Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, quy nạp, nâng cao, liên hệ thực tế. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, quy nạp, nâng cao, liên hệ thực tế. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p

Tải bản đầy đủ - 151trang

TIẾNG VIỆT
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
Tiếp theo

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Nắm được mối quan hệ chặt chẽ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp. - Hiểu được những phương châm hội thoại không phải là những quy đònh bắt buộc trong mọi tình huống
giao tiếp. Vì nhiều lí do khác nhau, các phương châm hội thoại có khi không được tuân thủ. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, sưu tầm một số mẫu chuyện có liên quan đến bài học. HS : xem trước bài trong SGK,trả lời các câu hỏi trong SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, quy nạp, nâng cao, liên hệ thực tế.


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p


GV: Kiểm tra só số HS 2. Kiểm tra bài cũ : 5p
Cho biết bố cục của văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em? Ở phần sự thách thức tác giả đã nêu lên những khó khăn gì ? Chúng ta hiện có những cơ hội nào
? Tác giả đã nêu những nhiệm vụ gì ? 3. Bài mới :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
10p
13p
HOẠT ĐỘNG 1 : GV: Gọi HS đọc truyện Chào hỏi và trả lời câu hỏi trong
SGK. Gợi ý : Nhân vật chàng rể có tuân thủ phương châm lòch sự.
Tuy nhiên trong tình huống này anh ta đã làm một việc gây rối, phiền hà cho người được hỏi.
GV hỏi : Hãy tìm tình huống giao tiếp mà lời hỏi thăm như trên là hợp lí ?
HS trả lời : Ngữ cảnh khác hai người gặp nhau trên đường…
GV hỏi : Qua đó em rút ra được bài học gì trong giao tiếp? HOẠT ĐỘNG 2 :
GV: Yêu cầu HS đọc lại những ví dụ đã phân tích ở các tiết trước và cho biết những vd nào thì phương châm hội thoại
không được tuân thủ. HS trả lời : Ngoại trừ câu chuyện người ăn xin, tất cả các
tình huống còn lại đều không tuân thủ phương châm hội thoại.
GV: Gọi HS đọc đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi. HS đọc và trả lời : Câu trả lời của Ba không đáp ứng yêu
cầu của An , vi phạm phương châm về lượng. Vì Ba muốn tuân thủ phương châm về chất.
GV: Yêu cầu HS tìm những tình huống tương tự. GV: Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi 4 .

I. QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI VÀ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, quy nạp, nâng cao, liên hệ thực tế. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×