Tải bản đầy đủ - 448 (trang)
trình địa phương phần Tiếng Việt

trình địa phương phần Tiếng Việt

Tải bản đầy đủ - 448trang

So n :251007 ạ
Gi ng 8A: ả
8B: 8C:
B i 8-Ti t 31 à
ế

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt


A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hi u c t ng ch qh ru t th t, thân thích c dùng .phg các em sinh s ng. ể đ ừ
ữ ỉ ộ
ị đ
ở đ ố
-B c
u so sánh các t ng .phg v i các t ng t ng ng trg ngôn ng to n
ướ đầ ừ
ữ đ ớ
ừ ữ ươ
ứ ữ à
dân th y rõ nh ng t ng n o trùng v i t ng to n ân, nh ng t ng n o
để ấ ữ
ừ ữ à
ớ ừ ữ à đ
ữ ừ
ữ à không trùng v i t ng to n dân.
ớ ừ ữ à
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả
ụ -Nh ng i u c n l u ý: Trg s các t ng ch qh ru t th t, thân thích c dùng
ữ đ ề
ầ ư ố
ừ ữ
ỉ ộ
ị đ
ở .phg có nh ng t ng trùng v i t ng to n dân, c ng có nh ng t ng không trùng
đ ữ
ừ ữ
ớ ừ ữ à
ũ ữ
ừ ữ
v i t ng to n dân. C 2 lo i t ng n y u l .t
ng thu th p. ớ ừ
ữ à ả
ạ ừ ữ à đề à đ ượ

C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
-Th n o l tình thái t ? t câu có tình thái t v cho bi t tình thái t ó có ý
ế à à ừ Đặ
ừ à ế
ừ đ ngh a gì ?
ĩ -Khi nói vi t c n s.d tình thái t ntn ? Cho ví d minh ho ?
ế ầ ừ
ụ ạ
3-B i m i: à

T ng TV vô cùng a d ng v phong phú, ngo i l p t ng to n dân, dùng ừ
ữ đ
ạ à
à ớ ừ ữ à
th ng nh t trong to n qu c còn có các t ng i ph ng, m i i ph
ng l i có ố
ấ à
ố ừ
ữ đ ạ ươ
ỗ đ ạ ươ
ạ cách dùng khác nhau.
hi u rõ h n v các t ng ch qh ru t th t, thân thích các Để ể
ơ ề
ừ ữ
ỉ ộ
ị ở
i ph ng, chúng ta cùng l m 1 s b i t p sau.
đ ạ ươ
à ố à ậ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

Th o lu n: ả
ậ Tìm các t ng ch qh ru t th t, thân
ừ ữ
ỉ ộ
ị thích c dùng .phg em có ngh a
đ ở đ
ĩ
1-B i 1 90 : à
STT T ng to n dân T P ừ
ữ à ừ Đ
107
t ng
ng v i các t ng to n dân ươ
đươ ớ
ừ ữ à
d i ây ?
ướ đ -Gv phát cho m i t 1 b ng i u tra
ỗ ổ ả
đ ề ã chu n b trc nh .
đ ẩ
ị ở
à -Hs th o lu n t v ghi v o b ng. Sau
ả ậ ổ à
à ả
ó g ch d i các t ng khác v i t
đ ạ
ướ ừ
ữ ớ ừ
ng to n dân. ữ à
- i di n t lên trình b y k t qu .
Đạ ệ ổ
à ế
ả -Gv nh n xét b i l m c a các t v
ậ à à
ủ ổ à
cho i m. đ ể
-S u t m 1 s t ng ch qh ru t th t, ư ầ
ố ừ ữ
ỉ ộ
ị thân thích c dùng .phg khác ?
đ ở đ
-S u t m m t s câu th ca có s ư
ầ ộ ố
ơ ử
d ng t ng ch quan h ru t th t, thân ụ
ừ ữ ỉ
ệ ộ ị
thích a ph ng em ?
ở đị ươ
-Chia hai nhóm s u t m.
để ư ầ
-Thi ua gi a hai nhóm, xem nhóm đ
ữ n o tìm
c nhi u h n, nhanh h n. à
đượ ề
ơ ơ
1 Cha B ố
2 M M ẹ
ẹ 3 Ông n i Ông n i
ộ ộ
4 B n i à ộ
5 Ông ngo i ô. ạ
ngo i ạ
6 B ngo i B à
ạ à
ngo i ạ
7 Bác Bác 8 Chú Chú
2-B i 2 92 : à
T a ph ng khác T
ừ đị ươ
ừ ng

To n dân à
B c b Trung b Nam b ắ
ộ ộ

U ,B m M ,m Má M ầ
ạ ệ
ẹ Th y Ba,b Ba B
ầ ọ

3-B i 3 92 : à
-Lên non m i bi t non cao ớ
ế Nuôi con m i bi t công lao m th y.
ớ ế
ẹ ầ Ca dao
-B m i có rét khơng b m ? ầ ơ
ầ Heo heo gió núi, lâm thâm m a phùn...
ư T H u
ố ữ -Cha m nuôi con b ng gi i b ng b
ẹ ằ
ờ ằ ể
Con nuôi cha m con k t ng ng y. ẹ
ể ừ à
-Th t th nh th lái trâu ậ
à ư ể
Thg nhau nh th n ng dâu, m ư
ể à
ẹ ch ng.
ồ -S y cha n c m v i cá, s y m g m
ẩ ă
ơ ớ
ẩ ẹ ặ
lá ng
ng. đứ
đườ 108
-M y i bánh úc có x
ng ấ đờ
đ ươ
M y i dì gh l i th
ng con ấ
đờ ẻ ạ
ươ ch ng.
ồ -Có cha có m thì h n
ẹ ơ
Khơng cha không m nh n
t ẹ
ư đờ đứ dây.
-Cây xanh thì lá c ng xanh ũ
Cha m hi n l nh c cho con.
ẹ ề à để đứ
D-C ng c - H ng d n h c b i:
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
-Th n o l t ng .phg ? l t ng ch sd 1 ho c 1 s .phg nh t nh ế à à ừ
ữ đ à ừ
ữ ỉ ở
ặ ố đ
ấ đị -Th n o l t ng to n dân ? l nh ng t ng c dùng th ng nh t trg c nc
ế à à ừ ữ à
à ữ
ừ ữ đ
ố ấ

-L m ti p b i 3. à
ế à
- c b i: Nói q
c ví d v tr l i câu h i trong t ng ph n. Đọ
à Đọ
ụ à ả ờ ỏ
ừ ầ
E-Rút kinh nghi m: ệ
109 Kí duyệt của BGH
So n: 261007 ạ
Gi ng 8A: ả
8B: 8C:
B i 8-ti t 32 à
ế
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Nh n di n c các ph n MB, TB, KB c a m t vb t.s k t h p v i m.t v b.c. ậ
ệ đ ầ
ủ ộ
ự ế ợ ớ
ả à -Bi t cách tìm, l a ch n v s p x p các ý trong b i v n y.
ế ự
ọ à ắ
ế à ă ấ
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph .
Đồ ả
ụ -Nh ng i u c n l u ý: B i v n khác v i .v trc h t tính ho n ch nh, tr n v n v
ữ đ ề
ầ ư à ă
ớ đ ế ở
à ỉ
ọ ẹ
ề nd c ng nh hình th c th hi n. N u nh v ch t p trung v o 1 vi c 1 th i i m
ũ ư
ứ ể ệ
ế ư đ
ỉ ậ à
ệ ở ờ đ ể
nh t nh, thì b i v n l 1 chu i s.vi c k ti p nhau, có m u, có q trình
ấ đị à ă
à ỗ
ệ ế ế
ở đầ p.tri n, có nh i m v có k t thúc.
ể đỉ
đ ể à
ế
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
-Cho s vi c v nhân v t: Em g p l i ng i b n c sau m t n m xa cách. Vi t
ự ệ à
ậ ặ ạ
ườ ạ ũ
ộ ă ế
o n v n t s có k t h p miêu t , bi u c m. đ ạ
ă ự ự ế ợ
ả ể
ả 3-B i m i:
à ớ
b i tr c chúng ta ã luy n t p vi t o n v t s có k t h p miêu t ,
ở à ướ đ
ệ ậ ế đ ạ
ă ự ự ế ợ
ả biê c m. V n u nh o n v n ch ch t p trung v o 1 vi c 1 th i i m nh t
ủ ả à ế
ư đ ạ ă
ỉ ỉ ậ
à ệ ở
ờ đ ể ấ
nh, thì b i v n l 1 chu i các s vi c k ti p nhau có m u, có quá trình
đị à ă
à ỗ
ự ệ ế ế
ở đầ p.tri n, có nh i m v k t thúc.
hình th nh nh n bi t b c c 1 b i v n t s ể
đỉ đ ể
à ế Để
à ậ
ế ố ụ à ă ự ự
có xen miêu t , bi u c m. Chúng ta s cùng tìm hi u b i... ả
ể ả
ẽ ể
à
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c:
ộ ế

-Hs c b i v n.
đọ à ă
I-D n ý c a b i v n t s : à
ủ à ă ự ự
1-Tìm hi u d n ý c a b i v n t ể
à ủ
à ă ự
s : ự
110
--B i v n trên có th chia l m 3 ph n à ă
ể à
ầ MB, TB, KB. Hãy ch ra 3 ph n ó v
ỉ ầ đ
à nêu nd k.quát c a m i ph n ?
ủ ỗ

-L n l t tìm v ch ra các y u t
ầ ượ
à ỉ
ế ố
sau: +Truy n k v vi c gì ? Ai l ng
i ệ
ể ề ệ à
ườ k chuy n, ngôi th m y ?
ể ệ ở
ứ ấ
+Câu chuy n x y ra âu ? V o lúc ệ
ả ở đ
à n o ? Trg hc nh n o ?
à ả
à
+Câu chuy n x y ra v i ai ? Có nh ng ệ
ả ớ
ữ nv n o ? Ai l nv chính ? Tính cách
à à
c a m i nv ra sao ? ủ

+Câu chuy n di n ra ntn ? M u
ệ ễ
ở đầ nêu v.
gì ? nh i m câu chuy n đề
Đỉ đ ể
ệ âu ? K t thúc ch n o ? i u gì
ở đ ế
ở ỗ à
Đ ề ã t o nên s b t ng ?
đ ạ ự ấ
ờ B i v n: Món qu sinh nh t.
à ă à
ậ a-B c c: 3 ph n
ố ụ ầ
-MB t u-la li t trên b n: K v
ừ đầ ệ
à ể à
t l i quang c nh chung c a bu i s ả ạ
ả ủ
ổ nh t.
ậ -TB ti p-ch g t
u khơng nói: K ế
ỉ ậ đầ ể
v món qu snh t c áo c a Trinh.
ề à
ậ độ đ ủ
-KB còn l i: C m ngh c a nv “tơi” ạ
ả ĩ ủ
v món qu sinh nh t c a Trinh. ề
à ậ ủ
b-Các y u t trg b.v n: ế ố
ă -Truy n k v món qu snh t .bi t
ệ ể ề
à ậ đ ệ
c a ng i b n thân.
ủ ườ ạ
K ngôi th nh t tôi-Trang. ể ở
ứ ấ
-Câu chuy n x y ra t i nh Trang, ệ
ả ạ
à trong bu i sinh nh t c a nv “tôi”. V o
ổ ậ ủ
à bu i sáng. Trong ho n c nh ng y sinh
ổ à
ả à
nh t c a Trang có các b n n chúc
ậ ủ ạ đế
m ng. ừ
-Câu chuy n x y ra v i Trang. Có nv ệ
ả ớ
Trang-ng i k chuy n v Trinh-b n
ườ ể ệ
à ạ
thân c a Trang, cùng các b n. Nv ủ
ạ chính l Trang, Trinh. Tính cách c a
à ủ
trinh thì hi n l nh, kín áo, sâu,s c ề
à đ
ắ v chân th nh; còn Trang thì h n
à à
ồ nhiên,vô t .
ư -Di n bi n c a câu chuy n:
ễ ế
ủ ệ
+M u: Bu i sinh nh t vui v ã
ở đầ ổ
ậ ẻ đ
s p n h i k t, Trang s t ru t vì
ắ đế ồ
ế ố
ộ ng
i b n thân nh t ch a n.
ườ ạ ấ
ư đế + nh i m: Trinh
n mang theo Đỉ
đ ể đế
món qu c áo: 1 chùm i c Trinh
à độ đ ổ đ
ch m sóc t khi còn l nh ng n hoa. ă
ừ à
ữ ụ
i u ó ã gi i to c nh ng b n
Đ ề đ đ ả
ả đượ ữ
ă kho n c a Trang.
ă ủ
111
+Các y u t m.t , b.c c k t h p
ế ố ả
đượ ế ợ
v th hi n nh ng ch n o trg à
ể ệ ở
ữ ỗ à
truy n ? Nêu tác d ng c a nh ng y u ệ
ụ ủ
ữ ế
t m.t v b.c n y ? ố
ả à à
-Nh ng n i dung trên câu b c
ữ ộ
đươ tác g a k theo th t n o ? Tu n t
ỉ ể
ứ ự à ầ ự
theo th i gian tr c-sau hay có gì
o ờ
ướ đả
ng c, t hi n t i nh v quá kh ...
ượ ừ ệ ạ
ớ ề ứ
-T vi c tìm hi u b i v n trên, ta có ừ ệ
ể à ă
th rút ra cách xây d ng d n ý 1 b i ể
ự à
à v t s k t h p v i m.t v b.c nh
ă ự ự ế ợ ớ
ả à ư
sau: Hs c d n ý b i v n t.s sgk.
đọ à
à ă ự
-D n ý c a b i v n t.s k t h p v i à
ủ à ă
ự ế ợ ớ
m.t v b.c gi ng v khác b.v n t s ả à
ố à
ă ự ự thông th
ng ch n o ? –Hs c
ườ ở
ỗ à đọ
ghi nh . ớ
-T vb Cô bé bán diêm, hãy l p ra m t ừ
ậ ộ
d n ý c b n theo g i ý sau: à
ơ ả ợ
+K t thúc: C m ngh c a Trang v ế
ả ĩ ủ
ề món qu
c áo. à độ đ
-Các y u t m.t v b.c: ế ố
ả à +M.t : su t c bu i sáng, nh tôi t p
ả ố ả
ổ à
ấ n p k ra, ng
i v o... các b n ng i ậ
ẻ ườ à
ạ ồ
ch t c nh ... nhìn th y Trinh ang ậ ả
à ấ
đ t
i c i... Trinh lom khom... Trinh
ươ ườ
v n l ng l c i, ch g t
u khơng ẫ ặ
ẽ ườ ỉ ậ đầ
nói. -Td: miêu t t m di n bi n c a bu i
ả ỉ ỉ ễ ế
ủ ổ
sinh nh t giúp cho ng i
c có th ậ
ườ đọ ể
hình dung ra khơng khí c a bu i sinh ủ
ổ nh t v c m nh n
c tình b n ậ
à ả ậ đượ
ạ th m thi t gi a Trang v Trinh.
ắ ế
ữ à
+Bi u c m: tôi v n c b n ch n ể
ả ẫ
ứ ồ ồ
không yên... b t u lo... t i thân v
ắ đầ ủ
à gi n Trinh... gi n mình quá... tôi
ậ ậ
run
2
... C m n Trinh quá... quí giá ả
ơ l m sao...
à -Td: b c l tình c m b n bè chân
ộ ộ
ả ạ
th nh sâu s c giúp cho ng i
c à
ắ ườ đọ
hi u r ng t ng cái gì khơng quan ể
ằ ặ
trong b ng t ng nh th n o ằ
ặ ư ế à
c-Trình t : k theo th t th i gian ự
ể ứ ự
ờ tr
c-sau, nh ng có ch o ng
c ướ
ư ỗ đả
ượ th i gian t hi n t i nh v quá kh
ờ ừ ệ ạ
ớ ề ứ
r i l i tr v hi n t i khi n cho câu ồ ạ
ở ề ệ ạ ế
chuy n k thêm thú v , h p d n l m ệ
ể ị ấ
ẫ à cho món qu s.nh t c a Trinh c ng có
à ậ ủ
à thêm ý ngh a.
ĩ 2-D n ý c a b i v n t s
à ủ
à ă ự ự: sgk 95.
112
+MB: Gi i thi u ai ? Trong ho n c nh ớ
ệ à
ả n o ?
à
+TB: Nêu các s vi c chính x y ra ự
ệ ả
v i nv theo trình t th i gian ? ớ
ự ờ
-Ch ra các y.t m.t v b.c c s
ỉ ố
ả à đượ
ử d ng trong ó ?
ụ đ
-KB: K t c c s ph n c a nv ntn ? V ế ụ ố
ậ ủ
à c.ngh c a ng
i k ra sao ? ĩ ủ
ườ ể Ghi nh : sgk 95.

II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 95: à
a-MB: G.thi u quang c nh êm giao ệ
ả đ
th a v gia c nh c a cô bé bán diêm. ừ à
ả ủ
b-TB: -Lúc
u: Do không bán c diêm nên đầ
đ em khơng dám v nh vì s b ánh.
ề à
ợ ố đ Em tìm 1 góc t
ng ng i tránh rét. ườ
ồ -Sau ó: Em
nh li u qu t các que đ
đà ề
ẹ diêm
s i cho m. M i l n qu t
để ưở ấ
ỗ ầ ẹ
diêm 4 l n, em l i th y hi n lên 1 ầ
ạ ấ
ệ vi n c nh m áp v
p ; nh ng
ễ ả
ấ à đẹ đẽ
ư khi diêm v t t t l lúc em tr l i v í
ụ ắ à ở ạ ơ
hi n t i au bu n. ệ ạ đ
ồ -Cu i cùng: Em qu t t t c nh ng que
ố ẹ ấ ả
ữ diêm còn l i
níu kéo b em l i ạ để
à ở ạ
-Các yi u t m.t v b.c c an xen ế ố
ả à đ đ
v o trong qúa trình k à
ể chuy n,
cbi t l c sau m i l n em ệ đặ
ệ à ứ ỗ ầ
bé qu t diêm thì c nh m ng t ng
ẹ ả
ộ ưở
c ng nh c nh th c sau khi diêm t t ũ
ư ả ự
ắ c t.g m.t r t sinh
ng. Kèm đượ
ả ấ độ
theo ó l nh ng suy ngh v tâm đ
à ữ
ĩ à tr ng c a nv.
ạ ủ
c-K t b i: K t c c em bé bán diêm ã ế à
ế ụ đ
ch t vì giá rét trg ên giao th a. M i ế
đ ừ
ọ ng
i khơng th y c i u kì di u m ườ
ấ đ đ ề ệ
à em ã th y.
đ ấ
D-C ng c -H ng dãn h c b i nh :
ủ ố
ướ ọ
à ở à
Giáo viên khái quát l i n i dung b i h c. -H c thu c ghi nh , l m b i 2 95. ạ ộ
à ọ ọ
ộ ớ à
à 113
-Ôn l i k.th c v v n t.s k t h p v i m.t v b.c, chu n b cho gi sau vi t b i 2 ạ
ứ ề ă
ự ế ợ ớ
ả à ẩ
ị ờ
ế à ti t: chu n b 4
b i sgk 103 . ế
ẩ ị đề à
D-Rút kinh nghi m: ệ
114 kí duyệt của BGH:
Chào
mừng
Ng y Nh Giáo à
à
Vi t Nam ệ
20 - 11
115
So n : 281007 ạ
Gi ng 8A: ả
8B: 8C:
B i 9-Ti t 33-34 à
ế V n b n:
ă ả
Hai cây phong
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hi u c
cs c NT c a o n trích Hai cây phong: Tính ch t tr tình sâu m
ể đươ đặ ắ ủ đ ạ
ấ ữ đậ
c bi u hi n trong s k t h p r t khéo léo gi a h i c m.t , b.c v k.chuy n; trong đ
ể ệ
ự ế ợ ấ ữ
ồ ứ ả
à ệ
cách l ng xen 2 ngôi k : tôi, chúng tôi; trong gi ng v n ch m bu n, ch a chan tình ồ
ể ọ
ă ậ
ồ ứ
c m yêu m n v th g nh quê h
ng, l ng m c. ả
ế à ươ
ớ ươ
à ạ
-Giáo d c hs bi t trân tr ng nh ng k ni m, c m v nh ng khát v ng t t
p. ụ
ế ọ
ữ ỉ ệ
ướ ơ à
ữ ọ
ố đẹ -Rèn các k n ng
c v n xuôi t s -tr tình, phân tích tác d ng c a s thay i
ĩ ă đọ
ă ự ự ữ
ụ ủ ự
đổ ngôi k , c a m.t , b.c trong t s .
ể ủ ả
ự ự
B-Chu n b : ẩ

- dùng: Tranh nh Hai cây phong.
Đồ ả
-Nh ng i u c n l u ý: Gv nên gi nh 1 kho ng th i gian nh t nh kh c sâu 1
ữ đ ề
ầ ư à
ả ờ
ấ đị để
ắ s nét c b n c a c t truy n nh ã
c tóm t t chú thích. ố
ơ ả ủ ố
ệ ư đ đượ
ắ ở
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ể
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
-Em hãy nêu nh ng nét n i b t v n i dung v NT c a v n b n Chi c lá cu i cùng? ữ
ổ ậ ề ộ à
ủ ă
ả ế
ố Tr l i d a v o ghi nh -sgk-90
ả ờ ự à ớ
3-B i m i: à

C r g xtan, m t nc c ng ho mi n Trung á, thu c Liên Xô c -L .nc t i
ư ơ ư ộ
ộ à ở
ề ộ
ũ à đ ươ
p v i nh ng núi i v th o nguyên tr p trùng, bát ngát v i nh ng áng mây trôi
đẹ ớ
ữ đồ à ả
ậ ớ
ữ l l ng bên trên nh 1 o n chi n h m ang b i v 1 n i n o
y. N i ây ã s n ơ ử
ư đ à ế
ạ đ ơ ề
ơ à đấ ơ đ
đ ả sinh ra Ai ma t p- m t nh v n n i ti ng-tácg a c a nh ng truy n v a Ng
i th y ố
ộ à ă
ổ ế ỉ
ủ ữ
ệ ừ
ườ ầ
u tiên. Hôm nay chúng ta s tìm hi u 1 o n trích trong tác ph m ó. đầ
ẽ ể
đ ạ ẩ đ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-D a v o chú thích, em hãy nêu 1 ự
à v i nét v t.g ?
à ề
I-Gi i thi u tác g i- tác ph m ớ
ệ ả

. 116
1-Tác gi : ả Ai ma t p 1928 , l nh
ố à
à v n C g xtan.
ă ư ư
-Ông c t ng gi i th ng vh Lê nin
đ ặ ả
ưở
2-Tác ph m: ẩ Vb Hai cây phong trích
t ph n u truy n Ng
i th y u
ừ ầ đầ
ệ ườ
ầ đầ tiên
-Gv: ông xu t thân trg 1 g. viên ch c. ấ
đ ứ
1953 t t nghi p H nông nghi p, m y ố
ệ Đ ệ
ấ n m sau, ông h c ti p v vh r i
ă ọ
ế ề
ồ chuy n sang h báo chí v vi t v n.
ể đ
à ế ă -Em hãy nêu xu t x c a .trích ?
ấ ứ ủ đ -Hs
c ph n tóm t t truy n ng i
đọ ầ
ắ ệ
ườ th y
u tiên sgk-99 . ầ đầ
-Hd c: gi ng ch m rãi, h i bu n
đọ ọ
ậ ơ

2
, g i nh nhung v suy ngh c a ng
i ợ
ớ à
ĩ ủ ườ
k.chuy n. Phân bi t gi ng c c a
ệ ệ
ọ đọ
ủ ngôi k : tôi- c.tôi v i m nhìn NT.
ể à đ ể
-Gi i thích t khó: 3, 5, 6, 7, 11, 14, ả
ừ 15
-Ta có th chia .trích th nh m y ể
đ à
ấ ph n, m i ph n t âu
n âu, ý ầ
ỗ ầ
ừ đ đế đ
c a t ng ph n ? ủ ừ
ầ -T âu-phía tây: Gi i thi u v.trí
ừ đ ớ
ệ c a l ng Ku ku rêu.
ủ à -Ti p-th n xanh: Nh v h 2 cây
ế ầ
ớ ề ả
phong u l ng v c.xúc c a nv tôi
ở đầ à à
ủ m i khi v l ng.
ỗ ề à
-Ti p-biêng bi c kia: C m xúc v ế
ế ả
à t.tr ng c a nv tôi v b n bè h i tr
ạ ủ
à ạ ồ
ẻ th .
ơ -Còn l i: Nv tơi nh
n ng i tr ng
ạ ớ đế
ườ ồ
2 cây phong g n li n v i tr ng uy
ắ ề
ớ ườ
Đ sen
- .trích n y t.g ã dùng ngôi k ở đ
à đ
ể .
II- c Tìm hi u chú thích
Đọ – ể
B c c: 4 ph n ố ụ

117
n o, x ng l gì ? ngơi 1, x ng tơi v à
ư à
ư à
c.tôi -
i t nhân x ng tôi, c.tôi ch ai, Đạ ừ
ư ỉ
ở th i i m n o ? ph n 1,2,4 ch
ờ đ ể à
ở ầ
ỉ ng
i k chuy n-1 ho s v ch y u ườ ể
ệ ạ ĩ à
ủ ế th i h.t i m nh v quá kh ; còn
ở ờ ạ
à ớ ề
ứ ph n 3 ch nv ng
i k.chuy n v ở
ầ ỉ
ườ ệ
à b n bè th i i m quá kh
ạ ở ờ đ ể
ứ -Vi c thay
i ngôi k v an xen ệ
đổ ể à đ
l ng ghép 2 th i i m nh v y có td ồ
ờ đ ể ư ậ
gì ? l m cho câu chuy n tr nên à
ệ ở
s ng ng, thân m t, g n g i, m áp,
ố độ
ậ ầ
ũ ấ áng tin c y v chân th t h n
i v i đ
ậ à
ậ ơ đố ớ ng
i c
ườ đọ - .trích c bi u
t b ng p.th c Đ
đ ể đạ
ằ ứ
n o ? t.s k t h p v i m.t , b.c à
ự ế ợ ớ
ả -Hs
c o n 2 96 . đọ đ ạ
-Hai cây phong c gi i thi u qua đ
ớ ệ
nh ng chi ti t n o ? ữ
ế à
-Hai cây phong c s đ
2
v i h n o ? ớ
ả à i u ó có ý ngh a gì ?
Đ ề đ ĩ
-Hs c o n 4.
đọ đ ạ -Hai cây phong ti p t c c m.t qua
ế ụ đ ả
nh ng chi ti t n o ? ữ
ế à
1-Hình nh hai cây phong ả
: -Gi a ng n
i, có 2 cây phong l n. ữ
ọ đồ ớ
-Chúng luôn hi n ra trc m t h t nh ệ
ắ ệ
ư nh ng ng n h i
ng t trên núi.
ữ ọ
ả đă đặ
-H s ả
2
- cao g.tr c a 2 cây phong;
đề ị ủ
k. nh v.trò khơng th thi u c a chg đị
ể ế
ủ i v i nh ng ng
i i xa v l ng; đố ớ
ữ ườ đ
ề à v th hi n ni m t h o c a dân l ng
à ể ệ ề
ự à ủ
à v 2 cây phong.

-Chúng nghiêng ng thân cây, lay ả
ng lá c nh, không ng t ti ng rì r o độ
à ớ ế
à theo nhi u cung b c khác nhau.
ề ậ
-Có khi t ng ch ng nh 1 l n sóng
ưở ừ
ư à
thu tri u..., có khi... ỷ ề
-Khi bão dơng, nghiêng ng t m thân ả ấ
d o dai v reo vù ẻ
à
2
nh 1 ng n l a b c ư
ọ ử ố
cháy r ng r c. ừ
ự -M.t . i m 2 cây phong qua ti ng
ả đ đ ể ế
nói riêng v tâm h n riêng c a chg; à
ồ ủ
k t h p v i các h s ế ợ
ớ ả
2
l m cho chg tr à
ở nên s ng
ng nh 2 con ng i.
ố độ
ư ườ
118
-Em th y có gì .s c trg cách m.t 2 ấ
đ ắ ả
cây phong v n y ? ở đ
à
-Tìm nh ng chi ti t m.t c.xúc c a l ữ
ế ả
ủ ũ tr v 2 cây phong, khi lên
i phá t ẻ ề
đồ ổ
chim ?
-Nh ng c.xúc ó có ý ngh a gì i v i
ữ đ
ĩ đố ớ
b n tr ? ọ

- v t c nh b n tr trèo lên 2 cây Đ
ả ả ọ
ẻ phong
t ó say mê khám phá th o để ừ đ
ả nguyên mênh mông phía sau l ng,
à i u ó có ý ngh a gì ?
đ ề đ ĩ
-Qua tìm hi u v 2 cây phong, em ể
ề th y 2 cây phong có ý ngh a ntn
i ấ
ĩ đố
v i c.s c a ng i dân, l ng Ku ku
ớ ủ
ườ à
rêu ? -Gv: Qua c m nh n c a ng
i ngh ả
ậ ủ
ườ ệ
s , 2 cây phong hi n lên v i hình h i ĩ
ệ ớ
à cao l n, hiên ngang, v i g nét lá
ớ ớ đ
c nh uy n chuy n, nh t l v i ti ng à
ể ể
ấ à ớ ế
reo a thanh. ó l h c a q.hg, c ng đ
Đ à ả ủ ũ
l bi u t ng cho s c s ng mãnh m
à ể ượ ứ ố
ẽ m d o dai, kiêu hùng b t khu t m
à ẻ ấ
ấ à
d u d ng thân thg c a nh ng con ị
à ủ
ữ ng
i n i ây. ườ ơ đ
-H 2 cây phong trg v n b n, g i cho ả
ă ả
ợ em nh gì v tu i th n i l ng quê
ớ ề
ổ ơ ơ à
mình ? hs t b c l . ự ộ ộ
-Theo dõi m ch k chuy n t nv tôi, ạ
ể ệ ừ
hãy cho bi t: n t ng c a nv tôi trg
ế ấ ượ ủ
-Hai cây phong kh ng l l i nghiêng ổ
ồ ạ ng ung
a nh mu n ch o m i ả đ
đư ư
ố à
ờ c.tơi
n v i bóng râm mát r i v
đế ớ
ượ à
ti ng lá x o x c d u hi n. ế
à ạ
ị ề
-Hai cây phong nh nh ng ng i
ư ữ
ườ b n l n vô cùng thân thi t, bao dung,
ạ ớ ế
l ng v g n bó v i l tr con trg
độ ượ à ắ
ớ ũ ẻ l ng.
à -Hai cây phong l n i h i t ni m
à ơ ộ ụ
ề vui tu i th , l n i g n bó chan ho ,
ổ ơ à ơ ắ
à thân ái, l n i ti p s c cho tu i th
à ơ ế
ứ ổ
ơ khám phá TG.
=Hai cây phong g n bó thân thi t v ắ
ế à g n g i v i c.s c a dân l ng Ku ku
ầ ũ ớ
ủ à
rêu.
2-Hình nh con ng i:
ả ườ
-Hai cây phong luôn hi n ra trc m t... ệ
ắ -nv tơi có tc m yêu quí .bi t
i ả
đ ệ đố v i 2 cây phong.
ớ -M i l n v quê tơi
u có b n ph n ỗ ầ
ề đề
ổ ậ
119
nh ng l n v quê l gì ? ữ
ầ ề
à -Do âu nv tơi có n t
ng n y ? đ
ấ ượ à
-Gv:
-Trg l i l trên, nv tôi ã t b c l ờ ẽ
đ ự ộ ộ
nh ng tc m n o c a mình i v i 2
ữ ả
à ủ
đố ớ cây phong ?
-Em hi u gì v tr ng thái tâm h n ể
ề ạ ồ
c a ng i k chuy n x ng tôi t l i
ủ ườ ể
ệ ư
ừ ờ v n b.c sau:
ă
-T i sao c m xúc ó l i g n li n v i ạ
ả đ ạ ắ
ề ớ
1 n i bu n da di t nv tôi ? 2 cây ỗ
ồ ế ở
phong l h trg sáng, t i
p, thân à ả
ươ đẹ thu c v i tu i th êm
m c a nv tôi ộ
ớ ổ
ơ đề
ủ n i l ng quê. Vì th khi xa quê, mong
ơ à ế
tr v quê s n y sinh n i bu n. ó ở ề
ẽ ả ỗ
ồ Đ l n i bu n c a s xa cách nh ng k
à ỗ ồ
ủ ự
ữ ỉ
ni m p
: nh m nh v c a ệ
đẹ đẽ ư
ả ỡ ủ
chi c g ng th n xanh...
ế ươ
ầ - v m.t s s ng c a 2 cây phong,
ở đ ả ự ố
ủ nv tôi nghe c ti ng nói riêng, tâm h n
đ ế
ồ riêng chan ch a nh ng l i ca êm d u
ứ ữ
ờ ị
u tiên l t xa a m t tìm 2 cây
đầ à ừ
đư ắ
phong thân thu c, v dù khó lòng trơng ộ
à th y ngay c nh ng tơi thì bao gi
ấ đ
ư ờ
c ng c m bi t c chg, lúc n o c ng ũ
ả ế đ
à ũ
nhìn rõ. -Nv tơi c m nh n 2 cây phong nh
ả ậ
ư ng
i thân thi t, g n g i, yêu quí v ườ
ế ầ
ũ à
g n bó khơng th thi u c trg c.s. ắ
ể ế đ
-Ta s p c th y chúng ch a, 2 cây ắ đ
ấ ư
phong sinh ơi y ? Mong sao chóng đ
ấ v t i l ng, chóng lên
i m n
ề ớ à đồ
à đế v i 2 cây phong R i sau ó c
ng ớ
ồ đ
ứ đứ d
i g c cây nghe mãi ti ng lá reo
ướ ố để
ế cho
n khi say s a, ngây ng t. đế
ư ấ
-N ng lòng v i cây, nh cây m
ặ ớ
ớ đắ
say, mãnh li t. ệ
= Nv tôi l ng i có tâm h n nh y
à ườ
ồ ạ
c m, gi u trí t ng t
ng v có tu ả
à ưở
ượ à
tha thi t, sâu n ng i v i 2 cây
ế ặ
đố ớ
phong, i v i l ng quê c a mình.
đố ớ à ủ
-Ai l ng i ã tr ng 2 cây phong
à ườ đ
ồ trên
i n y ? Ng i vơ danh ó ã
đồ à ườ
đ đ 120
c a chúng. i u ó cho th y nv tôi l ủ
Đ ề đ ấ
à ng
i ntn ? ườ
-Cái i u m nv tôi ch a h ngh n
đ ề à
ư ề
ĩ đế th i bé l i u gì ?
ờ à đ ề
- i u ó ã g i cho ta hi u thêm gì Đ ề đ đ
ợ ể
v nv tôi trg th i hi n t i ? ề
ờ ệ ạ
-Qua t t c nh ng bi u hi n trên, em ấ ả
ữ ể
ệ th y nv tơi l ng
i có tâm h n ntn ? ấ
à ườ
ồ -Gv: T s c m nh n nh ng v
p ừ ự ả
ậ ữ
ẻ đẹ c a 2 cây phong, ng
i ho s ã k ủ
ườ ạ ĩ đ
ể v 1 k ni m tu i th không kém ph n
ề ỉ ệ
ổ ơ
ầ t
i p m gi u ý ngh a: ng n cây
ươ đẹ à à
ĩ ọ
v t m nhìn. Cây c ng v n cao bao
à ầ à
ươ nhiêu, c ng ón c nhi u gió b y
à đ
đ ề
ấ nhiêu. Con ng
i c ng v n cao,
ườ à
ươ tr
ng th nh bao nhiêu, thì t m m t ưở
à ầ
ắ c ng m r ng b y nhiêu, nh ng
ng à
ở ộ ấ
ư đừ
bao gi quên c i ngu n, g c r . ờ
ộ ồ
ố ễ -H c sinh
c ghi nh . ọ
đọ ớ
-Ch n trong b i 1 o n có liên quan ọ
à đ ạ
én 2 cây phong h c thu c lòng ?
đ để ọ
ộ -Qua b i v n, em thích nh t chi ti t
à ă ấ
ế k v t n o v 2 cây phong ?
ể à ả à ề
c m i u gì,... p nh ng ni m ướ
ơ đ ề ấ ủ
ữ ề
hi v ng gì ? ọ
-Tình yêu quí 2 cây phong g n li n ắ
ề v i tình u q ng
i th y giáo ã ớ
ườ ầ
đ tr ng 2 cây phong y.
ồ ấ
=Nv tôi l ng i có tình u tha
à ườ
thi t, sâu n ng v i thiên nhiên v con ế
ặ ớ
à ng
i l ng quê Ku ku rêu; l ng i
ườ à à
ườ có tâm h n trg sáng v gi u cxúc cao
ồ à à
p. đẹ
Ghi nh : sgk 101 . ớ
Luy n t p: ệ ậ
D-C ng c -H ng d n h c b i:
ủ ố ướ
ẫ ọ
à
-H c thu c ghi nh , n m c c i m ND v NT c a vb.
ọ ộ
ớ ắ đ đặ đ ể à
ủ -So n b i: Ôn t p truy n v kí Vi t Nam
c v tr l i nh ng câu h i trong ph n ạ
à ậ
ệ à
ệ Đọ
à ả ờ ữ
ỏ ầ
ôn t p. ậ
E-Rút kinh nghi m: ệ
121 Kí duyệt của BGH
122
So n: 011107 ạ
Gi ng 8A: ả
8B: 8C:
B i 9-Ti t 35-36 à
ế
Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả
và biểu cảm
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
Giúp hs bi t v.d ng nh ng k.th c ã h c th c h nh vi t m t b i v n t.s k t
ế ụ
ữ ứ đ
ọ để ự à
ế ộ à ă
ự ế h p v i m.t v b.c.
ợ ớ
ả à -Rèn luy n các k n ng di n
t, trình b y, s d ng an xen các y u t : t.s , m.t ệ
ĩ ă ễ đạ
à ử ụ
đ ế ố
ự ả
v bi u c m. à ể ả
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: B i vi t n y ph i y.c u hs vi t 1 vb t.s có k t h p các y.t
ữ đ ề
ầ ư à
ế à ả
ầ ế
ự ế ợ
ố m.t v b.c.
v n, áp án ph i chú ý . i m v y.c u n y. ả à
Đề ă đ ả
đ đ ể à
ầ à
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
3-B i m i: à

1 Đề Ch n êm giao th a n m v a qua ã
n v i gia ình em nh th n o ẵ
Đ ừ
ă ừ
đ đế ớ
đ ư ế à
2L Đề
ẻ Hình nh m t ng i b n, ho c th y, ho c ng
i thân s ng mãi ả
ộ ườ
ạ ặ
ấ ặ
ườ … ố
trong lòng tôi áp án 1
Đ 1-MB: 1,5 i m.
đ ể - n t
ng chung v nh nh êm giao th a ã qua, c bi t l êm giao th a ã qua
ấ ượ ề
ữ đ
ừ đ đặ
ệ à đ ừ đ
2-TB: 6 i m. đ ể
-Chu n b ón êm giao th a c a gia ình em ẩ
ị đ đ
ừ ủ đ
Quang c nh c a các th nh viên trong gia ình ả
ủ à
đ -Phút giao th
n. ừ đế
3-KB: 1,5 đ
-Suy ngh v c m xúc c a em trong v sau êm giao th a ĩ à ả
ủ à
đ ừ
123
áp án2 Đ
1-MB: 1,5 -Gi i thi u v ng
i thân c a em, nh n nh v tình c m c a em i v i ng
i ó ớ
ệ ề
ườ ủ
ậ đị ề
ả ủ
đố ớ ườ đ
2- TB6 đ
- T v hình dáng,tính tình c a ng i y
ả ề ủ
ườ ấ - K v m t s k niêm g n v i ng
i y m em ã nh mãi ể ề ộ ố ỉ
ắ ớ
ườ ấ à
đ ớ
3-KB: 1,5 đ
- Tình c m sâu s c c a em i v i ng
i ó ả
ắ ủ đố ớ
ườ đ L u ý b i v n t s ph i k t h p gi a k - t -bi u c m
ư à ă ự ự
ả ế ợ ữ
ể ả ể ả
IV-C ng c : ủ

-Gv nh n xét ý th c l m b i c a hs. ậ
ứ à à ủ
-H c sinh thu b i. ọ
à
V-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-Chu n b b i: Luy n nói: K chuy n theo ngơi k k t h p m.t v b.c m c ví
ẩ ị à
ệ ể
ệ ể ế ợ
ả à ả
Đọ d v tr l i câu h i trong t ng ph n.
ụ à ả ờ ỏ
ừ ầ
D-Rút kinh nghi m: ệ
124
Kí duyệt của BGH
So n :031107 ạ
Gi ng 8A: ả
8B: 8C:
B i 9-Ti t 37 à
ế
Nói qúa
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
- Giúp hs hi u th n o l nói quá v td c a b.pháp tu t n y trg v n ch ng c ng
ể ế à à
à ủ
ừ à ă
ươ ũ
nh trg c.s h ng ng y. ư
ằ à
Rèn k n ng s d ng b.pháp tu t nói quá trg vi t v n v trg giao ti p. ĩ ă
ử ụ ừ
ế ă à
ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph chép vd.
Đồ ả
ụ - Nh ng i u c n l u ý: C n l m cho hs phân bi t c nói quá l bi n pháp tu t
ữ đ ề
ầ ư ầ à
ệ đ à ệ
ừ nh m l m t ng g.tr b.c c a l i nói, còn nói khốc thì khơng mang giá tr tích c c
ằ à
ă ị
ủ ờ ị

C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
2-Ki m tra: ể
-Tìm nh ng t ng g i tên các lo i hoa qu .phg Nam b có ngh a t ng
ng ữ
ừ ữ ọ
à ả ở đ
ộ ĩ ươ
đươ v i t to n dân ? Qu - trái, qu tr ng g - trái lêkima, na- mãng c u...
ớ ừ à ả
ả ứ à

3-B i m i à
ớ : Hs
c b i ca dao b ng ph : đọ
à ả
ụ Anh i l m d Ch
ng i
đ à ể
ươ Đà
M t êm n h t m i hai v i c
ộ đ ă
ế ườ
ạ à Gi ng âu thì d t anh ra
ế đ
ắ k o anh ch t khát v i v i c nh em
ẻ ế
ớ ạ à à
Ca dao c b i ca dao em th y có gì thú v ?
Đọ à
ấ ị
Thú v ch ch ng trai i l m d m t êm n h t nh nh 12 v i c . V y
ị ở ỗ à
đ à ể ộ đ
ă ế
ữ ạ à…
ậ cách nói ó l nh th n o v nh m m c ích gì ? cơ trò chúng ta s cùng tìm l i
đ à ư ế à
à ằ
ụ đ ẽ
ờ gi i áp qua b i h c hôm nay.
ả đ à ọ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c ví d a b ng ph :
đọ ụ
ả ụ
I-Nói quá v tác d ng c a nói q: à
ụ ủ
Ví d : ụ
a-C y ng ang bu i ban tr a,
à đồ đ
ổ ư
125
Em nh n xét gì v cách di n t
ậ ề
ễ đạ trong câu ca dao trên?
-Tác gi dân gian ã so sánh m hôi ả
đ ồ
c a ng i nông dân c y
ng lúc ban ủ
ườ à đồ
tr a r i thánh thót nh m a ru ng ư ơ
ư ư ở ộ
c y. à
-Có bao gi m hôi l i ra nh m a ờ
ồ ạ
ư ư
không ? V t ng gi t m hôi r i à ừ
ọ ồ
ơ xu ng có th t o th nh âm thanh ngân
ố ể ạ
à vang lúc to, lúc nh nh t thánh thót
ỏ ư ừ
g i ra khơng ? ợ
-Nói m hơi thánh thót nh m a ru ng ồ
ư ư ộ
c y có úng v i th c t không ? à
đ ớ
ự ế -V y s th t m câu ca dao mu n
ậ ự
ậ à
ố di n
t l gì ? ễ đạ à
-Em có nx gì v cách nói n y ? ề
à
-M hôi ch y ra r t nhi u l i c di n ồ
ả ấ
ề ạ đ ễ
t b ng h m hơi thánh thót nh đạ
ằ ả
ồ ư
m a ru ng c y, nói nh v y nh m
ư ộ
à ư ậ để
ằ m gì ?
đ -GV m r ng n
c ta còn l m t ở ộ
ướ à
ộ n
c nơng nghi p còn l c h u nên ướ
ệ ạ
ậ …
-Hs c vd b.
đọ -Em hi u câu t c ng mu n nói i u
ể ụ
ữ ố
đ ề gì?
-Nói v th i gian c a êm tháng n m ề ờ
ủ đ ă
v ng y tháng m i
à à
ườ -Câu t c ng nói: êm tháng n m
ụ ữ
Đ ă
ch a n m ã sáng, Ng y tháng m i
ư ằ đ
à ườ
ch a c i ã t i. Nói nh v y ã
ư ườ đ
ố ư ậ đ
úng v i s th t ch a ? đ
ớ ự ậ ư
-V y s th t ây l gì ? ậ ự ậ ở đ
à M hơi
ồ th.thót nh m a ru ng c y
ư ư ộ
à .
-M hôi ch y ra r t nhi u. ồ
ả ấ

- ây l cách nói phóng i, c
ng đ
à đạ
ườ i u m c
c a s.vi c. đ ệ
ứ độ ủ ệ
-Nh n m nh n i v t v c a công ấ
ạ ỗ
ấ ả ủ
vi c c y ng.
ệ à đồ b- êm tháng n m
Đ ă
ch a n m ã ư
ằ đ
sáng, Ng y tháng m
i à
ườ ch a c i ã t i
ư ườ đ ố .
- êm tháng n m r t ng n, Đ
ă ấ
ắ 126
-Em th y ây l cách nói ntn ? ấ đ
à -
di n t ý êm tháng n m ng n,
Để ễ đạ đ
ă ắ
ng y tháng m i ng n, t c ng ã
à ườ
ắ ụ
ữ đ dùng cách nói b ng h : ch a n m ã
ằ ả
ư ằ đ
sáng, ch a c i ã t i. ây l 1 kinh
ư ườ đ ố Đ
à nghi m trg dân gian. Ng
i x a ã ệ
ườ ư đ
úc k t kinh nghi m n y v truy n đ
ế ệ
à à
ề l i cho con cháu
nh m m gì ? ạ
để ằ
đ nh c nh m i ng
i ph i bi t s p ắ
ở ọ
ườ ả
ế ắ x p công vi c trg t ng ng y cho phù
ế ệ
ừ à
h p v i th i gian t ng mùa ợ
ớ ờ
ừ -Hs
c vd c. đọ
-Có ai tát c bi n ông không ? V y ý đ
ể Đ ậ
m câu t c ng mu n di n t l
à ụ
ữ ố
ễ đạ à gì ?
- ây l cáh nói ntn ? Đ
à GV treo b ng ph k l m hai c t m t
ả ụ ể à
ộ ộ
bên l cách nói úng th c t , m t à
đ ụ
ế ộ
bên l cách nói phóng i
à đạ
-Em hãy s
2
cách di n t 2 c t: cách
ễ đạ ở ộ
di n t n o l cách nói h , cách nói
ễ đạ à à ả
phóng i v cách nói n o l cách nói
đạ à à à
bình th ng, khơng có h ? Cách nói
ườ ả
c t a có td gì ? ở ộ
-Gv: C t A l cách bi u t b ng
ộ à
ể đạ ằ
phóng i s th t v i m l m cho
đạ ự ậ
ớ đ à
ng i ta hi u rõ h n s th t. Cách
ườ ể
ơ ự
ậ b.
t 2 câu t c ng v câu ca dao đạ ở
ụ ữ à ở
trên chính l b.p tu t nói quá. à
ừ -V y em hi u th n o l nói quá v
ậ ể
ế à à à
nói q có td gì ? -Hs c ghi nh .
đọ ớ
Ng y tháng m i r t ng n.
à ườ ấ
ắ - ây l cách nói phóng
i tính ch t Đ
à đạ
ấ c a hi n t
ng. ủ
ệ ượ
c-Thu n v thu n ch ng, ậ
ợ ậ
ồ tát bi n
ể ông c ng c n.
Đ ũ

-V ch ng ho thu n thì vi c khó ợ
ồ à
ậ ệ
m y c ng l m c. ấ ũ
à đ - ây l cách nói c
ng i u, phóng Đ
à ườ
đ ệ i qui mơ, tính ch t c a s.vi c.
đạ ấ ủ

-Nh n m nh, gây n t ng, t ng
ấ ạ
ấ ượ
ă s c b.c m.
ứ ả
Ghi nh : sgk 102 ớ
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 à 102 :
a-S i á c ng th nh c m: s c lao ỏ đ
ũ à
ơ ứ
127
-Tìm b.p tu t nói q v gi i thích ý ừ
à ả ngh a c a chúng trg các vd sau ?
ĩ ủ
-Vì sao em bi t ó l nói quá ? ế đ à
-Hs c y.c c a b i t p.
đọ ủ
à ậ -Em có nx gì v các th nh ng trên ?
ề à
ữ Các th nh ng ã cho
u dùng b.p à
ữ đ đề
tu t nói quá ừ
-Em hãy gi i thích ý ngh a c a các ả
ĩ ủ
th nh ng ó ? à
ữ đ -Em hãy ch n v i n các th nh ng
ọ à đ ề
à ữ
trên v o các câu cho phù h p ? à

-Hs c y.c c a b i t p.
đọ ủ
à ậ -M i dãy l m m t th nh ng .
ỗ à
ộ à
ữ -Em hãy gi i thích ngh a c a hai câu
ả ĩ
ủ th nh ng : Nghiêng nc nghiêng th nh,
à ữ
à ngh nát óc v
t câu v i m i th nh ĩ
à đặ ớ
ỗ à
ng ó ? ữ đ
-Th o lu n theo b n-Thi ua gi a các ả
ậ à
đ ữ
b n, trg kho ng th.gian 2 phút. à
ả -Tìm n m th nh ng so sánh có dùng
ă à
ữ b.p nói q v gi i thích ý ngh a c a
à ả ĩ
ủ các th nh ng ó ?
à ữ đ
-Th o lu n l p: Phân bi t b.p tu t ả
ậ ở ớ ệ
ừ nói q v i nói khốc ?
ớ -Gv: Mu n phân bi t c nói quá v i
ố ệ đ
ớ ng c a con ng
i th t kì di u. độ
ủ ườ
ậ ệ
b- i lên n t n tr i: còn r t kho ,có
Đ đế ậ
ờ ấ
ẻ th i
n b t c n i n o. ể đ đế
ấ ứ ơ à c-Thét ra l a: r t có uy quy n, h ng
ử ấ
ề ố
hách quát n t m i ng i.
ạ ọ
ườ
2-B i 2 à 102 :
b-B m gan tím ru t: c m ph n u t ầ
ộ ă
ẫ ấ
c. ứ
a-Chó n á g n s i: n i t ai
ă đ à ă
ỏ ơ đấ đ
c n c i, hoang vu. ằ
ỗ d-N t ng khúc ru t: ph n kh i, tho
ở ừ ộ
ấ ở
ả mãn, sung s
ng. ướ
c-Ru t ngo i da: vơ tâm, tính tình
ộ để à
b c to c, không gi u di m ai i u ộ
ạ ấ
ế đ ề
gì ? e-V t chân lên c : ch y th t nhanh.
ắ ổ
ạ ậ
3-B i 3 à
102 : -Nghiêng nc nghiêng th nh: s c
p à
ắ đẹ c a ng
i PN khi n ng i ta mê m t.
ủ ườ
ế ườ
ệ -B em v n th
ng nói r ng: Thuý à
ẫ ườ
ằ Ki u l m t cô gái
p nghiêng nc ề
à ộ
đẹ nghiêng th nh.
à -Ngh nát óc: ph i suy ngh r t nhi u.
ĩ ả
ĩ ấ ề
-B i tốn n y khó q, t ngh nát óc à
à ớ
ĩ m y ti ng
ng h r i m v n ch a ấ
ế đồ
ồ ồ à ẫ
ư tìm ra cách gi i.

4-B i 4 à
103 : -Ngáy nh s m: ngáy r t to.
ư ấ ấ
-Ch m nh rùa: quá ch m ch p, l ậ
ư ậ
ạ ề
m . ề
-Hi n nh t, hi n nh b t: r t hi n
ề ư đấ
ề ư ụ ấ
ề l nh v ch t phác.
à à ấ
5-B i 6 à 103 :
128
nói khốc thì ph i có vd so sánh
ả để
v p.tích. à
-Em n o bi t truy n c i Con r n
à ế
ệ ườ
ắ vuông ? Anh ch ng k chuy n con r n
à ể
ệ ắ
vuông l ng i ntn ? l ng
i nói à
ườ à
ườ khốc. Em hãy k l i truy n n y cho
ể ạ ệ
à c l p cùng nghe ?
ả ớ -Qua câu chuyên b n v a k , em hi u
ạ ừ
ể ể
nói khốc l nói ntn ? à
-Còn nói q nh m m gì ?
để ằ
đ
-Vi t o n v n ho c l m b i th có ế đ ạ
ă ặ à
à ơ
dùng bp nói quá ? -G i ý: Các em có th dùng các th nh
ợ ể
à ng có dùng bp nói quá v a tìm c
ữ ừ
đ ở b i 4
t o vb. à
để ạ -Gv: Qua b i h c hơm nay, c.ta ph i
à ọ ả
bi t tích lu v n t , hi u c ý ngh a ế
ỹ ố ừ ể đ
ĩ các th nh ng nói quá
bi t cách à
ữ để
ế v n d ng trg l i n ti ng nói h ng
ậ ụ
ờ ă ế
à ng y, c ng nh trg vi t v n sao cho
à ũ
ư ế ă
phù h p v mang l i hi u qu cao. ợ
à ạ
ệ ả
-Nói khốc: l nói nh ng i u quá xa à
ữ đ ề
s th t, quá xa nh ng gì m mình ã ự ậ
ữ à
đ l m ho c ã th y, nó khơng giúp cho
à ặ đ
ấ ng
i ta hi u úng s th t. ườ
ể đ ự ậ
-Nói q: thì bao gi c ng h ng t i
ờ ũ ướ
ớ m l m cho ng
i ta hi u rõ b.ch t đ à
ườ ể
ấ s.v t, h.t
ng. ậ
ượ
6-B i 5 à 103 :
B n T l p tôi l m t th ng h , b n ạ
ớ à ộ
ằ ề ạ
r t hay pha trò cho c l p cùng vui. ấ
ả ớ B n th
ng có nh ng h nh ng v
ạ ườ
ữ à
độ à
l i nói, khi n cho c l p nhi u phen ờ
ế ả ớ
ề c
i v c b ng. ườ ỡ ả ụ
IV-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c ghi nh , l m b i 5 v các ph n còn d b i 3 102, 103 . ọ
ộ ớ à
à à
ầ ở ở à
- c tr
c b i: Nói gi m, nói tránh c ví d v tr l i câu h i trong t ng ph n.
Đọ ướ
à ả
Đọ ụ à ả ờ
ỏ ừ

D-Rút kinh nghi m: ệ
129
So n : 031107 ạ
Gi ng 8A: ả
8B: 8C:
B i 10-Ti t 38 à
ế
Ơn t p truy n kí Vi t Nam ậ
ệ ệ
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Giúp hs h th ng hố các truy n kí VN ã h c t u h c kì trên các m t: ND t
ệ ố ệ
đ ọ ừ đầ
ọ ặ
ư t
ng v hình th c NT. T ó b c
u th y c 1 ph n q.trình h. i hố VH VN
ưở à
ứ ừ đ
ướ đầ ấ đ
ầ đạ
ã ho n th nh v c b n v o n a u TK XX.
đ à
à ề ơ ả
à ử đầ
-Rèn k n ng ghi nh , h th ng hoá, so sánh, k.quát v trình b y nh n xét k t lu n ĩ ă
ớ ệ ố à
à ậ
ế ậ
trg q.trình ơn t p. ậ
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph ghi h th ng các vb ã h c.
Đồ ả
ụ ệ ố
đ ọ
-Nh ng i u c n l u ý: Khái ni m truy n kí ây ch các th lo i v n xuôi NT: ữ
đ ề ầ ư
ệ ệ
ở đ ỉ
ể ạ ă truy n truy n ng n, ti u thuy t v kí h i kí, phóng s , tu bút,...
ệ ệ
ắ ể
ế à
ồ ự

C-Ti n trình tơ ch c d y-h c ế
ứ ạ
ọ : 1- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ 2-Ki m tra:

Vb Hai cây phong có nh ng nét .s c gì v ND v NT ? D a v o ghi nh ữ
đ ắ ề
à ự à

3-B i m i: à

T u n m
n gi , các em ã c h c nh ng v n b n truy n kí n o ? Tơi i ừ đầ
ă đế ờ
đ đ ọ
ữ ă
ả ệ
à đ
h c, Trong lòng m , T c nc v b , Lão H c. ọ
ẹ ứ ỡ ờ
ạ 130
Bây gi c.ta i ôn t p h th ng hoá l i nh ng k.th c ã h c v 4 vb n y. ờ
đ ậ
ệ ố ạ
ữ ứ đ
ọ ề à
1-B ng th ng kê ả

Tên vb-t.gi ả
Th lo i ể ạ
P.th c b. t
ứ đạ
ND ch y u ủ ế
.s c NT Đ ắ
Tôi i h c đ
ọ 1941
Thanh T nh ị
1911-1988
Trg lòng m ẹ
Nh ng ng y ữ
à th u-1940
ơ ấ Nguyên H ng
ồ 1918-1982
T c nc v b ứ
ỡ ờ T t èn –
ắ đ 1939
Lão H c
ạ Truy n ng n
ệ ắ
H i kí ồ
Ti u thuy t ể
ế
Truy n ng n ệ
ắ T.s xen tr
ự ữ
tình
T.s xen tr ự
ữ tình
T s ự ự
T s xen ự
ự Nh ng KN trg
ữ sáng c a tu i
ủ ổ
h.trò trg bu i ổ
t u tr ng
ự ườ
u tiên. đầ
N i c. ng
ỗ đắ
t i c c v ủ
ự à
t.yêu thg cháy b ng cùng v i
ỏ ớ
ni m hp vô ề
b khi c ờ
đ ở trg lòng m
ẹ c a chú bé
ủ H ng.

T cáo b ố
ộ m t t n ác,
ặ à
b t nhân c a ấ
ủ XH TD PK v
à ca ng i v
ợ ẻ
p tân h n, đẹ
ồ s c s ng ti m
ứ ố ề
t ng c a
à ủ
ng i PN
ườ nông thôn VN
KN s.s c c ắ đ
nhìn b ng ằ
ánh m t tr ắ
ẻ th v i n h
ơ ớ ả
s
2
. áo, ngòi đ đ
bút gi u ch t à
ấ th .
ơ
L i v n chân ờ
ă th c gi u
ự à
c m xúc v i n ả
ớ h s

2
tiêu bi u, th m
ể ấ
m ch t đượ
ấ tr tình c a
ữ ủ
th h i kí. ể ồ
M.t di n
ả ễ
bi n tâm lí ế
v kh c ho à
ắ ạ
tính cách, chân dung nv
s c nét.

131
1943 Nam Cao
1915-1951 tr tình
ữ Th hi n s
ể ệ
ố ph n bi th m
ậ ả
c a ng nông ủ
dân cùng kh ổ
v ca ng i à
ợ nhân ph m
ẩ cao
p c a đẹ
ủ h
ọ NT XD tình
hu ng truy n ố
ệ . áo, m.t
đ đ ả
tâm lí nv s.s c, k.thúc
ắ b t ng .
ấ ờ
-Gv: 4 vb truy n kí VN trên u ra
i v o th.kì 1900-1945. M t . i m q.trg c a ệ
đề đờ à
ộ đ đ ể ủ
th.kì n y l VH i m i ng y c ng s.s c, m nh m theo h
ng h. i hoá. .bi t
à à đổ
ớ à
à ắ
ạ ẽ
ướ đạ
Đ ệ l t 1930, VH VN th t s b
c v o qu o h.
i. B n vb u c vi t b ng ch
à ừ ậ ự ướ
à ĩ đạ
đạ ố
đề đ ế ằ
ữ qu c ng v i cách vi t m i m . ó l n truy n kí h.
i, r t khác v i vb truy n kí ố
ữ ớ ế
ớ ẻ Đ à
ệ đạ ấ
ớ ệ
trung i m các em ã h c l p 6. ó l n vb n o ? Con h có ngh a, M hi n
đạ à
đ ọ ở ớ
Đ à à
ổ ĩ
ẹ ề d y con, Th y thu c gi i c t nh t t m lòng.
ạ ầ
ố ỏ ố
ấ ở ấ l p 6, 7, em ã c h c n vb truy n kí h.
i n o ? D Mèn phiêu l u kí-Tơ ở ớ
đ đ ọ
ệ đạ à
ế ư
Ho i, S ng ch t m c bay-Ph m Duy T n, M t th qu c a lúa non: C m-Th ch à
ố ế
ặ ạ
ố ộ
ứ à ủ
ố ạ
Lam. Vi c hi n i hố VH nói chung, truy n kí nói riêng ã di n ra t
u TK ệ
ệ đạ ệ
đ ễ
ừ đầ XX,
n n n m 1930-1945 có th coi l ã ho n thi n. đế
ă ể
à đ à

2-Nh ng c i m gi ng nhau v khác nhau ch y u v ND t t
ng v ữ
đặ đ ể ố
à ủ ế
ề ư ưở
à hình th c NT c a 3 vb: Trong lòng m , T c n
c v b , Lão H c: ứ
ủ ẹ ứ
ướ ỡ ờ ạ
a-Gi ng nhau: ố
-Th lo i vb: u l b t.s , l truy n kí VN h.
i. ể ạ
Đề à ự à
ệ đạ
-Th.gian ra i: Tr
c CM8 g. o n 1930-1945. đờ
ướ đ ạ
- t i, ch
: u nói v c.s v con ng cùng th i v i t.g; i sâu v o m.t s ph n
Đề à ủ đề Đề
ề à
ờ ớ đ
à ả ố
ậ c a n con ng c c kh , b vùi d p.
ủ ự
ổ ị ậ
-G.tr ND t t ng:
u chan ch a tinh th n nhân o, t cáo n gì x u xa, t n ác
ị ư ưở
Đề ứ
ầ đạ
ố ấ
à ch
p lên c.s c a ng dân th ng, ca ng i, trân tr ng n t.c m, p. ch t t t
p c a à đạ
ủ ườ
ợ ọ
ả ấ ố đẹ
ủ con ng.
-G.tr NT: u vi t b ng l i v n hi n
i chân th c, ngôn ng gi n d , cách k v ị
Đề ế ằ
ố ă ệ đạ
ự ữ ả
ị ể à
t c th , h p d n. ả ụ ể ấ
ẫ Gv: ó l n . i m c a dòng v n xi h.th c NV trc CM8- dòng VH b t
u Đ à
đ đ ể ủ
ă ự
ắ đầ kh i ngu n t n n m 20, p.tri n m nh m v r c r trg n n m 30 v
u n n m 40 ơ
ồ ừ ă
ể ạ
ẽ à ự ỡ ă
à đầ ă
c a TK XX, em l i cho VH h. i VN n tên tu i nh v n v TP ki t xu t nh :
ủ đ
ạ đạ
ổ à ă
à ệ
ấ ư
132
Ph m Duy T n, Ng.Công Hoan, Ngô T t T , V Tr ng Ph ng, Nam Cao, Tô Ho i, ạ
ố ấ
ố ũ
ọ ụ
à Bùi Hi n... Vh h.th c VN góp ph n áng k v o q.trình h.
i hoá VH VN v n m t ể
ự ầ đ
ể à đạ
ề ặ
nh : t i, ch
, th lo i... ư đề à
ủ đề ể ạ
b-Khác nhau:
V tác gi ề
ả Nguyên H ng
ồ Ngô T t T
ấ ố Nam Cao
V th lo i ề ể ạ
Vi t h i kí ế ồ
Vi t ti u thuy t ế ể
ế Vi t truy n ng n
ế ệ
ắ V .t
ng ề đ ượ
Vi t v tr th ế
ề ẻ
ơ v ng m nghèo
à ẹ
th nh th . à
ị Vi t v ng
i ế
ề ườ
nông dân 1 PN nông dân
Vi t v ng i
ế ề
ườ nông dân 1 lão
nơng dân
3-Em thích nh t nv ho c v n o trg 3 vb ấ
ặ đ à
: Trong lòng m , T c n c v b , Lão
ẹ ứ ướ
ỡ ờ H c ? Vì sao ?
ạ -Nv ch D u T c nc v b : Em r t can m thông cho h.c nh c a ch , khâm ph c s
ị ậ ứ
ỡ ờ ấ
ử ả
ủ ị
ụ ự vùng lên ph n kháng l i áp b c b t công c a ch .
ả ạ
ứ ấ
ủ ị
- v Lão H c k chuy n bán c u v ng v i ông giáo: Th ng cho h.c nh c a lão
Đ ạ
ể ệ
ậ à
ớ ươ
ả ủ
H c, kính tr ng lão-m t con ng nhân h u, c m ng trc t.c m c a lão [is v i c u
ạ ọ
ộ ậ
ả độ ả
ủ đ
ớ ậ v ng.
à - v Bé H ng g p m v c ng i trg lòng m : Bé H ng c s ng l i n giây phút sung
Đ ồ
ặ ẹ à đ
ồ ẹ
ồ đ ố
ạ s
ng, h.phúc khi trong lòng m . ướ
ở ẹ
D-C ng c - H ng d n h c b i
ủ ố
ướ ẫ
ọ à
-H c b i theo n i dung ã ôn. ọ
à ộ
đ -so n b i: Thông tin v ng y trái
t n m 2000 c VB,
c chú thích v tr l i ạ
à ề
à đấ ă
Đọ đọ
à ả ờ nh ng câu h i trong ph n
c- Hi u.. ữ
ỏ ầ Đọ

E-Rút kinh nghi m: ệ
133
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 10-Ti t 39 à
ế V n b n:
ă ả
Thông tin v ng y trái t
ề à
đấ n m 2000
ă
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Th y c tác h i v m t trái c a vi c s d ng bao bì ni lơng, t mình h n ch bao ấ đ
ạ à ặ ủ
ệ ử ụ ự
ạ ể
bì ni lơng v v n ng m i ng cùng th c hi n.
à ậ độ ọ
ự ệ
-Th y c tính thuy t ph c trong cách thuy t minh v tác h i c a vi c s d ng
ấ đượ ế
ụ ế
ề ạ ủ
ệ ử ụ bao bì ni lơng c ng nh tính h p lí c a nh ng ki n ngh m v n b n
xu t. ũ
ư ợ
ủ ữ
ế ị à ă
ả đề ấ
-T vi c s d ng bao bì ni lơng, có nh ng suy ngh tích c c v v n s lí rác
ừ ệ ử ụ ữ
ĩ ự
ề ấ đề ử th i sinh ho t ho t trong vi c b o v môi tr
ng. ả
ạ ạ
ệ ả
ệ ườ
-Rèn k n ng tìm hi u v phân tích 1 v n b n nh t d ng d i d ng v n b n thuy t
ĩ ă ể
à ă
ả ậ ụ
ướ ạ ă
ả ế
minh 1 v n khoa h c.
ấ đề ọ
B-Chu n b : ẩ

- dùng: Tranh nh v v n
b o v môi tr ng.
Đồ ả
ề ấ đề ả ệ
ườ -Nh ng i u c n l u ý: C n t p trung phân tích tác h i c a vi c s d ng bao bì ni
ữ đ ề
ầ ư ầ ậ
ạ ủ ệ ử ụ
lơng, trong khi phân tích c n liên h v i nhân v t khác c a rác th i sinh ho t,
ầ ệ ớ
ậ đề ủ
ả ạ
c a b o v môi tr ng.
ủ ả
ệ ườ
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
1- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
134
2-Ki m tra: ể
K tên các truy n kí h. i ã h c t
u n m-nay ? Nêu g.tr ND, NT c a các ể
ệ đạ đ
ọ ừ đầ ă
ị ủ
vb y ? D a v o ph n ôn t p-câu 1 ấ
ự à ầ

3-B i m i: à

l p 6, 7, em ã c h c nh ng v n b n nh t d ng n o ? C u Long Biên-
ở ớ đ đượ
ọ ữ
ă ả
ậ ụ à
ầ ch ng nhân l ch s , B c th c a th l nh da
, ng Phong Nha; Ca Hu trên sông
ứ ị
ử ứ ư ủ
ủ ĩ đỏ Độ
ế H
ng ươ
B o v môi tr ng s ng quanh ta, r ng h n l b o v trái
t-ngôi nh chung c a ả
ệ ườ
ố ộ
ơ à ả ệ
đấ à
ủ m i ng
i ang b ô nhi m n ng n l nhi m v khoa h c, xã h i, v n hố vơ cùng ọ
ườ đ ị
ễ ặ
ề à ệ
ụ ọ
ộ ă
quan tr ng i v i to n c u, c ng l nhi m v c a m i chúng ta. M t trong nh ng
ọ đố ớ
à ầ
ũ à
ệ ụ ủ
ỗ ộ
ữ vi c l m c th v c n thi t h ng ng y l h n ch th p nh t
n m c không dùng ệ à
ụ ể à ầ ế à
à à ạ ế ấ
ấ đế ứ
các lo i bao bì ni lơng. Vì sao v y ? Thông tin v ng y trái t n m 2000 s gi i
ạ ậ
ề à
đấ ă ẽ ả
thích, thuy t minh giúp chúng ta. ế
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Nh c l i KN vb nh t d ng: ó l n ắ ạ
ậ ụ Đ à
b i vi t có nd g n g i, b c thi t i
à ế
ầ ũ
ứ ế đố
v i c.s trc m t c a con ng v c ng ớ
ắ ủ à ộ
ng trg XH h. i nh : Th. nhiên,
đồ đạ
ư m.trg, n ng l
ng, dân s , quy n tr ă
ượ ố
ề ẻ
em, ma tuý... Vb nh t d ng có th ậ
ụ ể
dùng t t c các th lo i c ng nh các ấ ả
ể ạ ũ ư
ki u vb. ể
-Hd c: Rõ r ng, m ch l c, chú ý
đọ à
ạ ạ
n các thu t ng chuyên môn c n đế
ậ ữ
ầ phát âm chính xác.
-Gi i thích t khó: ơ nhi m: gây b n, ả
ừ ễ
ẩ l m b n, gây h i; kh i x
ng: b t à
ẩ ạ
ở ướ
ắ u
ra ho c l m 1 vi c gì ó. đầ đề
ặ à ệ
đ -Em có th chia b c c c a vb th nh
ể ố ụ
ủ à
m y ph n ? M i ph n t âu n
ấ ầ
ỗ ầ
ừ đ đế
âu, ý c a t ng ph n l gì ? đ
ủ ừ ầ à
I-Gi i thi u chung: ớ

-L vb nh t d ng, thuy t minh v 1 à
ậ ụ
ế ề
v. khoa h c.
đề ọ
-N i dung: nói v ho t ng b o v
ộ ề
ạ độ ả
ệ m.trg.
II- c Hi u v n b n:
Đọ – ể
ă ả
B c c: 3 ph n. ố ụ
ầ -MB t
u-bao bì ni lơng:Trình ừ đầ
b y ng.nhân ra i c a thông i p
à đờ
ủ đ ệ
“M t ng y không s d ng bao bì ni ộ
à ử ụ
lơng”. -TB ti p-
i v i m.trg: Nêu tác h i ế
đố ớ ạ
135
-Em có nx gì v b c c c a b i v n ề ố ụ
ủ à ă
thuy t minh n y ? ế
à
-Theo dõi ph n u vb, em th y n
ầ đầ ấ
s.ki n n o c thông báo ây ? ệ
à đ ở đ
-Vb n y ch y u nh m th.minh cho s à
ủ ế ằ
ự ki n n o ?
ệ à
-Em có nx gì v cách trình b y các ề
à s.ki n ó ?
ệ đ
-T ó, em thu nh n c n nd q.trg n o ừ đ
ậ đ à
ã c nêu trg ph n u vb ?
đ đ ầ đầ
-Theo dõi 2 v u c a ph n TB, em
đ đầ ủ
ầ hãy cho bi t ng. nhân c b n gây tác
ế ơ ả
h i c a vi c dùng bao bì ni lơng l gì ạ ủ
ệ à
? -T ng. nhân c b n ó d n
n n ng. ừ
ơ ả đ ẫ đế
nhân n o khác ? à
c a vi c sd bao bì ni lơng v xu t
ủ ệ
à đề ấ
n gi i pháp h n ch n tác h i ó.
ả để ạ
ế ạ đ
-KB còn l i: Kêu g i m i ng hãy h ạ
ọ ọ
đ cho ng y Trái
t n m 2000. à
Đấ ă -B c c rõ r ng, ch t ch , h p lí
ố ụ à
ặ ẽ
ợ theo 3 ph n: nêu v.
; PT, th.minh ầ
đề l m cho v.
sáng t ; kêu g i m i ng à
đề ỏ
ọ ọ
h theo v. ã nêu Trg ph n TB:
đ đề đ
ầ nêu t.h i trc r i m i
xu t gi i ạ
ồ ớ đề
ấ ả
pháp l h p lí v kh.h c. à ợ
à ọ
1-Thông báo v ng y Trái t:
ề à
Đấ
-22.4 h ng n m c g i l ng y Trái ằ
ă đ
ọ à à
t b o v m.trg. Đấ ả
ệ -Có 141 nc tham d .
ự -2000 Vn tham gia ng y Trái
t v i à
Đấ ớ ch

ủ đề M t ng y không sd bao bì ộ
à ni lơng”.
-Th.minh b ng các s li u c th , i ằ
ố ệ ụ ể đ
t k.q n c th , l i thông báo ng n
ừ đế
ụ ể ờ ắ
g n, d hi u, d nh . ọ
ễ ể ễ
ớ =TG r t quan tâm
n v. b o v
ấ đế
đề ả ệ
m.trg Trái t trg ó có VN.
Đấ đ
2-Tác h i c a vi c dùng bao bì ni ạ ủ
ệ lơng v
xu t n b.p h n ch tác à đề
ấ ạ
ế h i c a chúng:
ạ ủ Ng. nhân gây tác h i
ạ : Bao bì ni lơng
có th gây nguy h i i v i m.trg b i
ể ạ đố ớ
ở tính khơng phân hu c a pla xtíc.
ỷ ủ -L n v o
t l m c n tr q.trình sinh ẫ
à đấ à ả
ở tr
ng c a các lo i th.v t. ưở
ủ à
ậ -V t xu ng c ng l m t c các g nc
ứ ố
ố à
ắ đ
th i, l m t ng k.n ng ng p l t c a ả
à ă
ă ậ
ụ ủ
các ô th v mùa m a, l m cho mu i đ
ị ề ư
à ỗ
phát sinh, lây truy n d ch b nh. ề
ị ệ
136
- v n y t.g dã dùng p.pháp n o ở đ
à à để
th.minh: Li t kê, PT, k t h p li t kê ệ
ế ợ
ệ v PT.? Các th.minh n y có td gì ?
à à
-Theo dõi v ti p theo c a ph n TB: đ
ế ủ
ầ s a ch a n sai l m trên c.ta c n
Để ử ữ
ầ ầ
ph i l m gì ? ả à
-Hãy ch ra tác d ng c a t vì v y trg ỉ
ụ ủ ừ
ậ vi c liên k t các ph n c a vb ?
ệ ế
ầ ủ
-Em có nx gì v các ki n ngh trên ? ề
ế ị
Vì sao ? Vì chúng u d a trên c.s
đề ự
ở kh.h c, x.phát t c.s ng c a nhân dân,
ọ ừ
ố ủ
vì s p gi u c a .nc c ng nh
ự đẹ à
ủ đ ũ
ư c a trái
t nên c m i ng ng tình
ủ đấ
đ ọ
đồ ng h
ủ ộ
-Theo dõi o n k t. đ ạ
ế
-Cu i cùng b i vi t ã a ra l i kêu
ố à
ế đ đư ờ
g i gì ? ọ
- t bao bì ni lơng th i, các khí
c Đố
ả độ
th i ra gây ng c, khó th , nơn ra
ả ộ độ
ở máu, gây r i lo n ch.n ng, gây ung
ố ạ
ă th
ư -Bao bì ni lơng m u
ng th. ph m à đự
ẩ l m ô nhi m th. ph m, gây tác h i cho
à ễ
ẩ ạ
não l ng. nhân gây ung th ph i. à
ư ổ
-K t h p li t kê v PT li t kê các ế ợ
ệ à
ệ tác h i v PT n c.s th c t , kh.h c
ạ à ở
ự ế ọ
c a n tác h i ó- v a mang tính ủ
ạ đ ừ
kh.h c,v a mang tính th c ti n, sáng ọ ừ
ự ễ
rõ, ng n g n, d hi u, d nh . ắ
ọ ễ ể
ễ ớ
xu t ki n ngh : Đề
ấ ế
ị Vì v y
ậ c.ta c n ph i: ầ
ả -Thay
i thói quen sd v gi m thi u đổ
à ả ể
ch t th i bao bì ni lơng. ấ
ả -Khơng sd bao bì ni lông khi không
c n thi t. ầ
ế -Sd bao bì b ng ch t li u khác htay
ằ ấ
ệ cho ni lơng.
-Thơng tin tun truy n, tìm gi i pháp ề
ả h n ch tác h i.
ạ ế
ạ -T chuy n ti p nh 1 c u n i d n
ừ ể
ế ư
ầ ố ẫ
d t suy ngh c a ng c 1 cách t
ắ ĩ ủ
đọ ự
nhiên. =Các ki n nghi
u mang tính ế
đề thuy t ph c v ây l các b.pháp h u
ế ụ
à đ à
ữ hi u cho viêc b o v m.trg.
ệ ả

3-L i kêu g i m i ng h cho Ng y ờ
ọ ọ
đ à
trái t n m 2000:
đấ ă
-M i ng hãy cùng nhau quan tâm t i ọ
ớ 137
-Em có nx gì v gi ng i u c a câu ề ọ
đ ệ ủ
v n, gi ng i u ó có tác d ng gì trg ă
ọ đ ệ đ
ụ vi c th hi n l i kêu g i ?
ệ ể ệ ờ
ọ -Gv: Ng vi t không nh c l i ch
1 ế
ắ ạ ủ đề
cách gi n n m ã nâng ý ngh a
ả đơ à đ
ĩ c a ch
y lên 1 t m cao h n: ủ
ủ đề ấ ầ
ơ Hãy q.tâm t i Trái
t, hãy b o v ớ
Đấ ả
ệ Trái
t. Sau 2 l n nh c t i Trái t
Đấ ầ
ắ ớ Đấ
v i l i kêu g i c n c b o v , k t ớ ờ
ọ ầ đ ả
ệ ế
thúc vb l câu v n then ch t: M t à
ă ố
ộ ng y không dùng bao bì ni lơng khi n
à ế
cho ý ngh a c a công vi c không dùng ĩ
ủ ệ
bao bì ni lơng-m t vi c n gi n,
ộ ệ đơ
ả bình th
ng tr nên trang tr ng. ườ
ở ọ
-Em hãy nêu nh ng nét .s c v nd ữ
đ ắ ề
v NT c a vb ? –Hs c ghi nh .
à ủ
đọ ớ
-Sau khi h c xong vb n y, em rút ra ọ
à b i h c gì cho b n thân ?
à ọ ả
-Em v các b n ã l m gì b o v
à ạ đ à
để ả ệ
m.trg ? Trái
t h n n a Đấ ơ
ữ -Hãy b o v Trái
t... ả
ệ Đấ
-Hãy cùng nhau h : “M t ng y khơng đ
ộ à
dùng bao bì ni lơng”. -Gi ng i u câu v n m nh m , ngân
ọ đ ệ
ă ạ
ẽ vang có td kêu g i,
ng viên v ọ độ
à khích l m i ng cùng b o v m.trg.
ệ ọ ả

Ghi nh ớ : sgk 107.
-Ph i b o v Trái t, b o v m.trg
ả ả ệ
Đấ ả
ệ b ng cách không v t rác b a bãi, h n
ằ ứ
ừ ạ
ch dùng bao ni lông, tr ng cây gây ế
ồ r ng v cùng nhau th c hi n t t p.tr o
ừ à
ự ệ ố
à xanh, s ch,
p nh tr ng.
ạ đẹ ở
à ườ Luy n t p:
ệ ậ
IV-C ng c ủ
ố:
GV h th ng l i k.th c to n b i. ệ ố
ạ ứ
à à
V-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c ghi nh v h c theo n i dung ã phân tích. ọ
ộ ớ à ọ
ộ đ
-H c b i ơn t p truy n kí VN h c theo câu h i ã ôn t p. ọ
à ậ
ệ ọ
ỏ đ ậ
-Chu n b ti t sau ki m tra 1 ti t. ẩ
ị ế ể
ế 138
D-Rút kinh nghi m: ệ
139
Ti t: 40 ế
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 10-Ti t 3 à
ế Ti ng Vi t:
ế ệ
Nói gi m, nói tránh ả
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hi u c th n o l nói gi m, nói tránh v td c a nói gi m, nói tránh trg ng.ng
ể đượ ế à à
ả à
ủ ả
ữ i thg v trg tp vh.
đờ à
-Có ý th c v.d ng b.pháp nói gi m, nói tránh trong giao ti p khi c n thi t. ứ
ụ ả
ế ầ
ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng: B ng ph chép vd v b i t p.
Đồ ả
ụ à à ậ
-Nh ng i u c n l u ý: Chú ý h.d n hs cách PT, c m th cái hay, cái g.tr NT c a ữ
đ ề ầ ư
ẫ ả
ụ ị
ủ cách nói gi m, nói tránh trong tác ph m v n h c.
ả ẩ
ă ọ
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
I- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
II-Ki m tra: ể
t câu có dùng phép nói quá ? Th n o l nói q ? Nói q có tác d ng gì ? ghi Đặ
ế à à ụ
nh -sgk-102 . ớ
III-B i m i: à

Bác ã lên ng theo t tiên
đ đườ
ổ Mác- Lê Nin, th gi i ng
i hi n. ế ớ
ườ ề
T H u ố ữ
Hai câu th c a T H u có sd phép nói q khơng ? Vì sao ? Khơng-vì s.v t ây ơ ủ
ố ữ ậ ở đ
khơng c c ng i u, phóng
i lên quá m c bình th ng. Hai câu th trên khơng
đ ườ đ ệ
đạ ứ
ườ ơ
sd phép nói quá m sd phép nói gi m, nói tránh. V y th n o l nói gi m, nói tránh à
ả ậ
ế à à ả
v nói gi m, nói tránh có tác d ng gì ? B i h c hôm nay s giúp c.ta gi i áp n câu à
ả ụ
à ọ ẽ
ả đ h i n y.
ỏ à
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c vd.
đọ -Nh ng t in
m trg n .trích trên có ữ
ừ đậ
đ
I-Nói gi m, nói tránh v tác d ng ả
à ụ
c a nói gi m, nói tránh: ủ

Ví d : ụ
- i g p c Các Mác, c Lê nin v các Đ ặ
ụ ụ
à 140
ngh a l gì ? Nghiã c a các t ng ĩ à
ủ ừ
ữ n y c dùng theo ngh a g c hay ngh a
à đ ĩ
ố ĩ
chuy n ? ể
-Cách dùng nh v y nh m m gì ? ư ậ
ằ đ
-Hs c ví d .
đọ ụ
-Vì sao trong câu v n t.g l i dùng t ă
ạ ừ
b u s a m không dùng 1 t ng khác ầ ữ
à ừ
ữ cùng ngh a ?
ĩ -Hs
c 2 câu v n. đọ
ă -Em có nx gì v nd c a 2 câu v n n y
ề ủ
ă à
? -So sánh 2 cách nói trên, cách n o nh
à ẹ
nh ng, t nh h n i v i ng nghe ?
à ế
ị ơ đố ớ -Gv: cách nói th 2 khơng tr c ti p ch
ứ ự
ế ỉ
ra p.ch t l i m g.ti p nói t i p.ch t
ấ ườ à
ế ớ
ấ y qua cách nói p. nh “khơng c
ấ đị
đ ch m ch l m”. Nh v y m l i chê
ă ỉ ắ
ờ ậ à ờ
có t.ch t nh nh ng. ấ
ẹ à
Nh v y l n câu v n, câu th trên ư ậ à
ă ơ
ã sd b.pháp tu t nói gi m, nói tránh. đ
ừ ả
-V y em hi u th n o l nói gi m, ậ
ể ế à
à ả
nói tránh ? -Hs c ghi nh .
đọ ớ
- i n n t ng nói gi m, nói, tránh Đ ề
ừ ữ
ả sau ây v o ch tr ng: i ngh , ki n
đ à
ỗ ố đ
ỉ ế
ngh , chia tay nhau, có tu i, i b c
ị ổ đ
ướ n a.
ữ -Trg m i c p câu d
i ây, câu n o ỗ ặ
ướ đ à
có sd cách nói gi m, nói tránh ? ả
-V n d ng cách nói gi m, nói tránh ậ
ụ ả
t 5 câu ánh giá n tr ng h p
để đặ đ
ườ ợ
khác nhau ? v CM
n anh khác; i; ch ng còn: ị
đà đ
ẳ u nói v cái ch t ngh a chuy n
Đề ề
ế ĩ

-M nh m l m gi m nh n i au đ
ằ à
ả ẹ ỗ đ
xót m cái ch t có th gây ra. à
ế ể
-B u s a: t ng dùng theo l i hốn ầ ữ
ừ ữ
ố d
tránh ý thơ t c m t ng ụ để
ụ à ừ
ữ ng
đồ ngh a b u vú có th gây ra.
ĩ ầ

-Con d o n y l i l m.
ạ à ườ ắ
-Con d o n y không c ch m ch l m. ạ
à đ
ă ỉ ắ
-Nd 2 câu g n gi ng nhau, u có
ở ầ
ố đề
ý chê. Nh ng cách 2 nh nh ng h n, ư
ẹ à
ơ t nh h n.
ế ị ơ
Ghi nh : sgk 108. ớ
II-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 à 108 :
a- i ngh d-Có tu i Đ
ỉ ổ
b-Chia tay nhau e- i b c n a
Đ ướ ữ c-Ki n ngh
ế ị
2-B i 2 à 109 : Câu dùng nói gi m, nói
ả tránh: a 2, b 2, c 1, d 1, e 2.
3-B i 3 à 109 :
-Chi c áo c a c u ch a c p l m.
ế ủ ậ
ư đ đẹ ắ -Cách góp ý c a b n ch a c t nh .
ủ ạ
ư đ ế ị
-Ch vi t c a Lan ch a c p l m.
ữ ế ủ ư đ đẹ ắ
141
-Gv: Nói gi m, nói tránh c ng nh các ả
ũ ư
b.pháp tu t khác u nh m nâng cao
ừ đề
ằ hi u qu g.ti p b ng ngôn ng . Tuy
ệ ả
ế ằ
ữ nhiên ph i tu thu c v o tình hu ng
ả ỳ
ộ à
ố g.ti p v m g.ti p m dùng cho phù
ế à đ
ế à
h p. Khi c n ph i kiên quy t p.phán 1 ợ
ầ ả
ế h.t
ng x u trg cu c s ng thì có nên ượ
ấ ộ ố
dùng nói gi m, nói tránh khơng ? ả
IV-C ng c ủ
ố:
-Gv h th ng l i ki n th c to n b i. ệ ố
ạ ế
ứ à
à -Th n o l nói gi m, nói tránh ? Nói gi m nói tránh có tác d ng gì ?
ế à à ả
ả ụ
V-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c ghi nh , l m nh ng b i t p còn l i. ọ
ộ ớ à
ữ à ậ
ạ -
c tr c b i: Câu ghép
c ví d v tr l i câu h i trong t ng ph n. Đọ
ướ à
Đọ ụ à ả ờ
ỏ ừ

D-Rút kinh nghi m: ệ
142
So n : 111107 ạ
Gi ng : ả
B i 10-Ti t 41 à
ế
Ki m tra ể
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Ki m tra ánh giá nh n th c c a hs v truy n kí Vi t Nam hi n i.
ể đ
ậ ứ ủ
ề ệ
ệ ệ đạ
-Rèn k n ng trình b y b i ki n tra khoa h c, s ch s . ĩ ă
à à
ể ọ
ạ ẽ
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý
ữ đ ề ầ ư
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
I- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
II-Ki m tra: ể
III-B i m i: à

b i: Đề à
Ph n tr c nghi m ầ
ắ ệ : 3 i m.
đ ể Ch n áp án úng ghi v o gi y ki m tra.
ọ đ đ
à ấ
ể Câu 1:
1.Vb Tôi i h c c a t.g n o: đ ọ ủ
à a-Nam Cao b-Ngô T t T c-Thanh T nh d-Nguyên H ng
ấ ố ị
ồ 2.Nhân v t chính trg vb Tôi i h c l ai:
ậ đ ọ à
a-Ng i m b-Ông
c c-Th y giáo d-Nhân v t “tôi” ườ
ẹ đố
ầ ậ
Câu 2: 1.Vb Trong lòng m c vi t theo th lo i n o:
ẹ đ ế
ể ạ à a-Truy n ng n b-H i kí c-Ti u thuy t d-Bút kí
ệ ắ
ồ ể
ế 2. ý n o sau ây nói úng nh t v nd ch y u c a .trích Trong lòng m c a t.g
à đ
đ ấ ề
ủ ế ủ đ
ẹ ủ Nguyên H ng:
ồ a-N i cay
ng t i c c c a chú bé H ng. ỗ
đắ ủ ự ủ
ồ b-Tình yêu th
ng cháy b ng c a bé H ng i v i m .
ươ ỏ
ủ ồ
đố ớ ẹ
c-Ni m h nh phúc vô b khi c trong lòng m c a bé H ng. ề
ạ ờ
đ ở ẹ ủ
ồ d-N i cay
ng t i c c v tình yêu th ng cháy b ng cùng ni m hp vô b khi
c ỗ
đắ ủ ự à
ươ ỏ
ề ờ
đượ trg lòng m c a chú bé H ng.
ở ẹ ủ
ồ Câu 3:
143
1.V n b n T c n c v b
c trích t ac ph m n o: ă
ả ứ
ướ ỡ ờ đượ ừ ứ
ẩ à
a-Nh ng ng y th u b-T t èn ữ
à ơ ấ
ắ đ 2.ý n o sau ây nói úng nh t v
c s c ngh thu t c a vb T c n c v b :
à đ
đ ấ ề đặ ắ
ệ ậ ủ
ứ ướ ỡ ờ
a-Miêu t di n bi n tâm lí v kh c ho chân dung nhân v t s c nét. ả ễ
ế à
ắ ạ
ậ ắ b-Ngh thu t xây d ng tình hu ng truy n
c áo, miêu t tâm lí su t s c, k t ệ
ậ ự
ố ệ độ đ
ả ấ ắ
ế thúc b t ng .
ấ ờ
Ph n t lu n ầ ự ậ : 7 i m ch n m t trong hai
sau đ ể
ọ ộ
đề 1: Ch ng minh lão H c l m t lão nông nghèo nh ng gi u lòng t tr ng.
Đề ứ
ạ à ộ ư
à ự ọ
2: Phát bi u c m ngh c a em v nhân v t cô bé bán diêm trong truy n cùng tên Đề
ể ả
ĩ ủ ề
ậ ệ
c a An- éc-xen ủ
đ
áp án: Đ
Ph n tr c nghi m ầ
ắ ệ : 3 i m
đ ể Câu 1: 1c, 2d Câu 2: 1b, 2d Câu 3: 1b, 2a
Câu 4: 2 i m đ ể
Ph n t lu n ầ ự ậ : 6 i m
đ ể 1
Đề -MB: Gi i thi u c . i m c a nv lão H c tuy nghèo nh ng r t gi u lòng t tr ng,
ớ ệ đ đ đ ể
ủ ạ
ư ấ
à ự ọ
lão ã ch n cho mình cái ch t gi gìn ph m giá c a con ng
đ ọ
ế để ữ ẩ
ủ -TB: Nêu d n ch ng v PT d n ch ng v c.s ng nghèo kh c a lão H c, v s
ẫ ứ
à ẫ
ứ ề
ố ổ ủ
ạ ề ự
chu n b tr c khi ch t,
không l m phi n b cong l ng xóm vì h c ng kh . ẩ
ị ướ ế để
à ề
à à
ọ ũ ổ
-KB: K. nh l i l i p.ch t cao p c a lão H c.
đị ạ ạ
ấ đẹ ủ
ạ Ph n trình b y
ầ à : 1 i m.
đ ể 2:
Đề -MB: Gi i thi u truy n v nhân v t cô bé bán diêm, b
c u khái quát v s ph n
ớ ệ
ệ à
ậ ướ đầ
ề ố ậ
c a cô ủ
-TB: Phát bi u c m ngh v nhân v t cô bé bán diêm v các v n ;
ể ả
ĩ ề ậ
ề ấ đề
+ V ho n c nh áng th ng
ề à
ả đ
ươ + V m i l n qu t diêm v khát v ng c a cô
ề ỗ ầ ẹ
à ọ
ủ -KB: Suy ngh c a em v nhân v t cô bé bán diêm v xã h i
ng th ĩ ủ
ề ậ
à ộ đươ

D-C ng c -H ng d n h c b i
ủ ố
ướ ẫ
ọ à : GV nh n xét ý th c l m b i c a hsv thu b i.
ậ ứ à
à ủ à
à : -So n b i: Ôn d ch, thu c lá
c VB, c chú thích v tr l i nh ng câu h i trong
ạ à
ị ố
Đọ đọ
à ả ờ ữ
ỏ ph n
c- Hi u VB. ầ Đọ

E-Rút kinh nghi m: ệ
144
Ti t: 42 ế
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 10-Ti t 5 à
ế
Luy n nói : K chuy n theo ngôi k ệ
ể ệ
ể k t h p v i miêu t v bi u c m
ế ợ ớ
ả à ể ả
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hs bi t trình b y mi ng tr c t p th m t cách rõ r ng, gãy g n, sinh
ng v ế
à ệ
ướ ậ ể ộ
à ọ
độ ề
m t câu chuy n có k t h p v i miêu t v bi u c m. ộ
ệ ế ợ
ớ ả à ể ả
-Ơn t p v ngơi k . ậ
ề ể
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Mu n gi luy n nói có ch t l
ng v hi u qu , gv c n l u ữ
đ ề ầ ư
ố ờ
ệ ấ ượ
à ệ ả
ầ ư ý hs khi chu n b b i nói c n ph i vi t
c ng, nh ng không nên vi t th nh v n,
ẩ ị à
ầ ả
ế đề ươ ư
ế à
ă khơng h c thu c, khơng nói
u u t
u n cu i.
ọ ộ
đề đề ừ đầ đế ố
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
I- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
II-Ki m tra: ể
III-B i m i: à

B i hôn nay s giúp c.ta rèn k n ng trình b y v. m t cách có b i b n, có s a
à ẽ
ĩ ă à
đề ộ à ả
ử ch a, u n n n, có s theo dõi ánh giá c a ng khác.
ữ ố
ắ ự
đ ủ
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-K theo ngôi th nh t l k ntn ? ể
ứ ấ à ể
Nêu tác d ng c a ngôi k th nh t? N ụ
ủ ể ứ
ấ vb n n o dùng ngôi k th nh t ? Ng
ả à
ể ứ ấ
k có th tr c ti p k ra n gì m nghe, ể
ể ự ế
ể m th y, m tr i qua, có th tr c ti p
ấ ả
ể ự ế
nói ra n c m t ng, ý ngh c a m
ả ưở
ĩ ủ khi n câu chuy n tr nên chân th c,
ế ệ
ở ự
xúc ng
độ
I-Ơn t p ngơi k : ậ

-K theo ngôi th nh t: ng k x ng tôi ể
ứ ấ
ể ư Tôi i h c, Trong lòng m
đ ọ ẹ
-K theo ngơi th ba: l ng k t gi u ể
ứ à
ể ự ấ 145
-Nh th n o l k theo ngôi th ba ? ư ế à à ể
ứ K theo ngôi th 3 có td gì ? N vb n o
ể ứ
à c k theo ngôi th 3 ? Ng k
ng đ
ể ứ
ể đứ ngo i câu chuy n
k 1 cách kq v à
ệ để ể ề
câu chuy n ó, các nv trg chuy n c ệ đ
ệ đ g i úng tên c a nó. Cách k n y
ọ đ ủ
ể à giúp ng k có th k 1 cách linh ho t,
ể ể ể
ạ t do n gì di n ra v i nv
ự ễ
ớ -Ta sao ng ta ph i thay
i ngôi k ? ị
ả đổ
ể Thay
i ngôi k l do m , ý NT
đổ ể à
đ đồ
c a ng vi t truy n câu chuy n k
ủ ế
ệ để ệ
ể phù h p h n v i c t truy n, nv v
ợ ơ
ớ ố
ệ à
nh t l câu chuy n h p d n h n
ấ à để ệ
ấ ẫ
ơ i v i ng
c do td c a t ng ngôi k đố ớ
đọ ủ ừ
ể -Hs
c o n trích “T t èn”. đọ đ ạ
ắ đ - v c k theo ngôi th m y? v k
Đ đ ể
ứ ấ Đ
ể v vi c gì ?
ề ệ
-Em hãy ch ra các y.t m.t trg v ? ỉ
ố ả
đ
-Các y.t m.t ó có td gì ? ố
ả đ
-Tìm các y.t b.c có trg v ? ố
đ
-K l i .trích theo l i c a ch D u ể ạ đ
ờ ủ ị ậ
ngôi th nh t ? ứ
ấ -Mu n k .trích trên theo ngôi th
ố ể đ
ứ m i, g i nv b ng tên c a chúng T c
đ ọ
ằ ủ
ứ nc v b , Chi c lá cu i cùng
ỡ ờ ế

II-L p d n ý k chuy n: ậ
à ể

v trích “T t èn”-NTT: Đ
ắ đ -K theo ngôi th 3. K v vi c ch D
ể ứ
ể ề ệ ị
vùng lên ánh ngã tên cai l v ng đ
ệ à nh lí tr
ng. à
ưở -M.t : T h v phu, t n b o c a cai
ả ả đ ũ
à ạ
ủ l ; t h ch ng tr m nh m , quy t
ệ ả đ ố
ả ạ ẽ
ế li t c a ch D; t 2 tên tay sai b ánh
ệ ủ ị
ả ị đ
ngã. -Giúp ng
c hình dung c m i di n đọ
đ ọ
ễ bi n c a s.vi c v góp ph n t ng
ế ủ
ệ à
ầ ă
thêm s c b.c cho nv v câu chuy n, ứ
à ệ
khi n ng c h ng thú v h hê.
ế đọ
ứ à ả
-Bi u c m: Trg các câu i tho i c a
ể ả
đố ạ ủ
ch D v i tên cai l , .bi t l vi c sd ị
ớ ệ đ ệ à ệ
các c p i t x ng hô cháu-ông, tôi-
ặ đạ ừ ư ông, b -m y, qua các c m t ng b.c
à à ụ
ừ ữ
van, không c phép, b cho m y đ
à à
xem. III-Luy n nói:

Tơi xám m t, v i v ng t con bé
ặ ộ à
đặ xu ng

t, ch y n


tay ng nh lí ố
đấ ạ đế đỡ
à 146
nh t thì ph i thay i n gì ? l i
ấ ả
đổ ờ
x ng hô, l i d n tho i, chuy n l i ư
ờ ẫ
ạ ể
ờ tho i th nh l i k ...
ạ à
ờ ể -Gv: K l i câu chuy n trên b ng
ể ạ ệ
ằ ngôn ng c a m theo các yêu c u sau:
ữ ủ ầ
+K theo ngôi th nh t, óng vai ch ể
ứ ấ đ
ị D l ng trg cu c
k l i câu chuy n à
ộ để ể ạ ệ
n y, x ng l “tôi”. Do v y cách k , à
ư à
ậ ể
ngôn ng k s có n ch khác v i ữ ể ẽ
ỗ ớ
cách k theo ngôi th 3 v trên. ể
ứ ở đ +Trg khi k c n k t h p các
ng tác, ể ầ
ế ợ độ
c ch , nét m t... m.t v th hi n
ử ỉ
ặ để
ả à ể ệ tình c m úng nh nv ch D trg
ả đ
ư ị
truy n ã th hi n. ệ đ
ể ệ +C n thu c di n bi n truy n v l i
ầ ộ
ễ ế
ệ à ờ
c a nv k 1 cách ch
ng, t ủ
để ể ủ độ
ự nhiên.
tr ng v van xin tha thi t: Cháu van
ưở à
ế ông, nh cháu v a t nh l i c 1 lúc,
à ừ ỉ
ạ đ ông tha cho nh cháu. Tơi ch a k p nói
à ư
ị h t câu thì ã b h n b ch cho m y
ế đ
ị ắ ị
ấ cái v o ng c au i ng, v a b ch h n
à ự đ
đ ế ừ
ị ắ
v a quát: Tha n y, tha nay R i h n ừ
à ồ ắ
l i s n s n trói ch ng tơi. T c quá
ạ ấ ổ đế ồ
ứ không ch u n i, tôi ã c l i h n:
ị ổ
đ ự ạ
ắ Ch ng tôi ang au m, ông không c
ồ đ
đ ố
đ phép h nh h ch ng tôi. Tôi l i b h n
à ạ
ồ ạ ị ắ
tát v o m t 1 cái ánh b p, r i h n à
ặ đ
ố ồ ắ
c nh y v o trói chơng tơi. Khơng ch u ứ
ả à
ị c, tôi nghi n 2 h m r ng: M y trói
đ ế
à ă
à ch ng b i, b cho m y xem Th
ồ à đ
à à
ế r i tôi túm l y c h n, n dúi ra c a,
ồ ấ
ổ ắ ấ ử
l m h n ngã ch ng quèo ra t,
à ắ
ỏ đấ
nh ng mi ng h n v n nham nh m ư
ệ ắ
ẫ ả
do b t trói v ch ng tôi. Th y tên cai ạ ắ
ợ ồ
ấ l b ánh, tên ng nh lí tr
ng c m ệ ị đ
à ưở
ầ g y, s n
n nh ánh tôi. Nhanh ậ
ấ đế đị đ
nh c t, tôi túm ngay c g y c a h n. ư ắ
đ ậ
ủ ắ
Tôi v h n gi ng co nhau u y, r i
à ắ ằ
đ đẩ ồ
tôi v h n u buông g y ra, áp v o
à ắ đề ậ
à v t nhau, k t c c h n b tơi túm tóc
ậ ế ụ
ắ ị
l ng cho 1 cái ngã nh o ra th m. ẳ
à ề
IV-C ng c : ủ

Mu n gi luy n nói có ch t l ng v hi u qu , c.ta c n l u ý khi chu n b b i nói
ố ờ
ệ ấ ượ
à ệ ả
ầ ư ẩ
ị à b ng cách vi t
c ng, nh ng không nên vi t th nh v n, không h c thu c lòng,
ằ ế đề ươ
ư ế
à ă
ọ ộ
khơng nói t u
n cu i b ng 1 gi ng u
u. c n phân bi t c gi ng ng nói ừ đầ đế
ố ằ ọ
đề đề ầ
ệ đ ọ
v i l i tho i c a các nv trg truy n; phân bi t l i v n m.t v i l i v n i tho i, l i
ớ ờ ạ ủ
ệ ệ ờ ă
ả ớ ờ ă đố ạ ờ
v n t.s v i l i v n b.c. ă
ự ớ ờ ă
IV-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-Ti p t c ho n th nh n t vi c k l i o n truy n trên. ế ụ
à à
ố ệ
ể ạ đ ạ ệ
147
- c b i: Tìm hi u chung v vb thuy t minh
c ví d v tr l i câu h i trong Đọ
à ể
ề ế
Đọ ụ à ả ờ
ỏ t ng ph n.
ừ ầ
D-Rút kinh nghi m: ệ
Ti t: 43 ế
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 11-Ti t 1 à
ế Ti ng Vi t:
ế ệ
Câu ghép
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-N m c
c i m c a câu ghép, n m c hai cách n i các v trong câu ghép
ắ đượ đặ đ ể ủ
ắ đượ ố
ế -Rèn k n ng s d ng câu ghép trong khi nói, vi t.
ĩ ă ử ụ
ế
B-Chu n b ẩ
ị: - dùng: B ng ph chép ví d .
Đồ ả
ụ ụ
-Nh ng i u c n l u ý: Câu ghép l h.t ng khá ph c t p v m t lí thuy t. Vì v y
ữ đ ề
ầ ư à
ượ ứ ạ
ề ặ ế
ậ sgk ch ch n n câu ghép có 2 c m C-V
y v 2 c m C-V n y n m ngo i nhau
ỉ ọ
ụ đầ đủ à
ụ à
ằ à
không bao nhau. C-Ti n trình t ch c d y-h c:
ế ổ
ứ ạ
ọ I- n nh t ch c:
ổ đị ổ
ứ II-Ki m tra:

t câu có nói gi m nói tránh v ch ra nói gi m nói tránh ch n o, ý mu n di n Đặ
ả à ỉ
ả ở ỗ à
ố ễ
t l gì ? Vì sao em bi t ó l nói gi m nói tránh ? D a v o ghi nh gi i
đạ à ế đ à
ả ự
à ớ để ả
thích III-B i m i:
à ớ
Hs c v: M t lão
t nhiên co rúm l i. đọ đ
ặ độ

1
Nh ng n p nh n xô l i v i nhau, ép cho ữ
ế ă
ạ ớ nc m t ch y ra.
ắ ả
2
Cái u lão ngo o v m t bên v cái mi ng móm mém c a lão
đầ ẹ
ề ộ à
ệ ủ
m u nh con nít. Lão hu hu khóc. ế
ư
3
Lão H c- Nam Cao. ạ
-Câu 1,2 l câu n hay câu ghép ? Vì sao ? Câu 1 l câu
n, vì nó ch có 1 k t à
đơ à
đơ ỉ
ế c u C-V
ấ -Câu 3 có ph i l câu
n khơng ? khơng. V y nó l câu gì ? câu ghép. ả à
đơ ậ
à B i h c hôm nay s giúp c.ta hi u rõ h n v
c i m c a câu ghép v cách n i à ọ
ẽ ể
ơ ề đặ đ ể
ủ à
ố các v câu ghép.
ế
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Treo b ng ph chép v Tôi i h c ả
ụ đ
đ ọ
I- c i m c a câu ghép:
Đặ đ ể ủ
148
c a Thanh T nh - Chú ý các câu in ủ
ị m.
đậ -Tìm các c m C-V trg các câu in
m ụ
đậ ?
-Câu a có m y c m C-V ? 3 c m ấ
ụ ụ
Các c m C-V n y ntn v i nhau ? 2 ụ
à ớ
c m nh b bao trg 1 c m l n ụ
ỏ ị ụ
ớ -Gv: Th nh ph n VN c a câu có c.t o
à ầ
ủ ạ
l 1 c m T m trung tâm l T à
ụ Đ
à à Đ
quên c b ngh a b ng ph ng l 2 đ
ổ ĩ
ằ ụ
ữ à c m c-v có qh so sánh.
ụ -Câu b có m y k t c u C-V ?
ấ ế ấ
-Em có nh n xét gì v câu c ? Có 3 ậ
ề k t c u C-V
ế ấ -Các k t c u n y có bao ch a nhau
ế ấ à
ứ không ? không bao ch a nhau, m i
ứ ỗ
k t c u C-V t o th nh 1 v câu ế ấ
ạ à
ế -3 câu trên, câu n o l câu
n, câu à à
đơ n o l câu có th nh ph n m r ng
à à
à ầ
ở ộ b ng c m c-v, câu n o l câu ghép ?
ằ ụ
à à
-Em hi u th n o l câu ghép ? ể
ế à à -Hs
c ghi nh . đọ

-Tìm thêm các câu ghép m c I ? ở ụ
-Trg m i câu ghép, các v câu c n i ỗ
ế đ
ố v i nhau b ng cách n o ?
ớ ằ
à Ví d :
ụ a-Tôi quên th n o c n c m giác trg
ế à đ ả
sángn y n trg lòng tôi nh m y ả
ở ư
ấ c nh hoa t
im m c i gi a b u tr i
à ươ
ỉ ườ
ữ ầ
ờ quang ãng. -Có 3 c m C- V: có 2
đ ụ
c m c-v nh n m trg 1 c m C-V l n ụ
ỏ ằ ụ
ớ – ây l câu có th nh ph n m r ng
Đ à
à ầ
ở ộ b ng c m c-v.
ằ ụ
b-Bu i mai hôm y, m t bu i mai y
ổ ấ
ộ ổ
đầ s
ng thu v gió l nh, m tôi âu ươ
à ạ
ẹ y m n m tay tôi d n i trên con g
ế ắ
ẫ đ đ
d i v h p. - Có 1 c m C-V – ây à à ẹ
ụ Đ
l câu n.
à đơ
c-C nh v t xung quanh tơi ả
ậ u
đề thay
i đổ , vì chính lòng tơi đang có
s thay i l n
ự đổ ớ : hôm nay tôi i
đ h c
ọ . -Có 3 c m C-V khơng bao ch a ụ
ứ nhau, m i c m t o th nh 1 v câu –
ỗ ụ ạ
à ế
ây l câu ghép. Đ
à Ghi nh 1: sgk 112 .

II-Cách n i các v câu: ố
ế
Ví d : ụ
-Câu1: H ng n m c v o cu i thu, ằ
ă ứ à
ố lá
ngo i g à đ r ng n

v à trên khơng có n
ám mây b ng b c, đ
à ạ lòng tơi l i náo
ạ n c n k ni m m n man c a bu i
ứ ỉ
ệ ơ
ủ ổ
t u tr ng.
ự ườ
-N i=qh t v . ố
ừ à -Câu3: Nh ng ý t
ng y ữ
ưở ấ tôi ch a
ư l n n o ghi lên gi y
ầ à
ấ , vì h i y ồ ấ tôi
ch a bi t ghi ư
ế và ng y nay
à tôi không
nh h t. ớ ế -N i=qh t vì, v .
ố ừ
à -N u
ế b n khơng b n ạ
ậ thì c.ta i ánh đ đ
c u lông. -N i b ng c p qh t n u- ầ
ố ằ ặ
ừ ế 149
-D a v o n k.th c ã h c các l p ự
à ứ đ
ọ ở ớ
d i, hãy nêu thêm các ví d v cách
ướ ụ ề
n i các v câu trg câu ghép ? ố
ế
-Có m y cách n i các v câu ghép, ó ấ
ố ế
đ l n cách n i n o ?-Hs
c ghi nh . à
ố à đọ

-Hs c l n l
t t ng .trích. đọ ầ ượ ừ
đ -Tìm câu ghép trong .trích v a
đ ừ
c ? đọ
Vì sao em bi t ó l nh ng câu ế đ
à ữ
ghép ?
-Cho bi t trong m i câu ghép, các v ế
ỗ ế
câu c n i v i nhau b ng nh ng
đượ ố
ớ ằ
ữ cách n o ?
à
-Có m y cách n i các v câu ghép, ó ấ
ố ế
đ l nh ng cách n i n o ?
à ữ
ố à thì.
-Nc sơng dâng lên bao nhiêu, i núi
đồ cao lên b y nhiêu
ấ . -N i=c p
i t ố
ặ đạ ừ bao nhiêu-b y nhiêu.
ấ =Dùng n t có td n i.
ừ ố
-Tre gi , m ng m c. -n i= d u à
ă ọ
ố ấ
ph y. ẩ
=Không dùng t n i. ừ ố
Ghi nh 2: sgk 112 . ớ
III-Luy n t p: ệ ậ
1-B i 1 113 : à
a-U van D n, u l y D n -n i=d u ầ
ạ ầ
ố ấ
ph y ẩ
-Ch con ị
có i, u đ
m i ớ có ti n n p
ề ộ
s u, th y D n ư
ầ ầ
m i ớ c v v i D n
đ ề ớ
ầ ch
ứ -Sáng ng y ng ta ánh trói th y D n
à đ
ầ ầ
nh th , D n có th ng khơng.-
ư ế
ầ ươ
n i=c p phó t có-m i. ố
ặ ừ
ớ -N u D n không buông ch ra, ch c
ế ầ
ị ố
n a ông lí v o ây, ông ữ
à đ y
ấ trói n t ố
c u, trói n t c D n n a ả
ố ả
ầ ữ
y đấ .-
N i=c p ch t y- y.
ố ặ
ỉ ừ ấ đấ b-Cô tôi ch a
ư d t,c h ng tơi ứ ổ ọ
ã đ
ngh n khóc không ra ti ng-
ẹ ứ
ế N i=c p phó t ch a- ã.
ố ặ
ừ ư đ -Giá n c t c ã
y o m tôi l ổ ụ đ đầ đ ạ ẹ
à 1 v t nh hòn á...., tơi quy t v
ậ ư
đ ế
ồ ngay l y m c n, m ... m i thôi.-
ấ à ắ
à ớ
n i=qh t . ố
ừ c-Tôi l i im l ng cúi
u xu ng t:
ạ ặ
đầ ố
đấ lòng tơi c ng th t l i, khoé m t tôi
à ắ ạ
ắ ã cay cay.-n i=d u 2 ch m v d u
đ ố
ấ ấ
à ấ 150
-V i m i c p quan h t d i ây,
ớ ỗ ặ
ệ ừ ướ đ hãy cho bi t ý ngh a c a t ng c p v
ế ĩ
ủ ừ ặ
à t m t câu ghép v i m i c p ?
đặ ộ
ớ ỗ ặ
-Chuy n n câu ghép em v a t b i
ể ừ đặ ở à
2 th nh n câu ghép m i b ng 1 trg 2 à
ớ ằ cách sau: +B b t 1 qh t .
ỏ ớ ừ
+ o l i tr t t các v câu.
Đả ạ ậ ự ế
-Gv: Vi c thay i các v câu trg câu
ệ đổ
ế ghép liên quan
n ý ngh a c a câu v đế
ĩ ủ à
m c a ng nói. Do ó c có trg h p đ ủ
đ ợ
không th o tr t t các v câu trg
ể đả ậ ự
ế câu ghép. Vd: Không ch nh trg có
ỉ à
trách nhi m i v i vi c h.t p c a hs
ệ đố ớ ệ
ậ ủ
m g. ình v to n XH c ng ph i à
đ à
à ũ
ả quan tâm t i vi c h.t p c a hs.
ớ ệ
ậ ủ ph y.
ẩ d-H n l m ngh n tr m nên v n
ắ à
ề ă ộ
ố khơng a lão H c
ư ạ b i vì
ở lão l
ng ươ
thi n quá.-n i=qh t b i vì. ệ
ố ừ ở
2-B i 2 113 : à
a-Vì...nên: ch qh nhân-qu . ỉ
ả -Vì nó b m nên nó ph i ngh h c.
ị ố ả
ỉ ọ b-N u...thì: ch qh .ki n-gi thi t.
ế ỉ
đ ệ ả
ế -N u tr i không m a thì c.ta s i
ế ờ
ư ẽ đ
ch i. ơ
c-Tuy...nh ng: ch qh nh ng b .
ư ỉ
ượ ộ
-Tuy tr i m a nh ng tôi v n i h c. ờ
ư ư
ẫ đ ọ d-Không nh ng...m : ch qh t ng ti n.
ữ à
ỉ ă
ế -Khơng nh ng nó r t ngoan m nó còn
ữ ấ
à h c r t gi i.
ọ ấ ỏ
3-B i 3 113 : à
a-Nó ph i ngh h c vì nó b m. ả
ỉ ọ ị ố
b-N u tr i không m a, c.ta s i ch i. ế
ờ ư
ẽ đ ơ
c-Tr i m a nh ng tôi v n i h c. ờ
ư ư
ẫ đ ọ d-Không n nó h c r t gi i m nó còn
ọ ấ ỏ
à r t ngoan.

IV-C ng c ủ
ố:
Gv h th ng l i ki n th c to n b i. ệ ố
ạ ế
ứ à
à
V-H ng d n h c b i:
ướ ẫ
ọ à
-H c thu c 2 ghi nh , l m b i 4,5 114 . ọ
ộ ớ à
à -
c b i: Câu ghép ti p theo c ví d v tr l i câu h i trong t ng ph n.
Đọ à
ế Đọ
ụ à ả ờ ỏ
ừ ầ
D-Rút kinh nghi m: ệ
151
Ti t: 44 ế
So n : ạ
Gi ng : ả
B i 11-Ti t 3 à
ế Tlv:
Tìm hi u chung ể
v v n b n thuy t minh ề ă
ả ế
A-M c tiêu b i h c: ụ
à ọ
-Hs hi u c v.trò, v.trí v . i m c a vb thuy t minh trong i s ng con ng
i. ế đ
à đ đ ể ủ
ế đờ ố
ườ -Phân bi t vb thuy t minh v i các vb t.s , mt , b.c, ngh lu n.
ệ ế
ớ ự
ả ị ậ
-Rèn k n ng vi t v phân tích vb thuy t minh. ĩ ă
ế à ế
B-Chu n b : ẩ

- dùng:
Đồ -Nh ng i u c n l u ý: Gv ph i cho hs th y ây l 1 lo i vb khác h n v i t.s vì
ữ đ ề
ầ ư ả
ấ đ à
ạ ẳ
ớ ự
khơng có s.vi c, di n bi n, khác v i m.t vì khơng òi h i m.t c th cho ng c
ệ ễ
ế ớ
ả đ
ỏ ả ụ ể
đọ c m th y, m c t l m cho ng ta hi u, khác v i vb ngh lu n vì ây cái chính l
ả ấ
à ố à ể
ớ ị ậ
ở đ à
trình b y ngun lí, qui lu t, cách th c... ch không ph i l lu n i m. suy lu n, lí à
ậ ứ
ứ ả à ậ đ ể
ậ l , khác v i vb h nh chính-cơng v l vb trình b y qyy t nh, nguy n v ng,
ẽ ớ
à ụ à
à ế đị
ệ ọ
thông báo c a ai i v i ai, ngh a l vb thuy t minh l 1 ki u vb riêng, m các l ai
ủ đố ớ
ĩ à ế
à ể
à ọ
vb khác khơng thay th c. ế đ
C-Ti n trình t ch c d y-h c: ế
ổ ứ
ạ ọ
I- n nh t ch c: ổ đị
ổ ứ
II-Ki m tra: ể
III-B i m i: à

Vb thuy t minh l lo i vb c s.d ng r ng rãi trg .s ng. Nó lad vb trình b y t.ch t, ế
à ạ đ
ụ ộ
đ ố à
ấ c.t o, cách dùng cùng lí do phát sinh, q.lu t p.tri n, bi n hoá c a s.v t nh m cung
ạ ậ
ể ế
ủ ậ
ằ c p tri th c, h.d n cho con ng.
hi u rõ h n v v.trò, . i m c a vb th.minh, c.ta ấ
ứ ẫ
Để ể ơ
ề đ đ ể
ủ cùng i tìm hi u b i hơm nay.
đ ể
à 152
Ho t ng c a th y-trò
ạ độ ủ
ầ N i dung ki n th c
ộ ế

-Hs c các vb: Cây d a Bình
nh, đọ
ừ Đị
T i sao lá cây có m u xanh l c, Hu . ạ
à ụ
ế -M i vb trên trình b y, g.thi u,
ỗ à
ệ g.thích i u gì ?
đ ề
-Em th ng g p các lo i vb ó
ườ ặ
ạ đ ở
âu ? đ
Các vb ó th ng g p các lo i
đ ườ
ặ ở ạ
sách: a lí, l ch s , sinh h c- ó l Đị
ị ử
ọ Đ à các vb khoa h c ho c trên các báo cáo
ọ ặ
khi c n g.thi u, th.minh v 1 s.v t, ầ
ệ ề
ậ h.t
ng n o ó trg c.s ng ượ
à đ ố

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

trình địa phương phần Tiếng Việt

Tải bản đầy đủ ngay(448 tr)

×