Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Củng cố: 3 p - Nội dung của phương châm về lượng là gì? Dặn dò:3p - Về nhà học thuộc phần Ghi nhớ; làm các bài tập 4,5

Củng cố: 3 p - Nội dung của phương châm về lượng là gì? Dặn dò:3p - Về nhà học thuộc phần Ghi nhớ; làm các bài tập 4,5

Tải bản đầy đủ - 151trang

Tuần 01 - Tiết 04 Bài 01
4. Củng cố: 3 p - Nội dung của phương châm về lượng là gì?
- Nội dung của phương châm về chất là gì? -Em rút ra được bài học gì trong giao tiếp trong giao tiếp cần tránh điều gì ?

5. Dặn dò:3p - Về nhà học thuộc phần Ghi nhớ; làm các bài tập 4,5


- Soạn bài: “Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.”: Xem lại đặc điểm, tính chất của văn thuyết minh ở lớp 8, tìm hiểu nghệ thuật trong bài “Hạ Long – Đá và Nước”, xem trước các
bài tập.
----------
Trang 7
Ngày soạn: 2482008 Ngày d: 2882008
TẬP LÀM VĂN
SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS:


- Hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh làm cho văn bản thuyết minh sinh động hấp dẫn.
- Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh. II.CHUẨN BỊ
- GV : Soạn Giáo án, xem lại kiến thức về van bản thuyết minh, sưu tầm những bài thuyết minh có sử dụng biện pháp nghệ thuật.
- HS : Xem trước bài trong SGK III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1.Ổn đònh lớp: 1p 2.Kiểm tra bài cũ: 5p
a. Nêu nội dung của phương châm về lượng? Ví dụ? b. Nêu nội dung của phương châm về chất? Ví dụ?
c. Sửa bài tập 4,5. 3. Bài mới:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
5ph
20ph
HOẠT ĐỘNG 1: Ôn lại kiểu văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh.
-GV hỏi : Văn bản thuyết minh có những tính chất gì? Nó được viết ra nhằm mục đích gì? Cho biết các phương
pháp thuyết minh thường dùng? -HS trả lời, HS khác bổ sung.
-Gợi ý: Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lónh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức khách
quan về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,…của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức
trình bày, giới thiệu, giải thích. Mục đích của văn bản thuyết minh là cung cấp tri thức khách quan về những sự
vật, hiện tượng, vấn đề… trong tự nhiên và xã hội. Các phương pháp thuyết minh thường dùng là đònh nghóa,
phân loại, nêu ví dụ, liệt kê, giải thích, nêu số liệu,… HOẠT ĐỘNG 2: Đọc và nhận xét văn bản Hạ Long -
Đá và Nước Gọi 2 HS đọc văn bản, HS khác theo dõi.
-GV hỏi : Văn bản này thuyết minh về đối tượng nào? Đối tượng đó có đặc điểm gì? Đặc điểm đó có khó thuyết
minh không? Vì sao? -HS trả lời, HS khác bổ sung

I. TÌM HIỂU CHUNG: 1. Ôn tập văn bản thuyết


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố: 3 p - Nội dung của phương châm về lượng là gì? Dặn dò:3p - Về nhà học thuộc phần Ghi nhớ; làm các bài tập 4,5

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×