Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Đọc văn bản : GV hướng dẫn cách đọc : giọng trầm tónh, Luận điểm : Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, Hệ thống luận cứ : a. Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới thì sự

Đọc văn bản : GV hướng dẫn cách đọc : giọng trầm tónh, Luận điểm : Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, Hệ thống luận cứ : a. Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới thì sự

Tải bản đầy đủ - 151trang

45P
5P

1. Đọc văn bản : GV hướng dẫn cách đọc : giọng trầm tónh,


khách quan nhưng không xa cách thể hiện thái độ của tác giả.
GV gọi HS đọc. HS đọc, HS khác nhận xét, GV nhận xét
chung. 2. Tìm luận điểm của bài :
?
Luận điểm của bài viết này là gì ? HS tìm trong SGK, phát biểu.
GV kết luận. ?
Tìm hệ thống luận cứ của bài ? ?
Luận cứ nào là luận cứ mở đầu? Ý nghóa của nó? Các lí lẽ nào đã chứng minh cho luận
cứ này? ?
Luận cứ thứ hai là gì? Được triển khai trong các ý nào?
? Tác giả đã chỉ ra những điểm mạnh và
điểm yếu gì của con người VN? ?
Khi nêu những điểm mạnh và điểm yếu của con người VN, thái độ của tác giả ra sao?
? Nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của văn
bản?
HOẠT ĐỘNG 3 : TỔNG KẾT ? Tính cấp thiết của bài viết ?
? Hệ thống luận cứ của bài? GV hướng dẫn HS tổng kết dựa vào ghi nhớ.

1. Luận điểm : Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh,


cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới.

2. Hệ thống luận cứ : a. Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới thì sự


chuẩn bò quan trọng nhất là bản thân con người.
- Từ cổ chí kim, con người luôn là động lực phát triển của lòch sử.
- Trong nền kinh tế tri thức, vai trò của con người lại càng nổi trội.
b. Bối cảnh thế giới hiện nay và những mục tiêu nặng nề của đất nước :
- Bối cảnh hiện nay là một thế giới mà khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại, các nền
kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng. - Nước ta phải đương đầu với các nhiệm vụ quan
trọng. c. Những điểm mạnh và điểm yếu của con
người Việt Nam : - Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng lại
thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành. - Cần cù sáng tạo nhưng lại thiếu đức tính tỉ mỉ,
không coi trọng nghiêm ngặt qui trình công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương.
- Có tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhất là trong chiến đấu chống ngoại xâm nhưng lại thường đố
kò nhau trong làm ăn và trong cuộc sống thường ngày.
- Thích ứng nhanh nhưng có nhiều hạn chế trong thói quen và nếp nghó.

III. TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK tr


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đọc văn bản : GV hướng dẫn cách đọc : giọng trầm tónh, Luận điểm : Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, Hệ thống luận cứ : a. Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới thì sự

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×