Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Bùng nổ dân số: Là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời Hậu quả của sự bùng nổ dân Trách nhiệm của công dân

Bùng nổ dân số: Là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời Hậu quả của sự bùng nổ dân Trách nhiệm của công dân

Tải bản đầy đủ - 161trang

GV chuyển ý.

a, Bùng nổ dân số: Là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời


gian ngắn, gây ảnh hởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội.

b, Hậu quả của sự bùng nổ dân


số. - Mất cân bằng tự nhiên và xã hội.
- Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trờng.
- Kinh tế nghèo nàn. - Nạn thất nghiệp.
- Thất học, mù chữ. - Suy thoái giống nòi.
- Tệ nạn xã hội gia tăng. - Bệnh dịch nguy hiểm.

c, Trách nhiệm của công dân


- Nghiêm chỉnh thực hiện luật hôn nhân và gia đình.
- Tổ chức tuyên truyền vận động gia đình và mọi ngời thực hiện luật
hôn nhân, gia đình, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
- Có cuộc sống lành mạnh, không kết hôn, sinh con ở tuổi vị thành
niên, không quan hệ tình dục trớc hôn nhân.
152
1. Em có suy nghĩ gì về các số liệu sau:
- 1950 DS TG 2,5 tû - 1980 DSTG 4,4,tû
- 1987 DSTG 5 tû. - 2006 DSTG 6,6 tû
2 HËu qu¶ cđa sù bïng nổ dân số đối
với đời sống con ngư ời như thế nào? Lấy ví
dụ minh họa? 3 Em sưu tầm các số
liệu về: - Dân số thế giới, Việt
Nam 2006. - Dân số quận huyện nơi
em ở. - Mật độ dân số nước ta
4 Nhà nước chúng ta làm gì
để hạn chế sù bïng nỉ d©n sè
5 HS chóng ta phải làm gì
để khắc phục sự bùng nỉ
d©n sè. 6 Em cã suy nghĩ gì khi đọc các
thông tin sau: Theo điều tra của tổng cục thống kê VN n­íc ta cã: 16.660
trỴ VTN ë ti 13 - 14, 125.400 em tuæi 15 - 17, 407.755 em tõ 17 - 19
tuổi đã có v ợ, chồng.
Nhân loại ngày nay cần phải đối mặt với những căm bệnh hiểm nghèo. Các căn bệnh
đó thực sự ®ang uy hiÕp cuộc sống của nhân loại.
Việt Nam nớc ta đã và đang phải đối mặt với các căn bệnh đó.Ngày càng có nhiều
huyện, xã xuất hiện làng ung th. Các dịch sốt, các bệnh viêm đờng hô hấp cấp ngày
càng lan rộng. Và đặc biệt hơn đó là đại dịch AIDS, Nó đang tàn phá kinh tế, lối
sống của một bộ phận gia đình, cá nhân, nó ảnh hởng xấu đến cộng đồng.
GV tổ chức cho Hs cùng trao đổi, xem xét, giải quyết các vấn đề sau?
GV chiếu các thông tin lên máy hoặc ghi lân bảng phụ, giấy khổ to.
HS tự trinhg bày ý kiến cá nhân. Câu hỏi:
1 Suy nghĩ của em khi ®äc th«ng tin sau: a. Theo íc tÝnh cđa tỉ chức y tế thế giới, đã
có gần 40 triệu ngời trên toàn càu nhiễm HIV, trong dã 90 tËp trung ở các nớc
đang phát triĨn, ë níc ta tÝnh ®Õn 31122005 ®· cã 104.111 ngời nhiễm HIV,
17.289 ngời bị AIDS, 10.071 đã tử vong. b, TÝnh ®Õn 1442003 ®· cã 23 quèc gia tại
4 châu lục á, âu, Mĩ, Phi thông báo có bện nhân SARS, với tổng số mắc bệnh là
3169, tử vong là 144. ở Việt Nam tính đến 2142003 có 68 bệnh nhân SARS, chết 5
ngời. Tính đến 1112006 cã 2 ngêi nhiƠm H5N1, cã 15 ngêi chÕt.
c. HiƯn nay thanh thiếu niên nớc ta khoảng 21,1 triệu chiếm 31,5 dân số cả nớc. Tuy
nhiên hiện còn nhiều vớng mắc trong giới trẻ nh: Nhận thức về sinh sản, hành vi, lối
sống, sa vào tệ nạn xã hội. Cụ thÕ: Tỉng sè ngêi nhiƠm HIV tõ ®é 15 -
19 tuổi chiếm 69, cứ 5 ca nạo thai thì một ca ë ti VTN.
C©u 2: KĨ tên những bệnh dịch hiểm nghèo.
GV: Đây là các thông tin cập nhật, đang là những vấn đề cấp thiết nhất. GV cần động
viên các em tham gia trả lời giúp HS nhanh 3. Những bệnh dịch hiểm
nghèo và trách nhiệm của công dân trong
việc phòng ngừa, đẩy lùi những bệnh dịch hiểm
nghèo.
153
chóng hiều bài. HS cả lớp cùng trao đổi, nhận xét, GV liệt
kê ý kiến cá nhân, nhận xét, rút ra kÕt ln néi dung cđa bµi häc.
- HS ghi bµi vào vở.
Kết thúc phần trao đổi GV gợi ý HS trình bày thêm hậu quả của những căn bệnh hiểm
nghèo ®èi víi cc sèng con ngêi. GV kÕt ln: C¸c bệnh hiểm nghèo đang uy
hiếp đến cuộc sống của toàn nhân loại. Vì vậy các quốc gia, cộng đồng quốc tế và cả
loài ngời cần phải hợp tác, đầu t trí tuệ, sức lực và của cải để ngăn chặn, đẩy lùi căn
bệnh hiểm nghèo.

a, Những bệnh dịch hiểm nghèo.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bùng nổ dân số: Là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời Hậu quả của sự bùng nổ dân Trách nhiệm của công dân

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×