Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Ghi nhớ: SGK tr. 13

Ghi nhớ: SGK tr. 13

Tải bản đầy đủ - 151trang

10ph nuôi có thể để cho đồ vật, loài cây, vật nuôi ấy tự kể
HOẠT ĐỘNG 3 : Hướng dẫn luyện tập -GV gọi HS đọc vb Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh.
- GV hỏi : +Văn bản có tính chất thuyết minh không? Tính chất ấy
thể hiện ở những điểm nào? Những phương pháp thuyết minh nào đã được sử dụng?
+Bài thuyết minh này có gì đặc biệt? Tg đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
+Các biện pháp nghệ thuật ở đây có tác dụng gì? Chúng có gây hứng thú và làm nổi bật nội dung cần thuyết minh
không? - HS trả lời, HS khác bổ sung, GV nhận xét.

b. Ghi nhớ: SGK tr. 13


- Muốn cho văn bản thuyết minh được sinh động hấp
dẫn,người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật
như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa
hoặc các hình thức như vè, diễn ca.
-Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp
phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây
hứng thú cho người đọc. II. LUYỆN TẬP
Truyện Ngọc Hoàng xử tội Ruồi Xanh là một văn bản có
sử dung kết hợp hai yếu tố nghệ thuật và thuyết minh.
- Tính chất thuyết minh thể hiện ở chỗ giới thiệu loài ruồi
rất có hệ thống: về họ, giống, loài, tập tính sinh sống, sinh đẻ,
đặc điểm cơ thể, cung cấp chính xác các thông tin về loài ruồi,
thức tỉnh ý thức diệt ruồi, giữ gìn vệ sinh. Các phương pháp
thuyết minh được sử dụng là: + Đònh nghóa: thuộc họ côn
trùng, hai cánh, mắt lưới,… +Phân loại: các loại ruồi
+ Số liệu: số vi khuẩn, số lượng sinh sản của một cặp
ruồi. +Liệt kê: mắt lưới, chân tiết
ra chất dính… -Hình thức nghệ thuật gây
hứng thú cho người đọc. Các biện pháp nghệ thuật được sử
dụng là: + Nhân hoá.
+ Có tình tiết.
4. Củng cố: 3p - Các biện pháp nghệ thuật nào thường được sử dụng trong văn bản thuyết minh?
Trang 10
Tuần 01 - Tiết 05 Bài 01
----------
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: Biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, chuẩn bò kiến thức khách quan về cái quạt, cái kéo, cái bút, chiếc nón.
HS : Chuẩn bò dàn ý chi tiết và viết phần mở bài theo yêu cầu của phần I SGK. III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, liên hệ thực tế, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp : 1p GV: Kiểm tra só số HS
2. Kiểm tra bài cũ : 5 p _ Cho biết một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản thuyết minh? Ví dụ?
_ Sử dung một số biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh nhằm mục đích gì ? 3. Bài mới : 35 p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
10p
24p HOẠT ĐỘNG 1: GV kiểm tra việc chuẩn bò ở nhà của
HS GV: Yêu cầu HS trình bày dàn ý của mình đã chuẩn bò sẳn
ở nhà. HS khác bổ sung. GV nhận xét. Lưu ý các biện pháp nghệ
thuật nào sẽ được sử dụng. HOẠT ĐỘNG 2 : Trình bày và thảo luận một đề ví dụ
cái quạt Cho một số HS ở mỗi nhóm trình bày dàn ý, chi tiết, dự
kiến cách sử dụng biện pháp nghệ thuật trong bài thuyết minh. Đọc đoạn Mở bài.
Tổ chức cho HS thảo luận nhận xét, bổ sung, sửa chữa dàn ý của các bạn vừa trình bày.
GV nhận xét. Cho HS sửa chữa phần mở bài và ghi vào tập .
4. Củng cố : 2p _ Sử dung một số biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh nhằm mục đích gì ?

5. Dặn dò : 3p - Xem lại biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ghi nhớ: SGK tr. 13

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×