Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Bồi đắp phù sa màu mỡ, cung cấp nước cho nghề trồng lúa nước. Mở rộng diện tích châu thổ sông Hồng phía Vịnh Bắc Bộ . Tạo nên địa bàn cư trú đông đúc, làng mạc trù phú. Tạo nên nền văn hoá nông nghiệp sông Hồng.

Bồi đắp phù sa màu mỡ, cung cấp nước cho nghề trồng lúa nước. Mở rộng diện tích châu thổ sông Hồng phía Vịnh Bắc Bộ . Tạo nên địa bàn cư trú đông đúc, làng mạc trù phú. Tạo nên nền văn hoá nông nghiệp sông Hồng.

Tải bản đầy đủ - 18trang

Bài tập 2 :Trang 49 VBT Địa Lí
ý nghiã quan trọng nhất của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng:

A. Bồi đắp phù sa mµu mì, cung cÊp n­íc cho nghỊ trång lóa nước.


B. Mở rộng diện tích châu thổ sông Hồng phía Vịnh Bắc Bộ .


C. Tạo nên địa bàn cư trú đông đúc, làng mạc trù phú.


D. Tạo nên nền văn hoá nông nghiệp sông Hồng.


A
Một số tranh ảnh về nghề trồng lúa ở vùng ĐBSH
Nhóm 1: Nêu đặc điểm chung của
địa hình Đồng bằng sông Hồng, so sánh víi vïng Trung du vµ miền
núi Bắc Bộ
?
Lược đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng ý nghĩa của sông Hồng đối với tự
nhiên, sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư
? Nêu và xác định sự phân bố các
loại đất ở Đồng bằng sông Hồng,
vấn ®Ị sư dơng ®Êt hiƯn nay cđa vïng
?
Nhãm 2: Xác định một số mỏ
khoáng sản : đá, sét cao lanh, than nâu, khí tự nhiên...
? Nhận
xét chung về tài nguyên khoáng sản của vùng
? Nêu ý nghĩa của mùa đông lạnh
đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
? Nhóm 3:
Xác định đường bờ biển, đảo và nêu ý nghĩa
? Kể tên những danh lam
thắng cảnh của vùng ?
Vùng Đông bằng sông Hồng còn gặp những khó khăn gì về điều kiện tự nhiên
?
Nhóm 1: Nêu đặc điểm chung của
địa hình Đồng bằng sông Hồng, so sánh với vùng Trung du và miền
núi Bắc Bộ
?
Lược đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng ý nghĩa của sông Hồng đối với tự
nhiên, sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư
? Nêu và xác định sự phân bố các
loại đất ở Đồng bằng sông Hồng,
vấn đề sử dụng đất hiện nay của vùng
?
Nhóm 2: Xác định một số mỏ
khoáng sản : đá, sét cao lanh, than nâu, khÝ tù nhiªn...
? NhËn
xÐt chung về tài nguyên khoáng sản của vùng
? Nªu ý nghÜa cđa mïa đông lạnh
đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng
? Nhóm 3:
Xác định đường bờ biển, đảo và nêu ý nghĩa
? Kể tên những danh lam
thắng cảnh của vùng ?
Vùng Đông bằng sông Hồng còn gặp những khó khăn gì về điều kiện tự nhiên
?
ảnh một số vườn cây hoa màu
Một số danh lam thắng cảnh của vùng Đồng bằng sông Hồng
Đảo Cát Bà Bến Đục
Chùa Hương Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà
Cúc Phương Ba Vì
Phố cổ Hà Nội Hội Lim
Văn miếu Quốc Tử Giám
Làng gốm Bát Tràng

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bồi đắp phù sa màu mỡ, cung cấp nước cho nghề trồng lúa nước. Mở rộng diện tích châu thổ sông Hồng phía Vịnh Bắc Bộ . Tạo nên địa bàn cư trú đông đúc, làng mạc trù phú. Tạo nên nền văn hoá nông nghiệp sông Hồng.

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×