Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Điều kiện tự hiên và tài nguyên thiên nhiên . Đặc điểm dân cư- xã hội

Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Điều kiện tự hiên và tài nguyên thiên nhiên . Đặc điểm dân cư- xã hội

Tải bản đầy đủ - 18trang

Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Bài 20:
vùng đồng bằng sông hồng

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ


Vùng kinh tế Diện tích
km Dân số
tr. người Trung du và
MNBB 100965
11,5
Vùng đb Sông Hồng
14.806 17,5
Vùng BTB 51.513
10,3 Vùng DH NTB
44.254 8,4
Vùng Tây Nguyên
54.475 4,4
Vùng đông Nam Bộ
23.550 10,9
Vùng đb Sông Cửu Long
39.734 16,7
Bảng số liệu diện tích, số dân các vùng năm 2002
Bài 20: Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ


Lược đồ tự nhiên vùng Đồng Bằng Sông Hồng
- Gồm đồng bằng châu thổ, dải đất rìa Trung du và Vịnh Bắc Bộ
- Là vùng lãnh thổ có diện tích nhỏ nhất
- Có vị trí địa lí thn lỵi trong giao l­u kinh tÕ- xã hội với các
vùng khác
Nêu tóm tắt ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đồng bằng sông
Hồng
? Bài 1b VBT Địa Lí.
Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Bài 20
:
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
Vị trí địa lí của vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm nào giống và khác
vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ
?
Giống: - Đều tiếp giáp với Vịnh Bắc Bộ
- Đều có vị trí rất thuận lợi trong giao lưu kinh tế- xã hội với các vùng trong
nước
Khác:
Đồng bằng sông Hồng
Không có đường biên giới với Trung
Quốc, Lào
Trung du và Miền núi BắcBộ
Có đường biên giới với Trung
Quốc, Lào

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên


Bài 20:
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên
thiên nhiên
Lược đồ tự nhiên vùng Đồngbằng sông Hồng
Nhóm 1: Nêu đặc điểm chung của
địa hình Đồng bằng sông Hồng, so s¸nh víi vïng Trung du và miền
núi Bắc Bộ
?
Lược đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng ý nghĩa của sông Hồng đối với tự
nhiên, sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư
? Nêu và xác định sự phân bố các
loại đất ở Đồng bằng sông Hồng,
vấn đề sử dụng đất hiện nay của vùng
?
Nhóm 2: Xác định một số mỏ
khoáng sản : đá, sét cao lanh, than n©u, khÝ tự nhiên...
? Nhận
xét chung về tài nguyên khoáng sản của vùng
? Nêu ý nghĩa của mùa đông lạnh
đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
? Nhóm 3:
Xác định đường bờ biển, đảo và nêu ý nghĩa
? Kể tên những danh lam
thắng cảnh của vùng ?
Vùng Đông bằng sông Hồng còn gặp những khó khăn gì về điều kiện tự nhiên
?
Bài tập 2 :Trang 49 VBT Địa Lí
ý nghiã quan trọng nhất của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng:

A. Bồi đắp phù sa màu mỡ, cung cấp nước cho nghỊ trång lóa n­íc.


B. Më réng diƯn tÝch ch©u thỉ sông Hồng phía Vịnh Bắc Bộ .


C. Tạo nên địa bàn cư trú đông đúc, làng mạc trù phú.


D. Tạo nên nền văn hoá nông nghiệp sông Hồng.


A
Một số tranh ảnh về nghề trồng lúa ở vùng ĐBSH
Nhóm 1: Nêu đặc điểm chung của
địa hình Đồng bằng sông Hồng, so s¸nh víi vïng Trung du và miền
núi Bắc Bộ
?
Lược đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng ý nghĩa của sông Hồng đối với tự
nhiên, sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư
? Nêu và xác định sự phân bố các
loại đất ở Đồng bằng sông Hồng,
vấn đề sử dụng đất hiện nay của vùng
?
Nhóm 2: Xác định một số mỏ
khoáng sản : đá, sét cao lanh, than n©u, khÝ tự nhiên...
? Nhận
xét chung về tài nguyên khoáng sản của vùng
? Nêu ý nghĩa của mùa đông lạnh
đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
? Nhóm 3:
Xác định đường bờ biển, đảo và nêu ý nghĩa
? Kể tên những danh lam
thắng cảnh của vùng ?
Vùng Đông bằng sông Hồng còn gặp những khó khăn gì về điều kiện tự nhiên
?
Nhóm 1: Nêu đặc điểm chung của
địa hình Đồng bằng sông Hồng, so sánh với vïng Trung du vµ miỊn
nói Bắc Bộ
?
Lược đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng ý nghĩa của sông Hồng đối với tự
nhiên, sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư
? Nêu và xác định sự phân bố các
loại đất ở Đồng bằng sông Hồng,
vấn đề sử dụng đất hiện nay của vùng
?
Nhóm 2: Xác định một số mỏ
khoáng sản : đá, sét cao lanh, than nâu, khí tự nhiên...
? Nhận
xét chung về tài nguyên khoáng sản của vùng
? Nêu ý nghĩa của mùa đông lạnh
đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
? Nhóm 3:
Xác định đường bờ biển, đảo và nêu ý nghĩa
? Kể tên những danh lam
thắng cảnh của vùng ?
Vùng Đông bằng sông Hồng còn gặp những khó khăn gì về điều kiện tự nhiên
?
ảnh một số vườn cây hoa màu
Một số danh lam thắng cảnh của vùng Đồng bằng sông Hồng
Đảo Cát Bà Bến Đục
Chùa Hương Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà
Cúc Phương Ba Vì
Phố cổ Hà Nội Hội Lim
Văn miếu Quốc Tử Giám
Làng gốm Bát Tràng

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ


Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên giữa hai vùng kinh tế
? TD và miền núi
BắcBộ
-Đất phù sa màu mỡ

II. Điều kiện tự hiên và tài nguyên thiên nhiên .


-Tài nguyên khoáng sản chủ yếu: đá xây dựng, khí đốt...
-Tài nguyên khí hậu lạnh -Tài nguyên biển đảo
ĐB sông Hồng
-Tiềm năng về đất, đặc biệt là đất
phù sa
-Tài nguyên khoáng sản
-Tiềm năng thủy điện dồi dào

III. Đặc điểm dân cư- xã hội


Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm
Bài 20:
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Điều kiện tự hiên và tài nguyên thiên nhiên . Đặc điểm dân cư- xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×