Tải bản đầy đủ - 448 (trang)
Tâm tr ng nhân v t tôi lúc ạ

Tâm tr ng nhân v t tôi lúc ạ

Tải bản đầy đủ - 448trang

sách t i tr ng th t th ngây trong
ớ ườ
ậ ơ
sáng v h n nhiên. à ồ
- i h t con ng l ng, c u h c trò
Đ ế đườ
à ậ
ọ nh t i sân tr
ng. Khi ng sân
ỏ ớ ườ
đứ ở
tr ng nhân v t “tơi” có tâm tr ng gì ?
ườ ậ
ạ - Hs
c:“Tr c sân tr
ng...lo s v n đọ
ướ ườ
ợ ẩ v ”
ơ - v m.t c nh gì ?
Đ ả ả
-Em hãy tìm nh ng chi ti t miêu t ữ
ế ả
c nh tr c sân tr
ng l ng M L í ? ả
ướ ườ
à ĩ
- Em có nh n xét gì v nh ng t ng ậ
ề ữ
ừ ữ
m tác gi l a ch n miêu t ? Vi c
à ả ự
ọ để ả
ệ l a ch n ó có tác d ng gì ?
ự ọ đ
ụ - C nh t
ng y có ý ngh a gì? ả
ượ ấ
ĩ
- Tr ng M Lí
c so sánh v i hình ườ
ĩ đượ
ớ nh n o ? Hình nh y có ý ngh a gì?
ả à
ả ấ
ĩ Tr
ng M Lí v a sinh s n v a oai ườ
ĩ ừ
ắ ừ
nghiêm nh cái ình l ng Ho Hi p... ư
đ à
à ệ
- Hình nh so sánh di n t s trang ả
ễ ả ự nghiêm c a mái tr
ng. ủ
ườ - Gv:Ti p ó l c nh nh ng h c trò
ế đ à ả
ữ ọ
nh l n u tiên
n tr ng. Gv
c ỏ ầ đầ
đế ườ
đọ “C ng nh tôi...trong các l p.”
ũ ư
ớ - Nh ng h c trò nh
c miêu t qua ữ
ọ ỏ đượ
ả nh ng chi ti t n o ?
ữ ế à
- Em có nh n xét gì v bi n pháp NT ậ
ề ệ m tác gi s d ng o n n y ?
à ả ử ụ
ở đ ạ à
- Hình nh so sánh y có ý ngh a gì ? ả
ấ ĩ
- Gv: Hình nh so sánh c a tác gi th t ả
ủ ả ậ
tinh t , nó v a t úng tâm tr ng nhân ế
ừ ả đ ạ
v t, v a g i cho ng i
c liên t ng
ậ ừ
ợ ườ đọ
ưở

2. Tâm tr ng nhân v t tôi lúc ạ


ậ “ ” ở
sân tr ng:
ườ
Tr c sân tr
ng l ng M Lí: ướ
ườ à
ĩ - D y
c c ng i, ng
i n o ầ đặ
ả ườ
ườ à
qu n áo c ng s ch s , g ng m t
ầ ũ
ạ ẽ ươ
ặ c ng t
i vui v sáng s a. ũ
ươ à
ủ - S d ng m t lo t các t láy g i
ử ụ ộ
ạ ừ
ợ t l m hi n lên quang c nh ông
ả à ệ
ả đ
vui, nh n nh p v náo n c. ộ
ị à
ứ = Ph n ánh khơng khí
c bi t ả
đặ ệ
c a ng y khai tr ng.
ủ à
ườ
Nh ng h c trò nh : ữ
ọ ỏ
- M y c u h c trò m i b ng ... H ấ
ậ ọ
ớ ỡ ỡ
ọ nh con chim con... mu n bay,
ư ố
nh ng còn ng p ng ng e s . ư
ậ ừ
ợ - Hình nh so sánh sinh
ng. ả
độ = G i t tân tr ng ng ng ng, s
ợ ả ạ
ỡ à
ợ s t v e ng i.
ệ à ạ
4
v m t th i tu i nh ng tr
c mái ề ộ
ờ ổ
ỏ đứ ướ
tr ng thân yêu. Mái tr
ng p nh
ườ ườ
đẹ ư
m t t m, HS ngây th , h n nhiên ộ ổ ấ
ơ ồ
nh m t cánh chim y khát v ng v
ư ộ đầ
ọ à
bi t bao b i h i lo l ng nhìn b u tr i ế
ồ ồ ắ
ầ ờ
r ng, ngh t i nh ng chân tr i h c v n ộ
ĩ ớ ữ
ờ ọ ấ
mênh mông. - Ti p theo l c nh gì ?
ế à ả
- Nh ng chi ti t n o miêu t tâm tr ng ữ
ế à ả
ạ c a nv “tôi” khi nghe ông
c c tên
ủ đố đọ
mình ?
- Các t ng c l a ch n
miêu ừ
ữ đượ ự ọ để
t có gì áng chú ý ? ả
đ
- Gv: Nó g i cho ng i
c chúng ta ợ
ườ đọ nh l i nh ng k ni m tu i th
p ớ ạ
ữ ỉ
ệ ổ
ơ đẹ . Nó giúp ta hi u sâu h n n i lòng
đẽ ể
ơ ỗ
nhân v t v t i n ng k truy n c a tác ậ à à ă
ể ệ
ủ gi .
ả - Hình nh mái tr
ng g n li n v i ả
ườ ắ
ề ớ
hình nh ông c. V y hình nh ông
ả đố
ậ ả
c c nh l i qua nh ng chi ti t
đố đượ ớ ạ
ữ ế
n o ? à
- D i con m t c a nv “tôi”, ông
c ướ
ắ ủ đố
l ng i ntn ?
à ườ
- Các chi ti t trên cho ta th y tác gi ế
ấ ả
ã nh t i ông c v i nh ng tình
đ ớ ớ
đố ớ
ữ c m n o?
ả à
Nghe ông c
c tên t ng h c đố đọ
ừ ọ
trò m i: ớ
- Tôi c m th y nh qu tim tôi ả
ấ ư
ả ng ng
p. ừ
đậ - Nghe g i
n tên, tôi t nhiên gi t ọ đế
ự ậ
mình v lúng túng. à
- S d ng nhi u T c t nh ng
ử ụ ề Đ đặ ả
ữ giây phút xúc
ng khó quên c a độ
ủ m i
i ng i.
ỗ đờ ườ
Ông c:
đố - Các em ph i g ng h c
th y m ả ắ
ọ để ầ ẹ
c vui lòng v th y d y...
đượ à để
ầ ạ
c sung s ng.
đượ ướ
- Nhìn chúng tơi b ng c p m t hi n ằ
ặ ắ
ề t v c m
ng. ừ à ả độ
- T i c
i nh n n i ch chúng tôi. ươ ườ
ẫ ạ
ờ - L ng
i th y r t yêu th ng
à ườ
ầ ấ
ươ HS, quan tâm t i HS.
ớ = Yêu th
ng, quí tr ng, tin t ng
ươ ọ
ưở v bi t n ng
i th y c a mình. à ế ơ
ườ ầ

5
- Gv c “Tôi c m th y ....tóc tơi,“
đọ ả
ấ - Vì sao ám h c trò l i khóc? Khóc
đ ọ
ạ vì lo s v c ng khóc vì sung s
ng. ợ à ũ
ướ - Gv: ó l nh ng gi t n
c m t c a Đ à
ữ ọ ướ
ắ ủ s ti c n i nh ng ng y ch i ùa tho i
ự ế ố
ữ à
ơ đ ả
mái, l s l u luy n nh ng ng i thân
à ự ư ế
ữ ườ
v ó c ng l d u hi u c a s tr ng
à đ ũ
à ấ ệ
ủ ự ưở th nh.
à - Các t : khóc, n
c n , thút thít l ừ
ướ ở
à nh ng t có ngh a khái quát các c p
ữ ừ
ĩ ở
ấ khác nhau. V y th n o l c p
độ ậ
ế à à ấ độ khái quát c a ngh a t ng - chúng ta
ủ ĩ ừ
ữ s h c b i Ti ng Vi t sau.
ẽ ọ ở à ế
ệ -Hs
c ph n 3. đọ

- Khi s p h ng i v o l p, nv “tôi”
ắ à
đợ à ớ
ã c m th y i u gì ? Vì sao ? ch a đ
ả ấ đ ề
ư l n n o th y xa m nh l n n y- vì t
ầ à
ấ ẹ
ư ầ à
ừ nay ph i t mình l m t t c , khơng có
ả ự à
ấ ả m bên c nh nh nh n a
ẹ ở ạ
ư ở à ữ
- Khi v o l p h c nv “tơi” có c m giác à ớ
ọ ả
gì? c m giác v a l v a quen- ả
ừ ạ
ừ Nh ng câu v n n o ã nói lên i u ó
ữ ă
à đ đ ề đ
?
- Vì sao nv “tơi” l i có c m giác l ? ạ
ả ạ
c m giác l vì l n u tiên
c v o ả
ạ ầ đầ
đượ à l p h c nên cái gì c ng th y l
ớ ọ
ũ ấ ạ
- Nh ng c m giác v a quen v a l cho ữ
ả ừ
ừ ạ ta th y
c tình c m gì c a nv “tôi”? ấ đượ
ả ủ
- Gv c: M t con chim non - h t.
đọ ộ
ế - v cho em hi u gì v nv “tơi” ?
Đ ể
ề - B i v n có nh ng nét
c s c gì v à ă
ữ đặ ắ
ề ND v NT ? -Hs
c ghi nh . à
đọ ớ

3. Tâm tr ng c a hân n tv tôi ạ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tâm tr ng nhân v t tôi lúc ạ

Tải bản đầy đủ ngay(448 tr)

×