Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Củng cố Hoạt động 3: Dặn dò Thái độ

Củng cố Hoạt động 3: Dặn dò Thái độ

Tải bản đầy đủ - 161trang

- GV: Cho HS lµm bµi tËp cđng cè kiÕn thức.
- GV: Tạo cho HS không khí học tập vui vẻ tổ chức cho HS thi hát, kể chuyện về gơng
đấu tranh anh dũng của dân tộc ta và tinh thần lao động xây dựng tổ quốc.
- GV: Đa ra chủ đề HS cả lớp tham gia. - Tích cực tham gia họat động an
ninh ở địa phơng.

4. Củng cố Hoạt động 3:


Rèn luyện củng cố kiến thức bài học. GV: Tổ chức cho HS trò chơi Sắm vai
GV: Đa ra tình huống SGK trang 101. Tổ 1: Anh Trần Hïng cã giÊy gäi nhËp ngò. Bè mĐ Hïng kh«ng muốn con
đi Bộ đội nên bàn cách xin cho anh ở lại.
Tổ 2: Thanh đợc địa phơng cử và cấp kinh phí học để sau này trở về phục
vụ quê hơng. Nhng sau khi học song Thanh tìm mọi cách xin ở lại Thành phố.
Tổ 3: Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tiến muốn theo học và phát triển nghề
truyền thông của gia đình, dòng họ mình mà bạn rất yêu thích và có năng khiếu. - HS các tổ tự xây dựng tiểu phẩm, lời thoại, phân vai.
- HS các tổ trình bày tiểu phẩm của mình. - HS cả lớp tham gia đóng góp.
- GV nhận xét phần trình bày, tiểu phẩm của các tổ. Từ đó rút ra kÕt ln. - HS rót ra bµi häc cho cá nhân.
- GV đánh giá tổ có tiểu phẩm hay cả về chất lợng và hình thức. - GV kết luận toàn bài.
Mục tiêu tổng quát chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm từ 2001 đến
2010 là: Đa nớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống
vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân. Tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp theo hớng hiện đại.
Để làm đợc điều này thế hệ trẻ chúng ta cần phải phát huy đợc truyền thống yêu nớc, tiếp bớc cha ông xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

5. Dặn dò


- Bài tập về nhà 1, 3, 4 SGK - 102. - Về nhà chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho bài 15 về dân số, tự nhiên, môi
trờng, những bệnh dịch hiểm nghèo.
147
Bài 15 Tiết 26
Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
Ngày soạn : Ngày giảng :

I. Mục tiêu 1. Kiến thức


- HiĨu biÕt vỊ mét sè vÊn ®Ị cÊp thiÕt cđa nhân loại hiện nay nh ô nhiễm môi trờng, bùng nổ dân số, các bệnh dịch hiểm nghèo.
- Thấy đợc trách nhiệm của công dân và HS trong việc tham gia giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân lọai.

2. Thái độ


Có thái độ và việc làm phù hợp để góp phần tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết của nhân loại.

II. Ph ơng pháp - hình thức tổ chức dạy học.


- Thảo luận nhóm, liên hệ thực tiễn. - Kết hợp hình thức học theo nhóm và theo lớp.

III. Tài liệu và ph ơng tiện dạy học


SGK GDCD 10 Tranh ảnh, băng hình, biểu đồ số liệu về ô nhiễm môi trờng sống, sự gia
tăng dân số, tình trạng đói nghèo, lây nhiễm HIV AIDS. Tranh ảnh băng hình về các hoạt động bảo vệ môi trờng, phòng chống HIV
AIDS, Trò chơi Sắm vai

IV: Hoạt động dạy và học 1. ổn định tổ chức


2. Kiểm tra bài cũ
CH 1: Hành vi nào sau đây nói lên trách nhiệm của HS đối với tổ quốc ? Học tập chăm chỉ.
Rèn luyện ý thức đạo đức.
Có lối sống lành mạnh.
Tích cực tham gia hoạt động tập thể.
Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự.
Đấu tranh chống tệ nạn xã hội.
CH 2: Nêu một số câu tục ngữ, ca dao nói về lòng yêu quê hơng đất nớc.

3. Bài mới


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố Hoạt động 3: Dặn dò Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×