Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
CÁCH DẪN GIÁN TIẾP: Nhận xét VD: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS

CÁCH DẪN GIÁN TIẾP: Nhận xét VD: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS

Tải bản đầy đủ - 151trang

10p
15p Gvhỏi: Trong đoạn trích a, bộ phận in
HOẠT ĐỘNG 2: Gv: Gọi Hs đọc hai đọan trích SGK tr.53.
II Gvhỏi: Trong đoạn trích a, bộ phận in
đậm là lời nói hay ý nghó của nhân vật? Nó được ngăn cách với bộ phận đứng
trước bằng dấu gì không? Gvhỏi: Trong đoạn trích b, bộ phận in
đậm là lời nói hay ý nghó của nhân vật? Giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng
trước có từ gì? Có thể thay từ đó bằng từ gì?
Gv: Đó gọi là cách dẫn gián tiếp. Vậy cách dẫn gián tiép là gì? Nó có gì khác
đối với cách dẫn trực tiếp? Hs: Đọc ghi nhớ và trả lời
HOẠT ĐỘNG 3: Gv: Lần lượt hương dẫn Hs thực hiện
phần luyện tập Gv: Gọi Hs đọc yêu cầu và nội dung bài
tập
Gv nhận xét
BT 3 cho Hs về nhà làm đó có từ nói. Nó được ngăn cách với bộ phận đứng
2 Bộ phận in đậm là ý nghó của nhân vật, vì trước đó có từ nghó. Nó được ngăn cách với bộ phận
đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép
3 Hai bộ phận có thể thay đổi vò trí. Chúng sẽ được ngăn cách bằng dấu ngoặc kép và dấu gạch
ngang VD: Đấy, bác cũng chẳng thèm người là gì? -
cháu nói Ghi nhớ: Dẫn trực tiếp tức là nhắc lại nguyên
văn lời nói hay ý nghó của người hoặc nhân vật; lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép

II. CÁCH DẪN GIÁN TIẾP: Nhận xét VD:


1 Bộ phận in đậm là lời nói lời khuyên, không có dấu ngăn cách với bộ phận đứng trước
2 Bộ phận in đậm là ý nghó có từ hiểu trước đó. Giữa phần ý nghó và phần lời dẫn có từ rằng. Có
thể thay bằng từ là - Nhưng chớ hiểu lầm là bác…
Ghi nhớ: Dẫn gián tiếp tức là thuật lại lời nói thay ý nghó
của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp; lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc
kép.

III. LUYỆN TẬP: Bài tập 1:


a Dẫn trực tiếp: A Lão già… b Dẫn trực tiếp: Cái vườn…
Bài tập 2: a Dẫn trực tiếp:
Trong Báo cáo chính trò tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tòch Hồ Chí Minh
nêu rõ: Chúng ta… b Dẫn gián tiếp
Trong Báo cáo chính trò tại Đại hội Đại biểu tòan quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tòch Hồ Chí Minh
khẳng đònh rằng chúng ta phải… Bài tập 3:
… dặn Phan nói hộ với chàng Trương rằng nếu có còn nhớ chút tình xưa…

4. Củng cố: 2p


Trang 29
Tuần 04 - Tiết 20 Bài 04
Về học bài, làm BT 3, chuẩn bò bài: “Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự”: Chuẩn bò theo yêu cầu SGK. ----------
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Ổn lại mục đích và cách thức tóm tắt vb tự sự. - Rèn luyện kó năng tóm tắt vb tự sự.

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp 1p


GV: Kiểm tra só số HS
2. Kiểm tra bài cũ 5p Nhận xét về sự biến đổi và phát triển nghóa của từ ngữ ? Ví dụ ?

3. Bài mới :


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
6p HOẠT ĐỘNG 1 :
GV: Gọi HS đọc các tình huống trong SGK và trao đổi để rút ra sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự.
HOẠT ĐỘNG 2 : Bài tập 1 : Cho HS đọc và trả lời các câu hỏi.
Gv: nhận xét. Bài tập 2 : GV: hướng dẫn HS viết tóm tắt, gọi một
vài HS đọc bài tóm tắt của mình, Cả lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
Bài tập 3 : Từ BT 2 Gv hướng dẫn HS tóm tắt gọn hơn nữa có thể lượt bỏ sự việc thứ 2 và thứ 5
HOẠT ĐỘNG 3 : GHI NHỚ Sự cần thiết của việc tóm tắt vb tự sự ?
Cần phải tóm tắt vb tự sự như thế nào ? HS dựa vào mục Ghi nhớ trả lời.
I . SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ
Tóm tắt văn bản tự sự giúp cho người đọc, người nghe nắm được nội dung
chính của văn bản đó. Văn bản tóm tắt phải nêu được một cách ngắn gọn
nhưng đầy đủ các nhân vật và sự việc chính, phù hợp với văn bản được tóm
tắt. II. THỰC HÀNH TÓM TẮT MỘT
VĂN BẢN TỰ SỰ Bài tập 1 : Các sự việc nêu khá đầy
đủ. Tuy vậy thiếu một sự việc quan trọng. Đó là sau kh vợ trẫm mình,
Trương Sinh đã hiểu vợ mình bò oan khi đứa con chỉ cái bóng trên vách và
nói đó là người hay tới đêm đêm chứ không phải đợi đến khi gặp Phan Lang
mới biết. Bài tập 2 : HS tự ghi
Bài tập 3 : HS tự ghi

4. Bước 4 : Củng cố 3p Gv hướng dẫn HS làm BT 2 : Luyện nói trên lớp


5.Bước 5 : Dặn dò 1p Chuẩn bò bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trònh.
Trang 30
Ngày soạn:16092008 Ngày dạy :20092008
TIẾNG VIỆT
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS nắm được :


-Từ vựng của một ngôn ngữ không ngừng phát triển. - Sự phát triển của từ vựng trước hết được diễn ra theo cách phát triển nghóa của từ thành nhiều nghóa
trên cơ sở nghóa gốc. Hai phương thức chuyển nghóa chủ yếu là ẩn dụ và hoán dụ. II.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1.Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p - GV: kiểm tra só số HS
2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p Thế nào là cách dẫn trực tiếp ? Thế nào là cách dẫn gián tiếp ? Ví dụ ?

3. Bước 3 : Bài mới 35p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
10p
10p
HOẠT ĐỘNG 1 : SỰ BIẾN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN NGHĨA CỦA TỪ NGỮ:
- GV: Gọi HS đọc yêu cầu của mục 1 và trả lời. - GV: Hướng dẫn HS giải thích nghóa của những từ ngữ mới.
? Cho biết từ kinh tế trong bài thơ này có nghóa là gì? = -Kinh tế Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác: Nghóa là trò
nước cuối đời . . . ? Ngày nay chúng ta có thể hiểu từ này theo nghóa như Phan
Bội Châu đã dùng hay không? = Kinh tế Ngày nay: Nghóa là toàn bộ hoạt động của con
người trong lao động sản xuất, trao đổi, phân phối và sử dụng của cải, vật chất làm ra.
? Qua đó em rút ra nhận xét gì về nghóa của từ? = Nghóa của từ không phải bất biến. Nó có thể thay đổi theo
thời gian. Có những nghóa cũ bò mất đi và có những nghóa mới được hình thành.
- GV: Gọi HS đọc yêu cầu 2 SGK tr. 55, 56. - GV: Hướng dẫn HS thực hiện.
- HS: Thực hiện. - GV: Nhận xét và giải thích thêm.

I. SỰ BIẾN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN NGHĨA CỦA TỪ


NGỮ: 1 -Kinh tế Vào nhà ngục
Quảng Đông cảm tác: Nghóa là trò nước cuối đời . . .
- Kinh tế Ngày nay: Nghóa là toàn bộ hoạt động của con
người trong lao động sản xuất, trao đổi, phân phối và
sử dụng của cải, vật chất làm ra.
= Nghóa của từ không phải bất biến. Nó có thể thay đổi
theo thời gian. Có những nghóa cũ bò mất đi và có
những nghóa mới được hình thành.
2 a -Xuânthứ nhất: Mùa chuyển tiếp từ Đông sang Hạ,
thời tiết ấm dần lên, thường được coi là mở đầu của
nămnghóa gốc. - Xuânthứ hai: Thuộc về
tuổi trẻnghóa chuyển - theo phương thức ẩn dụ.
b -Tay thứ nhất: Bộ phận
Trang 31
Ngày soạn:18092008 Ngày dạy :22092008
Tuần 05-Tiết 21 Bài 04, 05
15p - GV: Gọi HS đọc ghi nhớ SGK tr. 56
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN HS LÀM BÀI TẬP - GV: Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1 SGK tr. 56, 57.
Từ chân trong các câu sau là từ nhiều nghóa. Hãy xác đònh: ? Ở câu nào, từ chân dùng ở nghóa gốc?
? Ở câu nào, từ chân dùng với nghóa chuyển theo phương thức ẩn dụ?.
? Ở câu nào, từ chân dùng với nghóa chuyển theo phương thức hoán dụ?.
= Từ chân được dùng với nghóa gốc. = Từ chân được dùng với nghóa chuyển theo phương thức
hoán dụ. = Từ chân được dùng với nghóa chuyển theo phương thức ẩn
dụ. = Từ chân được dùng với nghóa chuyển theo phương thức ẩn
dụ. - GV: Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 2 SGK tr. 57.
? Dựa vàđònh nghóa trên hãy nêu nhận xét nghóa của từ tra trong những cách dùng như: trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm,
trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ quamướp đắng. = Trong những cách dùng trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà
linh chi, trà tâm sen, trà khổ quamướp đắng, từ trà đã được dùng với nghóa chuyển, chứ không phải với nghóa gốc như được
giải thích ở trên. Trà trong những cách dùng này có nghóa là sản phẩm từ thực vật được chế biến thành dạng khô, dùng để
pha nước uống. Ở đây từ trà được chuyển nghóa theo phương thức ẩn dụ.
Bài tập 2 : Trong những cách dùng trà a-ti-sô, trà hà thủ ô,
trà sâm, trà linh chi, trà tâm sen, trà khổ quamướp đắng,
từ trà đã được dùng với nghóa chuyển, chứ không phải với
nghóa gốc như được giải thích ở trên. Trà trong những cách
dùng này có nghóa là sản phẩm từ thực vật được chế
biến thành dạng khô, dùng để pha nước uống. Ở đây từ trà
được chuyển nghóa theo phương thức ẩn dụ.
Bài tập 3,4,5 BT về nhà
4. Bước 4 : Cũng cố Có mấy cách phát triển từ vựng ? ví dụ ?

5. Bước 5 : Dặn dò Soạn bài Truyện cũ trong phủ chúa Trònh.


Trang 32
VĂN BẢN
CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS


- Thấy được cuộc sống xa hoa của vua chúa, sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê Trònh và thái độ của tác giả.
- Bước đầu nhận biết đặc trưng của thể loại tùy bút đời xưa và đánh gái được giá trò nghệ thuật của những dòng ghi chép đầy tính hiện thực này.

II.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p


GV kiểm tra só số HS 2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p
Kiểm tra bài soạn của một số HS 3. Bước 3 : Bài mới 35p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC
SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
5P
20P
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU ? Nêu vài nét về tác giả và tác phẩm ?
HS dựa vào ghi nhớ trả lời.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VĂN BẢN
Gọi HS đọc vb, Gv nhận xét cách đọc. ? Tìm những chi tiết và sự 0việc thể hiện
thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trònh và các quan lại trong phủ chúa ?
? Nhận xét về nghệ thuật miêu tả ? GV cho HS đọc lại đoạn “ Mỗi khi đêm
thanh …triệu bất tường”. ? Cảm nhận điều gì qua đoạn văn này ?
? Bọn quan lại trong phủ chúa đã nhũng nhiễu dân lành bằng những thủ đoạn nào ?
? Em có nhận xét gì về thủ đoạn của bọn hoạn quan ?
? Ở cuối bài tác giả kể về một việc đã từng xảy ra ở tại nhà mình nhằm mục đích
gì ?
5. Nhằm làm tăng sức thuyết
phục cho câu chuyện, thể hiện một cách kín đáo thái độ bất bình của tác
giả ?

I. GIỚI THIỆU - Tác giả : Phạm Đình Hổ là nho só sống trong


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁCH DẪN GIÁN TIẾP: Nhận xét VD: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×