Tải bản đầy đủ - 448 (trang)
đ ố Tâm tr ng c a hân n tv tôi ạ

đ ố Tâm tr ng c a hân n tv tôi ạ

Tải bản đầy đủ - 448trang

Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c các vb: Cây d a Bình
nh, đọ
ừ Đị
T i sao lá cây có m u xanh l c, Hu . ạ
à ụ
ế -M i vb trên trình b y, g.thi u,
ỗ à
ệ g.thích i u gì ?
đ ề
-Em th ng g p các lo i vb ó
ườ ặ
ạ đ ở
âu ? đ
Các vb ó th ng g p các lo i
đ ườ
ặ ở ạ
sách: a lí, l ch s , sinh h c- ó l Đị
ị ử
ọ Đ à các vb khoa h c ho c trên các báo cáo
ọ ặ
khi c n g.thi u, th.minh v 1 s.v t, ầ
ệ ề
ậ h.t
ng n o ó trg c.s ng ượ
à đ ố
-Hãy k thêm 1 v i vb cùng lo i m ể
à ạ
à em bi t ?
ng Phong Nha, C u ế
Độ ầ
Th ng Long v C u Ch ng D
ng- ă
à ầ ươ
ươ Ng v n 6-T p II-Tr.128, 129
ữ ă ậ
-Gv: Các vb trên u l vb th.minh.
đề à -V y vb th.minh l vb ntn ?
ậ à
Th o lu n theo nhóm: ả
ậ -Các vb trên có th xem l vb t.s hay
ể à

I-V.trò v . i m chung c a vb à đ đ ể
ủ th.minh
1-Vb th.minh trg .s ng con ng

i: đ ố


ườ
-Vb Cây d a Bình nh: Trình b y
ừ Đị
à ích l i c a cây d a. L i ích n y g n
ợ ủ ừ
ợ à
ắ v i . i m c a cây d a m cây khác
ớ đ đ ể ủ
ừ à
khơng có. ây g.thi u riêng v cây ở đ
ệ ề
d a Bình nh, g n bó v i ng dân
ừ Đị
ắ ớ
Bình nh. Đị
-Vb T i sao lá cây có m u xanh l c: ạ
à ụ
G.thích v td c a ch t di p l c l m ề
ủ ấ
ệ ụ à cho ng ta th y lá cây có m u xanh.
ấ à
-Vb Hu : G.thi u Hu nh l 1 trung ế
ệ ế
ư à tâm v n hoá NT l n c a VN v i n
ă ớ
ủ ớ
. i m tiêu bi u riêng c a Hu . đ đ ể
ể ủ
ế
- ó l các vb khoa h c. Đ à

Vb th.minh: l ki u vb thông d ng trg à ể
ụ m i l nh v c .s nh m cung c p tri
ọ ĩ ự đ
ằ ấ
th c v . i m, t.ch t, ng. nhân... c a ứ ề đ đ ể
ấ ủ
các h.t ng v s.v t trg t nhiên, XH
ượ à
ậ ự
b ng p.th c trình b y, g.thi u, ằ
ứ à
ệ g.thích.
153
m.t , ngh lu n, b.c m không ? T i ả
ị ậ
ả ạ
sao ? Chúng khác v i các vb y ch ớ
ấ ở ỗ
n o ? Các vb trên không ph i l vb à
ả à t.s , hay m.t , ngh lu n, b.c m. Vì
ự ả
ị ậ
ả chúng khơng nh m m k , t , ngh
ằ đ ể ả
ị lu n v b c l t.c m. Do ó ây l
ậ à ộ ộ
ả đ đ
à ki u vb khác
ể -Chúng khác v i các vb y ch
ớ ấ ở
ỗ n o ?
à
-Các vb trên có n . i m chung n o đ đ ể
à l m chúng ch th nh m t ki u riêng ?
à ở à
ộ ể
-Các vb trên ã th.minh v .t ng
đ ề đ ượ
b ng n p. th c n o ? ằ
ứ à
-Em có nx gì v cách sd ngôn ng c a ề
ữ ủ các vb th.minh trên ?
-Hs c ghi nh .
đọ ớ
-Hs c 2 vb: KN Nông V n Vân v
đọ ă
à Con giun
t. đấ
-Hai vb trên có ph i l vb th.minh ả à
khơng ? Vì sao ?
-Vb Thơng tin v Ng y Trái t n m
ề à
Đấ ă 2000 thu c lo i vb n o ?
ộ ạ
à
2- c i m chung c a vb th.minh:
Đặ đ ể ủ
Khác ch : vb n o c trình b y ở
ỗ à
à . i m tiêu bi u c a .t
ng th.minh đ đ ể
ể ủ đ ượ
c a nó. ủ
-Cây d a, t thân cây, lá cây n nc
ừ ừ
đế d a, cùi d a, s d a
u có ích cho ừ
ừ ọ ừ đề
con ng, cho nên nó g n bó v i c.s ng ắ
ớ ố
c a ng dân. ủ
-Lá cây có ch t di p l c cho nên có ấ
ệ ụ m u xanh l c.
à ụ
-Hu l 1 th nh ph có c nh s c, ế à
à ố
ả ắ
sông núi h i ho , có n c.trình v.hố, à
à NT n i ti ng, có n v
n hoa, cây ổ
ế ườ
c nh, các món n .s n, ã tr th nh ả
ă đ ả đ ở à
trung tâm v.hoá l n c a nc ta. ớ ủ
. i m chung c a 3 vb trên l : Đ đ ể
ủ à
nh m cung c p tri th c v các ằ
ấ ứ
ề h.t
ng v s.v t trg t nhiên, XH, ượ
à ậ
ự mang tính k.quan, xác th c v th c
ự à
ự d ng.
ụ -Các vb trên dùng p.th c trình b y,
ứ à
gi i thi u, gi i thích th.minh các
ớ ệ
ả để
. i m c b n c a .t ng.
đ đ ể ơ ả
ủ đ ượ -Các vb th.minh trên sd ngơn ng
ữ chính xác, rõ r ng, cô
ng, ch t ch à
đọ ặ
ẽ v h p d n.
à ấ ẫ
Ghi nh : sgk 117 . ớ
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 117 : à
-Vb a th.minh v cu c KN Nông V n ề
ộ ă
Vân.- cung c p k.th c l ch s . ấ
ứ ị ử
-Vb b th.minh v con giun t.-cung
ề đấ
c p k.th c sinh v t. ấ
ứ ậ
2-B i 2 118 : à
154
-Ph n nd th.minh trg vb n y có td gì ? ầ
à -Vb Thơng tin v Ng y Trái
t n m ề
à Đấ ă
2000 l vb nh t d ng, thu c ki u v n à
ậ ụ ộ
ể ă
ngh lu n, có sd y u t th.minh nói
ị ậ ế ố
để rõ tác h i c a bao bì ni lơng, l m cho
ạ ủ à
ngh có s c thuy t ph c cao. đề
ị ứ
ế ụ
IV-C ng c : ủ

-Th n o l v n b n th.minh ? Vb th.minh có n . i m gì ? ế à à ă
ả đ đ ể
V-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c ghi nh , l m b i 2 118 . ọ
ộ ớ à
à -
c b i: Ph ng pháp th.minh
c ví d v tr l i câu h i trong t ng ph n. Đọ
à ươ
Đọ ụ à ả ờ
ỏ ừ

D-Rút kinh nghi m: ệ
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 12-Ti t 45 à
ế V n b n:
ă ả
Ôn d ch, thu c lá ị

A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-X. ng c quy t tâm phòng ch ng thu c lá trên c.s nh n th c c tác h i to l n, n đị
đ ế
ố ố
ở ậ
ứ đ ạ
ớ m t c a thu c lá
i v i .s ng cá nhân v c ng ng.
ặ ủ ố
đố ớ đ ố à ộ
đồ -Th y c s k t h p ch t ch gi a 2 p.th c l p lu n v th. minh trg vb.
ấ đ ự ế ợ ặ
ẽ ữ ứ ậ
ậ à
B-Chu n b : ẩ

- dùng: Tranh nh v phòng ch ng thu c lá.
Đồ ả
ề ố
ố -Nh ng i u c n l u ý: C n ch cho hs th y m i liên h gi a nghi n thu c lá v
ữ đ ề
ầ ư ầ
ỉ ấ
ố ệ ữ
ệ ố
à n n ma tuý: C 2
u l b nh nghi n. ạ
ả đề à ệ ệ
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
Nêu 1 v i vi c l m c th c a em v vi c h n ch dùng bao bì ni lơng ? à
ệ à ụ ể ủ
ề ệ ạ
ế
3-B i m i: à

Hi n nay t n n thu c lá ang l v n b c xúc
i v i các qu c gia trên TG, ệ
ệ ạ ố
đ à ấ đề ứ
đố ớ ố
trg ó có VN. Nghi n thu c lá s d n n tác h i nh th n o
i v i b n thân v đ
ệ ố
ẽ ẫ đế ạ
ư ế à đố ớ ả à
c ng ng? B i h c hôm nay s giúp chúng ta gi i áp câu h i n y.
ộ đồ
à ọ ẽ
ả đ ỏ à
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

155
-B i vi t thu c lo i vb n o ? Nó à
ế ộ
ạ à
đề c p
n v n gì ?
ậ đế ấ đề
-Hd c: Rõ r ng, m ch l c, chú ý n
đọ à
ạ ạ
dòng ch in nghiêng c n c ch m.
ữ ầ đọ
ậ -Gi i ngh a t khó.
ả ĩ ừ
-Vi c dùng d u ph y u
c a ệ
ấ ẩ ở đầ đề ủ
vb có ý ngh a gì ? ây ch l cách nói ĩ
Đ ỉ à
nh n m nh l m n i b t ý c a
u ấ
ạ để à
ổ ậ ủ đầ
b i vi t. Nh d u ph y ng t đề à
ế ờ ấ
ẩ ắ ở
gi a m c 2 t ôn d ch v thu c lá ữ
à ả ừ
ị à
ố u c n i b t v kh c sâu h n v o
đề đ ổ ậ à
ắ ơ
à c m nh n ng
c. ả
ậ đọ
-Ta có th chia vb n y th nh m y ể
à à
ấ ph n? M i ph n t âu
n âu ? ý ầ
ỗ ầ ừ đ
đế đ c a t ng ph n
ủ ừ ầ
B c c: ố ụ 4 ph n
ầ -T
u-c AIDS: Thông báo v n n ừ đầ
ả ề ạ
d ch thu c lá. ị
ố -Ti p-ph m pháp: Tác h i c a thu c
ế ạ
ạ ủ ố
lá. -Còn l i: Ki n ngh ch ng thu c lá.
ạ ế
ị ố

-Nh ng tin t c n o c thông báo trg ữ
ứ à đ
ph n m u c a vb ?
ầ ở đầ
ủ -Trong ó thông tin n o
c nêu đ
à đượ th nh ch
cho vb n y ? à
ủ đề à
-Em có nh n xét gì v c i m c a
ậ ề đặ đ ể
ủ l i v n thuy t minh ?
ờ ă ế
-Ph n thân b i thuy t minh v : ầ
à ế
ề -Tác h i c a thu c lá
c thuy t ạ
ủ ố
đượ ế
minh trên nh ng ph ng di n n o ?
ữ ươ
ệ à
S c kh e, o
c cá nhân c ng ứ
ỏ đạ đứ

I- c tìm hi u chú thích:
Đọ ể
-Vb nh t d ng, thuy t minh v 1 v n ậ ụ
ế ề
ấ KH XH-Thu c lá ang e do s c
đề ố
đ đ
ạ ứ kho , tính m ng c a lo i ng
i ẻ
ạ ủ
à ườ
II-Tìm hi u v n b n : ể
ă ả
1- Thông báo v n n d ch thu c lá:
ề ạ ị
ố -Có nh ng ôn dich m i xu t hi n...
ữ ớ
ấ ệ
c bi t l n n AIDS v ôn dich đặ
ệ à ạ à
thu c lá. ố
-Ôn d ch thu c lá ang e do s c ị
ố đ
đ ạ ứ
kh e v tính m ng lo i ng i.
ỏ à ạ
à ườ
-L i v n thuy t minh c s d ng
ờ ă ế
đượ ử ụ b ng các t thông d ng c a ng nh y
ằ ừ
ụ ủ
à t .
ế
2-Tác h i c a khói thu c lá: ạ ủ

156
ng đồ
-X. nh các o n v n th.minh cho đị
đ ạ ă
t ng p.di n ó ? T ng y tr c-t i
ừ ệ đ
ừ à
ướ ộ
ác: Thu c lá có h i cho s c kh e; B ố
ạ ứ
ỏ ố
v anh à
-ph m pháp: thu c lá có h i cho l i ạ
ố ạ
ố s ng .
c con ng ố
đ đứ -Theo dõi o n th.minh tác h i c a
đ ạ ạ
ủ thu c lá
n s c kh e c a con ng, ố
đế ứ
ỏ ủ
hãy cho bi t: S hu ho i c a thuu c ế
ự ỷ
ạ ủ ố
lá n s c kh e c a con ng c pt trên
đế ứ ỏ ủ
đ n ch ng c n o ?
ứ ớ à
-Em có nh n xét gì v các ch ng c ậ
ề ứ
ớ m t.g dùng
thuy t minh trong à
để ế
o n n y ? đ ạ
à
-Các t li u thuy t minh n y cho th y ư ệ
ế à
ấ m c
tác h i c a thu c lá i v i
ứ độ ạ ủ
ố đố ớ
s c kho c a con ng i nh th
ứ ẻ ủ
ườ ư
ế n o ?
à -Theo dõi o n v n thuy t minh v
đ ạ ă
ế ề
nh h ng x u c a thu c lá
n o
ả ưở
ấ ủ
ố đế đạ
c con ng i, hãy cho bi t nh ng
đứ ườ
ế ữ
thông tin n i b t c a o n n y l ổ
ậ ủ đ ạ
à à
gì ?
- o n n y t.g ã sd ph ng pháp s
ở đ ạ à
đ ươ
2
nh th n o, v i d ng ý gì ? ư ế à
ớ ụ - i u ó cho th y m c
tác h i Đ ề đ
ấ ứ độ
ạ Khói thu c lá ch a nh ng ch t
c ố
ứ ữ
ấ độ th m v o c th ng
i hút: ấ
à ơ ể ườ
-Ch t h c ín l m tê li t các lông ấ
ắ à
ệ mao...
-Ch t ô xít các bon th m v o máu... ấ
ấ à
-Ch t ni cô tin l m co th t các ng
ấ à
ắ độ
m ch... ạ
-Khói thu c lá còn u
c nh ng ố
đầ độ ữ
ng i xung quanh.
ườ - ó l nh ng ch ng c khoa h c
Đ à
ữ ứ
ớ ọ
c phân tích v minh ho b ng các đượ
à ạ ằ
s li u th ng kê nên có s c thuy t ố ệ
ố ứ
ế ph c ng
i c.
ụ ườ đọ
=Hu ho i nghiêm tr ng n s c
ỷ ạ
ọ đế
ứ kh e c a con ng
i v l nguyên ỏ
ủ ườ
à à nhân c a nh ng c n b nh ch t ng
i ủ
ữ ă
ệ ế
ườ -T l thanh thi u niên hút thu c lá
ỉ ệ ế
ố ở
các th nh ph l n n c ta ngang v i
à ố ớ
ướ ớ
các th nh ph Âu-M . à
ố ĩ
- có ti n hút thu c sang, thi u niên
Để ề
ố ế
ta sinh ra tr m c p. ộ
ắ -T nghi n thu c có th d n
n ừ
ệ ố
ể ẫ đế nghi n ma tuý.
ệ -S
2
c nh báo n n ua òi hút để ả
ạ đ đ
thu c ố
157
c a thu c lá n cu c s ng
o c
ủ ố
đế ộ ố
đạ đứ c a con ng
i nh th n o ? ủ
ườ ư ế à
-To n b thông tin ph n thân b i à
ộ ở
ầ à
cho ta hi u b t gì v thu c lá ? ể
ế ề

-Ph n cu i vb cung c p thông tin v ầ
ố ấ
ề v.
gì ? đề
-Em hi u th n o l chi n d ch v th ể
ế à à ế
ị à ế
n o l chi n d ch ch ng thu c lá ? à
à ế
ị ố
ố Chi n d ch: l to n b các vi c l m
ế ị
à à ộ
ệ à t p trung v kh n tr
ng, huy ng n
ậ à
ẩ ươ
độ l c l
ng trg 1 th.gian, nh m th c ự
ượ ằ
ự hi n 1 m nh t
nh. Chi n d ch ệ
đ ấ đị
ế ị
ch ng thu c lá: l các h th ng nh t ố
ố à
đ ố ấ
r ng kh p nh m ch ng l i 1 cách ộ
ắ ằ
ố ạ
hi u qu ôn d ch thu c lá ệ
ả ị
ố -Cách thuy t minh ây l dùng các
ế ở đ
à vd, s li u th ng kê v s
ố ệ ố
à
2
. ó l Đ
à nh ng s li u n o?
ữ ố ệ
à
-Ph ng pháp thuy t minh n y có td
ươ ế
à gì, ch n o?
ở ỗ à -Trg ph n k t c a vb, khi nêu ki n
ầ ế
ủ ế
ngh ch ng thu c lá, t.g ã b y t thái ị
ố ố
đ à ỏ
nh th n o ? độ
ư ế à -Sau khi h c xong v n b n n y em rút
ọ ă
ả à
ra b i h c gì ? Hs c ghi nh .
à ọ đọ
ớ -Em d nh s l m gì trg chi n d ch
ự đị ẽ à
ế ị
ch ng thu c lá r ng kh p hi n nay ? ố
ố ộ
ắ ệ
=Hu ho i l i s ng, nhân cách c a ỷ
ạ ố ố ủ
con ng. Thu c lá l 1 th
c h i ghê g m ố
à ứ độ
ạ ớ
i v i s c kho cá nhân v c ng đố
ớ ứ ẻ
à ộ ng.
đồ 3-Ki n ngh ch ng thu c lá:
ế ị
ố ố
- B , t n m 1987, vi ph m l n th ở ỉ ừ ă
ạ ầ
ứ nh t ph t 40 ô la, tái ph m ph t 500
ấ ạ
đ ạ
ạ ô la.
đ -Ch trong v i n m, chi n d ch thu c
ỉ à ă
ế ị
ố lá n y ã l m gi m h n s ng
i à đ
à ả
ẳ ố
ườ hút...
-N c ta nghèo h n châu Âu nay l i
ướ ơ
ạ theo òi các n
c phát tri n, nhi m đ
ướ ể
ễ thêm các b nh do thu c lá...
ệ ố
-Thuy t ph c ng i
c tính khoa ế
ụ ườ đọ ở
h c khách quan. ọ
=C v chi n d ch ch ng thu c lá, ổ ũ
ế ị
ố ố
tin t ng s chi n th ng c a chi n
ưở ở ự
ế ắ
ủ ế
d ch n y. ị
à Ghi nh :
ớ sgk 122 .
158
Luy n t p: ệ ậ
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố ướ
ẫ ọ
à
-H c thu c ghi nh , c ph n
c thêm. ọ
ộ ớ đọ
ầ đọ -So n b i: B i toán dân s
c VB, c chú thích v tr l i nh ng câu h i trong
ạ à
à ố Đọ
đọ à ả ờ
ữ ỏ
ph n c –Hi u VB.
ầ Đọ ể
E-Rút kinh nghi m: ệ
…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 12-Ti t 46 à
ế
Câu ghép
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-N m c m i quan h ý ngh a gi a các v trg câu ghép v bi t xác nh quan h
ắ đượ ố
ệ ĩ
ữ ế
à ế đị
ệ ý ngh a ó trong t ng tr
ng h p c th . ĩ đ
ừ ườ
ợ ụ ể -Rèn k n ng s d ng các quan h t v hi u c ý ngh a c a các quan h t .
ĩ ă ử ụ
ệ ừ à ể đ ĩ ủ
ệ ừ
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph chép ví d .
Đồ ả
ụ ụ
-Nh ng i u c n l u ý: ữ
đ ề ầ ư
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
- t 1 câu ghép ? Vì sao em bi t ó l câu ghép ?
Đặ ế đ à
159 Kí duyệt của BGH
-Có m y cách n i câu ghép ? ó l nh ng cách n o ? ấ
ố Đ à
ữ à
3-B i m i: à

Các v trg câu ghép có m i quan h v i nhau nh th n o ? Hôm nay chúng ta s ế
ố ệ ớ
ư ế à ẽ
cùng tìm hi u v m i quan h ý ngh a ó. ể
ề ố ệ
ĩ đ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c ví d .
đọ ụ
-Qh ý ngh a gi a các v trg câu ghép ĩ
ữ ế
trên l qh gì ? à
-Trg mqh ó, m i v câu bi u th ý đ
ỗ ế ể
ị ngh a gì ?
ĩ
-D a v o n k.th c ã h c l p d i,
ự à
ứ đ ọ ở ớ
ướ hãy nêu thêm n qh ý ngh a có th có
ĩ ể
gi a các v câu ? Cho vd minh ho ? ữ
ế ạ
Qh ng.nhân, .ki n-gi thi t, t ng
đ ệ ả
ế ươ
ph n, t ng ti n, l a ch n, b sung, ả
ă ế
ự ọ
ổ ti p n i,
ng th i, gi i thích ế
ố đồ ờ

-Các v c a câu ghép có mqh v i nhau ế ủ
ớ ntn ? ó l n mqh n o ?
Đ à à
-Chú ý: Khi các câu ghép không dùng t n i các v câu thì vi c x qh ý
ừ ố ế
ệ đ
ngh a gi a các v câu c n th n tr ng ĩ
ữ ế
ầ ậ
ọ v ph i d a v o v c nh ho c ho n
à ả ự
à ă ả
ặ à
c nh giao ti p. Vd: K t c c, anh ả
ế ế
ụ ch ng h u c n ơng lí y u h n ch
à ầ
ậ ế
ơ ị
ch ng con m n, h n b ch n y túm tóc à
ọ ắ
ị ị à l ng cho 1 cái, ngã nh o ra th m. -qh
ẳ à
ề ng.nhân-k.qu : v 1 gi i thích lí do
ả ế ả
d n n vi c nêu v 2.
ẫ đế ệ
ở ế
I-Quan h ý ngh a c a các v câu: ệ
ĩ ủ
ế
Ví d : ụ
-Có l TV ta p b i vì tâm h n c a
ẽ đẹ
ở ồ
ủ ng VN ta r t
p, b i vì i s ng,
ấ đẹ ở
đờ ố cu c
u tranh c a nd ta t tr c t i
ộ đấ ủ
ừ ướ ớ nay l cao quý, l v
i, ngh a l r t à
à ĩ đạ ĩ à ấ
p. đẹ
-3 v có qh ý ngh a v i nhau r t ch t ế
ĩ ớ
ấ ặ
ch : v 1 nêu nh n nh, v 2,3 nêu ẽ ế
ậ đị ế
nguyên nhân gi i thích cho v 1.
để ả ế
-Tuy rét v n kéo d i, mùa xuân ã ẫ
à đ
n bên b sông L ng. -qh nh
ng đế
ờ ươ
ượ b .
ộ -Hai ng
i gi ng co, u y nhau, r i
ườ ằ
đ đẩ ồ
ai n y u buông g y ra, áp v o nhau
ấ đề ậ
à v t.
ậ -qh n i ti p.
ố ế -Nh v y ch ng nh ng thái p c a ta
ư ậ ẳ
ữ ấ
ủ mãi mãi b n v ng, m b ng l c các
ề ữ
à ổ ộ
ng i c ng
i i h
ng th . -qh ươ ũ
đờ đờ ưở ụ
t ng ti n. ă
ế Ghi nh : sgk 123 .

160
-Hs c ghi nh .
đọ ớ
-Xác nh qh ý ngh a gi a các v câu đị
ĩ ữ
ế trong n câu ghép d
i ây v cho bi t ướ đ
à ế
m i v câu bi u th ý ngh a gì trong ỗ ế
ể ị
ĩ mqh y ?
ấ -G i ý:
c k các câu ã cho ợ
Đọ ĩ
đ để
n m c n i dung. C n c v o cách
ắ đượ ộ
ă ứ à
dùng t n i ho c d u câu
tìm ừ để ố
ặ ấ
để hi u ý ngh a m m i v câu bi u th .
ể ĩ
à ỗ ế ể

-Hs c các .trích.
đọ đ
-Tìm câu ghép trg m i .trích trên ỗ đ
-X qh ý ngh a gi a các v câu trg đ
ĩ ữ
ế m i câu ghép ?
ỗ -Có th tách các v câu nói trên th nh
ể ế
à m i câu
n khơng ? Vì sao ? ỗ
đơ
-Hs c v.
đọ đ -Trg .trích d
i ây có 2 câu ghép đ
ướ đ r t d i. Xét v m t l p lu n, có th
ấ à ề ặ ậ
ậ ể
tách m i v c a n câu ghép y th nh ỗ ế ủ
ấ à
1 câu n không ? Vì sao ? Xét v giá
đơ ề
tr bi u hi n, n câu ghép d i nh v y ị ể
ệ à
ư ậ
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 124 : à
a-V 1 v 2 l qh ng.nhân-k t qu , v ế
à à
ế ả ế
2 v 3 l qh gi i thích v 3 gi i thích à à
ả ế
ả cho v 2 .
ế b-Qh i u ki n-k t qu .
đ ề ệ
ế ả
c-Qh t ng ti n. ă
ế d-Qh t
ng ph n. ươ
ả e-Câu 1 ch qh th.gian n i ti p, câu 2
ỉ ố
ế l qh ng.nhân.
à
2-B i 2 124 : à
- .trích 1: Qh .ki n - k t qu v Đ
đ ệ ế
ả ế
u ch .ki n, v sau ch k t qu . đầ
ỉ đ ệ ế
ỉ ế ả
- .trích 2: Qh ng.nhân - k t qu . Đ
ế ả
- lí gi i c vi c bi n
i câu ghép Để
ả đ ệ
ế đổ th nh câu
n thì ph i s à
đơ ả
2
ý ngh a c a ĩ
ủ câu ã cho v i các câu
n v a bi n đ
ớ đơ
ừ ế
i.VD câu: Bu i s m, m t tr i lên đổ
ổ ớ ặ
ờ ngang c t bu m, s
ng tan, tr i m i ộ
ồ ươ
ờ ớ
quang. - có 3 v câu có qh ý ngh a r t ế
ĩ ấ ch t ch , c 3 v n y
u c th nh ặ
ẽ ả ế à đề đ
à ph n tr ng ng bu i s m b sung ý
ầ ạ
ữ ổ ớ
ổ ngh a. M t khác s vi c nêu v 1 có
ĩ ặ
ự ệ ở ế
qh ng.nhân v i s.vi c nêu v 2. Vì ớ
ệ ở ế
th Khơng th tách m i v câu n y ế
ể ỗ ế
à th nh 1 câu
n. à
đơ 3-B i 3 125 : - v g m 4 câu:
à Đ
ồ +Hai câu
u l 2 câu n nh
đầ à
đơ đị h
ng cho vi c tri n khai c a c ướ
ệ ể
ủ ả
o n: lão H c k nh nh v d i đ ạ
ạ ể
ỏ ẻ à à
dòng nh ơng giáo.
để ờ
161
có td ntn trg vi c m.t l i l c a nv ? ệ
ả ờ ẽ ủ +Hai câu cu i l 2 câu ghép. M i câu
ố à ỗ
g m n v , u t p trung trình b y
ồ ế đề
ậ à
v o 1 vi c: Vi c th nh t lão H c à
ệ ệ
ứ ấ
ạ nh ông giáo vi t v n t , vi c th 2
ờ ế ă ự
ệ ứ
lão H c nh ông giáo gi h ti n. ạ
ờ ữ ộ ề
-L p lu n nh v y thì khơng th tách ậ
ậ ư ậ
ể các v câu ghép th nh câu
n. H n ế
à đơ
ơ n a cách vi t câu ghép d i c a t.g l
ữ ế
à ủ à
có d ng ý m.t l i k ch m rãi, d i ụ
ả ố ể ậ
à dòng c a lão H c, 1 ng ã gi y u,
ủ ạ
đ à ế
l i hay b d n v t vì trách nhi m c a ạ
ị ằ ặ
ệ ủ
ng cha.
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
Gv h th ng l i ki n th c to n b i: Gi a các v câu th ng có n qh ý ngh a n o ?
ệ ố ạ
ế ứ
à à
ữ ế
ườ ĩ
à Mu n nh n bi t c ý ngh a qh gi a các v câu, c n ph i d a v o âu ?
ố ậ
ế đ ĩ
ữ ế
ầ ả ự à đ
-H c thu c ghi nh , l m b i 4 125 . ọ
ộ ớ à
à -
c b i: D u ngo c n v d u hai
Đọ à
ấ ặ đơ
à ấ
D-Rút kinh nghi m:

So n : ạ
Gi ng : ả
B i 12-Ti t 47 à
ế
Ph ng pháp thuy t minh
ươ ế
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Giúp h c sinh n m c các ph
ng pháp thuy t minh. ọ
ắ đượ ươ
ế -Rèn k n ng xây d ng ki u v n b n thuy t minh.
ĩ ă ự
ể ă
ả ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ
162 Ký duyệt của BGH
-Nh ng i u c n l u ý: Yêu c u i v i b i v n th.minh l ph i có tri th c v
i ữ
đ ề ầ ư
ầ đố ớ à ă à
ả ứ
ề đố t
ng c n th.minh. Tri th c b t ngu n t vi c h c t p tích lu h ng ng y t sách ượ
ầ ứ
ắ ồ ừ ệ
ọ ậ ỹ ằ
à ừ báo v .bi t l t qs, tìm hi u trg c.s.
à đ ệ à ừ ể
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
V n b n thuy t minh có nh ng c i m chung gì ?
ă ả
ế ữ
đặ đ ể
3-B i m i: à

Mu n ng i
c hi u c vb thuy t minh c a mình thì ng
i vi t ph i n m ố
ườ đọ ể đượ
ế ủ
ườ ế
ả ắ c ph
ng pháp thuy t.minh. V y thuy t .minh bao g m nh ng ph ng pháp
đượ ươ
ế ậ
ế ồ
ữ ươ
gì ? B i hôm nay s giúp chúng ta tìm hi u v n n y.
à ẽ
ể ấ đề à
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Các vb th.minh: Cây d a Bình nh,
ừ Đị
T i sao lá cây có m u xanh l c, Kh i ạ
à ụ
ở ngh a Nông V n Vân, Con giun
t ã ĩ
ă đấ đ
s d ng các lo i tri th c gì ? sd tri ử ụ
ạ ứ
th c v : a lí, l ch s , sinh h c, v n ứ
ề Đị ị
ử ọ
ố v n hố...
ă -L m th n o
có các tri th c y ? à
ế à để ứ ấ
Vai trò quan sát h c t p, tích lu ọ ậ
ỹ ở ây ntn ?
đ vi t
c các vb thuy t minh ó Để ế đượ
ế đ
ng i vi t ph i có k.th c v nhi u
ườ ế
ả ứ
ề ề
m t nh : a lí, l ch s , sinh h c, v n ặ
ư Đị ị
ử ọ
ố v n hoá... T c l ph i bi t quan sát
ă ứ à
ả ế
v không ng ng h c t p, tích lu tri à
ừ ọ ậ
ỹ th c
ứ -B ng t
ng t ng, suy lu n có th
ằ ưở
ượ ậ
ể có tri th c
l m b i v n thuy t ứ để à
à ă
ế minh
c không ? T ng t
ng v đượ
ưở ượ
à suy lu n không th l m
c b i v n ậ
ể à đượ à ă
I-Tìm hi u các ph ng pháp thuy t
ể ươ
ế minh:
1-Quan sát, h c t p, tích lu tri th c
ọ ậ ỹ
ứ l m b i v n th.minh:
để à à ă
163
thuy t minh. Mu n l m c b i v n ế
ố à
đ à
ă thuy t minh, ta ph i quan sát nghiên
ế ả
c u v khơng ng ng h.t p, tích lu tri ứ
à ừ
ậ ỹ
th c. ứ
-Qua các câu tr l i trên, ta có th rút ả ờ
ể ra k t lu n gì ? Hs
c ghi nh . ế
ậ đọ
ớ -
nêu b t . i m b n ch t, tiêu Để
ậ đ đ ể ả
ấ bi u c a s.v t, h.t
ng, ng ta th ng
ể ủ
ậ ượ
ườ sd các ph
ng pháp th.minh n o ? ươ
à -Hs
c 2 câu v n. đọ
ă -Trg câu v n trên , ta th
ng g p t ă
ườ ặ ừ
gì, t ó có ý ngh a gì ? T l bi u ừ đ
ĩ ừ à ể
th s phán oán. ị ự
đ -Sau t y, ng ta cung c p 1 ki n th c
ừ ấ ấ
ế ứ
ntn ? Qui s.v t v o lo i c a nó v ch ậ à
ạ ủ à
ỉ ra . i m công d ng riêng c a t ng
đ đ ể ụ
ủ ừ s.v t.
ậ -Hãy nêu v.trò v . i m c a lo i câu
à đ đ ể ủ
ạ v n
nh ngh a, gi i thích trg vb ă
đị ĩ
ả th.minh ?
- c 2 v-2 v trên c vi t theo p
Đọ đ
đ đ
ế
2
n o? à
P.pháp li t kê có td ntn i v i vi c
ệ đố ớ
ệ trình b y t.ch t c a s.v t ?
à ấ ủ
ậ -
c v - ch ra ví d trong v v nêu Đọ đ
ỉ ụ
đ à
td c a nó i v i vi c trình b y cách
ủ đố ớ
ệ à
s ph t i v i nh ng ng
i hút ử
ạ đố ớ
ữ ườ
thu c lá n i công c ng ? ố
ở ơ ộ
- c o n v n, o nv n cung c p n
Đọ đ ạ ă đ ạ ă
ấ s li u n o ? cung c p n s li u v
ố ệ à
ấ ố ệ
ề d
ng khí, thán khí, v kh n ng ưỡ
ề ả ă
h p th thán khí v nh ra d ng khí
ấ ụ
à ả
ưỡ c a c . Nh ó, ta th y rõ v.trò c a
ủ ỏ
ờ đ ấ
ủ Ghi nh 1
ớ : sgk 128 .
2-Ph ng pháp thuy t minh:
ươ ế
a-Ph ng pháp nh ngh a:
ươ đị
ĩ -Hu l 1 trong nh ng trung tâm...
ế à ữ
-Nông V n Vân l tù tr ng DT T y,
ă à
ưở à
gi ch c tri châu B o L c Cao B ng. ữ ứ
ả ạ

-Ph n l n v trí u b i,
u ầ
ớ ở ị đầ
à đầ o n, gi vai trò gi i thi u cho ng
i đ ạ
ữ ớ
ệ ườ
c th y c nh ng nét ch y u
đọ ấ đượ
ữ ủ ế
c a i t
ng tr cc khi thuy t minh
ủ đố ượ ướ
ế c th t ng ph
ng di n. ụ ể ừ
ươ ệ
b-Ph ng pháp li t kê:
ươ ệ
-K l n l t các
c i m, tính ch t ể ầ ượ
đă đ ể ấ
c a s v t theo 1 trình t n o ó. ủ ự ậ
ự à đ c-Ph
ng pháp nêu ví d : ươ
ụ -Giúp ng
i c hình dung
c c ườ đọ
đượ ụ
th h n v n .
ể ơ ấ đề
d- Ph ng pháp dùng s li u
ươ ố ệ
164
c trg th nh ph i v i cu c s ng
ỏ à
ố đố ớ ộ
ố con ng
i ườ
-N u khơng có s li u, có th l m ế
ố ệ ể à
sáng t c v.trò c a c trg th nh
ỏ đượ ủ
ỏ à
ph không? ố
- c câu v n v cho bi t tác d ng
Đọ ă
à ế
ụ c a p

2
pháp so sánh ?
-Hãy cho bi t b i Hu ã trình b y ế
à ế đ
à các
đ
2
c a th.ph Hu theo n m t ủ
ố ế
ặ n o ?
à -
b i v n th.minh có s c thuy t Để à
ă ứ
ế ph c, d hi u, sáng rõ, ng vi t có th
ụ ễ ể
ế ể
sd các p
2
th.minh n o ? Hs c ghi
à đọ
nh . ớ
-T.g b i Ôn d ch thu c lá ã n.c u, à
ị ố
đ ứ
tìm hi u r t n nêu lên yêu c u
ể ấ
để ầ
ch ng n n hút thu c lá. Em hãy ch ra ố
ạ ố
ỉ ph m vi tìm hi u v n
th hi n ạ
ể ấ đề
ể ệ
trong b i vi t ? à
ế
-B i vi t ã s d ng nh ng p à
ế đ ử ụ

2
thuy t ế
minh n o nêu b t tác h i c a vi c
à để ậ
ạ ủ ệ
e-Ph ng pháp so sánh:
ươ -L m n i b t b n ch t c a v n
à ổ
ậ ả
ấ ủ ấ đề
c n c thuy t minh.
ầ đượ ế
g-Ph ng phâp lo i, phân tích:
ươ ạ
-B i Hu thuy t minh theo p à
ế ế
2
PT để
l n l t gi i thi u Hu qua t ng
ầ ượ
ớ ệ
ế ừ
p.di n. ệ
Ghi nh 2 ớ : sgk 128 .
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 128 : à
Ph m vi tìm hi u v n trong b i Ôn
ạ ể
ấ đề à
d ch thu c lá: ị
ố -Tác h i c a thu c lá gây ra
i v i ạ ủ
ố đố ớ
ng i hút.
ườ -Tác h i c a vi c hút thu c lá
i v i ạ ủ
ệ ố
đố ớ nh ng ng
i xung quanh p.di n ữ
ườ ệ
XH . -S
2
vi c hút thu c lá VN v i các nc ệ
ố ở
ớ Âu-M .
ĩ Tình hình ch ng hút thu c các nc
ố ố ở
phát tri n. ể
-Ng i vi t ã huy
ng t i a v n ườ
ế đ độ
ố đ ố
hi u bi t vi t b i thuy t minh v
ể ế để ế à
ế ề
v n ó.
ấ đề đ
2-B i 2 128 : à
-B i vi t ã s d ng p à
ế đ ử ụ
2
thuy t minh: ế
li t kê, nêu ví d , dùng s li u, so ệ
ụ ố ệ
sánh, phân lo i phân tích. ạ
165
hút thu c lá ? ố
D- H
ng d n h c b i: ướ
ẫ ọ
à
-H c thu c ghi nh , l m b i 3, 4 129 . ọ
ộ ớ à
à -
c b i: v n th.minh v cách l m b i v n th.minh
c ví d v tr l i câu Đọ
à Đề ă à
à à ă
Đọ ụ à ả ờ
h i trong t ng ph n. ỏ
ừ ầ
E-Rút kinh nghi m: ệ
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….
166 Ký duyệt của BGH
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 12-Ti t 48 à
ế
Tr b i t p l m v n s 2 ả à ậ à
ă ố
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Ôn t p ki u vb t.s k t h p v i m.t , b.c m, ánh giá. ậ
ể ự ế ợ
ớ ả
ả đ
-Giúp hs ch a các l i v liên k t v n b n v các l i chính t . ữ
ỗ ề ế ă
ả à
ỗ ả
-Giúp hs có kh n ng t ki m tra b i vi t c a mình. ả ă
ự ể à
ế ủ
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Gv ph i nêu b t c nh ng u khuy t i m c a hs v vi c
ữ đ ề
ầ ư ả
ậ đ ữ
ư ế đ ể
ủ ề ệ
xd v v t ch c b i v n. đ
à ổ ứ
à ă
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ậ ọ
I- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
II-Ki m tra ể
: -
vi t c 1 v n b n, c.ta c n ph i ti n h nh qua nh ng b c n o ?
l m nên Để ế đ
ă ả
ầ ả ế
à ữ
ướ à
Để à 1 vb, ng
i t o l p vb c n ph i th c hi n các b c: nh h
ng chính xác, tìm ý ườ ạ ậ
ầ ả
ự ệ
ướ Đị ướ
v s p x p ý, di n t th nh b i v n, ki m tra l i vb
à ắ ế
ễ đạ à
à ă ể

III-B i m i: à

B c c c a vb t.s g m m y ph n ? Nêu n.v c a t ng ph n ? B c c g m 3 ố ụ
ủ ự ồ
ấ ầ
ụ ủ ừ ầ
ố ụ ồ
ph n: MB: gi i thi u nv v s vi c; TB: k di n bi n c a s.vi c; KB: k t thúc s.vi c ầ
ớ ệ
à ự ệ ể ễ
ế ủ
ệ ế
ệ v c m ngh c a ng
i vi t à ả
ĩ ủ ườ
ế Bây gi c.ta cùng ki m tra l i xem b i vi t t p l m v n s 2 c a c.ta ã theo
ờ ể
ạ à
ế ậ à ă
ố ủ
đ úng b c c ó ch a ?
đ ố ụ đ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

đ ố Tâm tr ng c a hân n tv tôi ạ

Tải bản đầy đủ ngay(448 tr)

×