Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
LUYỆN TẬP BT 1 : CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

LUYỆN TẬP BT 1 : CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

Tải bản đầy đủ - 151trang

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Nhận biết hai thành phần biệt lập : gọi đáp, phụ chú - Biết được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
- Biết đặt câu có thành phần gọi đáp, phụ chú. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bà

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp 1p


GV kiểm tra só số HS 2. Kiểm tra bài cũ : 5p
Bài viết Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới ra đời trong thời điểm có ý nghóa như thế nào ? Luận diểm chính của bài là gì ?

3. Bài mới 35p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 10P
10P
15P
HOẠT ĐỘNG 1 : HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẦN GỌI
ĐÁP GV gọi HS đọc đoạn trích a, b ở mục I
SGK và yêu cầu HS trả lời 3 câu hỏi ở dưới.
?
Thế nào là thành phần gọi đáp ?
HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẦN
PHỤ CHÚ GV cho HS đọc câu a, b trong mục II, trả
lời ba câu hỏi ở dưới. ?
Vậy thế nào là thành phần phụ chú ?
HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP
GV cho HS đọc lần lượt yêu cầu của các BT 1,2, 3,4
Chia nhóm cho HS thảo luận. HS trao đổi, trình bày
GV sửa chữa, nhận xét.

I. THÀNH PẦHN GỌI ĐÁP Thành phần gọi đáp dùng để tạo lập hoặc duy trì


quan hệ gaio tiếp. Ví dụ : này, ê, vâng , dạ…

II. THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ - Thành phần phụ chú dùng để bổ sung một số chi


tiết cho nội dung chính của câu . - Thành phần phụ chú thường được đặt giữa hai dấu
gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang và một dấu phẩy.

III. LUYỆN TẬP BT 1 :


- Này : gọi ; Vâng : đáp - Quan hệ : thân , trên dưới.
BT 2 : Bầu ơi ; Hướng đến mọi người.
BT 3 : - a, b, c : giải thích cho các cụm từ mọi người,
những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này,lớp trẻ.
-d : nêu thái độ của người nói trước sự vật, sự việc được nói đến trong câu cũng vào du kích, cười khúc
khích,mắt đen tròn BT 4 : Thành phần phụ chú có đòa chỉ liên hệ xác
đònh.
4. Củng cố : 3p Thế nào là thành phần gọi đáp, thành phần phụ chú ? Cho ví dụ ?
Trang 121
TUẦN 22 - TIẾT 106, 107 BÀI 21
CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG - TEN
Hi - pô - lít Ten
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS hiểu được tác giả đã dùng biện pháp so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ
ngôn của La Phông - ten với bài viết của nhà khoa học Buy- Phông nhắm làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật.

II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bà III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp 1p GV kiểm tra só số HS
2. Kiểm tra bài cũ 5p Thế nào là thành phần gọi đáp, thành phần phụ chú ? Cho ví dụ ?
Đặt câu có thành phần gọi đáp, thành phần phụ chú ? 3. Bài mới 80p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 10P
60P
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU GV dựa vào chú thích để giới thiệu.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
GV gọi HS đọc văn bản ? Nhận xét về bố cục và cách lập luận của văn
bản? ? Dưới ngòi bút của nhà khoa học Buy -
phông, hình ảnh con cừu và con chó sói được nói đến với những đặc tính nào, có chính xác
hay không? ?
Tại sao nhà khoa học không nhắc đến tình mẫu tử ở loài cừu và nỗi bất hạnh ở loài chó

I. GIỚI THIỆU - Hi - pô - lít Ten 1828 - 1893 , là triết gia,


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LUYỆN TẬP BT 1 : CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×