng chim tu hú kêu c ng nh c
à ế à
ứ nh i, c ng khi n nh th ph i ch t
ố à
ế à
ơ ả
ế u t.
ấ -Hs
c 6 câu u. Sáu câu th em
đọ đầ
ơ v a
c m.t c nh gì ? ừ đọ
ả ả -B c tranh mùa hè c t.g m.t thông
ứ đ
ả qua n d u hi u n o ? Cây, trái, chim
ấ ệ
à chóc, n ng, b u tr i.
ắ ầ
ờ -Các chi ti t ó c m.t ra sao ?
ế đ đ ả
-Em có nx gì v ph m vi m.t c a ề
ạ ả ủ
.

II- c Tìm hi u chú thích:


Đọ – ể
1-B c tranh mùa hè: ứ
Khi con tu hú g i b y ọ à
Lúa chiêm ang chín, trái cây ng t đ
ọ d n
ầ V
n râm d y ti ng ve ngân ườ
ạ ế
B p dây v ng h t y sân n ng
o ắ
à ạ đầ
ắ đà
Tr i xanh c ng r ng c ng cao ờ
à ộ
à ôi con di u sáo l n nh o t ng
Đ ề
ộ à
ầ 266
t.g ? Ph m vi m.t r ng l n. ạ
ả ộ ớ
-C nh mùa hè hi n lên d i con m t
ả ệ
ướ ắ
t ng t
ng c a nh th ntn ? Nh ưở
ượ ủ
à ơ à
th ang trg tù, gi a 4 b c t ng
ơ đ ở
ữ ứ ườ
x lim kín mít, khơng trơng th y gì. à
ấ Nh ng khi nghe ti ng chim tu hú g i
ư ế
ọ b y, ông bi t l mùa hè ã
n. V à
ế à đ đế
à th l 1 c nh mùa hè r c v ng v
ế à ả
ự à
à chín m y ã hi n ra trc m t ông nh
ẩ đ ệ
ắ ư
trc ây, ngo i ,i ông ã t n
đ ở
à đờ đ
ậ h
ng n mùa hè y. ưở
ấ -Khi m.t c nh mùa hè, t.g ã sd n b.p
ả ả đ
tu t n o ? T.d c a các b.p tu t ó l ừ à
ủ ừ đ à
gì?
-Em có c m nh n gì v b c tranh mùa ả
ậ ề ứ
hè v m u s c, âm thanh, h ng v ?
ề à ắ ươ
ị Th o lu n:
ả ậ
Có ý ki n cho r ng 4 câu th trên v 2 ế
ằ ơ
à câu th d
i không n nh p v i nhau. ơ ướ
ă ậ
ớ Em có
ng ý v i ý ki n ó khơng ? đồ
ớ ế đ
Vì sao ? N u 4 câu th u l 4 câu
ế ơ đầ à
th nói c cái ríu rít c a mùa hè c a ơ
đ ủ
ủ cây trái xum xuê thì 2 câu sau t
ng ưở
ch ng nh khơng n nh p gì v i kh ừ
ư ă
ậ ớ
2
y b i nó nói n con di u sáo v s c
ấ ở
đế ề
à ắ tr i xanh. ây l 2 nét v
i l p m ờ
Đ à
ẽ đố ậ à
h i ho th ng nh t. Vì 4 câu th trên à
à ố ấ
ơ m.t c nh d
i m t t, còn 2 câu
ả ả ướ
ặ đấ th sau l i m.t c nh trên tr i cao.
ơ ạ
ả ả ờ
-Gv: T t c c nh v t trg b c tranh TN ấ ả ả
ậ ứ
mùa hè u ang
chín y h a
đề đ độ
đầ ứ
h n, c ng y s c s ng tr trung c
ẹ ă
đầ ứ
ố ẻ
nh t.g ang tu i thanh xuân tr n ư
đ ở ổ
à không..
-Ch n n chi ti t .s c c a mùa hè v ọ
ế đ ắ ủ à
dùng n .t di n t s h. , s c ng đ ừ
ễ ả ự đ ự ă y nh a s ng c a mùa hè – T o ra
đầ ự ố
ủ ạ
1 kh.gian thống ãng, phóng khống. đ
=B c tranh mùa hè tr n tr nh a ứ
à ề
ự s ng:
y s c m u r c r , âm thanh ố
đầ ắ
à ự ỡ
r n rã, h ng v ng t ng o.
ộ ươ
ị ọ
à
267
y s c s ng. B c tranh mùa hè v a đầ
ứ ố
ứ ừ
t th c l i v a có ý ngh a t ng
ả ự
ạ ừ
ĩ ượ
tr ng. H TN t i
p, y s c
ư ả
ươ đẹ đầ
ứ s ng v phóng khống l bi u t
ng ố
à à ể ượ
c a cu c s ng t do, c a s c s ng tr ủ
ộ ố ự
ủ ứ ố ẻ
trung y h a h n. B c tranh TN y
đầ ứ
ẹ ứ
ấ l th hi n ni m khao khát t do,
à ể
ệ ề
ự h
ng v c.s ng bên ngo i c a t.g, ướ
ề ố
à ủ khi ang b giam c m, tù hãm.
đ ị
ầ -C nh s c mùa hè s m.t 6 câu th
ả ắ
đ ả ở
ơ u, có ph i l c nh t.g nhìn th y
đầ ả à ả
ấ tr c ti p không ? Vì sao ? Không
ự ế
ph i l c nh tr c ti p. ó l c nh t.g ả à ả
ự ế Đ à ả
hình dung v t ng t
ng ra. Vì t.g à ưở
ượ ang trg tù.
đ ở
-Hs c 4 câu th cu i. B n câu th
đọ ơ
ố ố
ơ cu i t c nh hay t t.tr ng ? ó l
ố ả ả ả
ạ Đ
à t.tr ng c a ai ?
ạ ủ
-Em có nx gì v t ng v d u câu ề ừ
ữ à ấ m t.g dùng
m.t ây ? à
để ả ở đ
-Tâm tr ng c a nh th o n n y ạ
ủ à ơ ở đ ạ
à c b c l khác o n trên ch n o ?
đ ộ ộ
đ ạ ỏ
ỗ à N u o n trên ch y u l c nh
ế đ ạ ủ ế
à ả t
ng t ng, b c tranh t do, t.tr ng
ưở ượ
ứ ự
ạ nh th ho v o, n sau b c tranh ó;
à ơ à à ẩ
ứ đ
thì o n cu i, t.tr ng ch th tr ở đ ạ
ố ạ
ủ ể ữ
tình c b c l tr.ti p. ó l : ... . đ
ộ ộ ế Đ à
-Ti ng chim tu hú m u v k t thúc
ế ở đầ
à ế b i th g i cho ng
c n liên t ng
à ơ ợ
đọ ưở
2-Tâm tr ng c a ng i tù :
ạ ủ
ườ
Ta nghe hè d y bên lòng ậ
M chân mu n p tan phòng, hè ôi
à ố đạ
Ng t l m sao, ch t u t thôi ộ à
ế ấ Con chim tu hú ngo i tr i c kêu
à ờ ứ - T k t h p v i d u ch m c m có
Đ ế ợ
ớ ấ ấ
ả td di n t t.tr ng c a nv tr tình.
ễ ả ạ
ủ ữ
-Tâm tr ng u u t, b c b i, ng t ng t ạ
ấ ự
ộ ộ
ạ v
y au kh . à đầ đ

268
gì ? Ti ng chim tu hú m u b i
ế ở đầ
à th g i ra b c tranh mùa hè trg t
ng ơ ợ
ứ ưở
t ng v i t.tr ng náo n c b n ch n
ượ ớ
ạ ứ
ồ ồ
c a nh th . Ti ng chim tu hú câu ủ
à ơ ế
ở k t l i nh n v o t.tr ng v c.giác u
ế ạ ấ
à ạ
à u t, b c b i, ng t ng t, mu n tung
ấ ự
ộ ộ
ạ ố
phá gi nh l i t do c a ng tù.
để à ạ ự
ủ -T.tr ng c a nh th trg 2 o n th
ạ ủ
à ơ đ ạ
ơ có ho n to n gi ng nhau khơng ? S
à à
ố ự
thay i t.tr ng y có lơgíc khơng ?
đổ ạ
ấ Ti ng chim tu hú m
u v k t thúc ế
ở đầ à ế
b i th th hi n s thay i di n
à ơ
ể ệ
ự đổ
ễ bi n t.tr ng c a t.g 1 cách r t lơgíc,
ế ạ
ủ ấ
h p lí. M t khác nó t o cho b i th ợ
ặ ạ
à ơ
s m u v k t thúc t nhiên.
ự ở đầ
à ế ự
Ti ng chim tu hú l ti ng g i t do, ế
à ế ọ ự
ti ng g i tha thi t c a c.s ng y
ế ọ
ế ủ
ố đầ
quy n r . ế ũ
-Em hãy nêu g.tr ND, NT c a b i ị
ủ à
th ? ơ
HS c ghi nh .
đọ ớ
-Qua b i th , em c m nh n c gì v à
ơ ả
ậ đ ề
t.g T H u ? ố ữ
- c di n c m b i th ?
Đọ ễ
ả à
ơ Ghi nh : sgk 20 .

-T H u l ng thanh niên CM nh y ố ữ
à ạ
c m, tinh t , gi u trí t ng t
ng, ả
ế à
ưở ượ
yêu TN, yêu c.s ng, khát khao t do. ố
ự Luy n t p:
ệ ậ
D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c lòng b i th , h c thu c ghi nh . ọ
ộ à
ơ ọ ộ
ớ -So n b i: T c c nh P c Bó
c VB, c chú thích v tr l i nh ng câu h i trong
ạ à
ứ ả ắ
Đọ đọ
à ả ờ ữ
ỏ ph n
c –Hi u VB. ầ Đọ

E-Rút kinh nghi m ệ :
269
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
“““““““““““““““““““““““““““““““““....
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 19- ti t 79 à
ế
Câu nghi v n ấ
Ti p theo ế
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
270
Ký duyệt của BGH
-Hi u rõ câu nghi v n không ch dùng h i m còn dùng
c u khi n, k. nh, ể
ấ ỉ
để ỏ à
để ầ ế
đị ph nh, e do , b c l c m xúc,...
ủ đị đ
ạ ộ ộ ả -Bi t s d ng câu nghi v n phù h p v i tình hu ng giao ti p.
ế ử ụ ấ
ợ ớ
ố ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả
ụ -Nh ng i u c n l u ý:
ữ đ ề
ầ ư
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

t m t câu nghi v n, vì sao em bi t ó l câu nghi v n ? Đặ
ộ ấ
ế đ à ấ
3-B i m i: à

Ch c n ng chính c a câu nghi v n l gì ? Dùng h i. Ngo i ch c n ng ó,
ứ ă
ủ ấ à
để ỏ à
ứ ă
đ câu nghi v n còn có ch c n ng gì ? B i h c hơm nay s gi i áp câu h i ó.
ấ ứ
ă à ọ
ẽ ả đ ỏ đ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c các o n trích B ng ph .
đọ đ ạ
ả ụ
-Trg n .trích trên, câu n o l câu đ
à à
nghi v n ? ấ
-Câu nghi v n trg n .trích trên có ấ
đ dùng
h i không ? N u không dùng để ỏ
ế h i thì dùng
l m gì ? để ỏ
để à
-Ngo i cơng d ng chính h i, câu
à ụ
để ỏ nghi v n còn có cơng d ng gì ?
ấ ụ
III-Nh ng ch c n ng khác: ữ
ứ ă
Ví d : ụ
a-Nh ng ng i muôn n m c
ữ ườ
ă ũ
H n âu bây gi ? ồ ở đ
ờ -Dùng
b c l c.xúc ti c n i c a để ộ ộ
ế ố ủ
nh th . à ơ
b-M y nh nói cho cha m y nghe à đị
à y ? -Dùng
e do . đấ à
để đ ạ
c-Có 4 câu dùng v i m e do . ớ
đ đ ạ
-Lính âu ? -Dùng ra l nh v i ý
đ để
ệ ớ
e do . đ
ạ d- .trích l 1 câu nghi v n có c.t o
Đ à
ấ ạ
ph c t p dùng k. nh “cái mãnh
ứ ạ
để đị
l c l lùng c a v n ch ng”.
ự ạ ủ ă
ươ e-Con gái tôi
y ? Ch l l i úng đấ ư
ả ẽ ạ đ l nó, cái con mèo hay l c l i y
à ụ ọ ấ
-Dùng b c l c m xúc ng c
để ộ ộ ả
ạ nhiên.
271
-Nh n xét v d u k.thúc n câu nghi ậ
ề ấ v n trên có ph i bao gi c l d u
ấ ả
ờ à ấ
ch m h i không ? ấ

-Hs c ghi nh .
đọ ớ
-Hs c nh ng .trích.
đọ ữ
đ -Trg n .trích trên, câu n o l câu
đ à
à nghi v n ? Nh ng câu nghi v n ó c
ấ ữ
ấ đ đ dùng
l m gì ? để à
-Hs c nh ng .trích.
đọ ữ
đ -Trg n .trích trên, câu n o l câu
đ à
à nghi v n ? . i m h.th c n o cho
ấ Đ đ ể
ứ à
bi t ó l câu nghi v n ? ế đ à
ấ -Nh ng câu nghi v n ó c dùng
ữ ấ đ đ
để l m gì ?
à
-Trg n câu nghi v n ó, câu n o có th ấ đ
à ể
thay th c b ng 1 câu không ph i l ế đ
ằ ả à
câu nghi v n m có ý ngh a t ng
ấ à
ĩ ươ
ng ? Hãy vi t n câu có ý ngh a đươ
ế ĩ
=Khi khơng dùng h i, có tr
ng để ỏ
ườ h p câu nghi v n k.thúc b ng d u
ợ ấ
ằ ấ
ch m than, d u ch m ho c d u ch m ấ
ấ ấ
ặ ấ
ấ l ng.
ử Ghi nh : sgk 22 .

IV-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 22 : à
a-Dùng b c l t.c m, c.xúc ng c
để ộ ộ ả
ạ nhiên.
b-Dùng ph nh v b c l t.c m.
để ủ đị
à ộ ộ ả
c-Dùng c u khi n v b c l
để ầ ế
à ộ
ộ t.c m, c m xúc.
ả ả
d-Dùng ph nh v b c l t.c m,
để ủ đị
à ộ ộ ả
c.xúc. 2-B i 2 23 :
à
Các câu nghi v n dùng h i:
ấ để ỏ
- .trích a: n mãi h t i thì én lúc Đ
Ă ế đ
đ ch t l y gì m lo li u ?
ế ấ à
ệ - .trích d: Th ng bé kia, m y có vi c
Đ ằ
à ệ
gì ? Sao l i n ây m khóc ? câu 2
ạ đế đ à
có thêm ch c n ng b c l c m xúc ứ
ă ộ ộ ả
ng c nhiên. ạ
Các câu nghi v n khơng dùng h i:
ấ để ỏ
- .trích a: có 3 câu, 1 câu dùng Đ
để bi u l c.xúc ng c nhiên, 2 câu dùng
ể ộ ạ
ph nh. để
ủ đị - .trích b: có 1 câu dùng
b c l s Đ
để ộ ộ ự b n kho n.
ă ă
- .trích c: câu cu i cùng dùng Đ
ố để
k. nh. đị
Thay th câu nghi v n b ng 1 câu ế
ấ ằ
t ng
ng: ươ
đươ -C
n bò giao cho th ng bé khơng ả đà
ằ 272
t ng
ng ó ? ươ
đươ đ
- t 2 câu nghi v n không dùng
Đặ ấ
để h i m
: ỏ
à để +Y.c u 1 b n k l i n i dung c a b
ầ ạ
ể ạ ộ ủ
ộ phim v a c trình chi u ?
ừ đ ế
+B c l t.c m, c.xúc trc s ph n c a ộ ộ
ả ố
ậ ủ
1 nv v n h c ? ă
ọ ra ng
i không ra ng m y, ch n d t ườ
ợ ấ ă
ắ l m sao ?
à -Ta lo th ng bé không ra ng
i không ằ
ườ ra ng m y không ch n d t n i c
ợ ấ
ă ắ
ổ ả
n bò giao cho nó. -câu tr n thu t. đà
ầ ậ
3-B i 3 24 : à
-B n có th k cho mình nghe b ạ
ể ể ộ
phim “24 gi phá án” c không ? ờ
đ -Sao trên cu c
i n y l i có nh ng ộ đờ à
ạ ữ
cu c i kh n kh nh ch D u
ộ đờ ố
ổ ư
ị ậ
D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c lòng ghi nh , l m b i 4 24 . ọ
ộ ớ à
à -
c b i: Câu c u khi n. Đọ
à ầ
ế
E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 19-Ti t 80 à
ế Thuy t minh v m t ph
ng pháp ế
ề ộ ươ
cách l m à
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Giúp hs bi t cách th.minh v m t ph ng pháp, mm t thí nghi m, m t món n
ế ề
ộ ươ
ộ ệ
ộ ă
thông th ng, m t
dùng h.t p .gi n... ườ
ộ đồ ậ đ ả
273
Ký duyệt của BGH
-Rèn k n ng trình b y m t cách th c, m t p.pháp l m vi c v i m. ích nh t nh. ĩ ă
à ộ
ứ ộ
à ệ ớ
đ ấ đị
B-Chu n b : ẩ
ị -
dùng: B ng ph . Đồ
ả ụ
-Nh ng i u c n l u ý: Hs ph i bi t q.sát, không ph i l m t khách th bên ngo i, ữ
đ ề ầ ư
ả ế
ả à ộ ể
à m l h. c a mình, m t h. có m , tr u t
ng h n. à à đ ủ
ộ đ
đ ừ ượ ơ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

Khi vi t b i v n, .v th.minh c n chú ý i u gì ? Ghi nh -15 . ế à ă đ
ầ đ ề
ớ 3-B i m i:
à ớ
Chúng ta ã tìm hi u v luy n t p cách thuy t minh m t th th , m t đ
ể à
ệ ậ
ế ộ
ể ơ
ộ đồ dùng,công c . Hơm nay chúng ta ti p t c tìm hi u v luy n t p v v n b n thuy t
ụ ế ụ
ể à
ệ ậ ề ă
ả ế
minh m t ph ng pháp.
ộ ươ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c v n b n: Cách l m
ch i đọ
ă ả
à đồ ơ
“Em bé á bóng” b ng qu khơ v đ
ằ ả
à Cách n u canh rau ngót v i th t l n
ấ ớ
ị ợ n c

-Khi c n th.minh cách l m m t v t
ầ à
ộ đồ ậ hay cách n u món n, may áo
ấ ă
qu n,... ng i ta th
ng nêu n n i ầ
ườ ườ
ộ dung gì ?
-Cách l m c trình b y theo th t
à đượ à
ứ ự n o ?
à
I-Gi i thi u m t ph ng pháp cách
ớ ệ
ộ ươ
l m: à
1-V n b n: ă

a-Cách l m ch i “Em bé á bóng”
à đồ ơ
đ b ng qu khô.
ằ ả
b-Cách n u canh rau ngót v i th t l n ấ
ớ ị ợ
n c. ạ
N i dung: ộ
-Nguyên v t li u. ậ ệ
-Cách l m. à
-Yêu c u th nh ph m. ầ
à ẩ
Cách l m c trình b y theo t t à
đ à
ứ ự c a công vi c.
ủ ệ
-VD: L m em bé á bóng theo th t : à
đ ứ ự
l m thân, l m u, l m cách tay, l m
à à đầ
à à
chân v sau ó g n lên 1 mi ng ván. à
đ ắ
ế N u canh rau ngót v i th t n c theo
ấ ớ
ị ạ
th t : l m rau, l m th t, n u th nh ứ ự
à à
ị ấ
à canh.
274
-Em hãy nêu cách l m m t vb th.minh à
ộ gi i thi u m t p.pháp cách l m ?
ớ ệ
ộ à
-Hs c ghi nh .
đọ ớ
-Hãy t ch n m t ch i, trò ch i
ự ọ
ộ đồ ơ
ơ quen thu c v l p d n b i th.minh
ộ à ậ
à à
cách l m, cách ch i trò ch i ó ? à
ơ ơ đ
Yêu c u trình b y rõ r ng, m ch ầ
à à
ạ l c.

-Hs c b i Ph
ng pháp c nhanh.
đọ à
ươ đọ
-Hãy ch ra cách t v.
? ỉ
đặ đề
-Các cách c ?
đọ
-V .bi t l n i dung v hi u qu à đ ệ à ộ
à ệ
ả c a p.pháp
c nhanh c nêu trg b i ? ủ
đọ đ
à
2-Cách l m m t vb th.minh gi i à
ộ ớ
thi u m t p.pháp cách l m: ệ
ộ à
Ghi nh sgk-26 .

II-Luy n tâp: ệ
1-B i 1 26 : à
Thuy t minh trò ch i ế
ơ “B t m t b t dê”.
ị ắ ắ
a-MB: G.thi u trò ch i B t m t b t dê. ệ
ơ ị ắ ắ
B t m t b t dê l m t trò ch i quen ị
ắ ắ à ộ
ơ thu c
i v i l a tu i hs. ộ đố ớ ứ
ổ b-TB: -S ng
i ch i: Kho ng 10 ố
ườ ơ
ả ng
i tr lên. ườ ở
- ch i: m t chi c kh n
ho c 1 Đồ
ơ ộ
ế ă đỏ
ặ m nh v i
b t m t. ả
ả để ị ắ
-Lu t ch i: gi a có 1 b n b b t kín ậ
ơ ở ữ ạ
ị ị m t, các b n còn l i x p th nh vòng
ắ ạ
ạ ế à
tròn, ng xung quanh, v tay. B n b
đứ ỗ
ạ ị
b t m t b t c b n n o thì b n ó ị
ắ ắ đ
ạ à
ạ đ thua, ph i thay ch cho b n b b t m t.
ả ỗ
ạ ị ị
ắ c-KB: Nêu c m ngh c a em v trò
ả ĩ ủ
ề ch i vui, kho .
ơ ẻ
2-B i 2 26 : à
-Cách t v.
: Sách in ng y c ng đặ
đề à
à nhi u, v y ph i
c ntn trc núi t li u ề
ậ ả đọ
ư ệ n y ? P.pháp
c nhanh l r t c n cho à
đọ à ấ ầ
con ng hi n i ng y nay.
ệ đạ à
-Các cách c: cách
c th nh ti ng đọ
đọ à
ế v cách
c th m. c th m l i có p
à đọ
ầ Đọ
ầ ạ
2
c theo dòng v p đọ
à
2
c ý ây l p đọ
đ à
2
tiên ti n nh t. ế
ấ -N.dung v hi u qu c a p
à ệ
ả ủ
2
c đọ
nhanh: không c theo g ngang m
đọ đ
à c theo g d c t trên xu ng d
i, đọ
đ ọ ừ
ố ướ
c m t v a ít m i l i nhìn c to n ơ
ắ ừ ỏ ạ
đ à
275
- Các s li u trg b i có ý ngh a gì i
ố ệ à
ĩ đố
v i vi c g.thi u p.pháp c nhanh ?
ớ ệ
ệ đọ
b thông tin ch a trg trang sách v ộ
ứ à
ti p thu to n b n.dung. ế
à ộ
-Các s li u trg b i ã nêu tõ hi u ố ệ
à đ ệ
qu c a p ả ủ
2
c nhanh l m cho b i đọ
à à
g.thi u t ng thêm s c thuy t ph c ệ
ă ứ
ế ụ
i v i ng c ng nghe.
đố ớ đọ
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
Gv h th ng l i ki n th c to n b i. ệ ố
ạ ế
ứ à
à -H c thu c ghi nh , l m ti p b i th.minh m t trò ch i quen thu c.
ọ ộ
ớ à ế
à ộ
ơ ộ
- c b i: Thuy t minh v m t danh lam th ng c nh
c ví d v tr l i câu h i Đọ
à ế
ề ộ ắ
ả Đọ
ụ à ả ờ ỏ
trong t ng ph n. ừ

E-Rút kinh nghi m: ệ
276
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 20-Ti t 81 à
ế V n b n: T c cánh Pác bó
ă ả

A-M c tiêu b i h c:
ụ à ọ
-C m nh n c ni m thích thú th t s c a HCM trg n ng y gian kh Pác Bó; qua ả
ậ đ ề
ậ ự ủ à
ổ ở ó, th y c v
p tâm h n c a Bác, v a l c.s say mê CM, v a nh 1 khách lâm đ
ấ đ ẻ đẹ
ồ ủ
ừ à ĩ
ừ ư
tuy n ung dung s ng ho nh p v i thiên nhiên. ề
ố à
ị ớ
-Hi u c giá tr ngh thu t
c áo c a b i th . ể đượ
ị ệ
ậ độ đ ủ
à ơ
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: C n hi u rõ h.c nh HCM vi t b i T c c nh Pác Bó, n u
ữ đ ề
ầ ư ầ
ể ả
ế à ứ
ả ế
khơng khó có th hi u th t úng v sáng t n i dung t t ng c a b i th .
ể ể ậ đ
à ỏ ộ
ư ưở ủ
à ơ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

c thu c lòng b i th Khi con tu hú v cho bi t g.tr ND, NT cuat b i th ? Đọ
ộ à
ơ à
ế ị
à ơ
3-B i m i: à

l p 7, các em ã c h c 2 b i th r t hay c a Bác H , ó l 2 b i th n o ? ở ớ
đ đ ọ
à ơ ấ
ủ ồ đ à
à ơ à
C nh khuya v R m tháng giêng, ó l n b i th n i ti ng c a c.t ch HCM vi t h i ả
à ằ đ à
à ơ ổ ế
ủ ị
ế ồ u k.chi n ch ng Pháp Vi t B c. Còn hơm nay, c.ta l i
c g p l i Ng i
đầ ế
ố ở
ệ ắ
ạ đượ ặ ạ
ườ ở su i Lê nin, hang Pác Bó, huy n H Qu ng t nh Cao B ng, v o mùa xuân 1941, qua
ố ệ
à ả
ỉ ằ
à b i th T c c nh Pác Bó.
à ơ ứ ả
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Em hãy g.thi u 1 v i nét v t.gi ệ
à ề
ả HCM?
-B i th c s.tác trg hg.c nh n o ? à
ơ đ ả
à
-Hd c: Gi ng vui t
i pha chút hóm đọ
ọ ươ
I- Gi i thi u tác gi - tác ph m
ớ ệ
ả ẩ :
1-Tác gi : ả
2-Tác ph m: ẩ B i th c s.tác v o
à ơ đ
à tháng 2.1941, sau ba m
i n m bôn ba ươ ă
h. ng nc ngo i, Bác tr v TQ,
độ ở
à ở ề
tr c ti p l. o p.tr o CM trg nc.
ự ế
đạ à
II -
c Tìm hi u chú thích: Đọ –

277
h nh, nh nh ng, thanh thoát, tho i ỉ
ẹ à
ả mái, s ng khoái; nh p 43, 223.
ả ị
-Gi i thích t khó. ả
ừ -B i th c s.tác theo th th n o ?
à ơ đ
ể ơ à
Hãy k tên 1 s b i th cùng th th ể
ố à ơ
ể ơ n y m em ã h c ? Xa ng m thác
à à
đ ọ
ắ núi L -Lí B ch, Ng u nhiên vi t...-
ư ạ
ẫ ế
H Tri Ch ng, Sơng núi nc Nam-Lí
ạ ươ
th ng Ki t,Bu i chi u
ng ph ườ
ệ ổ
ề đứ ở
ủ Thiên Tr
ng trông ra-Tr n Nhân ườ
ầ Tông, R m tháng giêng-HCM, C nh
ằ ả
khuya, Bánh trơi nc-HXH. -Theo ND có th tách b i th th nh 2
ể à
ơ à ý l n: C nh s.ho t v l m vi c c a
ớ ả
ạ à à ệ
ủ Bác Pác Bó v c m ngh c a Bác.
ở à ả
ĩ ủ Nh ng l i th n o t
ng ng v i 2 ý ữ
ờ ơ à ươ
ứ ớ
trên ? -Hs
c 3 câu th u. Ba câu th em
đọ ơ đầ
ơ v a
c nói v ND gì ? ừ đọ
ề -Câu m
u nói v vi c gì ? nói v ở đầ
ề ệ ề
vi c n v n p s.ho t h ng ng y ệ ă ở à ế
ạ ằ
à c a Bác hang Pác Bó
ủ ở
-Em có nx gì v c.t o c a câu th ? 2 ề
ạ ủ
ơ v câu ntn v i nhau ? Tác d ng c a
ế ớ
ụ ủ
phép i l gì ?
đố à -Câu th g i cho ng
i c th y n p
ơ ợ ườ đọ
ấ ế
sinh ho t c a Bác ntn ? ạ ủ
-Gv: ó l cách nói vui, th hi n tinh Đ à
ể ệ th n vui kho , l c quan c a HCM,
ầ ẻ ạ
ủ ch th c ra h i ó Ng
i s ng trg h.c ứ ự
ồ đ ườ ố
vô c gian kh , thi u th n: hang á ổ
ế ố
đ l nh bu t; n khi tr i m a to, r n r t
ạ ố
ờ ư
ắ ế
-Th th : TNTT ng lu t.
ể ơ Đườ

1-C nh sinh ho t v l m vi c c a ả
ạ à à ệ
ủ Bác Pác Bó:

Sáng ra b su i, t i v o hang, ờ ố ố à
-Phép i – Di n t h.
ng u
đố ễ
ả độ
đề n, nh p nh ng v di n t qh g n bó
đặ ị
à à ễ ả
ắ gi a con ng
i v i TN. ữ
ườ ớ = ó l c.s ng bí m t nh ng v n gi
Đ à ố
ậ ư
ẫ ữ
c qui c , n n p. c bi t l t.tr ng
đ ủ ề ế Đặ
ệ à ạ
tho i mái, ung dung ho i u v i nh p ả
à đ ệ ớ
ị s ng núi r ng c a Bác.
ố ừ

278
chui v o ch n m; có bu i sáng Bác à
ỗ ằ ổ
th c d y th y 1 con r n l n n m ứ
ậ ấ
ắ ớ
ằ khoanh tròn ngay c nh ng
i... v Bác ạ
ườ à
th ng b s t rét... Nh ng n m tháng
ườ ị ố
ữ ă
không th n o quên - H i kí c a ể à
ồ ủ
V.N.Giáp.
-Câu th th 2 nói v vi c gì ? Cháo ơ ứ
ề ệ b , rau m ng l n th c ph m ntn ?
ẹ ă
à ự
ẩ Nói v chuy n n c a Bác Pác Bó.
ề ệ ă
ủ ở
th c ph m ch y u th ng tr c l
ự ẩ
ủ ế ườ
ự à
cháo b , rau m ng, th t cá r t hi m. ẹ
ă ị
ấ ế
-Có 3 cách hi u t s n s ng: a.Lúc ể
ừ ẵ à
n o c có, c s n, khơng thi u; b.Tuy h.c à
ẵ ế
v.ch t thi u th n, gian kh nh ng tinh ấ
ế ố
ổ ư
th n c a Bác lúc n o c s.s ng; c.K t ầ
ủ à
à ế
h p c 2 cách hi u trên. Em ng ý
ợ ả
ể đồ
v i ý ki n n o ? T s.s ng hi u theo ớ
ế à
ừ à
ể cách a l v a h.th c v a th p thoáng
à ừ ự
ừ ấ
n c i vui t
i c a Bác; hi u theo ụ ườ
ươ ủ ể
cách b thì ch n thu n t.c m v
ỉ đơ ầ
ả à
không kh i có ph n c ng nh c, khơng ỏ
ầ ứ
ắ h p v i tâm h n c a bác. Cách hi u c
ợ ớ
ồ ủ
ể dung ho c 2 cách hi u a,b nh ng l i
à ả ể
ư ạ
th nh ra chung chung. N ý ki n ng
à ế đồ
tình v i cách hi u a. ớ
ể -Gv: Th c ra .s v.ch t c a Bác h i
ự đ
ấ ủ ồ
y h t s c m b c, thi u th n: có
ấ ế ứ đạ
ạ ế
ố th.gian c quan chuy n v o vùng núi
ơ ể
à á trên khu
ng b o Mán tr ng, g o đ
đồ à
ắ ạ
c khơng có, m i ng i ph i n cháo
ọ ườ
ả ă b h ng tháng. B t con c khe, ch t
ẹ à ắ
ố ặ
nõn chu i ng n-th t c a Vi t minh, ố
à ị
ủ ệ
tr n theo t l : 1 th t, 1 t, 3 mu i. Th ộ
ỉ ệ ị
ớ ố
ế Cháo b rau m ng v n s n s ng.
ẹ ă
ẫ ẵ à
-L ng th c, th c ph m lúc n o
ươ ự
ự ẩ
à c ng có, c ng s n s ng.
ũ ũ
ẵ à
279
nh ng c nh m y n m sau n y s ng ư
ư ấ ă
à ố
v l m vi c V.B c, Bác v n ùa vui à à
ệ ở ắ
ẫ đ t l i: C nh r ng V.B c th t l hay,
ả ạ ả
ừ ắ
ậ à V
n hót, chim kêu su t c ng y. ượ
ố ả
à Khách
n thì m i ngô n p n ng,
đế ờ
ế ướ
S n v l i chén th t r ng quay Non ă
ề ạ ị ừ
xanh nc bi c tha h d o, R i ng t,
ế ồ ạ
ượ ọ
chè t i m c s c say...
ươ ặ ứ
-Hai câu th u cùng gi ng i u êm
ơ đầ ọ
đ ệ ái, nh nh ng. i u ó ph n ánh
ẹ à
Đ ề đ ả
tr ng thái tâm h n gì c a ng i l m
ạ ồ
ủ ườ à
th ? ơ
-Câu th th 3 k v t gì ? K v ơ ứ
ể à ả ể ề
công vi c h ng ng y c a Bác l d ch ệ
ằ à
ủ à ị
LS ng cs L.xô ra ti ng Vi t, l m
Đả ế
ệ à
t i li u h.t p, tuyên truy n CM cho à
ệ ậ
ề cán b , c.s . T b n á chông chênh.
ộ ĩ ả à đ
-Câu th có sd b.pháp NT gì ? Td c a ơ
ủ b.pháp NT ó ?
đ
-H Bác ng i bên b n á chông ả
ồ à đ
chênh d ch s ng có ý ngh a ntn ?
ị ử Đả
ĩ
-Gv: Chông chênh l t láy m.t g i à ừ
ả ợ hình v g i c m. Nó khơng ch m.t
à ợ ả ỉ
ả cái b n á t t o m còn ph n n o
à đ ự ạ à
ầ à
g i ra cái ý ngh a t ng tr ng cho th
ợ ĩ ượ
ư ế
l c CM nc ta còn ang trg th i kì ự
đ ờ
tr ng nc h t s c khó kh n. Trung tâm ứ
ế ứ ă
c a b c tranh l hình t ng ng
i ủ
ứ à
ượ ườ
c.s ang suy t tìm cách xoay chuy n ĩ đ
ư ể
LS CM VN n i u ngu n, ang ón
ơ đầ ồ đ
đ i v chu n b tích c c cho 1 cao
đợ à
ẩ ị
ự tr o .tr m i gi nh L. t do cho nc
à đ ớ
à Đ
ự =Trong gian kh v n th thái, vui
ổ ẫ ư
t i, say mê c.s ng CM, ho h p v i
ươ ố
à ợ ớ
thiên nhiên. B n á chông chênh d ch s
ng, à đ
ị ử Đả
-Phép i- L m cho l i th vang lên
đố à
ờ ơ
nh c i u v a m m m i, v a kho ạ đ ệ
ừ ề
ạ ừ
ẻ kho n.
ắ =H ng
i c.s CM c kh c ho ả
ườ ĩ
đ ắ
ạ chân th c v i t m vóc l n lao, uy nghi,
ự ớ ầ ớ
gi ng nh b c t ng
i. ố
ư ứ ượ đà
2-C m ngh c a Bác: ả
ĩ ủ
Cu c i cách m ng th t l sang.
ộ đờ ạ
ậ à
280
nh . à
-Hs c câu th cu i. Câu th cu i có
đọ ơ
ố ơ
ố ND gì ?
-T n o có ý ngh a q.tr ng nh t trg ừ à
ĩ ọ
ấ câu th , trg b i th ? Vì sao ? Câu
ơ à
ơ th cu i l l i t nx v b c l tr.ti p
ơ ố à ờ ự
à ộ ộ ế
t.tr ng, c.xúc c a ch th tr tình. ạ
ủ ủ
ể ữ Câu th k t
ng t sang. Có th ơ ế đọ
ở ừ ể
coi ó l thi nhãn c a b i th đ à
ủ à
ơ -Sang ây có ngh a l gì ? Sang l
ở đ ĩ à
à sang tr ng, gi u có, cao q,
p ;
ọ à
đẹ đẽ l c.giác h i lòng, vui thích.
à à
-Em hi u cái sang c a c. i CM trg
ể ủ
đờ b i th n y ntn ? L s sang tr ng,
à ơ à
à ự ọ
gi u có v m t tinh th n c a nh ng à
ề ặ
ầ ủ
ữ ng
i l m CM, l y lí t ng c u nc
ườ à ấ
ưở ứ
l m l s ng, không h b kh.kh n, à
ẽ ố ề ị
ă gian kh , thi u th n khu t ph c.
ổ ế
ố ấ
ụ -Gv: ó l t.tr ng, l t.c m c a HCM
Đ à ạ
à ả
ủ t nhìn nh n, ánh giá v c.s, v
ự ậ
đ ề
ề c.
i CM c a mình trg nh ng ng y đờ
ủ ữ
à ở Pác Bó. n , l m vi c
u kh.kh n, Ă ở à
ệ đề ă
thi u th n v nguy hi m vô cùng ế
ố à
ể nh ng Ng
i v n luôn c m th y vui ư
ườ ẫ ả
ấ thích, gi u có, sang tr ng.
à ọ
-Em có nx gì v cách nói v gi ng ề
à ọ
i u c a câu th , b i th ? Td c a đ ệ
ủ ơ
à ơ
ủ cách nói ó l gì ? ó c ng l cách
đ à Đ
ũ à
nói kh u khí khoa tr ng, nói cho vui
ẩ ươ
nh trg th truy n th ng c a các nh ư
ơ ề
ố ủ
à nho Ng.Khuy n, PBC, PCTrinh....
ế -B i th có nh ng nét .s c v ND,
à ơ
ữ đ ắ
ề NT c a b i th ?
ủ à
ơ -B i th cho ta hi u thêm gì v c.t ch
à ơ
ể ề
ị -Cách nói kh u khí khoa tr
ng – ẩ
ươ Th hi n tinh th n l c quan, tin t
ng ể ệ
ầ ạ ưở
v o s nghi p CM m Ng i ang
à ự
ệ à
ườ đ theo u i.
đ ổ
Ghi nh : sgk 30. ớ
-C.t ch HCM l ng i l c quan tin
ị à
ườ ạ t
ng v o CM, yêu thiên nhiên, yêu ưở
à công vi c CM, luôn l m ch c.s trg
ệ à
ủ b t kì h.c nh n o.
ấ ả
à Luy n t p: “Thú lâm tuy n” c a Bác
ệ ậ ề
ủ v c a ng
i x a v a gi ng nhau v a à ủ
ườ ư ừ ố
ừ 281
HCM ?
-Qua b i th có th th y rõ Bác H à
ơ ể
ấ ồ
c m th y vui thích, tho i mái khi ả
ấ ả
s ng gi a thiên nhiên. Ng.Trãi c ng ố
ữ ũ
t ng ca ng i thú lâm tuy n trg b i Côn ừ
ợ ề
à S n ca. Hãy cho bi t thú lâm tuy n
ơ ế
ề ở Ng.Trãi v Bác H có gì gi ng v
à ở ồ
ố à
khác nhau?
-Khác:Thú lâm tuy n c a Bác l c a ề
ủ à ủ
ng i c.s CM ch không ph i l c a
ườ ứ
ả à ủ ng
i n s nh ng i x a, tìm
n ườ ẩ
ĩ ư
ườ ư đế
núi r ng n d t,
quên i ừ
để ẩ ậ
để đ
nh ng vinh ữ
r t khác nhau: ấ
-Gi ng: C 2 u ho h p v i thiên
ố ả
đề à ợ
ớ nhiên,
u vui thú v i núi r ng, su i đề
ớ ừ
ố khe,
u tìm th y trg ch n lâm tuy n đề
ấ ố
ề 1 c.s thanh cao.
nh c c a i nh Ng.Trãi tìm v Cơn
ụ ủ đờ ư
ề S n
“ngâm th nh n”. Còn Bác H ơ để
ơ à
ồ Pác Bó l
d ch LS ng chu n
ở à để ị
Đả ẩ
b cho p.tr CM. ị
D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c lòng b i th , h c thu c ghi nh . ọ
ộ à
ơ ọ ộ
ớ -So n b i: Ng m tr ng, i
ng c VB,
c chú thích v tr l i nh ng câu h i ạ
à ắ
ă Đ đườ
Đọ đọ
à ả ờ ữ
ỏ trong ph n
c –Hi u VB. ầ Đọ

E-Rút kinh nghi m: ệ
282
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 20-Ti t 82 à
ế
Câu c u khi n ầ
ế
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hi u rõ c i m hình th c c a câu c u khi n. Phân bi t câu c u khi n v i các
ể đặ đ ể
ứ ủ
ầ ế
ệ ầ
ế ớ
ki u câu khác. ể
-N m v ng ch c n ng c a câu c u khi n. Bi t s d ng câu c u khi n phù h p v i ắ
ữ ứ
ă ủ
ầ ế
ế ử ụ ầ
ế ợ
ớ tình hu ng giao ti p.
ố ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả
ụ -Nh ng i u c n l u ý: Câu c u khi n th
ng có ch ng ch ng i
i tho i ho c ữ
đ ề ầ ư
ầ ế
ườ ủ
ữ ỉ
ườ đố ạ
ặ 1 nhóm ng
i trg ó có ng i
i tho i. ườ
đ ườ đố

C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

Câu nghi v n có nh ng ch c n ng gì ? Cho ví d ? ấ
ữ ứ
ă ụ
3-B i m i: à

Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c ví d b ng ph .
đọ ụ ả
ụ -Trg nh ng .trích trên, câu n o l
ữ đ
à à
câu c u khi n ? . i m h.th c n o ầ
ế Đ đ ể
ứ à
cho bi t ó l câu c u khi n ? Dùng ế đ à
ầ ế
các t c u khi n: ng, i.
ừ ầ ế đừ
đ -Câu c u khi n trg nh ng .trích trên
ầ ế
ữ đ
dùng l m gì ?
để à -Cách
c câu “M c a” trg b có đọ
ở ử khác v i cách
c “M c a” trg a ớ
đọ ở ử
không ?
I- c i m hình th c v ch c
Đặ đ ể ứ
à ứ
n ng: ă
1-Ví d : ụ
a-Thơi ng
đừ lo n a. C v ữ
ứ ề i đ .-Dùng
khuyên b o. để
ả b-
Đi thơi con.- Dùng u c u
để ầ
2-Ví d : ụ
a-M c a. -Câu tr n thu t tr l i câu ở ử
ầ ậ ả ờ
h i “Anh l m gì y ?”.
ỏ à
đấ b-M c a -Câu c u khi n dùng
ở ử ầ
ế để
283
-Gv: Nh v y l ng i u v m c a ư ậ à
ữ đ ệ à đ ủ
2 câu n y khác nhau. M t câu c v i
à ộ
đọ ớ ng i u c a câu tr n thu t, còn m t
ữ đ ệ ủ
ầ ậ
ộ câu
c v i ng i u c a câu c u đọ
ớ ữ đ ệ
ủ ầ
khi n. S khác nhau ó th hi n b ng ế
ự đ
ể ệ ằ
2 d u k.thúc câu khác nhau. ấ
-Câu c u khi n có nh ng . i m ầ
ế ữ
đ đ ể h.th c v ch c n ng gì ?
ứ à ứ ă
-Hs c nh ng câu v n.
đọ ữ
ă -
c i m h.th c n o cho bi t nh ng Đặ đ ể
ứ à
ế ữ
câu trên l câu c u khi n ? à
ầ ế
-Nh n xét v CN trg nh ng câu trên. ậ
ề ữ
Th thêm, b t ho c thay i CN xem
ử ớ
ặ đổ
ý ngh a c a các câu trên thay i ntn ?
ĩ ủ đổ
-ý ngh a c a câu m i bi n i v câu
ĩ ủ
ớ ế đổ à
trg .trích có gi ng nhau khơng ? Câu đ
ố n o có s c thái l ch s ? Câu n o
à ắ
ị ự
à khơng có s c thái l ch s ?
ắ ị
ự -Hs
c .trích. đọ đ
-Trg nh ng .trích trên, câu n o l ữ
đ à
à câu c u khi n ?
ầ ế
-Nh n xét s khác nhau v h.th c ậ
ự ề
ứ bi u hi n ý ngh a c u khi n gi a
ể ệ
ĩ ầ
ế ữ
nh ng câu ó ? ữ
đ yêu c u ng
i khác th c hi n h. m ầ
ườ ự
ệ đ ở
c a, ng i u cu i câu c nh n m nh ử
ữ đ ệ ố
đ ấ
ạ h n.
ơ
Ghi nh : sgk 31. ớ
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 31: à
- . i m h.th c: C n c v o các t Đ đ ể
ứ ă
ứ à ừ
ng c u khi n: hãy, i, ng.
ữ ầ ế
đ đừ -Nh n xét v CN v thêm b t CN:
ậ ề
à ớ
a.Hãy l y g o l m bánh m l Tiên ấ
ạ à
à ễ v
ng.-Lang Liêu con hãy l y ươ
ấ g o... thêm CN.
ạ b.Ông giáo hút trc i.-Hút trc i l
c đ
đ ượ b CN.
ỏ c.Nay c.ta
ng l m gì n a, th xem đừ
à ữ
ử lão mi ng có s ng c khơng.-Nay
ệ ố
đ các c u
ng l m gì n a, th ... thay ậ đừ
à ữ
ử CN.
2-B i 2 32 : à
a-Thôi, im cái i u hát m a d m sùi đ ệ
ư ầ
s t y ụ ấ
i đ .
b-Các em ng
đừ khóc. c-
a tay cho tôi mau Đư
-C m l y tay tôi n y ầ
ấ à
284
-Hs c câu v n.
đọ ă
-So sánh h.th c v ý ngh a c a 2 câu ứ
à ĩ
ủ v n trên ?
ă -Dùng d u ch m than v ng i u
ấ ấ
à ữ đ ệ
c u khi n th hi n m nh l nh,
ầ ế để
ể ệ
ệ ệ
CN c l c b .
đ ượ ỏ
3-B i 3 32 : à
a-Hãy c ng i d y húp ít cháo cho ố
ồ ậ đỡ
xót ru t ộ
b-Th y em hãy c ng i d y húp ít ầ
ố ồ
ậ cháo cho
xót ru t. đỡ
ộ -Câu a khơng có CN, ng i u c
ữ đ ệ đ nh n m nh, th hi n b ng d u ch m
ấ ạ
ể ệ ằ
ấ ấ
than. -Câu b có CN, ng i u khơng nh n,
ữ đ ệ ấ
th hi n b ng d u ch m, ý c u khi n ể ệ
ằ ấ
ấ ầ
ế nh h n, th hi n rõ t.c m
ng viên. ẹ ơ
ể ệ ả độ
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
Gv h th ng l i ki n th c to n b i. ệ ố
ạ ế
ứ à
à -H c thu c ghi nh , l m b i 4,5 32, 33 .
ọ ộ
ớ à à
- c b i: Câu c m thán
c ví d v tr l i câu h i trong t ng ph n. Đọ
à ả
Đọ ụ à ả ờ
ỏ ừ

E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
285
Ký duyệt của BGH
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 20-Ti t 83 à
ế Thuy t minh v m t danh lam
ế ề ộ
th ng c nh ắ
ả A-M c tiêu b i h c:
ụ à ọ
-Bi t vi t b i v n th.minh v m t danh lam th ng c nh v n m v ng b c c v b i ế
ế à ă ề ộ
ắ ả
à ắ ữ
ố ụ ề à
th.minh danh lam th ng c nh. ắ
ả -Rèn k n ng q.s tr c ti p danh lam th ng c nh
ph c v cho b i th.minh. ĩ ă
ự ế
ắ ả
để ụ ụ
à
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: B i v n m u có nhi u tri th c LS, nh ng l i thi u ph n
ữ đ ề
ầ ư à ă
ẫ ề
ứ ư
ạ ế
ầ m.t , thi u b c c 3 ph n thông th
ng. Hs có th vi t l i theo y.c u c a các b i ả
ế ố ụ
ầ ườ
ể ế ạ ầ
ủ à
v n th.minh thong th ng.
ă ườ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

Khi th.minh v m t ph ng pháp cách l m thì ta ph i chú ý nh ng gì ?
ề ộ ươ
à ả

3-B i m i: à

Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c b i v n.
đọ à ă
-B i g.thi u ã giúp em hi u bi t à
ệ đ ể
ế nh ng gì v h Ho n Ki m v
n ữ
ề ồ à
ế à đề
Ng c S n ? ọ ơ
-Mu n vi t b i danh lam th ng c nh ố
ế à ắ
ả nh v y, c n có nh ng k.th c gì ?
ư ậ ầ
ữ ứ
C n có k.th c trên nhi u m t c a ầ
ứ ề
ặ ủ
I-Gi i thi u v m t danh lam th ng ớ
ệ ề ộ
ắ c nh:

B i v n: H Ho n Ki m v n
à ă
ồ à
ế à đề
Ng c S n ọ ơ
-B i gi i thi u ã cung c p cho ta à
ớ ệ đ
ấ nh u ki n th c v h Ho n Ki m v
ề ế
ứ ề ồ
à ế
à n Ng c S n trên các m t LS, xây
đề ọ
ơ ặ
d ng, v.hoá, xã h i,... ự

286
danh lam th ng c nh ó nh LS, .lí, ắ
ả đ
ư đ
k.trúc, v.hố, x.h i. Nh ng k.th c ó ộ
ữ ứ đ
ph i c.xác, áng tin c y, có g.tr ả
đ ậ
ị kh.h c.
ọ -L m th n o
có k.th c v danh à
ế à để ứ
ề lam th ng c nh ?
ắ ả
-B i vi t c s p x p theo b c c, th à
ế đ ắ ế
ố ụ ứ
t n o ? Theo em, b i n y có thi u ự à
à à
ế xót gì v b c c ?
ề ố ụ
-B i v n sd nh ng ph ng pháp
à ă
ữ ươ
thuy t minh n o ? ế
à
-Qua tìm hi u b i v n th.minh trên, ể
à ă
em có th rút ra k t lu n gì v ể
ế ậ
ề th.minh m t danh lam th ng c nh ?
ộ ắ

-L p l i b c c b i g.thi u H Ho n ậ ạ ố ụ
à ệ
ồ à
Ki m v êng Ng c S n m t cách ế
à đ ọ
ơ ộ
h p lí ? ợ
- có k.th c v danh lam th ng
Để ứ
ề ắ
c nh, ta ph i tìm hi u nghiên c u trên ả
ả ể
ứ th c a, trg sách v , qua tìm h i, trao
ự đị ở
ỏ i v i ng
i khác. đổ ớ
ườ -B c c: 3 ph n
ố ụ ầ
+H Ho n Ki m. ồ
à ế
+Các c.trình k.trúc xung quanh h . ồ
+Khu v c b h ng y nay. ự
ờ ồ à
-B i vi t c k theo th t th.gian; à
ế đ ể
ứ ự i v i t ng c.trình c k theo th t
đố ớ ừ đ
ể ứ ự
các b ph n ho c th t kh.gian. ộ
ậ ặ
ứ ự B i vi t thi u ph n m b i.
à ế
ế ầ
ở à -Ph
ng pháp thuy t minh: gi i thích ươ
ế ả
tên h , li t kê k các b ph n, ồ
ệ ể
ộ ậ
phân lo i, phân tích. ạ
Ghi nh : sgk 34 . ớ
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 35 : à
-MB: H Ho n Ki m v n Ng c
ồ à
ế à đề
ọ S n l di tích LS v l danh lam
ơ à
à à th ng c nh n i ti ng c a nc ta th
ắ ả
ổ ế
ủ ở ủ
ô H N i. đ
à ộ -TB:
+H Ho n Ki m v s tích vua Lê ồ
à ế
à ự L i tr g
m th n. ợ ả ươ
ầ +Các cơng trình k.trúc x.q h : c u Thê
ồ ầ húc,
n Ng c S n, i Nghiên, Tháp
đề ọ
ơ Đà Bút.
-KB: H Ho n Ki m v n Ng c
ồ à
ế à đề
ọ S n tr th nh n i t h i v n hoá c a
ơ ở à
ơ ụ ộ ă ủ
287
-N u mu n g.thi u theo trình t tham ế
ố ệ
ự quan h Ho n Ki m v
n Ng c ồ
à ế
à đề ọ
S n t xa n g n, t ngo i v o trg
ơ ừ đế
ầ ừ
à à thì nên s p x p th t g.thi u ntn ?
ắ ế
ứ ự ệ
Hãy ghi ra gi y ? ấ
-N u vi t l i b i n y theo b c c 3 ế
ế ạ à à ố ụ
ph n, em s ch n nh ng chi ti t tiêu ầ
ẽ ọ
ữ ế
bi u n o l m n i b t g.tr LS v
ể à để à
ổ ậ ị
à v.hố c a di tích, th ng c nh ?
ủ ắ
ả -M t nh th nc ngo i g i H G
m ộ
à ơ à ọ
ồ ươ l “chi c l ng hoa xinh
p gi a lòng à
ế ẵ đẹ
ữ H N i”. Em có th s d ng câu ó
à ộ ể ử ụ
đ váo ph n n o trg b i vi t c a mình ?
ầ à
à ế ủ
n.dân Th ô v c nc trg nh ng d p ủ đ
à ả ữ
ị l t t. Qu c khánh h ng n m.
ễ ế ố
à ă
2-B i 2 35 : à
-T trên gác nh b u i n, nhìn bao ừ
à ư đ ệ quát to n c nh h -
n. à ả
ồ đề -T
ng inh Tiên Ho ng nhìn ừ đườ
Đ à
i Nghiên, Tháp Bút, qua c u Thê Đà
ầ Húc, v o
n. T bên trg n.
à đề ả
đề -T t ng 2 nh ph H ng Khay, nhìn
ừ ầ à
ố à bao quát c nh h -
n k t lu n.
ả ồ đề để ế

3-B i 3 35 : à
-Có th ch n nh ng chi ti t: Rùa h ể
ọ ữ
ế ồ
G m, truy n thuy t tr g
m th n, ươ
ề ế
ả ươ ầ
c u Thê Húc, Tháp Bút, v n gi
ầ ấ đề ưỡ
gìn c nh quan v s trg s ch H ả
à ự ạ
ồ G
m. ươ
4-B i 4 35 : à
-Có th s d ng câu nói c a nh th ể ử ụ
ủ à ơ
nc ngo i v H G m v o ph n MB
à ề ồ ươ à
ầ ho c KB.

D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c ghi nh , l m ti p nh ng b i t p còn l i. ọ
ộ ớ à
ế ữ
à ậ ạ
-Chu n b b i: Ôn t p v n b n th.minh. ẩ
ị à ậ
ă ả
E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
288
Ký duyệt của BGH
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 20-Ti t 84 à
ế
Ôn t p v n b n thuy t minh ậ
ă ả
ế
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-C ng c h th ng hoá l i nh ng khái ni m v v n b n th.minh, các ki u b i ủ
ố ệ ố
ạ ữ
ệ ề ă
ả ể
à th.minh, các ph.pháp th.minh, b c c, l i v n, các b
c, khâu chu n b l m b i v n ố ụ
ờ ă ướ
ẩ ị à
à ă th.minh.
-Rèn luy n các k n ng v v n th.minh. ệ
ĩ ă ề ă
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: B i ôn t p g m 2 ph n: ph n 1, ôn khái ni m v cách l m
ữ đ ề
ầ ư à
ậ ồ
ầ ầ
ệ à
à các ki u b i th.minh v i các .t
ng khác nhau. Ph n 2, ôn cách l p d n ý v vi t ể
à ớ
đ ượ ầ
ậ à
à ế .v theo 1 s
b i cho trc. đ
ố đề à
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-V n b n th.minh có v.trò v t.d ng ă
ả à
ụ ntn trg .s ng ?
đ ố
-V n b n th.minh có nh ng t.ch t gì ă
ả ữ
ấ khác v i vb t.s , m.t , b.c m, ngh
ớ ự
ả ả
ị lu n?

-Gv: Nh v y, vb th. minh mang ND ư ậ
khoa h c t c m hi u l ch
ọ để đạ đ đ ể à

I-Ơn t p lí thuy t: ậ
ế
1-Vai trò v tác d ng c a vb thuy t à
ụ ủ
ế minh trong
i s ng: đờ ố
em n
Đ đế
nh ng tri th c xác th c v b n ch t ữ
ứ ự ề ả
ấ c a s v t v hi n t
ng trong t ủ ự ậ à ệ ượ
ự nhiên v xã h i.
à ộ
2-Tinh ch t c a vb thuy t minh: ấ ủ
ế Xác
th c, khoa h c, rõ r ng v c ng c n ự
ọ à
à ũ ầ
h p d n. ấ
ẫ -VB thuy t minh khác v i các lo i vb
ế ớ
ạ khác:
+V n b n t s : K l i s vi c, câu ă
ả ự ự ể ạ ư ệ
chuy n ã x y ra. ệ đ
ả 289
y u ch không ph i c m nh t.s , ế
ứ ả
ả ư
ự m.t , b.c m. V n ngh lu n c ng
ả ả
ă ị
ậ ũ
nh m m hi u l ch y u nh ng l ằ
đ ể à ủ ế
ư à
hi u lu n i m ch không ph i l ể
ậ đ ể ứ
ả à hi u b.ch t c a s.v t v h.t
ng nh ể
ấ ủ ậ à
ượ ư
v n th.minh. ă
-Mu n l m t t b i v n th.minh ph i ố
à ố
à ă ả
l m n i b t i u gì ? à
ổ ậ đ ề
-Nh ng ph.pháp th.minh n o th ng
ữ à
ườ c chú ý v.d ng ?
đ ụ
-Em hãy nêu d n ý chung c a vb à
ủ th.minh ?
-L p ý v d n ý b i: G.thi u m t
ậ à à
đề à ệ
ộ dùng trg h c t p ho c trg sinh ho t
đồ ọ ậ
ặ ạ
? +V n b n m.t : T l i c nh v t, con
ă ả
ả ả ạ ả
ậ ng
i,... ườ
+V n b n b.c m: B c l t.c m, c.xúc ă
ả ả
ộ ộ ả
c a ng i vi t.
ủ ườ
ế
+V n b n ngh lu n:Trình b y ă
ả ị ậ
à lu n i m b ng l p lu n.
ậ đ ể ằ
ậ ậ
+V n b n thuy t minh: G.thi u s.v t, ă
ả ế
ệ ậ
h.t ng t nhiên, xã h i.
ượ ự

3-Mu n l m t t b i v n thuy t ố
à ố
à ă
ế minh: ph i l m n i b t c b.ch t,
ả à ổ
ậ đ ấ
.tr ng c a s.v t, h.t ng.
đ ư ủ
ậ ượ
4-Nh ng ph ng pháp thuy t minh:
ữ ươ
ế
Nêu nh ngh a, g.thích, li t kê, nêu đị
ĩ ệ
ví d , dùng s li u, so sánh, p.tích, ụ
ố ệ phân lo i,...

5-D n ý vb thuy t minh: à
ế
MB: G.thi u k.quát v .t ng.
ệ ề đ ượ
TB: L n l t g.thi u t ng m t, t ng
ầ ượ ệ ừ
ặ ừ ph n, t ng v.
, . i m c a
ầ ừ
đề đ đ ể
ủ .t
ng. đ ượ
N u l th.minh 1 ph.pháp thì c n theo ế à
ầ 3 b
c: chu n b , q.trình ti n h nh, ướ
ẩ ị
ế à
k t qu th nh ph m. ế
ả à ẩ
KB: ý ngh a c a .t ng ho c b i
ĩ ủ đ ượ
ặ à
h c
ọ th c t . ự ế
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 35 : à
a-G.thi u m t dùng trg h c t p
ệ ộ đồ
ọ ậ
ho c trg sinh ho t. ặ
ạ L p ý:
ậ -Tên
dùng, hình dáng, kích th c,
đồ ướ
m u s c, c.t o, công d ng c a à
ắ ạ
ụ ủ đồ
dùng, nh ng i u c n l u ý khi s ữ
đ ề ầ
ư ử
d ng dùng.
ụ đồ
290
-L p ý v d n ý b i: G.thi u danh
ậ à à
đề à ệ
lam th ng c nh-di tích LS q.hg ? ắ
ả ở
L p ý: G.thi u tên danh lam, g.thi u ậ
ệ ệ
k.quát v.trí v ý ngh a i v i q.hg,
à ĩ đố ớ
c u trúc, q.trình hình th nh, xây ấ
à d ng, tu b . . i m n i b t, th n
ự ổ đ đ ể
ổ ậ
ầ tích, phing t c, l h i.
ụ ễ ộ
D n ý chung: à
-MB: G.thi u k.quát tên dùng v
ệ đồ
à cơng d ng c a nó.
ụ ủ
-TB: Hình dáng, ch t li u, kích ấ
ệ th
c, m u s c, c.t o các b ph n, ướ
à ắ
ạ ộ
ậ cách s d ng.
ử ụ -KB: Nh ng i u c n l u ý khi l a
ữ đ ề
ầ ư
ự ch n
mua, khi s.d ng, khi s c ọ để
ụ ự ố
c n s a ch a. ầ ử
ữ b-G.thi u danh lam th ng c nh-di tích
ệ ắ
ả LS q.hg:
ở D n ý chung:
à -MB: G.thi u v.trí v ý ngh a v.hố,
ệ à
ĩ LS, xã h i c a danh lam
i v i q.hg, ộ ủ
đố ớ .nc.
đ -TB: +G.thi u v.trí a lí, q.trình hình
ệ đị
th nh, phát tri n, nh hình, tu t o trg à
ể đị ạ
q.trình LS cho n ng y nay.
đế à
+C u trúc, qui mô t ng kh i, t ng ấ
ừ ố
ừ m t, t ng ph n.
ặ ừ ầ
+S l c th n tích.
ơ ượ ầ
+Hi n v t tr ng b y, th cúng. ệ
ậ ư à
ờ +Phong t c, l h i.
ụ ễ ộ
-KB: Thái t.c m
i v i danh lam. độ
ả đố ớ
D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c ph n lí thuy t, l m b i t p 2 36 . ọ
ộ ầ
ế à à ậ
-Chu n b vi t b i v n s 5 Tham kh o các trong b i vi t s 5: chu n b d n ý
ẩ ị ế à ă
ố ả
đề à
ế ố ẩ
ị à các
b i ó. đề à đ
E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….
291
Ký duyệt của BGH
Ti t: ế
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 21-Ti t 84 à
ế V n b n: Ng m tr ng - i
ng ă
ả ắ
ă Đ đườ
H Chí Minh ồ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ 1-Ng m tr ng:
ắ ă
C m nh n c t.yêu TN .bi t s.s c c a Bác H , dù trg h.c nh tù ả
ậ đ đ ệ
ắ ủ
ồ ả
ng c, Ng i v n m r ng tâm h n tìm
n giao ho v i v ng tr ng ngo i tr i. ụ
ườ ẫ ở ộ
ồ đế
à ớ ầ ă
à ờ -Th y c s c h p d n ngh thu t c a b i th .
ấ đ ứ ấ
ẫ ệ
ậ ủ à
ơ
2- i ng:
Đ đườ Hi u c ý ngh a t t
ng c a b i th : T vi c i ng gian lao m
ể đ ĩ ư ưở
ủ à
ơ ừ ệ đ đườ à
nói lên b i h c ng
i, ng cách m ng.
à ọ đườ đờ đườ
ạ -C m nh n c s c truy n c m NT c a b i th : r t bình d , t nhiên m ch t ch ,
ả ậ đ ứ
ề ả
ủ à
ơ ấ ị ự
à ặ
ẽ mang ý ngh a s.s c.
ĩ ắ
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Tr
c h t c n g.thi u chung v t p Nh t kí trong tù Ng c ữ
đ ề ầ ư
ướ ế ầ
ệ ề ậ
ậ ụ
trung nh t kí tr c khi i v o tìm hi u b i th .
ậ ướ
đ à ể
à ơ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:
ể 3-B i m i:
à ớ
Ng m tr ng v i ng l 2 b i th in trg t p Nh t kí trg tù c a HCM. T p th
ắ ă
à Đ đườ à
à ơ
ậ ậ
ủ ậ
ơ c vi t b ng ch Hán g m 133 b i, ph n l n l th t tuy t, c s.tác trg th i kì
đ ế ằ
ữ ồ
à ầ ớ à ơ ứ
ệ đ ờ
Ng i b b t giam Qu ng Tây-Trung Qu c, b gi i t i gi i lui g n 30 nh giam
ườ ị ắ ở
ả ố
ị ả ớ ả
ầ à
c a 13 huy n thu c t nh Qu ng Tây, b y o c c kh h n m t n m tr i. Tuy
ủ ệ
ộ ỉ ả
ị đầ đ ạ ự ổ ơ
ộ ă ờ
Bác H vi t NKTT ch “ngâm ng i cho khuây” trg khi
i t do, nh ng t p th ồ ế
ỉ để ợ
đợ ự ư
ậ ơ
ã cho ta th y rõ tâm h n cao p, ý chí CM phi th
ng v t i n ng th xu t s c đ
ấ ồ
đẹ ườ
à à ă ơ
ấ ắ c a Ng
i. Có th nói NKTT l 1 viên ng c quý trg kho t ng v n h c dân t c. ủ
ườ ể
à ọ
à ă
ọ ộ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-B i th ra i trg h.c nh n o ?
à ơ
đờ ả
à I-Ng m tr ng:
ắ ă
1-Gi i thi u tác gi - tác ph m ớ
ệ ả

292
-Hd c: Câu 1 gi ng bình th n, câu
đọ ọ
ả 2 gi ng b i r i, câu 3,4 gi ng
m ọ
ố ố ọ
đằ th m, vui, s ng khối.
ắ ả
-G.thích t khó. ừ
-B i th c s.tác theo th th n o ? à
ơ đ ể ơ à
-Hs c 2 câu th
u. đọ
ơ đầ -Câu
u k gì ? T i sao l i ch k đầ
ể ạ
ạ ỉ ể
nh ng th ó ? .s ng c a ng i tù
ữ ứ đ
Đ ố ủ
ườ c c kì thi u th n v kh c c: thi u
ự ế
ố à
ổ ự ế
t nc u ng, thi u c m n nh ng t.g ừ
ố ế
ơ ă
ư ch k thi u r
u, thi u hoa l vì thi ỉ ể
ế ượ ế
à nhân x a, khi g p c nh tr ng
p ư
ặ ả
ă đẹ
th ng em r
u ra u ng trc hoa ườ
đ ượ
ố để
th ng tr ng.
ưở ă
-Câu u có sd b.pháp NT gì ? Tác
đầ d ng c a b.pháp NT ó ?
ụ ủ
đ -Trc c nh
p c a êm tr ng, tâm ả
đẹ ủ đ
ă tr ng c a nv tr tình c th hi n
ạ ủ
ữ đ
ể ệ
ntn ? -Hai câu th
u có ý ngh a gì ? Hai ơ đầ
ĩ câu th
u to sáng 1 tâm h n thanh ơ đầ
ả ồ
cao, v t lên h.th c gian kh
ượ ự
ổ để h
ng t i cái trg sáng, cái p c a
ướ ớ
đẹ ủ
b u tr i thiên nhiên, v tr bao la. ầ
ờ ũ ụ
-Hs c 2 câu th cu i.
đọ ơ

-Hai câu cu i k v t gì ? Vì sao ? ố ể à ả
c áo vì ng i trg nh giam,
Độ đ ườ ở
à qua song c a, ng m v ng tr ng sáng
ử ắ
ầ ă
ây l b i th s 21 trg NKTT, HCM Đ
à à ơ ố
vi t b i th v o 1 êm thu n m 1942. ế à
ơ à đ
ă
2- c Hi u chú thích:
Đọ – ể
-Th th : TNTT. ể ơ
3- Tìm hi u b i th ể
à ơ
a-Hai câu u:
đầ
Trong tù không r u c ng không hoa,
ượ ũ C nh
p êm nay, khó h ng h ; ả
đẹ đ ữ

- i p t – Nh n m nh s thi u Đ ệ
ừ ấ
ạ ự
ế th n
ố =Tâm tr ng x n xang, b i d i c a
ạ ố
ố ố ủ
ng i tù.
ườ
b-Hai câu th cu i: ơ

Ng i ng m tr ng soi ngo i c a s ,
ườ ắ
ă à ử ổ
Tr ng nhòm khe c a ng m nh th . ă
ử ắ
à ơ -K v t cu c ng m tr ng
c ể à ả
ộ ắ
ă độ
áo. đ
293
ngo i b u tr i t do v tr ng ngo i à ầ
ờ ự à ă
ở à
b u tr i t do, qua song c a, ng m ầ
ờ ự ử
ắ nh th - ng
i tù hoá thân th nh thi à ơ
ườ à
gia. -Khi m.t tr ng, t.g ã sd nh ng
ả ă
đ ữ
b.pháp NT gì ? Tác d ng c a nh ng ụ
ủ ữ
b.pháp NT ó ? đ
-Trg b i th , qh gi a tr ng v nh th à
ơ ữ
ă à
à ơ l qh ntn ? i u ó có ý ngh a gì ?
à Đ ề đ
ĩ Bác r t yêu tr ng v tr ng c ng r t
ấ ă
à ă ũ
ấ yêu Bác. Hai tâm h n ó ho h p
ồ đ à ợ
nhau, v t qua song s t nh tù, cùng
ượ ắ
à h
ng ra b u tr i t do. ướ
ầ ờ ự
-Gv: ây l 2 câu th tr ng p nh t,
Đ à
ơ ă đẹ
ấ c áo nh t. Trg cu c ng m tr ng
độ đ ấ
ộ ắ
ă n y, song s t tù ng c ã ho n to n
à ắ
ụ đ à
à b t l c trc nh ng tâm h n tri âm, tri k
ấ ự ữ
ồ ỉ
tìm n v i nhau. Rõ r ng tâm h n
đế ớ
à ồ
có con ng riêng c a nó, có kh
đườ ủ
ả n ng v
t qua b t c tr ng i n o. ă
ượ ấ ứ ở
ạ à -B i th có nh ng nét .s c gì v
à ơ
ữ đ ắ
ề ND, NT ?
-B i th i ng ra
i trg h.c nh à
ơ Đ đườ đờ
ả n o?
à
-Hd c: B n phiên âm
c v i gi ng đọ
ả đọ ớ
ọ ch m rãi, suy ng m, chú ý nh n m nh
ậ ẫ
ấ ạ
Tr ng c nhân hoá bi t chia s c m ă
đ ế
ẻ ả thông v i ng
i. ớ
ườ Hai câu th sóng ơi th nh 1 c p
i ơ
đ à
ậ đố – L m n i b t t.c m song ph
ng à
ổ ậ
ả ươ
gi a ng i v tr ng.
ữ ườ à ă
=Th hi n qh g n bó tri âm, tri k ể
ệ ắ
ỉ th t .bi t gi a ng
i v tr ng. ậ đ ệ
ữ ườ à ă
Ghi nh : sgk 38 . ớ
II- i ng:
Đ đườ 1-Gi i thi u tác gi -tác ph m
ớ ệ
ả ẩ
ây l b i th 30 trg NKTT, vi t trg Đ
à à ứ
ế th i kì HCM b b t giam T.Q,
ờ ị ắ
ở Ng
i b gi i h t nh lao n y sang ườ
ị ả
ế à
à nh lao khác, kh p 13 huy n t nh
à ắ
ệ ỉ
Qu ng Tây. B i th l y t i t
ả à
ơ ấ đề à ừ nh ng cu c “ i
ng” chuy n lao ữ
ộ đ đườ
ể y gian kh ó.
đầ ổ đ
2- c Hi u chú thích:
Đọ – ể
294
các i p t t u l , trùng san. B n d ch đ ệ ừ ẩ ộ
ả ị
th c v i gi ng rõ r ng, m ch l c,
ơ đọ ớ
ọ à
ạ ạ
nh n các i p t núi cao. ấ
đ ệ ừ -Gi i thích t khó.
ả ừ
-B i th c sáng tác theo th th à
ơ đ ể
ơ n o ?
à -Gv: K t c u 1 b i
ng thi t ế
ấ à Đườ
ứ tuy t: Khai: m ra v.
; th a: nâng ệ
ở đề
ừ cao, p.tri n ý câu khai; chuy n:
ể ể
chuy n ý, chuy n c.xúc; h p: t ng ể
ể ợ
ổ h p.
ợ -Hs
c câu th u
đọ ơ đầ
-Em có nx gì v âm i u c a câu ề
đ ệ ủ
th ? ơ
-Câu m u ý nói gì ?
ở đầ
-Gv: Câu th th t n s nh ng n ng
ơ ậ đơ ơ ư
ặ suy ngh , ch t ch a c m xúc v có s c
ĩ ấ
ứ ả à
ứ k.q r ng l n. l m cho ta nh hình
ộ ớ
à ư
dung th y con ng g p gh nh tr c
ấ đườ
ậ ề
ắ tr y, ng
i tù-thi s -nh hi n tri t ở ấ
ườ ĩ
à ề ế
HCM ang suy ng m t l v con đ
ẫ ư ự ề
ng i, con ng
i, con ng
đườ đ
đườ đờ
đườ CM.
-Hs c câu 2.
đọ -Âm i u câu 2 có gì khác so v i âm
đ ệ ớ
i u câu u ?
đ ệ đầ
-Câu th có s.d b.pháp NT gì ? Tác ơ
-Th th : TNTT. ể ơ
3- Tìm hi u b i th ể
à ơ
a-Câu khai: i
ng m i bi t gian lao, Đ đườ
ớ ế
-Âm i u tr m l ng nh 1 l i chiêm đ ệ
ầ ắ
ư ờ
nghi m sâu xa v l i, v c.s ng.
ệ ề ẽ đờ
ề ố
=Nói v n i gian lao c a ng i i
ề ỗ ủ
ườ đ ng. ó l suy ng m th m thía rút
đườ Đ à
ẫ ấ
ra t th c t c.s ng. ừ ự ế

b-Câu th a: ừ
Nâng cao p.tri n l m ể
à sáng t ý câu
u. ỏ
đầ Núi cao r i l i núi cao tr p trùng;
ồ ạ ậ
-Âm i u câu th r n kh e nh v ra đ ệ
ơ ắ ỏ
ư ẽ trc m t ta 1 ch ng
ng chông gai, ắ
ặ đườ
gian kh v th m thía mn n i nh c ổ à ấ
ỗ ọ
nh n. ằ
i p ng - L m n i b t n i gian lao, Đ ệ
ữ à
ổ ậ ỗ khó kh n tri n miên, vô t n.
ă ề

c-Câu chuy n: ể có n.v chuy n ý,
ụ ể
chuy n t i.
ể đề à Núi cao lên
n t n cùng, đế ậ
295
d ng c a b.pháp NT ó ? ụ
ủ đ
-Hs c câu 3.
đọ -Câu 3 di n
t ý gì ? Bao nhiêu núi ễ đạ
non trùng i p v khó kh n ch ng đ ệ
à ă
ồ ch t
u ã v t qua. Ng
i i ấ đề đ
ượ ườ đ
ng cu i cùng ã lên n ch t n
đườ ố
đ đế
ỗ ậ cùng c a núi cao .
ủ - i u ó có ý ngh a gì ?
Đ ề đ ĩ
-Hs c câu cu i.
đọ ố
-Câu cu i có ý ngh a gì ? ố
ĩ
-Gv: Câu cu i th ng có h gây n
ố ườ
ả ấ
t ng nh t, th hi n ý th chính g n
ượ ấ
ể ệ ơ
ắ v i ch
c a c b i th . Con ớ
ủ đề ủ ả à
ơ ng núi tr p trùng, núi cao ch t
đườ ậ
ấ ng t, con
ng i c ng d i d ng
ấ đườ
đờ ũ à ằ
d c, con ng CM ch ng ch t gian
ặ đườ
ồ ấ
lao nh ng không ph i l vô t n. ư
ả à
ậ Ng
i i ng không ng i khó,
ườ đ đườ ạ
ng i kh , khơng n n chí, bi t kiên trì ạ
ổ ả
ế thì r i cu i cùng s lên
n nh cao ồ
ố ẽ
đế đỉ chót vót, s i t i ích v s
ng ẽ đ ớ đ
à ẽ đứ trên nh cao c a c.th ng v vang. T
đỉ ủ
ắ ẻ
ừ trên nh cao t n cùng ó, ng
i i đỉ
ậ đ
ườ đ ng có th ng m nhìn bao quát
đườ ể
ắ t tr i bao la. ó l ni m vui s
ng đấ
ờ Đ à ề
ướ .bi t b t ng l ph n th
ng quí đ ệ
ấ ờ à
ầ ưở
=Con ng i ph i có quy t tâm cao,
ườ ả
ế có ngh l c kiên c
ng ê v t qua
ị ự ườ
ẳ ượ
m i khó kh n th thách v ph i chi n ọ
ă ử
à ả
ế th ng m i khó kh n.
ắ ọ
ă
d-Câu h p: ợ l câu k t t ng h p ý c a
à ế ổ
ợ ủ
c b i. ả à
Thu v o t m m t muôn trùng nc non. à ầ
ắ =Th hi n ni m h nh phúc l n lao
ể ệ
ề ạ
ớ c a ng
i c.s CM khi CM th ng l i. ủ
ườ ĩ
ắ ợ
Ghi nh : sgk 40 . ớ
296
báu gi nh cho ng i i
ng sau à
ườ đ đườ bao nhiêu gian lao.
-B i th có nh ng nét n i b t gì v à
ơ ữ
ổ ậ ề
ND, NT ? -Gv: B i th có 2 l p ngh a. Ngh a en
à ơ
ớ ĩ
ĩ đ nói v vi c i
ng núi y gian
ề ệ đ đườ
đầ lao. Ngh a bóng ng ý sâu xa v
ĩ ụ
ề ng
i c a m i con ng i v con
đườ đờ ủ
ỗ ườ à
ng CM. đườ
D-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c lòng 2 b i th , h c thu c ghi nh . ọ
ộ à
ơ ọ ộ
ớ -So n b i: Chi u d i ơ
c VB, c chú thích v tr l i nh ng câu h i trong
ạ à
ế ờ đ
Đọ đọ
à ả ờ ữ
ỏ ph n
c –Hi u VB. ầ Đọ

E-Rút kinh nghi m: ệ
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 21-Ti t 85 à
ế
Câu c m thán ả
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hi u rõ . i m h.th c c a câu c m thán. Phân bi t câu c m thán v i các ki u câu ể
đ đ ể ứ ủ
ả ệ
ả ớ
ể khác.
297
Ký duyệt của BGH
-N m v ng ch c n ng c a câu c m thán. Bi t s d ng câu c m thán phù h p v i ắ
ữ ứ
ă ủ
ả ế ử ụ
ả ợ
ớ tình hu ng giao ti p.
ố ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả

-Nh ng i u c n l u ý: Trg TV có th coi câu c m thán l câu có t ng c m ữ
đ ề ầ ư
ể ả
à ừ
ữ ả thán nh : Ôi , than ôi, h i ôi, chao ôi, tr i i,... Nh ng t ng c m thán có th
ư ỡ
ờ ơ ữ
ừ ữ ả
ể t o th nh 1 câu .bi t m c ng có th l 1 b ph n bi t l p trg câu v th
ng ạ
à đ ệ
à ũ ể à
ộ ậ
ệ ậ à ườ
ng u câu.
đứ ở đầ
C-Ti n trình t ch c d y h c: ế
ổ ứ
ạ – ọ 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

Nêu . i m v ch c n ng c a câu c u khi n ? t 1 câu c u khi n v cho bi t
đ đ ể à
ứ ă
ủ ầ
ế Đặ
ầ ế
à ế
câu c u khi n ó có ch c n ng gì ? ầ
ế đ ứ
ă
3-B i m i: à
ớ Ho t
ng c a th y-trò ạ độ
ủ ầ
N i dung ki n th c ộ
ế ứ
-Hs c các .trích b ng ph .
đọ đ
ả ụ
-Trg nh ng .trích trên, câu n o l ữ
đ à
à câu c m thán ?
ả - . i m h.th c n o cho bi t ó l
Đ đ ể ứ
à ế đ
à câu c m thán ?

-Câu c m thán dùng l m gì ?
ả để à
- Khi vi t n, biên b n, h p
ng ế đơ
ả ợ đồ
hay trình b y k.qu gi i 1 b i tốn,... à
ả ả à
có th dùng câu c m thán khơng ? Vì ể
ả sao ? Khơng, vi ngôn ng trg
n t , ữ
đơ ừ h p
ng l ngôn ng trg vb h nh ợ đồ
à ữ
à chính cơng v v ngơn ng
trình ụ à
ữ để b y k.qu gi i 1 b i tốn l ngơn ng
à ả ả
à à
ữ trg vb kh.h c, l ng.ng duy lí, ng.ng
ọ à
ữ ữ
c a t duy lơgíc, nên khơng thích h p ủ ư
ợ v i vi c s.d nh ng y.t ng.ng b c l
ớ ệ
ữ ố
ữ ộ ộ
I- c i m hình th c v ch c
Đặ đ ể ứ
à ứ
n ng: ă
Ví d : ụ
a-H i i lão H c ỡ ơ
ạ b-Than ôi
- . i m h.th c: Đ đ ể
ứ +Dùng các t ng c m thán.
ừ ữ ả
+K t thúc câu b ng d u ch m than. ế
ằ ấ
ấ -Ch c n ng: Dùng
b c l tr.ti p ứ
ă để ộ ộ
ế c m xúc.

298
rõ c.xúc. -Câu c m thán có . i m v ch c
ả đ đ ể
à ứ
n ng gì ? ă
-Hãy cho bi t các câu trg nh ng ế
ữ .trích sau có ph i
u l câu c m đ
ả đề à
ả thán khơng? Vì sao ?
-Phân tích t.c m, c.xúc c th hi n trg ả
đ ể ệ
nh ng câu sau ây ? ữ
đ
-Có th x p nh ng câu n y v o ki u ể ế
ữ à
à ể
câu c m thán c khơng ? Vì sao ? ả
đ
- t 2 câu c m thán
b c l c.xúc: Đặ
ả để ộ ộ
a.Trc t.c m c a 1 ng i thân d nh cho
ả ủ
ườ à
mình. b.Khi nhìn th y m t tr i m c.
ấ ặ ờ
ọ Ghi nh : sgk 44 .

II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 44 : à
a-Than ôi Lo thay Nguy thay b-H i c nh r ng ghê g m c a ta i
ỡ ả ừ
ớ ủ
ơ c-Chao ơi, có bi t âu r ng: hung
ế đ ằ
h ng...mình thơi. ă
-Khơng ph i t t c các câu trg ả
ấ ả
.trích u l câu c m thán. Vì ch
đ đề à
ả ỉ
có 5 câu trên m i có t ng c m thán: ớ
ừ ữ ả
than ôi, thay, h i, chao ôi. ỡ
2-B i 2 44 : à
-T t c nh ng câu trg ph n n y u
ấ ả ữ
ầ à đề
l nh ng câu b c l t.c m, c.xúc: à
ữ ộ ộ
ả a.L i than th c a ng
i nông dân ờ
ở ủ ườ
d i c.
PK. ướ
độ b.L i than th c a ng
i chinh ph trc ờ
ở ủ ườ
ụ n i truân chuyên do c.tranh gây ra.
ỗ c.Tâm tr ng b t c c a nh th trc
ạ ế ắ
ủ à
ơ c.s ng, trc CM8.
ố d.S ân h n c a D Mèn trc cái ch t
ự ậ
ủ ế
ế th m th
ng, oan c c a D Cho t. ả
ươ ứ ủ
ế ắ
-Tuy u b c l t.c m, c.xúc, nh ng
đề ộ ộ
ả ư
khơng có câu n o l câu c m thán, vì à à
ả khơng có h.th c .tr ng c a ki u câu
ứ đ ư ủ
ể c m thán.

3-B i 3 45 : à
a.Tr i i, món qu m m d nh cho ờ ơ
à à ẹ à con, trg ng y s.nh t, m i
p l m à
ậ ớ đẹ
à sao
b.Chao ơi, bình minh trên bi n m i ể
ớ p l m sao
đẹ à
299
D-H ng d n h c b i:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ph n tr c nghi m 5 i m ầ

Tải bản đầy đủ ngay(448 tr)

×