Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
ô nhiễm môi trờng. - Môi trờng bao gồm các yếu tố Trách nhiệm của HS. - Giữ gìn trật tự vệ sinh lớp họ

ô nhiễm môi trờng. - Môi trờng bao gồm các yếu tố Trách nhiệm của HS. - Giữ gìn trật tự vệ sinh lớp họ

Tải bản đầy đủ - 161trang

Nhóm 3 : Thế nào là bảo vệ môi trờng ? Nêu các hoạt động của công dân trong việc bảo
vệ môi trờng ? Trách nhiệm của HS chúng ta ?
- HS các nhóm thảo luận. - HS cử đại diện nhóm trình bày ý kiến của
nhóm. - HS các nhóm trao đổi, bổ sung ý kiến Chú
ý liên hệ thùc tiƠn. - GV nhËn xÐt, bỉ sung, tỉng kÕt các ý kiến.
- HS ghi nội dung bài học.

a, ô nhiễm môi trờng. - Môi trờng bao gồm các yếu tố


tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hƯ mËt thiÕt víi nhau,
bao quanh con ngêi. VÝ dơ : Khoáng sản, đất đai, biển
rừng, động vËt, thùc vËt, nớc, không khí, ánh sáng.
- Thực trạng môi trờng hiện nay : Tài nguyên rừng, biển, khoáng
sản bị khai thác ngày càng cạn kiệt.
Môi trờng nớc, không khí bị ô nhiễm nặng nề.
Ma lớn, bão lũ, ma đá, ma axit, tầng ozon bị chọc thủng, trái đất
có xu hớng nóng dần lên. b, Trách nhiệm của công dân
trong việc bảo vệ môi trờng.
- Khắc phục mẫu thuẫn nảy sinh trong quan hệ giữa con ngời với
thiên nhiên. - Hoạt động của con ngời không
phá vỡ các yếu tố cân b»ng cđa tù nhiªn.
- Con ngêi khai th¸c tù nhiên phải đúng quy luật.
c, Trách nhiệm của HS. - Giữ gìn trật tự vệ sinh lớp học,
trờng học và nơi công cộng, không vứt rác, xả nớc bừa bãi.
- Bảo vệ và sư dơng tiÕt kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
150
GV: liên hệ: Ngày 561992, hội nghị th- ợng đỉnh về bảo vệ môi trờng ở Ri-ô-đê Gia-
nê-rô Brazin với 120 nớc tham dự, trong ®ã cã 116 níc mà trởng đoàn là nguyên thủ
quốc gia, đã ra lời kêu gọi nhân loại trên thế giới cùng nhau bảo vệ trái đất, bảo vệ hành
tinh, xây dựng cuộc sống bền vững cho mọi ngời.
Lấy ngày 56 hàng năm là ngày môi trờng thế giới, nớc ta đã ban hành luật bảo vệ môi
trờng năm 2005 và kí các văn kiện quốc tế quan trọng, cam kết bảo vệ tài nguyên môi
trờng và sẵn sàng hợp tác với các nớc và cộng đồng quốc tế.
GV chuyển ý: Sự gia tăng dân số quá lớn trên phạm vi toàn cầu, đang là một trong
những vấn đề cấp thiết hiện nay của nhân loại, đòi hỏi mỗi ngời, mỗi quốc gia phải tích
cực tham gia gi¶i qut.
GV tỉ chøc cho HS th¶o ln lớp. GV đa ra một số câu hỏi, các câu hỏi này đợc ghi vào
phiếu phiếu đợc làm nh một con bài HS rút phiếu trả lời bất kì câu hỏi nào trình
bày ý kiến cá nhân. HS cả lớp cïng trao ®ỉi, bỉ sung ý kiÕn.
GV bỉ sung ý kiÕn cđa HS, tïy theo c©u hái cã thĨ liƯt kê ý kiến lên bảng phụ
- GV nhận xét. rút ra bài học Lu ý HS rút phiếu tự giác, GV không chỉ định
Phiếu học tập bao gồm. - Bảo vệ nguồn nớc, bảo vệ động
vật, thực vËt. Kh«ng tham gia mua bán động vật quý hiếm.
- Không đốt phá rừng, không khai thác bừa bãi.
- Không dùng chất nổ, điện để khai thác thủy, hải sản.
- Tích cực trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc.
- Đấu tranh, phê phán hành vi phá hoại môi trờng.
2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công
dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số.
151
GV chuyển ý.

a, Bùng nổ dân số: Là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ô nhiễm môi trờng. - Môi trờng bao gồm các yếu tố Trách nhiệm của HS. - Giữ gìn trật tự vệ sinh lớp họ

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×