Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Sắp xếp : a. Chẳn - lẻ, chiến tranh - hòa bình. Điền vào ô trống :

Sắp xếp : a. Chẳn - lẻ, chiến tranh - hòa bình. Điền vào ô trống :

Tải bản đầy đủ - 151trang

10p
10p ? Saép xếp theo hai
? Khái niệm cấp độ khái quát nghóa của từ ? Ví dụ
?
? Tìm từ thích hợp điền vào ô trống ?
? Giải thích nghóa của các từ vừa tìm ? Theo
cấp độ khái quát ? Khái niệm trường từ
vựng ? Ví dụ ? ? Tìm những từ thuộc
trường từ vựng trong đoạn trích ? Tác dụng ?
1. Khái niệm : là những từ có nghóa trái ngược nhau. 2. Cặp từ trái nghóa : xấu - đẹp, xa - gần, rộng - hẹp.

3. Sắp xếp : a. Chẳn - lẻ, chiến tranh - hòa bình.


b. yêu - ghét, cao -thấp, nông - sâu, giàu- nghèo.
VIII. CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT NGHĨA CỦA TỪ 1. Khái niệm : một từ có thể có nghóa rộng hơn hoặc hẹp hơn nghóa
của một số từ khác.

2. Điền vào ô trống :


- Giải thích nghóa của những từ trong sơ đồ : ví dụ : Từ ghép là từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có
quan hệ với nhau về nghóa. IX. TRƯỜNG TỪ VỰNG
1. Khái niệm : là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghóa.
2.
tắm, bể , tác dụng : lám tăng giá trò biểu cảm cho câu nói, sức
tố cáo mạnh mẽ hơn.
Bước 4 : Củng cố 3p Bước 5 : Dặn dò 1p
TẬP LÀM VĂN TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2
IMỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
Trang 60
Từ Xét về đđ cấu tạo
Từ đơn Từ phức
Từ ghép Từ láy
Đẳng lập
Chính phụ Hoàn toàn
Bộ phận
Láy vần Láy âm
Tuần 9, tiết 45 Bài 9,10
Ngày chấm 20102008 Ngày trả: 23102008
mình khi viết loại bài này. - Rèn luyện kỉ năm tìm hiểu đề, lập dàn ý và diễn đạt.
II CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, SGK, bài kiểm tra của học sinh đã chấm.
- HS: Đọc trước yêi cầu SGK III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1 Bùc 1: Ổn đònh lớp 1
. GV: Kiểm tra sỉ số học sinh.
2 Bước 2: Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3 Bước 3: Bài mới
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG 4
25
12
Hoạt động 1: GV: nhận xét chất lượng chung bài làm của cả lớp.
Hoạt động 2: GV: Nhận xét từng bài làm của từng học sinh ưu-
khuyết điểm và yêu cầu học sinh đối chiếu với yêu cầu trong SGK.
HS: Tự sửa chữa về lỗi diễn đạt, chính tả . . . Hoạt động 3:
GV: Yêu cầu học sinh đọc 2, 3 bài làm khá tốt.
4 Củng cố: 5 Dặn dò:
- Rút kinh nghiệm cho bài làm sau. - Soạn bài: “Đồng chí” tác giả, càm xúc, cơ sở hình thành tình đồng chí, sức mạnh của tình đồng
chí, vẽ đẹp hình ảnh người lính.
VĂN BẢN ĐỒNG CHÍ
Chính Hữu

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT GIÚP HS :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sắp xếp : a. Chẳn - lẻ, chiến tranh - hòa bình. Điền vào ô trống :

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×